Wykaz znalezionych materiałów:

Zespół 3: Państwowy Urząd Repatriacyjny Wojewódzki Oddział w Rzeszowie
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/3/1/1Instrukcje Zarządu Centralnego PUR (dot. ogólnej organizacji i podziału pracy w Urzędach Repatriacyjnych)
1945-1950
56/3/1/2Okólniki i zarządzenia Zarządu Centralnego PUR w Łodzi (dot. działów ogólnych, spraw personalnych, finansowo-budżetowych, spraw prawnych oraz działów transportowych)
1945-1950
56/3/1/3Okólniki i zarządzenia Zarządu Centralnego PUR w Łodzi (dotyczące Działów Etapowych, spraw osadnictwa i przesiedleń, działów zdrowia)
1945-1950
56/3/1/4Zarządzenia WO PUR (dla Oddziałów Powiatowych, dotyczące referatów ogólnych, finansowo-budżetowych, etapowych, personalnych, prawnych i korespondencji tajnej i poufnej)
1945-1950
56/3/1/5Okólniki własne Oddziału Wojewódzkiego PUR w Rzeszowie
1945-1949
56/3/1/6Instrukcje i zarządzenia własne Oddziału Wojewódzkiego PUR w Rzeszowie
1945-1947
56/3/1/7Instrukcje i zarządzenia własne Wojewódzkiego Oddziału PUR w Rzeszowie
1948-1950
56/3/1/8Zarządzenia Wojewódzkiego Oddziału PUR (dla Oddziałów Powiatowych, dotyczące spraw osadnictwa i przesiedleń oraz referatów transportowych)
1945-1950
56/3/1/9[Sprawy organizacyjne - instrukcje dotyczące organizacji Wojewódzkiego i Powiatowych Oddziałów PUR] oraz sprawozdania ze stanu organizacji
1944-1950
56/3/1/10Roczne i miesięczne sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Oddziału PUR i jednostek podległych za lata 1945-1947 (m-c VII)
1945-1947
56/3/1/11Sprawozdania opisowe z działalności Wojewódzkiego Oddziału PUR (miesięczne) oraz jednostek podległych za lata 1948-1950
1948-1950
56/3/1/12Monograficzne opracowania działalności Powiatowych Oddziałów PUR (w Krośnie, Nisku, Mielcu, Dębicy, Jarosławiu, Łańcucie, Przemyślu, Rzeszowie)
1949
56/3/1/13Protokoły posiedzeń Naczelników Powiatowych Oddziałów PUR i Kierowników Działów Wojew. Oddz. w Wojewódzkim Oddziale PUR w Rzeszowie
1945-1950
56/3/1/14[Zarządzenia i korespondencja dot. przesiedlenia ludności w związku z akcją delimitacyjną, dot. repatriacji dzieci niemieckich, osadnictwa w pasie przygranicznym]
1947-1950
56/3/1/15Spis akt archiwalnych (przekazany do składnicy akt)
1945-1950
56/3/1/16Spisy zdawczo-odbiorcze akt Wojewódzkiego i Powiatowych Oddziałów przekazanych do archiwum Wojewódzkiego Oddziału PUR w Rzeszowie
1949-1950
56/3/1/17[Zestawienie pracowników, obsada placówek służby zdrowia, sprawozdania dot. spraw osobowych]
1945-1947
56/3/1.1/18Roczne i miesięczne zestawienia ruchu repatriantów z poszczególnych państw na terenie woj. rzeszowskiego
1946-1949
56/3/1.1/19Miesięczne zestawienia zbiorcze repatriantów i przesiedleńców osiedlonych przez PUR w miastach
1946-1949
56/3/1.1/20Miesięczne zestawienia zbiorcze repatriantów i przesiedleńców osiedlonych na gospodarstwach wiejskich i poukraińskich
1946-1949
56/3/1.1/21Miesięczne (zbiorcze) zestawienia ruchu repatriantów i przesiedleńców, wypłaconych zapomóg i wydanych posiłków na Punktach Etapowych
1948-1949
56/3/1.1/22Miesięczne zestawienia zbiorcze wydanych orzeczeń odszkodowawczych
1948
56/3/1.1/23Miesięczne-zbiorcze sprawozdania statystyczne z wyników akcji przesiedleńczej z woj. rzeszowskiego na Ziemie Odzyskane i na Ziemie Wschodnie
1948-1949
56/3/1.2/24Sprawozdania z kontroli Wojwódzkiego Oddziału PUR w Rzeszowie, przeprowadzonych przez Inspektorów Wydziału Organizacji i Kontroli Zarządu Centralnego PUR w Łodzi
1945-1950
56/3/1.2/25Protokoły z kontroli Powiatowych Oddziałów PUR w Brzozowie, Dębicy, Gorlicach, Jaśle, Jarosławiu, Krośnie, Lubaczowie
1945-1950
56/3/1.2/26Protokoły z kontroli Powiatowych Oddziałów PUR w Łańcucie, Mielcu, Nisku, Przemyślu
1945-1950
56/3/1.2/27Protokoły z kontroli Powiatowych Oddziałów PUR w Przeworsku, Rzeszowie, Sanoku, Tarnobrzegu, oraz Punktu Etapowego w Rozwadowie
1945-1950
56/3/2/28Sprawozdania miesięczne (wyciągi z ksiąg kredytów i wydatków budżetowych) i roczne zamknięcie wydatków budżetowych za rok 1948
1949
56/3/2/29Kwartalne preliminarze budżetowe Wojewódzkiego Oddziału PUR na rok 1949
1948-1949
56/3/2/30Zamknięcie rachunkowe za rok 1950, preliminarz budżetowy dla Wojewódzkiego Oddziału i Powiatowych Oddziałów PUR na rok 1951
1950
56/3/2/31Akcja oszczędnościowa w Wojewódzkim Oddziale PUR w Rzeszowie (plany i sprawozdania kwartalne)
1949-1951
56/3/3/32Instrukcje Centralnego Zarządu PUR dotyczące wydawania orzeczeń odszkodowawczych
1946-1948
56/3/3/33Sprawozdania miesięczne z czynności Działu Prawnego
1948-1949
56/3/3/384Ewidencja repatriantów z Ziem Wschodnich i Zachodnich od nr 1 do nr 17393
1945
56/3/3/386Alfabetyczny spis osób przesiedlonych
1946
56/3/3/398Skorowidz do orzeczeń
1946-1949
56/3/3/399Wydawanie orzeczeń (Indeks imienny)
1945-1947
56/3/3/400Skorowidz repatriantów (bez daty)
b.d.
56/3/3/401Potwierdzenie odbioru orzeczeń odszkodowawczych
1945
56/3/4/402Plan akcji osadniczej i przesiedleńczej na terenie woj. rzeszowskiego (stan zaludnienia powiatów, stan i przeznaczenie gospodarcze powiatów, chłonność powiatów, wykazy nadmiaru ludności, trudności i przeszkody w akcji osadniczej i przesiedleńczej)
1945
56/3/4/403Sprawozdania z wykonania planu przesiedleń (według powiatów) w roku 1945
1945
56/3/4/404Miesięczne sprawozdania zbiorcze z działalności Inspektoratów Osadnictwa przy Powiatowych Oddziałach PUR
1945-1946
56/3/4/405Miesięczne sprawozdania z działalności WO PUR (statystyczne) w roku 1945 i 1946 (niekompletne)
1945-1946
56/3/4/406Sprawozdania miesięczne z działalności Punktów Etapowych i Inspektoratów Osadnictwa Powiatowych Oddziałów PUR
1945-1946
56/3/4/407Wykonanie planu przesiedleń ludności na Ziemie Odzyskane (z terenów objętych działalnością Powiatowych Oddziałów PUR)
1945-1946
56/3/4/408[Zbiorcze] miesięczne zestawienia wykonania planu przesiedleń ludności na Ziemie Odzyskane z woj. rzeszowskiego
1945-1947
56/3/4/409Zbiorcze miesięczne wykazy ludności wiejskiej przesiedlonej w ramach akcji parcelacyjnej na majątki Ziem Odzyskanych
1947
56/3/4/410Miesięczne (liczbowe) wykazy repatriantów przybyłych na teren woj. rzeszowskiego
1945
56/3/4/411Wykazy przybyłych repatriantów na teren woj. Rzeszowskiego - podział według zawodów - zbiorcze i jednostek podległych (rok 1945, miesiąc I i II 1946)
1945-1946
56/3/4/412Spis zarejestrowanych do pracy według grup zawodowych - indeks
1946
56/3/4/413Wykazy gospodarstw poukraińskich i poniemieckich w woj. rzeszowskim
1945
56/3/4/414Miesięczne (liczbowe) wykazy repatriantów i przesiedleńców, osadzonych na gospodarstwach poukraińskich
1945-1946
56/3/4/415Wykazy statystyczne "Elementu Słabego", przybyłego na punkty etapowe na terenie Wojewódzkiego Oddziału (dzieci bez opieki, samotnych matek z małymi dziećmi, starców) - zestawienie dekadowe
1945-1946
56/3/4/416Zestawienia (miesięczne - zbiorcze) ruchu repatriantów i przesiedleńców, wypłaconych zapomóg doraźnych i wydanych posiłków
1946-1947
56/3/4/417Miesięczne wykazy zbiorcze założonych spółdzielni parcelacyjno-osadniczych
1946-1947
56/3/4/418Wykazy (statystyczne) zwerbowanych robotników rolnych na majątki państwowe
1947
56/3/5/419Instrukcje, okólniki i zarządzenia ogólne w sprawach przesiedleń i osadnictwa
1945-1948
56/3/5/420Instrukcje w sprawie przydziału nieruchomości miejskich nierolniczych
1945-1948
56/3/5/421Instrukcje (obce) w sprawach przesiedleń na Ziemie Zachodnie
1945-1948
56/3/5/422[Akta dotyczące wymiany ludności ukraińskiej, litewskiej, białoruskiej zamieszkałej na terenach polskich i ludności polskiej, zamieszkałej na terytorium ZSRR]
1945-1948
56/3/5/423Korespondencja (z Powiatowymi Oddziałami i instytucjami w sprawach koordynacji akcji osiedleńczej i akcji werbunkowej na Ziemie Odzyskane, organizacja komitetów osiedleńczych, zażalenia repatriantów, nawiązanie kontaktu z oddziałami powiatowymi PUR na ter
1945
56/3/5/424[Zbiorcze] sprawozdania cyfrowe z wyników akcji osiedleńczej na gospodarstwach poukraińskich w woj. Rzeszowskim
1945-1946
56/3/5/425Sprawodania opisowe Wojewódzkiego Oddziału PUR w zkresie akcji przesiedleń i osadnictwa oraz przesiedleń spółdzielczo-parcelacyjnych w latach: 1945, 1946, 1947
1945-1948
56/3/5/426Zbiorcze miesięczne zestawienia cyfrowe ze stanu przesiedleń na Ziemie Odzyskane
1945-1947
56/3/5/427Sprawozdania (opisowe, miesięczne) z działalności (w dziedzinie) osadnictwa za czas od 15 X 1944 r. do 31 XII 1946 r. Powiatowego Oddziału PUR w Brzozowie, Dębicy, Gorlicach, Jarosławiu, Jaśle, Łańcucie
1945-1947
56/3/5/428Sprawozdania (opisowe, miesięczne) z działalności (w dziedzinie) osadnictwa za czas od 15 X 1944 r. do 31 XII 1946 r. Powiatowego Oddziału PUR w Mielcu, Nisku, Przemyślu, Przeworsku, Rzeszowie, Sanoku, Lesku, Tarnobrzegu
1944-1947
56/3/5/429Sprawozdania opisowe miesięczne z akcji osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego Powiatowych Oddziałów PUR za rok 1946
1946-1947
56/3/5/430Sprawozdania opisowe w zakresie przesiedleń i osadnictwa za rok 1947 Powiatowych Oddziałów PUR - (miesiąc I-XII)
1947-1948
56/3/5/431Sprawozdania opisowe i statystyczne (Powiatowych Oddziałów PUR) z wyników akcji przesiedleń wewnętrznych i przesiedleń na Ziemie Odzyskane (roczne za rok 1947 oraz miesięczne za miesiące I-V 1948)
1948
56/3/5/432Sprawozdania miesięczne w zakresie akcji przesiedleń i osadnictwa oraz akcji przesiedleń spółdzielczo-parcelacyjnych Powiatowych Oddziałów PUR Brzozów, Dębica, Gorlice, Jarosław (powiat jarosławski i lubaczowski), Jasło, Krosno, Łańcut
1948
56/3/5/433Sprawozdania miesięczne w zakresie akcji przesiedleń i osadnictwa oraz akcji przesiedleń spółdzielczo-parcelacyjnych Powiatowych Oddziałów PUR Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów (powiat kolbuszowski i rzeszowski), Sanok Delegatura Lesko, Tarnobrz
1948
56/3/5/434[Akta dotyczące zagospodarowania terenów połemkowskich i poukraińskich]
1945-1948
56/3/5/435[Meldunki sytuacyjne dotyczące stanu bezpieczeństwa w powiatach: leskim, sanockim, przemyskim, jarosławskim]
1945-1946
56/3/5/436Wykazy obiektów nierolniczych poniemieckich i poukraińskich na terenie działania Powiatowych Oddziałów PUR
1945-1948
56/3/5/437Akta dotyczące nieruchomości po greckokatolickim Biskupstwie w Przemyślu
1946-1947
56/3/5/438Osadnictwo wojskowe
1945-1946
56/3/5/439[Akta dotyczące ewakuacji ludności ukraińskiej z terenów województwa rzeszowskiego na ziemie zachodnie]
1947
56/3/5/440Akta werbunku robotników rolnych na majątki Państwowych Nieruchomości Ziemskich na Ziemiach Odzyskanych
1947-1948
56/3/5/441Sprawy delimitacji granicy z ZSRR
1948
56/3/5/442Reemigranci z Czechosłowacji (protokoły z konferencji komisji przesiedleńczej, sprawy subwencji na zagospodarowanie, sprawozdania z przebiegu akcji osiedleńczej)
1945-1949
56/3/5/443Sprawozdania statystyczne z akcji osiedleńczej w powiecie brzozowskim (opracowane przez Starostwo Powiatowe Brzozowskie)
1947
56/3/5/444Sprawozdania z akcji przesiedleńczej z powiatu dębickiego (opracowane przez Starostwo Powiatowe Dębickie)
1947
56/3/5/445Sprawozdania z akcji osiedleńczej na terenie powiatu gorlickiego (opracowane przez Starostwo Powiatowe Gorlickie)
1947
56/3/5/446Sprawozdania z akcji osiedleńczo-przesiedleńczej na terenie powiatu jarosławskiego (opracowane przez Starostwo Powiatowe Jarosławskie)
1947
56/3/5/447Sprawozdania z akcji przesiedleńczej z powiatu jasielskiego na tereny wschodnie (opracowane przez Starostwo Powiatowe Jasielskie)
1947
56/3/5/448Sprawozdania z akcji przesiedleńczej w powiecie kolbuszowskim (opracowane przez Starostwo Powiatowe Kolbuszowskie)
1945-1947
56/3/5/449Sprawozdania z akcji osiedleńczej na terenie powiatu krośnieńskiego (opracowane przez Starostwo Powiatowe Krośnieńskie)
1947
56/3/5/450Sprawozdania z akcji osiedleńczej w powiecie leskim (opracowane przez Starostę Powiatowego Leskiego)
1947
56/3/5/451Sprawozdania z akcji osiedleńczej na terenie powiatu lubaczowskiego (opracowane przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie)
1947
56/3/5/452Sprawozdania z akcji przesiedleńczej z powiatu łańcuckiego na tereny wschodnie (opracowane przez Starostwo Powiatowe Łańcuckie)
1947
56/3/5/453Sprawozdania z akcji przesiedleńczej z powiatu niżańskiego (opracowane przez Starostwo Powiatowe Niżańskie)
1947
56/3/5/454Sprawozdania z akcji osiedleńczej w powiecie przemyskim (opracowane przez Starostwo Powiatowe Przemyskie)
1947
56/3/5/455Sprawozdania z akcji przesiedleńczej z powiatu rzeszowskiego (opracowane przez Starostwo Powiatowe Rzeszowskie)
1947
56/3/5/456Sprawozdania z akcji przesiedleńczej z powiatu tarnobrzeskiego na tereny wschodnie (opracowane przez Starostwo Powiatowe Tarnobrzeskie)
1947
56/3/5/457Akta dotyczące przyjęcia osadnictwa repatriacyjnego przez władze ziemskie oraz władze administracji ogólnej
1948-1949
56/3/5/458Protokoły przekazania akt osadnictwa rolnego referatom Rolnictwa i Reform Rolnych Starostw (powiatowych) Powiatowego Oddziału PUR w Brzozowie, Jarosławiu, Jaśle, Krośnie, Delegatury w Lesku
1948-1949
56/3/5/459Protokoły przekazania akt osadnictwa rolnego referatom Rolnictwa i Reform Rolnych Starostw Powiatowych (Delegatury w Lubaczowie, Powiatowego Oddziału w Łańcucie, Mielcu, Nisku, Przemyślu, Przeworsku, Rzeszowie, Sanoku, Tarnobrzegu
1948-1949
56/3/6/460Instrukcje i zarządzenia obce w sprawie przesiedleń (wewnętrznych) i na Ziemie Zachodnie (wraz z odnośną korespondencją)
1949
56/3/6/461Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Wojewódzkiego Oddziału PUR w zakresie akcji przesiedleń spółdzielczo-parcelacyjnych
1948-1949
56/3/6/462Akcja zasiedlania terenów południowo-wschodnich woj. rzeszowskiego (zestawienie chłonności osadniczej, sprawozdania z akcji, sprawy kredytowe)
1949
56/3/6/463Zestawienia sprawozdawcze (statystyczne) ze stanu akcji przesiedleńczej na Ziemie Odzyskane
1949
56/3/6/464Zbiorcze miesięczne zestawienia statystyczne z działalności przesiedleńczej w zakresie rozprowadzania kredytu na zakup inwentarza żywego (K1) oraz kredytu dotacyjnego (K2)
1949-1950
56/3/6/465Miesięczne sprawozdania opisowe Powiatowych Oddziałów PUR w zakresie akcji przesiedleńczej i osadnictwa za miesiace I-V 1949
1949
56/3/6/466Miesięczne sprawozdania opisowe Powiatowych Oddziałów PUR w zakresie akcji przesiedleńczej i osadnictwa za miesiace VI-XII 1949
1949-1950
56/3/6/467Wykazy obiektów opuszczonych
1949
56/3/6/468Akta tajne i poufne
1946-1950
56/3/7/469Zestawienia repatriantów przybyłych ze wschodu i zachodu oraz wypłaconych zasiłków (statystyczne) za czas od 1 X 1945-15 III 1946
1945-1946
56/3/7/470Element słaby (sprawy związane z opieką nad dziećmi samotnymi i matkami, chorymi, inwalidami, starcami)
1946-1947
56/3/7/471Miesięczne sprawozdania opisowe i cyfrowe z działalności punktów etapowych PUR za rok 1945 i 1946
1945-1947
56/3/7/472Miesięczne i okresowe sprawozdania opisowe z działalności Punktów Etapowych Wojewódzkiego Oddziału PUR w Rzeszowie za rok 1946
1946-1947
56/3/7/473Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Punktów Etapowych w roku 1947 (podległych Wojewódzkiemu Oddziałowi)
1947
56/3/7/474Roczne opisowe sprawozdania z działalności Punktów Etapowych za rok 1947 - w Jarosławiu, Przemyślu, Krośnie, Rzeszowie, Sanoku
1948
56/3/7/476Zbiorcze miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Punktów Etapowych na terenie woj. rzeszowskiego w roku 1949 i 1950 (do miesiąca maja)
1949-1950
56/3/7/477Miesięczne zestawienia statystyczne wydanej odzieży Pow. Oddz. w Jarosławiu, Jaśle, Krośnie, Nisku
1946-1949
56/3/7/478Miesięczne zestawienia statystyczne wydanej odzieży (z Powiatowego Oddziału w Rzeszowie)
1946-1949
56/3/7/479Miesięczne zestawienia statystyczne wydanej odzieży w Powiatowych Oddziałach w Przemyślu, Rozwadowie, Sanoku
1946-1949
56/3/7/480Sprawozdania rachunkowe z rozdziału otrzymanych darów UNRRA
1946
56/3/7/481Okresowe sprawozdania opisowe z działalności Punktów Etapowych w ramach akcji "W"
1947
56/3/7/483Miesięczne sprawozdania gospodarcze za rok 1949 (zbiorcze wraz z załącznikami)
1949-1950
56/3/7/484Ewidencja budynków zajmowanych przez Powiatowe Oddziały PUR na terenie woj. rzeszowskiego
1946-1949
56/3/8/485Sprawozdania opisowe z działalności Wojewódzkiego Działu Transportowego (miesięczne i kwartalne)
1946-1949
56/3/8/486Zbiorcze statystyczne sprawozdania Wojewódzkiego Oddziału Transportowego z ruchu transportów repatriantów i przesiedleńców oraz wydanych zaświadczeń na przejazdy ulgowe koleją
1946-1948
56/3/8/487Miesięczne sprawozdania z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Brzozowie
1945-1949
56/3/8/488Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Dębicy
1945-1949
56/3/8/489Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Gorlicach
1945-1949
56/3/8/490Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Jarosławiu
1945-1949
56/3/8/491Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Jaśle
1945-1949
56/3/8/492Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Krośnie
1945-1949
56/3/8/493Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności rozładowania transportów repatriantów Inspektoratu Rejonowego Osadnictwa PUR i Delegatury PUR w Lesku
1945
56/3/8/494Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Łańcucie
1945-1949
56/3/8/495Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Mielcu
1945-1949
56/3/8/496Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Nisku
1945-1949
56/3/8/497Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Przemyślu za rok 1945-1946
1945-1947
56/3/8/498Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Przemyślu za rok 1948-1949
1949-1950
56/3/8/499Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Przeworsku za rok 1945-1949
1945-1949
56/3/8/500Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Rzeszowie
1945-1949
56/3/8/501Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Sanoku
1945-1949
56/3/8/502Miesięczne sprawozdania statystyczne z działalności referatu transportowego Powiatowego Oddziału PUR w Tarnobrzegu
1945-1949
56/3/9/503Miesięczne sprawozdania ze stanu sanitarnego punktów etapowych z ruchu chorych i obrotu lekami na terenie Wojewódzkiego Oddziału PUR w za czas od miesiąca II-XII 1945 roku
1945-1946
56/3/9/504Miesięczne sprawozdania ze stanu sanitarnego punktów etapowych z ruchu chorych i obrotu lekami na terenie Wojewódzkiego Oddziału PUR w roku 1946
1946
56/3/9/505Roczne sprawozdania sanitarne obejmujące działalność punktów etapowych Powiatowych Oddziałów PUR w Jarosławiu, Przemyślu, Rzeszowie
1947
56/3/9/507Miesięczne sprawozdania ze stanu sanitarnego punktów etapowych z ruchu chorych i obrotu lekami na terenie Wojewódzkiego Oddziału PUR w roku 1948 i 1949 (miesiąc V)
1948-1949
56/3/9/508Sprawozdania sanitarne z akcji "W"
1947
56/3/10/509Akta likwidacyjne Punktów etapowych i Referatów Zdrowia Powiatowych Oddziałów Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
1946-1950
56/3/10/510Okólniki i zarządzenia Zarządu Centralnego i własne dotyczące likwidacji placówek PUR
1949-1950
56/3/10/511Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Brzozowie
1950
56/3/10/512Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Dębicy
1950
56/3/10/513Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Gorlicach
1950
56/3/10/514Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Jarosławiu
1950
56/3/10/515Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Jaśle
1950
56/3/10/516Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Krośnie
1949-1950
56/3/10/517Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Łańcucie
1950
56/3/10/518Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Mielcu
1950
56/3/10/519Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Nisku
1950
56/3/10/520Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Przemyślu
1950
56/3/10/521Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Przeworsku
1950
56/3/10/522Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Rzeszowie
1950
56/3/10/523Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Sanoku
1950-1951
56/3/10/524Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Tarnobrzegu
1949-1950
56/3/10/525Akta likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR w Rzeszowie
1948-1951
56/3/11/526Okólniki i zarządzenia Zarządu Centralnego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
1945-1946
56/3/11/527Okólniki i zarządzenia Zarządu Centralnego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
1947-1950
56/3/11/528Instrukcje i zarządzenia Zarządu Centralnego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
1944-1946
56/3/11/529Instrukcje i zarządzenia Zarządu Centralnego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
1947
56/3/11/530Instrukcje i zarządzenia Zarządu Centralnego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
1948-1950
56/3/11/531Instrukcje i zarządzenia Wojewódzkiej Rady Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w Rzeszowie
1945-1949
56/3/11/532Pisma i zarządzenia Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewody w Rzeszowie
1945-1949
56/3/11/533Okólniki i zarządzenia Ministerstwa Ziem Odzyskanych
1946-1948
56/3/11/534Okólniki i zarządzenia Ministerstwa Komunikacji, Obrony Narodowej, Zdrowia, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Prezesa Rady Ministrów i Biura Kontroli Państwa
1945-1950
Zespół 23: Starostwo Powiatowe Sanockie
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/23/2/133[Pisma przesyłane przez Polską Komisję Likwidacyjną]
1918-1919
56/23/3/184[Pisma i druki ulotne wydawane przez Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej]
1930-1932
Zespół 34: C.K. Ewidencja Katastru Podatku Gruntowego w Sieniawie
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/34/0/1Normalia C.K. Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie
1883-1893
56/34/0/2Normalia C.K. Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie i C.K. austriackiego Ministerstwa Skarbu
1894-1902
56/34/0/3Normalia C.K. Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie i C.K. austriackiego Ministerstwa Skarbu
1903-1911
56/34/0/4Instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich
1884-1916
56/34/0/5Okólniki władz zwierzchnich
1916
56/34/0/6Okólniki władz zwierzchnich
1917-1918
56/34/0/7Wykaz przybytków i ubytków powstałych w drodze ewidencji... ilości parcel i arkuszy posiadania
1888-1918
56/34/0/8Arkusze zgłoszeń zmian hipotecznych lit. A-D
1913
56/34/0/9Arkusze zgłoszeń lit. K-N
1913
56/34/0/10Arkusze zgłoszeń lit. P-S
1913
56/34/0/11Arkusze zgłoszeń lit. W-Z
1913
56/34/0/12Arkusze zgłoszeń lit. C-L
1916
56/34/0/13Arkusze zgłoszeń lit. M-Z
1916
56/34/0/14Arkusze zgłoszeń lit. A-M
1917
56/34/0/15Arkusze zgłoszeń lit. N-Z
1917
56/34/0/16Arkusze zgłoszeń lit. C-L
1918
56/34/0/17Arkusze zgłoszeń lit. M-Z
1918
Zespół 44: Urząd Katastralny w Sieniawie
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/44/0/1Okólniki władz zwierzchnich
1919-1920
56/44/0/2Okólniki władz zwierzchnich
1923-1925
56/44/0/3Okólniki władz zwierzchnich
1926-1928
56/44/0/4Wykazy przybytków i ubytków powstałych w drodze ewidencji względem ilości parcel i arkuszy posiadania, powierzchni i czystego dochodu
1919-1928
56/44/0/5Arkusze zgłoszeń litera A-D
1919
56/44/0/6Arkusze zgłoszeń litera K-N
1919
56/44/0/7Arkusze zgłoszeń litera P-Z
1919
56/44/0/8Arkusze zgłoszeń litera A-D
1920
56/44/0/9Arkusze zgłoszeń litera K-M
1920
56/44/0/10Arkusze zgłoszeń litera N-S
1920
56/44/0/11Arkusze zgłoszeń litera W-Z
1920
56/44/0/12Arkusze zgłoszeń litera A-C
1921
56/44/0/13Arkusze zgłoszeń litera D-M (Majdan)
1921
56/44/0/14Arkusze zgłoszeń litera M-R (Manasterz-Radawa)
1921
56/44/0/15Arkusze zgłoszeń litera R-Z (Rudka)
1921
56/44/0/16Arkusze zgłoszeń litera A-C
1922
56/44/0/17Arkusze zgłoszeń litera D-L
1922
56/44/0/18Arkusze zgłoszeń litera M-N
1922
56/44/0/19Arkusze zgłoszeń litera P-Z
1922
56/44/0/20Arkusze zgłoszeń litera A-B
1923
56/44/0/21Arkusze zgłoszeń litera K-M
1923
56/44/0/22Arkusze zgłoszeń litera S-Z
1923
56/44/0/23Arkusze zgłoszeń litera A-D
1924
56/44/0/24Arkusze zgłoszeń litera A-D
1924
56/44/0/25Arkusze zgłoszeń litera K-N
1924
56/44/0/26Arkusze zgłoszeń litera P-Z
1924
56/44/0/27Arkusze zgłoszeń litera A-C, W-Z
1925
56/44/0/28Arkusze zgłoszeń litera A-D
1926
56/44/0/29Arkusze zgłoszeń litera K-N
1926
56/44/0/30Arkusze zgłoszeń litera S-Z
1926
56/44/0/31Arkusze zgłoszeń litera A-L
1927
56/44/0/32Arkusze zgłoszeń litera M-Z
1927
56/44/0/33Arkusze zgłoszeń litera A-W
1928
56/44/0/34Okólniki Izby Skarbowej we Lwowie i Ministerstwa Skarbu
1929
56/44/0/35Okólniki (władz zwierzchnich)
1930
56/44/0/36Okólniki (władz zwierzchnich)
1931-1933
56/44/0/37Akta organizacyjne, protokoły inspekcji, sprawy osobowe
1929-1931
56/44/0/38Wykazy przybytków i ubytków powstałych w drodze ewidencji względem ilości parcel , arkuszy posiadania, przestrzeni i czystego dochodu
1928-1932
56/44/0/39Arkusze zgłoszeń litera A-D
1929
56/44/0/40Arkusze zgłoszeń (zmian hipotecznych) litera A-Z
1930
56/44/0/41Arkusze zgłoszeń litera C-W
1931
56/44/0/42Arkusze zgłoszeń litera A-M
1932
56/44/0/43Arkusze zgłoszeń litera N-Z
1932
56/44/0/44Arkusze zgłoszeń litera A-K
1933
56/44/0/45Arkusze zgłoszeń litera L-W
1933
56/44/0/46Okólniki władz zwierzchnich (Izby Skarbowej we Lwowie i Ministerstwa Skarbu) 27 X - 21 XI 1933
1933
56/44/0/47Arkusze zgłoszeń litera (gmina Cetula, Manasterz, Mołodycz, Piskorowice, Radawa, Surmaczówka)
1934
56/44/0/48Arkusze zgłoszeń litera A-W
1936
56/44/0/49Wykaz przybytków i ubytków powstałych w drodze ewidencji względem ilości parcel, arkuszy posiadania, przestrzeni i czystego dochodu
1935-1937
Zespół 74: C.K. Starostwo w Tarnobrzegu
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/74/10/112Statut Oddziału Związku Strzeleckiego w Radomyślu nad Sanem
1914
Zespół 83: Akta c.k. notariusza Józefa Lityńskiego w Kolbuszowej
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/83/0/1Akta notarialne oznaczone numerami 62…719
1862-1871
56/83/0/2Akta notarialne oznaczone numerami 723…1000
1871-1872
56/83/0/3Akta notarialne oznaczone numerami 1001-1200
1872
56/83/0/4Akta notarialne oznaczone numerami 1201-1400
1872-1873
56/83/0/5Akta notarialne oznaczone numerami 1401-1600
1873-1874
56/83/0/6Akta notarialne oznaczone numerami 1601-1800
1874-1875
56/83/0/7Akta notarialne oznaczone numerami 1801-2000
1875-1876
56/83/0/8Akta notarialne oznaczone numerami 4001-4200
1885-1886
56/83/0/9Akta notarialne oznaczone numerami 4201-4400
1886
56/83/0/10Akta notarialne oznaczone numerami 4401-4600
1886
56/83/0/11Akta notarialne oznaczone numerami 4601-4800
1886-1887
56/83/0/12Akta notarialne oznaczone numerami 4801-5000
1887
56/83/0/13Akta notarialne oznaczone numerami 5001-5200
1887-1888
56/83/0/14Akta notarialne oznaczone numerami 5201-5400
1888
56/83/0/15Akta notarialne oznaczone numerami 5401-5600
1888-1889
56/83/0/16Akta notarialne oznaczone numerami 5601-5800
1889
56/83/0/17Akta notarialne oznaczone numerami 5801-6000
1889
56/83/0/19Akta notarialne oznaczone numerami 6201-6400
1890
56/83/0/20Akta notarialne oznaczone numerami 6401-6600
1890
56/83/0/21Akta notarialne oznaczone numerami 6601-6800
1890-1891
56/83/0/22Akta notarialne oznaczone numerami 6801-7000
1891
56/83/0/23Akta notarialne oznaczone numerami 7001-7200
1891-1892
56/83/0/24Akta notarialne oznaczone numerami 7201-7400
1892
56/83/0/25Akta notarialne oznaczone numerami 7401-7600
1892-1893
56/83/0/26Akta notarialne oznaczone numerami 7601-7800
1893
56/83/0/27Akta notarialne oznaczone numerami 7801-8000
1893-1894
56/83/0/28Akta notarialne oznaczone numerami 8001-8200
1894
56/83/0/29Akta notarialne oznaczone numerami 8201…8400
1894-1895
56/83/0/30Akta notarialne oznaczone numerami 8401-8528
1895
56/83/0/31Akta notarialne oznaczone numerami 9501-9700
1897-1898
56/83/0/32Akta notarialne oznaczone numerami 9701-9900
1898
56/83/0/33Akta notarialne oznaczone numerami 9901-10000
1898
56/83/0/34Repertorium 1-3273
1861-1883
56/83/0/35Repertorium 3274-5241
1883-1888
56/83/0/36Repertorium 5242-9481
1888-1897
56/83/0/37Akta notarialne oznaczone numerami 10001…10160
1898-1899
56/83/0/38Akta notarialne oznaczone numerami 10161…10400
1899
56/83/0/39Akta notarialne oznaczone numerami 10401…10600
1899-1900
56/83/0/40Akta notarialne oznaczone numerami 10601-10800
1900
56/83/0/41Akta notarialne sporządzone w kancelarii notariusza J. Lityńskiego w Kolbuszowej przez z-cę not. W. Łukaszewicza 10800-11000
1900-1901
56/83/0/42Akta notarialne sporządzone w kancelarii notariusza J. Lityńskiego w Kolbuszowej przez z-cę not. W. Łukaszewicza 11001-11200
1901
56/83/0/43Akta notarialne sporządzone w kancelarii notariusza J. Lityńskiego w Kolbuszowej przez z-cę not. W. Łukaszewicza 11201…11383
1901
56/83/0/44Akta notarialne sporządzone w kancelarii notariusza J. Lityńskiego w Kolbuszowej przez z-cę not. W. Łukaszewicza 11384-11660
1902
56/83/0/45Akta notarialne sporządzone w kancelarii notariusza J. Lityńskiego w Kolbuszowej przez z-cę not. W. Łukaszewicza 11661-11946
1902
56/83/0/46Akta notarialne sporządzone w kancelarii notariusza J. Lityńskiego w Kolbuszowej przez z-cę not. W. Łukaszewicza 11947…12200
1903
56/83/0/47Akta notarialne sporządzone w kancelarii notariusza J. Lityńskiego w Kolbuszowej przez z-cę not. W. Łukaszewicza 12201-12456
1903
56/83/0/48Akta notarialne oznaczone numerami 12457-12750
1904
56/83/0/49Akta notarialne oznaczone numerami 12751…13052
1904
56/83/0/50Repertorium 9482-13052
1897-1904
56/83/0/51Indeks repertoryjny
b.d.
Zespół 84: Akta c.k. notariusza Ludwika Dellera w Krakowcu
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/84/0/1Akta notarialne oznaczone numerami 4792…5203
1896
56/84/0/2Akta notarialne oznaczone numerami 5211…5708
1897
56/84/0/3Akta notarialne oznaczone numerami 5735…6048
1898
Zespół 90: Akta c.k. notariusza Antoniego Sperlinga w Pilźnie
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/90/0/1Akta notarialne oznaczone numerami 1-200
1861-1863
56/90/0/2Akta notarialne oznaczone numerami 201-417
1863-1868
56/90/0/3Indeks osobowy 1-417
1863-1868
56/90/0/4Repertorium 1-417
1863-1868
56/90/0/5Protokoll des Tuchower Bezirkes pro 1862-1867 [Repertorium spraw spadkowych prowadzonych przez c.k. not. w Pilźnie w Okręgu Tuchów]
1862-1870
Zespół 95: Akta c.k. notariusza Alojzego Schneidra w Radymnie
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/95/0/1Dziennik czynnosci 113-1273
1878-1882
Zespół 97: Akta c.k. notariusza Zenona Sługockiego w Rozwadowie
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/97/0/1Akta notarialne oznaczone numerami 4-200
1859-1868
56/97/0/2Akta notarialne oznaczone numerami 201-377
1868-1871
56/97/0/3Akta notarialne oznaczone numerami 378-606
1872
56/97/0/4Akta notarialne oznaczone numerami 607-792
1872
56/97/0/5Akta notarialne oznaczone numerami 793-1000
1873
56/97/0/6Akta notarialne oznaczone numerami 1003-1199
1873
56/97/0/7Akta notarialne oznaczone numerami 1200-1292
1873
56/97/0/8Akta notarialne oznaczone numerami 1293-1500
1874
56/97/0/9Akta notarialne oznaczone numerami 1501-1700
1874
56/97/0/10Akta notarialne oznaczone numerami 1701-1868
1874
56/97/0/11Akta notarialne oznaczone numerami 1869-1999
1875
56/97/0/12Akta notarialne oznaczone numerami 2001-2174
1875-1876
Zespół 104: Akta c.k. notariusza Teodora Gabrielskiego w Tyczynie
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/104/0/1Akta notarialne oznaczone numerami 1-200
1872-1873
56/104/0/2Akta notarialne oznaczone numerami 201-434
1873
56/104/0/3Akta notarialne oznaczone numerami 435-670
1874
56/104/0/4Akta notarialne oznaczone numerami 671-881
1874
56/104/0/5Akta notarialne oznaczone numerami 882-1030
1875
56/104/0/6Akta notarialne oznaczone numerami 1031...1149
1875
56/104/0/7Akta notarialne oznaczone numerami 1150...1350
1876
56/104/0/8Akta notarialne oznaczone numerami 1351...1561
1876
56/104/0/9Akta notarialne oznaczone numerami 1562...1800
1877
56/104/0/10Akta notarialne oznaczone numerami 1801-1956
1877
56/104/0/11Akta notarialne oznaczone numerami 1957...2199
1878
56/104/0/12Akta notarialne oznaczone numerami 2867-3044
1882
56/104/0/13Akta notarialne oznaczone numerami 3707...4117
1884-1886
Zespół 105: Akta c.k. notariusza Filipa Jendla w Ulanowie
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/105/0/1Akta notarialne oznaczone numerami 1-146
1875-1876
56/105/0/2Indeks
b.d.
Zespół 126: Archiwum Geodezyjne
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/126/0/1MDorf Adamówka in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Adamówka w Galicji w obwodzie przemyskim]
1854
56/126/0/3MAksmanice sammt Ortschaft Gaje in Galizien [Mapa wsi Aksmanice z miejscowością Gaje w Galicji]
1855
56/126/0/4MAlbigowa in Galizien [Mapa wsi Albigowa w Galicji]
1852
56/126/0/5MArłamów in Galizien [Mapa wsi Arłamów w Galicji]
1854
56/126/0/6MMarkt Babice sammt Ortschaft Babice in Galizien [Mapa miasteczka Babice z miejscowością Babice w Galicji]
1854
56/126/0/7MDorf Babica in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Babica w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/9MDorf Babula in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Babula w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/10MBachlowa in Galizien [Mapa wsi Bachlowa w Galicji]
1854
56/126/0/11MBachory w Galicji powiat Cieszanów
1875
56/126/0/12MBahnowate in Galizien [Mapa wsi Bachnowate w Galicji]
1855
56/126/0/13MDorf Bachórz in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Bachórz w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/15MDorf Bachórzec in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Bachórzec w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/17MDorf Bachów in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Bachów w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/21MDorf Baydy in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Bajdy Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/23MMarkt Baligród in Galizien [Mapa miasteczka Baligród w Galicji]
1854
56/126/0/24MBalnica in Galizien [Mapa wsi Balnica w Galicji]
1854
56/126/0/25MBałucianka in Galizien [Mapa wsi Bałucianka w Galicji]
1854
56/126/0/26MDorf Banica in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Banica w Galicji w obwodzie sądeckim]
1846
56/126/0/28MMarkt Baranów in Galizien Tarnower Kreis [Mapa miasteczka Baranów w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/30M[Mapa wsi Bartkówka w Galicji w obwodzie sanockim]
b.d.
56/126/0/31MDorf Bartne in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Bartne w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/32MDorf Barwinek in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Barwinek w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/33MDorf Barycz in Galizien [Mapa wsi Barycz w Galicji]
1851
56/126/0/35MBarycz in Galizien [Mapa wsi Barycz w Galicji]
1849
56/126/0/36MDorf Baryczka in Galizien [Mapa wsi Baryczka w Galicji]
1851
56/126/0/38MDorf Basznia sammt den Ortschaften Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra und Reichau in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Basznia z miejscowościami Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra i Reichau w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/42MDorf Batycze in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Batycze w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/44MDorf Bażanówka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Bażanówka w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/46MDorf Bączałka in Galizien [Mapa wsi Bączałka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/47MBąkowice sammt Ortschaft Suszyca Mała in Galizien Samborer Kreis [Mapa wsi Bąkowice z miejscowością Suszyca Mała w Galicji w obwodzie samborskim]
1856
56/126/0/49MDorf Bednarka in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Bednarka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/50MDorf Bełchówka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Bełchówka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/52MDorf Bełwin in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Bełwin w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/54MDorf Berendowice hiezu concentrirt Axmanice sammt Ortschaft Gaje, Sólca in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Berendowice z miejscowościami Gaje, Sólca w Galicji w obwodzie przemyskim]
1853
56/126/0/56MBereska in Galizien [Mapa wsi Bereska w Galicji]
1854
56/126/0/57MBereźnica Wyżna in Galizien [Mapa wsi Bereźnica Wyżna w Galicji]
1854
56/126/0/58MDorf Besko sammt den Ortschaften Mymoń und Poręby in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Besko z miejscowościami Mymoń i Poręby w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/60MBezmichowa Dolna in Galizien [Mapa wsi Bezmiechowa w Galicji]
1854
56/126/0/61MBezmichowa Górna in Galizien [Mapa wsi Bezmiechowa Górna w Galicji]
1854
56/126/0/62MDorf Będziemyśl in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Będziemyśl w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/63MDorf Biała in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Biała w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1850
56/126/0/66MDorf Białka in Galizien [Mapa wsi Białka w Galicji]
1851
56/126/0/68MBiałoboki in Galizien [Mapa wsi Białoboki w Galicji]
1852
56/126/0/69MDorf Białobrzegi in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Białobrzegi w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/71MDorf Białobrzegi in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Białobrzegi w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/73MDorf Bidaczów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Bidaczów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/75MStadt Biecz sammt Ortschaften Belna, Charta und Przedmieście Nyszne in Galizien Jasloer Kreis [Mapa miasta Biecz z miejscowościami Belna, Charta i Przedmieście Niżne w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/76MDorf Bielanka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Bielanka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/77MDorf Bieliczna in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Bieliczna w Galicji w obwodzie nowosądeckim]
1846
56/126/0/78MDorf Bieliniec sammt Enclave Wulka Bielińska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Bieliniec z enklawą Wólka Bielińska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/79MDorf Bieliny in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Bieliny w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/81MDorf Bielowy in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Bielowy w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/82MDorf Bierówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Bierówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/83MDorf Biesna sammt Ortschaft Pogwizdów in Jasloer Kreis [Mapa wsi Biesna z miejscowością Pogwizdów w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/84MDorf Biezdziedza in Galizien Kreis Krakau [Mapa wsi Biezdziedza w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/85MDorf Bihale in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Bihale w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/86MDorf Binarowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Binarowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/87MMarkt Bircza in Galizien [Mapa miasteczka Bircza w Galicji]
1854
56/126/0/88MBircza Stara in Galizien [Mapa wsi Bircza Stara w Galicji]
1854
56/126/0/89MBlendowa in Galizien [Mapa wsi Blendowa w Galicji]
1852
56/126/0/90MDorf Blizne in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Blizne w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/92MMarkt Błażowa in Galizien [Mapa miasteczka Błażowa w Galicji]
1853
56/126/0/93MDorf Błędowa in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Błędowa w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/95MBłozew Górna in Galizien [Mapa wsi Błożew Górna w Galicji]
1855
56/126/0/96MBoberka in Galizien [Mapa wsi Boberka w Galicji]
1854
56/126/0/98MMarkt Bobowa sammt Enclave Berdechów in Galizien Sandecer Kreis [Mapa miasteczka Bobowa z enklawą Berdechów w Galicji w obwodzie sądeckim]
1847
56/126/0/99MDorf Bobrowa sammt Ortschaft Wolica Bobrowska in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Bobrowa z miejscowością Wolica Bobrowska w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/100MDorf Boguchwała in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Boguchwała w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/102MBojanów sammt Ortschaft Gojanów und Colonie Pietropole in Galizien [Mapa wsi Bojanów z miejscowością Gojanów i kolonią Pietropole w w Galicji]
1855
56/126/0/103MDorf Bolestraszyce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Bolestraszyce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/105MDorf Bonarówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Bonarówkaw w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/107MBoniowice in Galizien [Mapa wsi Boniowice w Galicji]
1854
56/126/0/109MDorf Bonów in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Bonów w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/110MBoratycze in Galizien [Mapa wsi Boratycze w Galicji]
1855
56/126/0/113MDorf Borchów in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Borchów w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/115MDorf Boreczek in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Boreczek w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/117MDorf Borek in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Borek w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/119MDorf Borek Nowy in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Borek Nowy w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/121MDorf Borek Stary in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Borek Stary w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/123MDorf Borek Wielki in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Borek Wielki w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/124MDorf Borki in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Borki w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/126MDorf Borowa I-sza część in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Borowa - część I w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/127MBorszowice in Galizien [Mapa wsi Borszowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1855
56/126/0/129MBorysławka in Galizien [Mapa wsi Borysławka w Galicji]
1854
56/126/0/130MBoża Wola in Galizien [Mapa wsi Boża Wola w Galicji]
1852
56/126/0/131MDorf Bobrka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Bóbrka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/133MBóbrka in Galizien [Mapa wsi Bóbrka w Galicji]
1854
56/126/0/134MDorf Braciejowa sammt Ortschaft Południk in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Braciejowa z miejscowością Południk w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/135MDorf Brandwica und Ortschaft Bąków in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Brandwica z miejscowością Bąków w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/136MDorf Bratkowice sammt Colonie Dąbry in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Bratkowice z kolonią Dąbry w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/137MDorf Bratkówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Bratkówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/139MDorf Brelików in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Brelików w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/140MDorf Broniszów sammt Enclave Łączki Kucharskie hiezu einverleibt Niedźwiada 2 Theil in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Broniszów z miejscowościami Łączki Kucharskie i Niedźwiada część II w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/141MDorf Brunary Wyżne et Niżne in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Brunary Wyżne i Niżne w Galicji w obwodzie nowosądeckim]
1846
56/126/0/142MDorf Brusno Nowe sammt Colonie Deutschbach in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Brusno Nowe z kolonią Deutschbach w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/144MDorf Brylińce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Brylińce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/146MDorf Bryły in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Bryły w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/147MDorf Brzana Górna sammt Enclave Brzana Dolna in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Brzana Górna z enklawą Brzana Dolna w Galicji w obwodzie sądeckim]
1847
56/126/0/148MDorf Brzegi Dolne sammt Colonie Siegentahal in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Brzegi Dolne z kolonią Siegentahal w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/149MDorf Brzezowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Brzezowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/150MDorf Brzezowiec in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Brzezowiec w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/151MDorf Brzezówka sammt Enclave Potakówka in Galizien Jasloer Kries [Mapa wsi Brzezówka z enklawą Potakówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/152MDorf Brzezówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Brzezówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/154MDorf Brzeżanka in Galizien [Mapa wsi Brzeżanka w Galicji]
b.d.
56/126/0/155MDorf Brzeźnica mit der Ortschaft Wola Brzeźnicka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Brzeźnica zmiejscowością Wola Brzeźnicka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/156MStadt Brzostek in Galizien Jasloer Kreis [Mapa miasta Brzostek w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/157MDorf Brzostowa Góra in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Brzostowa Góra w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
b.d.
56/126/0/158MStadt Brzozów in Galizien Sanoker Kreis [Mapa miasta Brzozowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/159MDorf Brzóza in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Brzóza w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/161MDorf Brzóza Królewska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Brzóza Królewska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/163MDorf Brzóza Stadnicka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Brzóza Stadnicka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/165MBrzuska in Galizien [Mapa wsi Brzuska w Galicji]
1852
56/126/0/166MDorf Brzyski in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Brzyski w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/167MDorf Brzyście sammt Ortschaft Babicha in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Brzyście z miejscowością Babicha w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/168MDorf Brzyszczki in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Brzyszczki w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/169MBrzeżawa in Galizien [Mapa wsi Brzeżawa w Galicji]
1852
56/126/0/171MDorf Brzyzna in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Brzyzna w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/172MBuchowice in Galizien [Mapa wsi Buchowice w Galicji]
1855
56/126/0/173MBuców in Galizien [Mapa wsi Buców w Galicji]
1854
56/126/0/174MHüttenwald polnisch Buda in Galizien [Mapa wsi Buda Tuszowska w Galicji]
1854
56/126/0/176MBudomierz sammt den Ortschaften Mielnika, Komarowczyzna und Załęg in Galizien [Mapa wsi Budomierz z miejscowościami Mielnika, Komorowczyna i Załęg w Galicji]
1854
56/126/0/177MDorf Budy in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Budy w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/179MDorf Budy Łańcuckie in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Budy Łańcuckie w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/181MBudy Przeworskie sammt Ortschaft Burdasz in Galizien [Mapa wsi Budy Przeworskie z miejscowością Burdasz w Galicji]
1849
56/126/0/182MDorf Budziwój in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Budziwój w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/184MBudzyń in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Budzyń w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/185MBuk in Galizien [Mapa wsi Buk w Galicji]
1854
56/126/0/186MDorf Bukowa in Galizien Samborer Kreis [Mapa wsi Bukowa w Galicji w obwodzie samborskim]
1853
56/126/0/187MBukowiec in Galizien [Mapa wsi Bukowiec w Galicji]
1852
56/126/0/188MDorf Bukowina in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Bukowina w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/190MMarkt Bukowsko in Galizien [Mapa miasteczka Bukowsko w Galicji]
1852
56/126/0/191MBuków in Galizien [Mapa wsi Buków w Galicji]
1851
56/126/0/192MDorf Buszkowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Buszkowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/193MDorf Buszkowiczki in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Buszkowiczki w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/195MBykowce in Galizien [Mapa wsi Bykowce w Galicji]
1852
56/126/0/196MDorf Byków in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Byków w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/199MDorf Bystra in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Bystra w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/200MBystre in Galizien [Mapa wsi Bystre w Galicji]
1852
56/126/0/201MDorf Bystre in Galizien Samborer Kreis [Mapa wsi Bystre w Galicji w obwodzie samborskim]
1852
56/126/0/203MDorf Bystrzyca in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Bystrzyca w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/205MByszów in Galizien [Mapa wsi Byszów w Galicji]
1856
56/126/0/206MDorf Bzianka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Bzianka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/208MBzianka in Galizien [Mapa wsi Bzianka w Galicji]
b.d.
56/126/0/209MCaryńskie in Galizien [Mapa wsi Caryńskie w Galicji]
1854
56/126/0/210MDorf Cergowa sammt Ortschaften Popardy Zakluczyna und Nowawieś in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Cergowa z miejscowościami Popardy Zakluczyna i Nowa wieś w Galicji w obwodzie sanockim]]
1851
56/126/0/211MDorf Cetula in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Cetula w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/214MCetula in Galizien [Mapa wsi Cetula w Galicji]
1855
56/126/0/216MCityna Holodowska in Galizien [Mapa wsi Cetynia Hołodowska w Galicji]
1856
56/126/0/217MCewków in Galizien [Mapa wsi Cewków w Galicji]
1856
56/126/0/218MDorf Chałupki in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Chałupki w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/220MDorf Charzewice sammt Enklave Markt Rozwadów hiezu einverleibt Księże Kolano in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Charzewice z enklawą miasteczka Rozwadów i przysiółkiem Księże Kolano w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/222MChaszczów in Galizien [Mapa wsi Chaszczów w Galicji]
1855
56/126/0/223MDorf Chechły in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Chechły w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/224MChlebna sammt den Ortschaften Grabie und Piotrówka in Galizien [Mapa wsi Chlebna z miejscowościami Grabie i Piotrówka w Galicji]
1853
56/126/0/225MChlewiska in Galizien [Mapa wsi Chlewiska w Galicji]
1856
56/126/0/227MChłopice in Galizien [Mapa wsi Chłopice w Galicji]
1854
56/126/0/228MDorf Chłomcza in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Chłomcza w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/230MDorf Chmiel in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Chmiel w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/232MDorf Chmielnik in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Chmielnik w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1850
56/126/0/234MDorf Chmielów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Chmielów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/236MChoceń in Galizien [Mapa wsi Choceń w Galicji]
1854
56/126/0/237MDorf Chodaczów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Chodaczów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1854
56/126/0/239MDorf Chodakówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Chodakówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/241MChodnowice in Galizien [Mapa wsi Chodnowice w Galicji]
1855
56/126/0/243MChodorówka in Galizien [Mapa wsi Chodorówka w Galicji]
1854
56/126/0/244MCholewiana Góra in Galizien [Mapa wsi Cholewiana Górna w Galicji]
1855
56/126/0/245MDorf Chołowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Chołowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/247MDorf Chorkówka sammt der Ortschaft Leśniówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Chorkówka z miejscowością Leśniówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/248MDorf Chorzelów sammt den Ortschaften Berdechów und Mościska in Galizien Tarnower Kries [Mapa wsi Chorzelów z miejscowościami Berdechów i Mościska w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/249MDorf Chotowa sammt Ortschaft Słupie in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Chotowa z miejscowością Słupie w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/250MDorf Chotylub in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Chotylub w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
b.d.
56/126/0/251MChotyniec sammt den Ortschaften Chałupki Chotynieckie, Dąbrowa, Spokojówka, U Szczerba u. Zalazie in Galizien [Mapa wsi Chotyniec z miejscowościami Chałupki Chotynieckie, Dąbrowa, Spokojówka, U Szczebla i Załazie w Galicji]
1852
56/126/0/252MChraplice in Galizien [Mapa wsi Chraplice w Galicji]
1855
56/126/0/254MDorf Chrewt sammt Ortschaften Olchowiec und Leobrad in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Chrewt z miejscowościami Olchowiec i Leobrad w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/256MDorf Chwałowice sammt der ausgelassenen Gemeinde Popowice in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Chwałowice z rozwiązaną gminą Popowice w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/259MDorf Chyrowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Chyrowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/261MMarkt Chyrów in Galizien Samborer Kreis [Mapa miasteczka Chyrów w Galicji w obwodzie samborskim]
1853
56/126/0/263MChyrzyna mit der Ortschaft Chyrzynka in Galizien [Mapa wsi Chyrzyna z miejscowością Chyrzynka w Galicji]
b.d.
56/126/0/264MDorf Ciechanie in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Ciechanie w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/266MDorf Cieklin in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Cieklin w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/267MDorf Cieplice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Cieplice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1854
56/126/0/269MCieszacin Mały sammt der Ortschaft Kisielów in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Cieszacin Mały z miejscowością Kisielów w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/270MDorf Cieszacin Wielki in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Cieszacin Wielki w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/272MMarkt Cieszanów sammt den Ortschaften Folwarki und Wola in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa miasteczka Cieszanów z miejscowościami Folwarki i Wola w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/274MDorf Cieszyna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Cieszyna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/276MCisna in Galizien [Mapa wsi Cisna w Galicji]
1854
56/126/0/277MDorf Cisowa in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Cisowa w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/279MCisowiec in Galizien [Mapa wsi Cisowiec w Galicji]
1854
56/126/0/280MDorf Cisów Las in Galizien Rzeszower Kreiss [Mapa wsi Cisów Las w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/281MCmolas sammt den Ortschaften Dombrówki und Jagodnik in Galizien [Mapa wsi Cmolas z miejscowościami Dombrówki i Jagodnik w Galicji]
1854
56/126/0/282MCygany in Galizien [Mapa wsi Cygany w Galicji]
1855
56/126/0/283MCyków in Galizien [Mapa wsi Cyków w Galicji]
1855
56/126/0/284MDorf Czaykowa in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Czajkowa w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/285MDorf Czarna sammt Ortschft Kolki in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Czarna z miejscowością Kolki w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/287MDorf Czarna in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Czarna w Galicji w obwodzie sądeckim]
1846
56/126/0/288MCzarna in Galizien [Mapa wsi Czarna w Galicji]
1854
56/126/0/289MDorf Czarne sammt Ortschft Lipna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Czarne z miejscowością Lipna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/290MDorf Czarnorzeki in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Czarnorzeki w Galicji w obwodzie jasielskim
1851
56/126/0/292MCzaszyn Kreis in Galizien [Mapa wsi Czaszyn w Galicji]
1854
56/126/0/293MCzelatyce in Galizien [Mapa wsi Czelatyce w Galicji]
1855
56/126/0/294MDorf Czerczyk sammt Ortschaft Wola Roguzieńska in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Czerczyk z miejscowością Wola Roguzieńska w Galicji w obwodzie przemyskim]
1853
56/126/0/295MCzeremcha in Galizien [Mapa wsi Czeremcha w Galicji]
1854
56/126/0/296MCzermin sammt Colonie Hohenbach in Galizien [Mapa wsi Czermin z kolonią Hohenbach w Galicji]
1852
56/126/0/297MDorf Czerteż sammt Enclave Zabłotce in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Czerteż z enklawą Zabłotce w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/299MCzerwona Wola in Galizien [Mapa wsi Czerwona Wola w Galicji]
b.d.
56/126/0/300MMarkt Czudec sammt Ortschaft Przedmieście in Galizien [Jasłoer Kreis] [Mapa miasteczka Czudec z miejscowością Przedmieście w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/302MCzudowice in Galizien [Mapa wsi Czudowice w Galicji]
1855
56/126/0/303MDorf Czystohorb in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Czystohorb w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/305MDorf Dachnów in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Dachnów w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/306MDorf Dalejowa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Dalejowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/307MDarowice in Galizien [Mapa wsi Darowice w Galicji]
1853
56/126/0/308MDorf Darów in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Darów w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/310MDorf Daszówka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Daszówka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/312MDorf Dąbrowa sammt den Ortschaften Kornagi und Szutki in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Dąbrowa z miejscowościami Kornagi i Szutki w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/314MDorf Dąbrowa in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Dąbrowa w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/316MDorf Dąbrowa sammt Enclave Rzeczyca Okrągła und Ortschaft Kępa in Galizien [Mapa wsi Dąbrowa z enklawą Rzeczyca Okrągła i miejscowością Kępa w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/318MDorf Dąbrowa sammt Ortschaft Goczałkowice in Galizien Rzeszower Kries [Mapa wsi Dąbrowa z miejscowością Goczałkowice w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/320MDorf Dąbrowica in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Dąbrowica w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/322MDorf Dąbrowica in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Dąbrowica w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/324MDąbrowica in Galizien [Mapa wsi Dąbrowica w Galicji]
1855
56/126/0/325MDorf Dąbrówka in Galizien Rzeszower Kreis {Mapa wsi Dąbrówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/327MDorf Dąbrówka in Galizien Samborer Kreis [Mapa wsi Dąbrówka w Galicji w obwodzie samborskim]
1853
56/126/0/328MDąbrówka in Galizien Tarnower Krei [Mapa wsi Dąbrówka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1851
56/126/0/329MDąbrówka Starzeńska in Galizien [Mapa wsi Dąbrówka Starzeńska w Galicji]
1854
56/126/0/330MDorf Dąbrówka Polska in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Dąbrówka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/331MDorf Desznica in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Desznica w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/332MDeszno in Galizien [Mapa wsi Deszno w Galicji]
1854
56/126/0/333MDęba mit den Ortschaften Tarnowska Wola, Rozalin et Gabryelin in Galizien [Mapa wsi Dębna z miejscowościami Tarnowska Wola, Rozalin i Gabrielin w Galicji]
1855
56/126/0/334MDorf Dębiaki et Hyki sammt Colonie Reichsheim in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Dębiaki i Hyki z kolonią Reichsheim w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/335MStadt Dęmbica in Galizien Tarnower Kreis [Mapa miast Dębica w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/336MDorf Dęmbina in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Dębina w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/338MDorf Dębna in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Dębna w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/340MDębno in Galizien [Mapa wsi Dębno w Galicji]
1855
56/126/0/341MMarkt Dębowiec in Galizien Jasloer Kreis [Mapa miasteczka Dębowiec w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/342MDorf Dembów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Dębów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/344MDorf Długie in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Długie w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/346MDorf Dobieszyn in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Dobieszyn w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/348MDorf Dobkowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Dobkowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/350MDorf Dobra in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Dobra w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/352MDorf Dobrków in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Dobrków w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/353MStadt Dobromil in Galizien Sanoker Kreis [Mapa miasta Dobromil w Galicji w obwodzie sanockim]
1854
56/126/0/355MDorf Dobrucowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Dobrucowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/356MDorf Dobrynia in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Dobrynia w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/357MDobrynin in Galizien [Mapa wsi Dobrynin w Galicji]
1852
56/126/0/358MDobrzanka in Galizien [Mapa wsi Dobrzanka w Galicji]
1854
56/126/0/359MDorf Dobrzechów in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Dobrzechów w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/360MDolina in Galizien [Mapa wsi Dolina w Galicji]
1854
56/126/0/361MDołżyca in Galizien [Mapa wsi Dołżyca w Galicji]
1854
56/126/0/362MDołżyca in Galizien [Mapa wsi Dołżyca w Galicji]
1854
56/126/0/363MDomaczyna in Galizien [Mapa wsi Domaczyna w Galicji]
1852
56/126/0/364MMarkt Domaradz in Galizien Sanoker Kreis [Mapa miasteczka Domaradz w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/366MDorf Domatków in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Domatków w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/367MDorf Dombrówki in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Dąbrówki w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/369MDorf Dominikowice sammt Ortschaft Łosiny und Podlesie in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Dominikowice z miejscowościami Łosiny i Podlesie w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/370MDorf Domostawa II-er Theil in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Domostowa część II w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/372MDorf Draganowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Draganowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/374MDorf Dragaszów in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Dragaszów w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/375MDrohobyczka mit der Ortschaft Huta in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Drohobyczkaz miejscowością Huta w Galicji w obwodzie sanockim]
1854
56/126/0/376MDorf Drohojów in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Drohojów w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/378MDorf Drohomyśl sammt Ortschaft Podłuby in Galizier Przemysler Kreis [Mapa wsi Drohomyśl z miejscowością Podłuby w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/380MDrozdowice in Galizien [Mapa wsi Drozdowice w Galicji]
1855
56/126/0/381MDubas in Galizien [Mapa wsi Dubas w Galicji]
b.d.
56/126/0/382MStadt Dubiecko in Galizien Sanoker Kreis [Mapa miasta Dubiecko w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/384MDorf Dudyńce in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Dudyńce w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/385MStadt Dukla sammt Enclave Lipowica und Zboiska in Galizien Jasloer Kreis [Mapa miasta Dukla z enklawą Lipowica i Zboiska w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/387MDorf Dulczówka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Dulczarówka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/388MDuńkowice Wielkie sammt Ortschaft Michałówka in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Duńkowice z miejscowością Michałówka w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/389MDorf Duńkowiczki in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Duńkowiczki w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/392MDorf Dusowce sammt Ortschaft Dusuwskie Chałupki in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Dusowce z miejscowością Dusowskie Chałupki w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/393MDorf Duszatyn in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Duszatyn w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/395MDwernik in Galizien [Mapa wsi Dwernik w Galicji]
1854
56/126/0/396MDydnia mit der Ortschaft Wola Dydniańska in Galizien [Mapa wsi Dydnia z miejscowością Wola Dydniańska w Galicji]
1854
56/126/0/397MDorf Dylągowa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Dylągowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/399MDorf Dylągówka sammt Ortschaft Wulka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Dylągówka z miejscowością Wólka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/401MDymitrow Wielki in Galizien [Mapa wsi Dymitrów Wielki w Galicji]
1852
56/126/0/402MDorf Dymitrów Mały sammt Ortschaft Koło in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Dymitrów Mały z miejscowością Koło w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/405MDorf Dzików in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Dzików w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/407MDorf Dzików sammt Enclave Tarnobrzeg und Ortschaf Podłęże in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Dzików razem z enklawą Tarnobrzeg i miejscowością Podłęże w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/409MDorf Dziurdziów in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Dziurdziów w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/411MDzwiniacz Dolny in Galizien [Mapa wsi Dźwiniacz Dolny w Galicji]
1854
56/126/0/412MDorf Falejówka in Galizien [Mapa wsi Falejówka w Galicji]
b.d.
56/126/0/413MDorf Fajsłówka hiezu concentrirt Poraj in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Fajslówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/414MMarkt Fredropol in Galizien [Mapa miasteczka Fredropol w Galicji]
1853
56/126/0/415MMarkt Frysztak mit den Ortschaften Polanki u. Glinik Dolny in Galizien [Mapa miasteczka Frysztak z miejscowościami Polanki i Glinik Dolny w Galicji]
1851
56/126/0/416MDorf Futoma in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Futoma w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/418MGać in Galizien [Mapa wsi Gać w Galicji]
1849
56/126/0/419MDorf Głuszowice in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Głuszowice w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/420MDorf Gawrzyłowa in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Gawrzyłowa w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/421MDorf Gbiska in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Gbiska w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/423MGdeszyce in Galizien [Mapa wsi Gdeszyce w Galicji]
1855
56/126/0/424MGdeszyce in Galizien [Mapa wsi Gdeszyce w Galicji]
b.d.
56/126/0/425MDorf Gębiczyna in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Gębiczyna w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/426MDorf Giedlarowa sammt Enclave Gillershof in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Giedlarowa z enklawą Gillershof w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/428MColonia Gillershof in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa kolonii Gillershof w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/429MDorf Glinianka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Glinianka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/431MDorf Glinik in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Glinik w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/432MDorf Glinik Górny in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Glinik Górny w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/434MDorf Glinik Mariampolski in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Glinik Mariampolski w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/435MDorf Glinik Polski in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Glinik Polski w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/436MGlinik Średni in Galizien [Mapa wsi Glinik Średni w Galicji]
1853
56/126/0/437MDorf Gładyszów in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Gładyszów w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/438MDorf Głęboka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Głęboka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/439MDorf Głębokie in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Głębokie w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/440MDorf Głogowiec in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Głogowiec w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1854
56/126/0/442MMarkt Głogów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa miasteczka Głogów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/444MGłoysce in Galizien [Mapa wsi Głojsce w Galicji]
1853
56/126/0/445MDorf Głowaczowa sammt Ortschaft Golimka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Głowaczowa z miejscowością Golimka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/446MDorf Głowienka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Głowienka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/448MDorf Głuchów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Głuchów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/450MGniewczyna in Galizien [Mapa wsi Gniewczyna w Galicji]
1849
56/126/0/451MDorf Gnoynica in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Gnojnica w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/452MGnoynica in Galizien [Mapa wsi Gnojnica w Galicji]
1849
56/126/0/453MDorf Godowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Godowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/455MGogołów sammt der Ortschaft Hutta Gogołowska in Galizien [Mapa wsi Gogołów z miejscowością Huta Gogołowska w Galicji]
1853
56/126/0/456MDorf Golce in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Golce w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/459MDorf Golcowa sammt der Ortschaft Różanka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Golcowa z miejscowością Różanka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/461MDorf Gołenczyna sammt der Ortschaft Złotorya in Galizien Tarnower Kreis [[Mapa wsi Gołęczyna z miejscowością Złotoryja w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/462MDorf Gorajec in Galizien Żólkiewer Kreis [Mapa wsi Gorajec w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/463MDorf Gorleczyna in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Gorleczyna w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/465MStadt Gorlice in Galizien Jasloer Kreis [Mapa miasta Gorlice w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/466MDorf Gorżanka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Gorżanka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/468MDorf Gorzyce sammt Enclave Zalessie und den Ortschaften Fantazya i Pączek in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Gorzyce z enklawą Zalessie i miejscowościami Fantazja i Pączek w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/470MDorf Góra Motyczna in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Góra Motyczna w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/471MDorf Góra Ropczycka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Góra Ropczycka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/472MDorf Górki hiezu concentrirt Wola Górecka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Górki z Wolą Górecką w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/475MGórno sammt Ortschaften Dolega u. Zaborze in Galizien [Mapa wsi Górno z przysiółkami Dołęga i Zaborze w Galicji]
1853
56/126/0/476MDorf Grab in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Grab w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/477MDorf Dolna Gorzejowa sammt Ortschaft Górna Gorzejowa in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Dolna Gorzejowa z miejscowością Górna Gorzejowa w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/478MDorf Grabiny in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Grabiny w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/479MGrabowiec in Galizien [Mapa wsi Grabowiec w Galicji]
1849
56/126/0/480MDorf Grabownica in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Grabownica w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/482MGrabownica in Galizien [Mapa wsi Grabownica w Galicji]
1852
56/126/0/484MDorf Grabówka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Grabówka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/486MDorf Grąziowa in Galizien Sanoker Kries [Mapa wsi Grąziowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/488MDorf Grąziowa in Galizien Samborer Kries [Mapa wsi Grąziowa w Galicji w obwodzie samborskim]
1852
56/126/0/493MDorf Gregorówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Gregorówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/495MDorf Grembów sammt den Ortschaften Jazwiniec, Mietne, Wydrze, Zabrnie und Zapolednik in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Grębów z miejscowościami Jazwinie, Miętne, Wydrza, Zabrnie i Zapolednik w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/497MGroble in Galizien [Mapa wsi Groble w Galicji]
1855
56/126/0/498MDorf Grochowce sammt Enclave Koniuszki in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Grochowce z enklawą Koniuszki w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/500MDorf Grochów in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Grochów w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/501MDorf Grodzisko in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Grodzisko w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/504MGrodzisko in Galizien [Mapa wsi Grodzisko w Galicji]
1852
56/126/0/506MDorf Grodzisko Dolne sammt Markt Grodzisko in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Grodzisko Dolne z miasteczkiem Grodzisko w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/508MDorf Grodzisko Górne in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Grodzisko Górne w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/510MDorf Gródek in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Gródek w Galicji w obwodzie sądeckim]
1847
56/126/0/511MDorf Grudna Dolna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Grudna Dolna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/512MDorf Grudna Górna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Grudna Górna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/513MGrudna in Galizien [Mapa wsi Grudna w Galicji]
1850
56/126/0/514MGrzęska in Galizien [Mapa wsi Grzęska w Galicji]
1852
56/126/0/515MDorf Gumniska Fox in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Gumniska Fox w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/516MDorf Gwizdów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Gwizdów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/518MDorf Gwozdzianka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Gwoździanka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/520MDorf Gwozdziec in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Gwoździec w Galicji]
1853
56/126/0/521MDorf Gwoźnica Górna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Gwoźnica Górna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/523MHabkowice in Galizien [Mapa wsi Habkowice w Galicji]
1852
56/126/0/524MDorf Haczów in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Haczów w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/526MHadle Kańczudzkie in Galizien [Mapa wsi Hadle Kańczudzkie w Galicji]
1851
56/126/0/527MDorf Hadle Szklarskie in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Hadle Szklarskie w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/529MDorf Hadykówka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Hadykówka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/531MDorf Handzlówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Handzlówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/533MDorf Hańczowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Hańczowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/534MDorf Harta sammt Ortschaft Lipnik in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Harta z miejscowością Lipnik w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/536MHawlowice Górne in Galizien [Mapa wsi Hawłowice Górne w Galicji]
1852
56/126/0/537MHawlowice Dolne in Galizien [Mapa wsi Hawłowice Dolne w Galicji]
1852
56/126/0/538MDorf Hermanowa in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Hermanowa w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/540MDorf Hermanowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Hermanowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/542MHłudno in Galizien [Mapa wsi Hłudno w Galicji]
1852
56/126/0/543MDorf Hnatkowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Hnatkowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/544MDorf Hoczew in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Hoczew w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/546MHołuczków in Galizien [Mapa wsi Hołuczków w Galicji]
1852
56/126/0/547MHorodek in Galizien [Mapa wsi Horodek w Galicji]
1852
56/126/0/548MDorf Horyniec sammt Ortschaften Miasteczko, Świdnica et Ruda Horyniecka in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Horyniec z miejscowościami Miasteczko, Świdnica i Ruda Horyniecka w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/550MDorf Hoszów in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Hoszów w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/551MDorf Hoszowczyk in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Hoszowczyk w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/553MHroszówka in Galizien [Mapa wsi Hroszówka w Galicji]
1852
56/126/0/554MHruszatyce in Galizien [Mapa wsi Hruszatyce w Galicji]
1853
56/126/0/557MHruszowice mit der Ortschaft Gaje in Galizien [Mapa wsi Hruszowice z miejscowością Gaje w Galicji]
1849
56/126/0/558MHubice in Galizien [Mapa wsi Hubice w Galicji]
1852
56/126/0/560MHucisko in Galizien [Mapa wsi Hucisko w Galicji]
1850
56/126/0/561MDorf Hucisko sammt Enclave Poręby in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Hucisko z enklawą Poręby w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/562MHucisko in Galizien [Mapa wsi Hucisko w Galicji]
1853
56/126/0/564MDorf Hucisko in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Hucisko w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/566MDorf Hucisko in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Hucisko w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/568MDorf Huczko Iter Theil sammt Colonie Endelsbrunn in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Huczko część I z kolonią Endelsbrunn w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/569MHuczko IIter Theil sammt Colonie Endelsbrunn in Galizien [Mapa wsi Huczko część II z kolonią Edelsbrunn w Galicji]
1852
56/126/0/571MHuczwice in Galizien [Mapa wsi Huczwice w Galicji]
1852
56/126/0/572MDorf Huki in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Huki w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/573MHulskie in Galizien [Mapa wsi Hulskie w Galicji]
1852
56/126/0/574MHumniska in Galizien [Mapa wsi Humniska w Galicji]
1852
56/126/0/575MDorf Hureczko in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Hureczko w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/576MDorf Hurko in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Hurko w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/577MDorf Hussów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Hussów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/579MHuta Brzuska in Galizien [Mapa wsi Brzuska w Galicji]
1852
56/126/0/580MDorf Huta Deręgowska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Huta Deręgowska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/581MDorf Huta Komorowska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Huta Komorowska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/583MDorf Huta Kryształowa in Galizien Żólkiewer Kreis [Mapa wsi Huta Kryształowa w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/584MDorf Hutta in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Hutta w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/586MHuta Różaniecka w Galicji powiat podatkowy Cieszanów
1889
56/126/0/588MDorf Huta Stara in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Huta Stara w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/590MHuwniki sammt Ortschaft Gruszów in Galizien [Mapa wsi Huwniki z miejscowością Gruszów w Galicji]
1852
56/126/0/591MHuzele in Galizien [Mapa wsi Huzele w Galicji]
1852
56/126/0/592MDorf Hyżne sammt den Ortschaften Nieborów u. Nowawieś in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Hyżne z miejscowościami Nieborów i Nowa Wieś w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/594MDorf Iskań in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Iskań w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/596MDorf Iskrzynia in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Iskrzynia w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/598MDorf Iwonicz in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Iwonicz w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/600MDorf Izby in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Izby w Galicji w obwodzie sądeckim]
1846
56/126/0/601MIzdebki in Galizien [Mapa wsi Izdebki w Galicji]
1852
56/126/0/602MJabłonki in Galizien [Mapa wsi Jabłonki w Galicji]
1852
56/126/0/603MMarkt Jaćmierz sammt der Ortschaft Posada Jaćmierska in Galizien Sanoker Kreis [[Mapa miasteczka Jaćmierz z miejscowością Posada Jaćmierska w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/605MDorf Jadachy sammt Ortschaften Alfredówka u. Janówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Jadachy z miejscowościami Alfredówka i Janówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/607MJagieła in Galizien [Mapa wsi Jagiełła w Galicji]
1855
56/126/0/608MDorf Jagodnik in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Jagodnik w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/610MJaktorów in Galizien Złoczower Kreis [Mapa wsi Jaktorów w Galicji w obwodzie złoczowskim]
1850
56/126/0/611MDorf Jaksmanice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Jaksmanice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/613MDorf Jałowe sammt Ortschaft Zamłynie in Galizien Sanoker Keis [Mapa wsi Jałowe z miejscowością Zamłynie w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/615MDorf Jamna Dolna in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Jamna Dolna w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/617MJamnica in Galizien [Mapa wsi Jamnica w Galicji]
1855
56/126/0/618MJamy I-ter Theil in Galizien [Mapa wsi Jamy część I w Galicji]
1852
56/126/0/619MDorf Jamy II-ga część in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Jamy część II w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/621MDorf Jankowa in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Jankowa w Galicji w obwodzie sądeckim]
1846
56/126/0/622MDorf Jankowce in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Jankowce w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/624MDorf Jarocin in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Jarocin w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/626M[Stad Jaroslaw in Galizien Przemysler Kreis] [Mapa miasta Jarosław w Galicji w obwodzie przemyskim]
b.d.
56/126/0/627MDorf Jasiel in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Jasiel w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/629MDorf Jasienica in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Jasienica w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/631MJasienica Sufczyńska in Galizien [Mapa wsi Jasienica Sufczyńska w Galicji]
1854
56/126/0/632MDorf Jasień in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Jasień w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/634MJasionka in Galizien [Mapa wsi Jasionka w Galicji]
b.d.
56/126/0/636MDorf Jasionka sammt den Ortschaften Banica und Krzywa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Jasionka z miejscowościami Banica i Krzywa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/637MJasionka in Galizien [Mapa wsi Jasionka w Galicji]
1851
56/126/0/638MDorf Jasionka II. Theil in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Jasionka część II w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/640MJasionów in Galizien [Mapa wsi Jasionów w Galicji]
1854
56/126/0/641MDorf Jastkowice hiezu einverleibt Domostawa I-ter Theil sammt Ortschaft Ruda Jastkowska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Jastkowice część I z miejscowością Ruda Jastkowska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/643MDorf Jastrząbka Stara sammt Enclave Janowice hiezu einverleibt Dombrówka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Jastrząbka Stara z enklawą Janowice i przysiółkiem Dąbrówki w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/644MJastrzębiec in Galizien [Mapa wsi Jastrzębiec w Galicji]
1855
56/126/0/645M[Dorf Jastrzębków in Galizien Lemberg Kreis] [Mapa wsi Jastrzębków w Galicji w obwodzie lwowskim]
1850
56/126/0/646MDorf Jaszczew in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Jaszczew w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/648MDorf Jaszkowa in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Jaszkowa w Galicji w obwodzie sądeckim]
1846
56/126/0/649MDorf Jaszczurowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Jaszczurowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/651MDorf Jaślany sammt den Ortschaften Josephsdorf, Pierzchne und Pluty in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Jaślany z miejscowościami Josephsdorf, Pierzchne i Pluty w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/652MStadt Jaśliska in Galizien Sanoker Kreis [Mapa miasta Jaśliska w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/654MDorf Jatta in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Jatta w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/655MDorf Jawornik I-ter Theil in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Jawornik część I w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/656MDorf Jawornik II-ter Theil in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Jawornik część II w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/657MDorf Jawornik Ruski mit den Ortschaften Borownica, Jawornik Dolny, Jawornik Górny, Netrepka, Przysada, Rybne und Zakuty in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Jawornik Ruski z miejscowościami Borownica, Jawornik Dolny, Jawornik Górny, Netrepka, Przysada, Rybne i Zakuty w Galicji wobwodzie sanockim]
b.d.
56/126/0/658MJawornik in Galizien [Mapa wsi Jawornik w Galicji]
1854
56/126/0/659MDorf Jawornik in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Jawornik w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/661MMarkt Jawornik sammt Ortschaft Jawornik in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa miasteczka Jawornik w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/663MDorf Jaworze [in Galizien Jasloer Kreis] [Mapa wsi Jaworze w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/664MDorf Dolne Jaworze in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Dolne Jaworze w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/665MDorf Górne Jaworze in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Górne Jaworze w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/666MJaworzec in Galizien [Mapa wsi Jaworzec w Galicji]
1854
56/126/0/667MDorf Jazowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Jazowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/669MDorf Jazów Nowy in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Jazów w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/670MDorf Jedlicze in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Jedlicze w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/672MDorf Jelna sammt Enclave Maleniska und Colonie Baranówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Jelna z enklawą Maleniska i kolonią Baranówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/674MDorf Jeżów sammt Ortschaften Moroń und Wilczyska in Galizien Sandecer Kries [Mapa wsi Jeżów z miejscowościami Moroń i Wilczyska w Galicji w obwodzie sądeckim]
1847
56/126/0/675MDorf Jeżów in Galizien Rzeszower Kries [Mapa wsi Jeżów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/677MDorf Jędruszkowce in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Jędruszkowce w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/679MDorf Jodłówka in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Jodłówka w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/681MDorf Jureczkowa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Jureczkowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/683MDorf Jurowce sammt Ortschaft Popiele in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Jurowce z miejscowością Popiele w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/684MKadłubiska sammt Ortschaften Chyże und Podlesina in Galizien [Mapa wsi Kadłubiska z miejscowościami Chyże i Podlesina w Galicji]
1856
56/126/0/685MKaimów in Galizien [Mapa wsi Kaimów w Galicji]
1855
56/126/0/686MKalembina in Galizien [Mapa wsi Kolembina w Galicji]
1853
56/126/0/687MKalnica in Galizien [Mapa wsi Kalnica w Galicji]
1854
56/126/0/688MKalnica in Galizien [Mapa wsi Kalnica w Galicji]
1854
56/126/0/689MKalników in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Kalników w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/690MDorf Kamienica Górna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Kamienica Górna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/691MDorf Kamienne in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Kamienne w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/693MDorf Kamień in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Kamień w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/695MKamionka in Galizien [Mapa wsi Kamionka w Galicji]
1854
56/126/0/696MMarkt Kańczuga in Galizien [Mapa miasteczka Kańczuga w Galicji]
1854
56/126/0/697MDorf Karlików in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Karlików w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/699MKaszyce in Galizien [Mapa wsi Kaszyce w Galicji]
1855
56/126/0/700MDorf Katary als Borowa II-ter Theil in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Katary jako Borowa część II w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/701MKatyna in Galizien [Mapa wsi Katyna w Galicji]
1854
56/126/0/703MDorf Kawęczyn sammt der Ortschaft Dąbrówka in Galizien [Mapa wsi Kawęczyn z miejscowością Dąbrówka w Galicji]
1850
56/126/0/704MDorf Kawęczyn sammt der Ortschaft Dąbrówka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Kawęczyn z miejscowością Dąbrówka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/705MDorf Kąkolówka sammt Ortschaft Wólka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Kąkolówka z miejscowością Wólka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/707MDorf Katty sammt Ortschaft Kutyły in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Katty z miejscowością Kutyły w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/709MDorf Kębłów sammt Ortschaft Tarnowek in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Kębłów z miejscowością Tarnówek w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/710MDorf Kidałowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Kidałowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/712MDorf Kielnarowa in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Kielnarowa w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/714MDorf Kiełków sammt Ortschaft Zaborce in Galizien [Mapa wsi Kiełków z miejscowością Zaborce w Galicji]
1850
56/126/0/715MKlapówka in Galizien [Mapa wsi Klapków w Galicji]
1855
56/126/0/716MDorf Klęczany in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Klęczany w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/717MDorf Klęczany in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Klęczany w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/718MDorf Klimkówka in Galizien Jasloer Kries [Mapa wsi Klimkówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/719MDorf Klimkówka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Klimkówka w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/721MDorf Kliszów in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Kliszów w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/722MDorf Kłokowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Kłokowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1853
56/126/0/724MDorf Kłonice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Kłonice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1854
56/126/0/726MDorf Kłyżów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Kłyżów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/728MDorf Knapy sammt den Ortschaften Durdy und Smykle in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Knapy z miejscowościami Durdy i Smykle w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/731MKniażpol in Galizien [Mapa wsi Kniażpol w Galicji]
1854
56/126/0/732MDorf Kniażyce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Kniażyce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/733MKniażyce in Galizien [Mapa wsi Kniażyce w Galicji]
1855
56/126/0/734MDorf Kobylanka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Kobylanka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/735MDorf Kobylany in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Kobylany w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/737MDorf Kobyle in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Kobyle w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/739MKobylnica Ruska sammt Colonie Fehlbach in Galizien [Mapa wsi Kobylnica Ruska z kolonią Fehlbach w Galicji]
1856
56/126/0/740MKoćmierzów in Galizien [Mapa Koćmierzów w Galicji]
1855
56/126/0/741MKolbuszowa Dolna in Galizien [Mapa wsi Kolbuszowa Dolna w Galicji]
1854
56/126/0/742MDorf Kolbuszowa Górna in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Kolbuszowa Górna w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/744MMarkt Kolbuszowa in Galizien [Mapa miasteczka Kolbuszowa w Galicji]
1854
56/126/0/745MKłonice in Galizien [Mapa wsi Kłonice w Galicji]
1854
56/126/0/746MDorf Komańcza in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Komańcza w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/748MDorf Kombornia sammt Ortschaft Wola Komborska in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Kombornia z miejscowością Wola Komborska w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/750MKomorów in Galizien [Mapa wsi Komorów w Galicji]
1855
56/126/0/751MKomorowice in Galizien [Mapa wsi Komorowice w Galicji]
1854
56/126/0/753MDorf Konieczkowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Konieczkowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/755MDorf Konieczna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Konieczna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/756MDorf Koniów in Galizien Samborer Kreis [Mapa wsi Koniów w Galicji w obwodzie samborskim]
1855
56/126/0/757MKoniuszki in Galizien [Mapa wsi Koniuszki w Galicji]
1855
56/126/0/758MDorf Kończyce in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Kończyce w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/760MKońskie in Galizien [Mapa wsi Końskie w Galicji]
1854
56/126/0/761MDorf Kopcie in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Kopcie w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/763MDorf Kopki in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Kopki w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/765MKopysno in Galizien [Mapa wsi Kopysno w Galicji]
1854
56/126/0/766MDorf Kopytowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Kopytowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/768MKorabina in Galizien [Mapa wsi Korabina w Galicji]
1853
56/126/0/769MDorf Korczyna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Korczyna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/770MMarkt Korczyna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa miasteczka Korczyna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/773MKormanice in Galizien [Mapa wsi Kormanice w Galicji]
1853
56/126/0/774MDorf Korniaktów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Korniaktów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/776MKorytniki in Galizien [Mapa wsi Korytniki w Galicji]
1852
56/126/0/777MKorzeniec sammt Ortschaft Bogoszówka in Galizien [Mapa wsi Korzeniec z miejscowością Boguszówka w Galicji]
1854
56/126/0/778MDorf Korzeniów sammt Ortschaf Wolica in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Korzeniec z miejscowością Wolica w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/779MDorf Korzuchów sammt Enclaven Kalembina und Tułkowice in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Korzuchów z enklawą Kolembina i Tułkowice w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/781MDorf Kosienice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Kosienice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/783MKosina in Galizien [Mapa wsi Kosina w Galicji]
1852
56/126/0/785MDorf Kossowy in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Kossowy w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/787MKostarowce in Galizien [Mapa wsi Kostarowce w Galicji]
1854
56/126/0/788MDorf Kosztowa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Kosztowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/790MDorf Kotań in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Kotań w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/791MDorf Kotów in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Kotów w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/792MDorf Koziarnia und Colonie Konstantynów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Koziarnia i kolonią Konstantynów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/794MDorf Kozłówek in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Kozłówek w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/796MDorf Kozodrza in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Kozodrza w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/797MDorf Kraczkowa sammt der Ortschaft Cierpisz Górny und Dolny in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Kraczkowa z miejscowościami Cierpisz Górny i Dolny w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/799MKrajna in Galizien [Mapa wsi Krajna w Galicji]
1854
56/126/0/800MDorf Krajowice in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Krajowice w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/801MDorf Krasice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Krasice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/803MMarkt Krasiczyn in Galizien Przemysler Kreis [Mapa miasteczka Krasiczyn w Galicji w obwodzie przemyskim]
1855
56/126/0/804MKrasna in Galizien [Mapa wsi Krasna w Galicji]
1853
56/126/0/805MDorf Krasne sammt Ortschaft Wólka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Krasne z miejscowością Wólka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/807MDorf Krasne in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Krasne w Galicji w obwodzie przemyskim]
1854
56/126/0/808MDorf Krawce sammt der Ortschaft Sulichów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Krawce z miejscowością Sulichów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/810MDorf Kreców in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Kreców w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/812MDorf Krempna mit der Ortschaft Krempska Huta in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Krempna z miejscowością Krempska Huta w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/813MKropiwnik in Galizien [Mapa wsi Kropiwnik w Galicji]
1854
56/126/0/815MStadt Krosno sammt der Ortschaft Guzikowka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa miasta Krosno z miejscowością Guzikowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/816MKrościenko w Galicyi powiat podatkowy Przemyślany
1894
56/126/0/817MDorf Krościenko in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Krościenko w Galicji w obwodzie sanockim]
1853
56/126/0/818MKrościenko Niżne in Galizien [Mapa wsi Krościenko Niżne w Galicji]
1851
56/126/0/819MDorf Krościenko Wyżne sammt der Ortschaft Pustynia und Zagórze in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Krościenko Wyżne z miejscowościami Pustynia i Zagórze w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/821MDorf Krowica Hołodowska sammt Ortschaften Wulka Krowicka, Żeliski, Holodówka und Mielniki in Galizien Zolkiewer Kreis [Mapa wsi Krowica Hołodowska z miejscowościami Wólka Krowicka, Żeliski, Hołodówka i Mielniki w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/822MDorf Krowica Lasowa sammt Ortschaft Bobla in Galizien Zolkiewer Kreis [Mapa wsi Krowica Lasowa z miejscowością Bobla w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/823MDorf Krowica Sama sammt Enclave Cityna Holodowska in Galizien Zolkiewer Kreis [Mapa wsi Krowica Sama z enklawą Cetynia Hołodowska w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/825MDorf Królik Polski in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Królik Polski w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/827MKrólik Wołoski in Galizien [Mapa wsi Królik Wołoski w Galicji]
1851
56/126/0/828MDorf Krówniki in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Krówniki w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/830MDorf Kruhel Wielki sammt Enclave Kruhel Maly in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Kruhel Wielki z enklawą Kruhel Mały w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/831MDorf Kruhel Pawłosiowski in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Kruhel Pawłosiowski w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/832MDorf Kruhel Pełkinski in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Kruhel Pełkiński w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/833MKrupiec in Galizien [Mapa wsi Krupiec w Galicji]
1854
56/126/0/834MDorf Kryg in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Kryg w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/835MDorf Krywe bei Cisna in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Krywe koło Cisnej w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/837MKrywka in Galizien [Mapa wsi Krywka w Galicji]
1852
56/126/0/838MKrządka in Galizien [Mapa wsi Krządka w Galicji]
1855
56/126/0/839MDorf Krzeczkowa in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Krzeczkowa w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/841MDorf Krzeczowice in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Krzeczowice w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/843MDorf Krzemienica sammt Ortschaft Górki in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Krzemienica z miejscowością Górki w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/844MDorf Krzemienica sammt der Ortschaft Wola Krzemieniecka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Krzemienica z miejscowością Wola Krzemieniecka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/846MKrzemienna in Galizien [Mapa wsi Krzemienna w Galicji]
1854
56/126/0/847MDorf Krzywa in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Krzywa w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/848MMarkt Krzywcza in Galizien Przemysler Kreis [Mapa miasteczka Krzywcza w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/850MDorf Krzywe in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Krzywe w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/852MDorf Kulaszne in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Kulaszne w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/854MDorf Kuńkowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Kuńkowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/855MDorf Kuńkowce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Kuńkowce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/857MDorf Kupiatycze hiezu concentrirt Darowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Kupiatycze w Galicji w obwodzie przemyskim]
1853
56/126/0/859MDorf Kupna in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Kupna w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/861MDorf Kupno in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Kupno w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/863MDorf Kuryłówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Kuryłówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/864MDorf Kurzyna Mała sammt Colonie Klein Rauchersdorf in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Kurzyna Mała z kolonią Klein Rauchersdorf w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/866MDorf Kurzyna Wielka und Colonie Gross Rauchersdorf in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Kurzyna Wielka z kolonią Gross Rauchersdorf w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/868MKuźmina in Galizien [Mapa wsi Kuźmina w Galicji]
1852
56/126/0/869MDorf Kwiatoń in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Kwiatoń w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/870MDorf Kwiatonowice in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Kwiatonowice w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/871MDorf Kwaszenina in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Kwaszenina w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/873MDorf Lachowa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Lachowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/874MDorf Lacko in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Lacko w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/877MLadzin sammt der Ortschaft Zmyslowka in Galizen [Mapa wsi Ladzin z miejscowością Zmysłówka w Galicji]
1851
56/126/0/878MLalin in Galizien [Mapa wsi Lalin w Galicji]
1852
56/126/0/879MLapiszów in Galizien [Mapa wsi Łapiszów w Galicji]
1853
56/126/0/880MDorf Laski in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Laski w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/882MDorf Laskówka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Laskówka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/884MDorf Lasczyny in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Laszczyny w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/886MDorf Laszki sammt den Oertschaften Babiaki, Charytany und Laszkowska Wola in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Laszki z miejscowościami Babiaki, Charytany i Laszkowska Wolaw Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/889MDorf Latoszyn in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Latoszyn w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/890MDorf Lecka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Lecka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/892MLeszczawa Dolna in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Leszczawa Dolna w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/893MLeszczawa Górna in Galizien [Mapa wsi Leszczawa Górna w Galicji]
1852
56/126/0/894MLeszczawka sammt Ortschaft Rosuszka in Galizien [Mapa wsi Leszczawka z miejscowością Rosuszka w Galicji]
1852
56/126/0/895MLeszcze in Galizien [Mapa wsi Leszcze w Galicji]
1852
56/126/0/896MLeszczowate sammt Ortschaft Wola in Galizien [Mapa wsi Leszczowate z miejscowością Wola w Galicji]
b.d.
56/126/0/897MDorf Leszczyny in Galizien Jasloer Kries [Mapa wsi Leszczyny w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/898MLesniowice in Galizien [Mapa wsi Leśniowice w Galicji]
1855
56/126/0/899MStadt Leżajsk in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa miasta Leżajsk w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/901MLibuchowa in Galizien [Mapa wsi Libuchowa w Galicji]
1853
56/126/0/902MDorf Libusza in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Libusza w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/903MLipa in Galizien [Mapa wsi Lipa w Galicji]
1852
56/126/0/904MDorf Lipie in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Lipie w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/906MDorf Lipie in Galizien Samborer Kreis [Mapa wsi Lipie w Galicji w obwodzie samborskim]
1852
56/126/0/907MDorf Lipnica in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Lipnica w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/909MDorf Lipnica Górna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Lipnica Górna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/910MDorf Lipniczka in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Lipniczka w Galicji w obwodzie sądeckim]
1846
56/126/0/911MLipowica in Galizien [Mapa wsi Lipowica w Galicji]
1851
56/126/0/912MDorf Lipowiec in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Lipowiec w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/914MDorf Lisie Jamy sammt Colonie Ostrowiec in Galizien Zolkiewer Kreis [Mapa wsi Lisie Jamy z kolonią Ostrowiec w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/916MDorf Liskowate in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Liskowate w Galicji w obwodzie sanockim]
1853
56/126/0/918MDorf Lisów in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Lisów w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/919MLiszna in Galizien [Mapa wsi Liszna w Galicji]
1852
56/126/0/920MLiszna in Galizien [Mapa wsi Liszna w Galicji]
1852
56/126/0/921MStad Lubaczow sammt den Ortschaften Bałaje, Mokrzyce u. Hurcze in Galizien Zolkiewer Kreis [Mapa miasta Lubaczów z miejscowościami Bałaje, Mokrzyce i Hurcze w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/923MLubatowa in Galizien [Mapa wsi Lubatowa w Galicji]
1851
56/126/0/924MLubatowka in Galizien [Mapa wsi Lubatówka w Galicji]
1851
56/126/0/925MDorf Lubenia in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Lubenia w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/927M[Mapa wsi Lubienie w Galicji w powiecie przemyskim]
b.d.
56/126/0/928MDorf Lubla in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Lubla w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/930MDorf Lublica in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Lublica w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/931MLubliniec Nowy sammt Ortschaften Dąbrówka, Kutnie, Ostrowki, Tepiły und Zar in Galizien [Mapa wsi Lubliniec Nowy z miejscowościami Dąbrówka, Kutnie, Ostrówki, Tepiły i Żar w Galicji]
1854
56/126/0/932MLubliniec Stary in Galizien [Mapa wsi Lubliniec Stary w Galicji]
1854
56/126/0/933MDorf Lubzina in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Lubzina w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/934MDorf Lutcza in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Lutcza w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/937MLutorysz in Galizien [Mapa wsi Lutorysz w Galicji]
1854
56/126/0/939MMarkt Lutowiska in Galizien [Mapa miasteczka Lutowiska w Galicji]
1852
56/126/0/940MStadt Łańcut sammt der Ortschaft Kąty in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa miasta Łańcut z miejcowością Kąty w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/941MDorf Łajsce in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Łajsce w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/942MDorf Łapiszów sammt Enclave Wrzawy in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Łapiszów z enklawą Wrzawy w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/943MDorf Łaski in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Łaski w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/944MDorf Łazy in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Łazy w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/945MŁazy sammt der Ortschaft Moszczany in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Łazy z miejscowością Moszczany w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/946MDorf Łączki Brzeskie in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Łączki Brzeskie w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/948MŁączki Jagiellońskie in Galizien [Mapa wsi Łączki Jagiellońskie w Galicji]
1853
56/126/0/949MDorf Łączki in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Łączki w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/950MDorf Łąka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Łąka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/952MDorf Łąka II. Theil in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Łąka część II w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/954MDorf Łąki Dolne in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Łąki Dolne w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/955MDorf Łęki Górne in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Łęki Górne w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/956MDorf Łęki in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Łęki w Galicji w obwodzie ]jasielskim]
1851
56/126/0/957MDorf Łęki in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Łęki w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/959MDorf Łętownia in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Łętownia w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/961MDorf Łętownia in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Łętownia w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/962MŁęzany in Galizien [Mapa wsi Łężany w Galicji]
1853
56/126/0/963MDorf Łodyna in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Łodyna w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/965MŁodzina in Galizien [Mapa wsi Łodzina w Galicji]
1854
56/126/0/966MŁodzinka Dolna in Galizien [Mapa wsi Łodzinka Dolna w Galicji]
1854
56/126/0/967MŁodzinka Górna in Galizien [Mapa wsi Łodzinka Górna w Galicji]
1854
56/126/0/968MDorf Łokieć in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Łokieć w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/970MŁomna in Galizien [Mapa wsi Łomna w Galicji]
1854
56/126/0/971MŁomna in Galizien [Mapa wsi Łomna w Galicji]
1855
56/126/0/974MŁopienka in Galizien [Mapa wsi Łopienka w Galicji]
1854
56/126/0/975MDorf Łopuchowa in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Łopuchowa w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/976MŁopuchowa in Galizien [Mapa wsi Łopuchowa w Galicji]
1854
56/126/0/978MŁopuszka Wielka in Galizien [Mapa wsi Łopuszka Wielka w Galicji]
1853
56/126/0/979MDorf Łopuszka Mała in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Łopuszka Mała w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/980MŁopuszka Mała in Galizien [Mapa wsi Łopuszka Mała w Galicji]
1854
56/126/0/981MŁopusznica in Galizien [Mapa wsi Łopusznica w Galicji]
1854
56/126/0/983MŁopuszna in Galizien [Mapa wsi Łopuszna w Galicji]
1855
56/126/0/984MDorf Łosie in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Łosie w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/985MŁowisko in Galizien [Mapa wsi Łowisko w Galicji]
1855
56/126/0/987MŁówcza in Galizien [Mapa wsi Łówcza w Galicji]
1856
56/126/0/988MŁubne in Galizien [Mapa wsi Łubne w Galicji]
1854
56/126/0/989MŁubno sammt Ortschaft Kazmirówka in Galizien [Mapa wsi Łubno z miejscowością Kazmirówka w Galicji]
1854
56/126/0/990MŁuch in Galizien [Mapa wsi Łuch w Galicji]
1854
56/126/0/991MDorf Ług in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Ług w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/992MŁukawica in Galizien [Mapa wsi Łukawica w Galicji]
1856
56/126/0/993MDorf Łukawica in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Łukawica w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/994MŁukawica in Galizien [Mapa wsi Łukawica w Galicji]
1855
56/126/0/996MDorf Łukawiec in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Łukawiec w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/998MDorf Łukawiec in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Łukawiec w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1000MŁukowa in Galizien [Mapa wsi Łukowa w Galicji]
1855
56/126/0/1001MŁukowe in Galizien [Mapa wsi Łukowe w Galicji]
1854
56/126/0/1002MŁupków in Galizien [Mapa wsi Łupków w Galicji]
1854
56/126/0/1003MDorf Łużna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Łużna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1004MDorf Łysakówek in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Łysakówek w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1005MMachnówka in Galizien [Mapa wsi Machnówka w Galicji]
1851
56/126/0/1006MDorf Machów sammt Enclave Kaimów und Ocice in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Machów z enklawą Kaimów i Ocice w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1007MMachów und Ocice in Galizien [Mapa wsi Machów i Ocice w Galicji]
1855
56/126/0/1008MDorf Maćkowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Maćkowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1009MMaćkówka in Galizien [Mapa wsi Maćkówka w Galicji]
1852
56/126/0/1010MMarkt Majdan in Galizien [Mapa miasteczka Majdan w Galicji]
1855
56/126/0/1011MDorf Majdan in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Majdan w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1012MDorf Majdan Zbydniowski in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Majdan Zbydniowski w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1014MDorf Majscowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Majscowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1015MMakowisko in Galizien [Mapa wsi Makowisko w Galicji]
1855
56/126/0/1016MMalawa in Galizien [Mapa wsi Malawa w Galicji]
1854
56/126/0/1017MMalawa in Galizien [Mapa wsi Malawa w Galicji]
1852
56/126/0/1018MMaleniska in Galizien [Mapa wsi Maleniska w Galicji]
1855
56/126/0/1019MDorf Malhowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Malhowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1853
56/126/0/1022MDorf Malinie in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Malinie w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1023MDorf Malinówka sammt der Ortschaft Kozleniec in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Malinówka z miejscowością Koźleniec w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/1025MDorf Mała in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Mała w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1026MDorf Małastów in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Małastów w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1027MDorf Małkowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Małkowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1029MMalówka in Galizien [Mapa wsi Malówka w Galicji]
1853
56/126/0/1030MManasterz in Galizien [Mapa wsi Manasterz w Galicji]
1855
56/126/0/1031MManiów in Galizien [Mapa wsi Maniów w Galicji]
1854
56/126/0/1032MDorf Matysówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Matysówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1850
56/126/0/1034MMazury in Galizien [Mapa wsi Mazury w Galicji]
1855
56/126/0/1035MMchawa in Galizien [Mapa wsi Mchawa w Galicji]
1854
56/126/0/1036MMechowiec in Galizien [Mapa wsi Mechowiec w Galicji]
1854
56/126/0/1038MMedyka sammt Ortschaft Chałupki Medyckie in Galizien [Mapa wsi Medyka z miejscowością Chałupki Medyckie w Galicji]
1852
56/126/0/1039MMedynia in Galizien [Mapa wsi Medynia w Galicji]
1853
56/126/0/1042MDorf Medynia Głogowska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Medynia Głogowska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1044MDorf Medynia Łańcucka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Medynia Łańcucka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1046MDorf Męcinka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Męcinka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1048MMichnowiec in Galizien [Mapa wsi Michnowiec w Galicji]
1855
56/126/0/1049MDorf Michowa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Michowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1052MDorf Miejsce Piastowe in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Miejsce Piastowe w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/1054MStadt Mielec in Galizien Tarnower Kreis [Mapa miasta Mielec w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1055MDorf Mielniczne in Galizien Samborer Kreis [Mapa wsi Mielniczne w Galicji w obwodzie samborskim]
1853
56/126/0/1056MDorf Mielnów in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Mielnów w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1058MMiękisz Nowy in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Miękisz Nowy w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1059MMików in Galizien [Mapa wsi Mików w Galicji]
1854
56/126/0/1060MMikulice in Galizien [Mapa wsi Mikulice w Galicji]
1852
56/126/0/1061MDorf Milcza in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/1063MDorf Miłków sammt Enclave Lichacze in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Miłków z enklawą Lichacze w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1065MMiżyniec in Galizien [Mapa wsi Miżyniec w Galicji]
1853
56/126/0/1067MDorf Młodochów in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Młodochów w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1068MMłodowice in Galizien [Mapa wsi Młodowice w Galicji]
1855
56/126/0/1069MDorf Młodów sammt Ortschaft Antoniki und Colonie Burgau in Galizien Żólkiewer Kreis [Mapa wsi Młodów z miejscowością Antoniki i kolonią Burgau w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1070MDorf Moczary in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Moczary w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1072MDorf Moderówka sammt den Ortschaften Białkówka und Budzisz in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Moderówka z miejscowościami Białkówka i Budzisz w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1074MMokrastrona in Galizien [Mapa wsi Mokra Strona w Galicji]
1849
56/126/0/1075MDorf Mokrzec in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Mokrzec w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1076MDorf Mokrzyszów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Mokrzyszów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1077MMołodycz in Galizein [Mapa wsi Mołodycz w Galicji]
1855
56/126/0/1078MMorawsko in Galizien [Mapa wsi Morawsko w Galicji]
1852
56/126/0/1079MDorf Morochów in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Morochów w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1081MDorf Mostki in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Mostki w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1083MMoszczaniec in Galizien [Mapa wsi Moszczaniec w Galicji]
1851
56/126/0/1084MDorf Motycze Podmuchowne in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Motycze Podmuchowne w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1086MDorf Motycze Nobile in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Motycze Nobile w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1088MDorf Mrowla in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Mrowla w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1090MMszaniec in Galizien [Mapa wsi Mszaniec w Galicji]
1855
56/126/0/1091MDorf Mszana in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Mszana w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1093MDorf Munina sammt der Ortschaft Mała Munina in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Munina z miejscowością Mała Munina w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1095MMusików in Galizien [Mapa wsi Musików w Galicji]
1855
56/126/0/1096MMyczkowce in Galizien [Mapa wsi Myczkowce w Galicji]
1854
56/126/0/1098MMyscowa in Galizien [Mapa wsi Myscowa w Galicji]
1853
56/126/0/1099MMytarka in Galizien [Mapa wsi Mytarka w Galicji]
1850
56/126/0/1100MDorf Mytarz sammt Enclave Mytarka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Mytarz z enklawą Mytarka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1101MDorf Nadolany in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Nadolany w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1103MDorf Nadole in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Nadole w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1105MDorf Nagawczyna in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Nagawczyna w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1106MDorf Nagoszyn in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Nagoszyn w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1107MNakaczów in Galizien [Mapa wsi Nakaczów w Galicji]
1855
56/126/0/1108MDorf Nakło in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Nakło w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1110MNanowa in Galizien [Mapa wsi Nanowa w Galicji]
1854
56/126/0/1111MNarol Stary mit der Ortschaft Zagrody in Galizien [Mapa wsi Narol Stary z miejscowością Zagrody w Galicji]
1856
56/126/0/1112MMarkt Narol in Galizien [Mapa miasteczka Narol w Galicji]
1856
56/126/0/1113MDorf Nart sammt Colonie Neu Nart in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Nart z kolonią Neu Nart w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1115MDorf Nawsie sammt der Ortschaft Budzisz in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Nawsie z miejscowością Budzisz w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1116MDorf Nawsie Kołaczyckie in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Nawsie Kołaczyckie w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1117MDorf Nehrybka sammt Enclave Łuczyce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Nehrybka z enklawą Łuczyce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1118MNetrepka in Galizien [Mapa wsi Netrepka w Galicji]
1854
56/126/0/1119MNiebieszczany in Galizien [Mapa wsi Niebieszczany w Galicji]
b.d.
56/126/0/1120MDorf Niebocko in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Niebocko w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1121MNiebocko in Galizien [Mapa wsi Niebocko w Galicji]
1854
56/126/0/1122MMarkt Niebylec sammt Enclave Malówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Niebylec z enklawą Malówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1124MNiechobrz in Galizien [Mapa wsi Niechobrz w Galicji]
1855
56/126/0/1125MNielepkowice in Galizien [Mapa wsi Nielepkowice w Galicji]
1855
56/126/0/1126MNiemstów in Galizien [Mapa wsi Niemstów w Galicji]
1856
56/126/0/1127MDorf Nienadowa in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Nienadowa w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1129MNienadówka in Galizien [Mapa wsi Nienadówka w Galicji]
1855
56/126/0/1130MNienowice in Galizien [Mapa wsi Nienowice w Galicji]
1855
56/126/0/1131MDorf Niepla in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Niepla w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1132MDorf Niwiska in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Niwiska w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1134MNiwiska in Galizien [Mapa wsi Niwiska w Galicji]
1852
56/126/0/1135MDorf Niewodna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Niewodna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1137MDorf Nieznajowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Nieznajowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1139MMarkt Nisko I.ter Theil in Galizien [Mapa miasteczka Nisko część I w Galicji]
1855
56/126/0/1140MStadt Niżankowice mit der Ortschaft Wychadow in Galizien [Mapa miasta Niżankowice z miejscowością Wyhadów w Galicji]
1855
56/126/0/1141MNiżatyce in Galizien [Mapa wsi Niżatyce w Galicji]
b.d.
56/126/0/1142MNiżna Łąka in Galizien [Mapa wsi Niżna Łąka w Galicji]
1853
56/126/0/1144MNockowa mit der Ortschaft Będziniec in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Nockowa z miejscowością Będziniec w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1852
56/126/0/1145MDorf Nosówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Nosówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1147MDorf Nowa Grobla in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Nowa Grobla w Galicji w obwodzie przemyskim]
1854
56/126/0/1149MMarkt Nowe miasto in Galizien [Mapa miasteczka Nowe Miasto w Galicji]
1854
56/126/0/1151MDorf Nowa wieś in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Nowa wieś w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1152MNowa wieś in Galizien [Mapa wsi Nowa wieś w Galicji]
1854
56/126/0/1153MDorf Nowa wieś in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Nowa wieś w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1155MDorf Nowa wieś in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Nowa wieś w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1157MNowe Sioło in Galizien [Mapa wsi Nowa wieś w Galicji]
1856
56/126/0/1158MDorf Nowica in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Nowica w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1159MNowiny in Galizien [Mapa wsi Nowiny w Galicji]
1856
56/126/0/1160MNowosiołki - bal in Galizien [Mapa wsi Nowisiółki bal w Galicji]
1854
56/126/0/1161MDorf Nowosiólki in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Nowisiółki w Galicji w obwodzie przemyskim]
1853
56/126/0/1164MNowosiólki in Galizien [Mapa wsi Nowosiółki w Galicji]
1855
56/126/0/1165MDorf Nowosielce Gniewosz in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Nowosielce Gniewosz w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1167MDorf Nowosielce Kozickie in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Nowosielce Kozickie w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1169MDorf Nowosielec in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Nowosielec w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1171MMarkt Nowotaniec sammt Ortschaft Nagorzany in Galizen Sanoker Kreis [Mapa miasteczka Nowotaniec z miejscowością Nagórzany w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1173MNozdrzec mit den Ortschaften Koralówka und Rzeki in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Nozdrzec z miejscowościami Koralówka i Rzeki w Galicji w obwodzie sanockim]
1854
56/126/0/1174M[Dorf Obarzym in Galizien Sanoker Kreis] [Mapa wsi Obarzym w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1176MDorf Ocieka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Ocieka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
b.d.
56/126/0/1177MOdrzechowa in Galizien [Mapa wsi Odrzechowa w Galicji]
1854
56/126/0/1178MDorf Okonin in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Okonin w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1179MDorf Olchowa in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Olchowa w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1180MDorf Olchowce in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Olchowce w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1182MDorf Olchowiec mit der Ortschaft Baranie in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Olchowiec z miejscowością Baranie w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1184MMarkt Oleszyce sammt Ortschaft Futory in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa miasteczka Oleszyce z miejscowością Futory w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1185MDorf Oleszyce Stare sammt Ortschaft Zabiala in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Oleszyce Stare z miejscowością Zabiała w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1187MDorf Olszanica in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Olszanica w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1188MDorf Olszany in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Olszany w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1190MDorf Onyski in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Onyski w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1192MDorf Opacionka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Opacionka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1193MDorf Opaka sammt Colonie Felsendorf und Ortschat Ruda in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Opaka z kolonią Felsendorf i miejscowością Ruda w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1195MOpaleniska in Galizien [Mapa wsi Opaleniska w Galicji]
1855
56/126/0/1196MDorf Oparówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Oparówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1198MDorf Orelec in Galizin Sanoker Kreis [Mapa wsi Orelec w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1200MOrzechów in Galizien [Mapa wsi Orzechów w Galicji]
1855
56/126/0/1201MDorf Orzechowce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Orzechowce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1202MOrzechówka sammt Ortschaft Wola Orzechowska in Galizien [Mapa wsi Orzechówka z miejscowością Wola Orzechowska w Galicji]
1854
56/126/0/1203MMarkt Osiek in Galizien Jasloer Kreis [Mapa miasteczka Osiek w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1204MOsławica in Galizien [Mapa wsi Osławica w Galicji]
1854
56/126/0/1205MOstrów [Tuszowskie] sammt Colonie Ostrów in Galizien [Tarnower Kreis] [Mapa wsi Ostrów [Tuszowskie] z kolonią Ostrów w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1852
56/126/0/1206MDorf Ostrów in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Ostrów w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1207MDorf Ostrów in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Ostrów w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1209MDorf Ostrówek in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Ostrówek w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1210MOstrówek in Galizien [Mapa wsi Ostrówek w Galicji]
1855
56/126/0/1211MDorf Ożanna in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Ożanna w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1213MOżańsko in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Ożańsko w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1214MPackowice in Galizien [Mapa wsi Paćkowice w Galicji]
1855
56/126/0/1216MPaclaw sammt Ortschaft Kalwaria in Galizien [Mapa wsi Pacław z miejscowością Kalwaria w Galicji]
1854
56/126/0/1217MDorf Pagórek in Galizien Jasloer Kries [Mapa wsi Pagórek w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1218MDorf Pagorzyna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Pagorzyna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1219MDorf Pakoszówka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Pakoszówka w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/1221MDorf Palikówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Palikówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1222MPaniszczów in Galizien [Mapa wsi Paniszczów w Galicji]
1854
56/126/0/1223MPantalowice in Galizien [Mapa wsi Pantalowice w Galicji]
1853
56/126/0/1224MDorf Parkosz sammt Ortschaft Łabuzie in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Parkosz z miejscowością Łabuzie w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1225MDorf Paszczyna sammt der Ortschaft Kochanówka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Paszczyna z miejscowością Kochanówka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1226MPaszowa in Galizien [Mapa wsi Paszowa w Galicji]
1854
56/126/0/1227MPawłokoma in Galizien [Mapa wsi Pawłokoma w Galicji]
1854
56/126/0/1228MDorf Pawłosiów in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Pawłosiów w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1230MDorf Pawłowe sammt Ortschaft Krzywe in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Pawłowe z miejscowością Krzywe w Galicji w obwodzie przemyskim]
1854
56/126/0/1232MDorf Pełkinie in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Pełkinie w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1234MDorf Pętna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Pętna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1235MDorf Piątkowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Piątkowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1236MPiątkowa in Galizien [Mapa wsi Piątkowa w Galicji]
1853
56/126/0/1237MDorf Piątkowa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Piątkowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1239MDorf Piątkowiec in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Piątkowiec w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1241MDorf Pielgrzymka sammt der Ortschaft Huta und Enclave Kłopotnica in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Pielgrzymk z miejscowością Huta i enklawą Kłopotnica w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1242MDorf Pielnia in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Pielnia w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1243MPietnice und Colonie Rosenburg in Galizien [Mapa wsi Piętnica i koloni Rosenburg w Galicji]
1854
56/126/0/1245MDorf Pietrzejowa in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Pietrzejowa w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1246MDorf Krasna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Krasana w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1247MDorf Pikulice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Pikulice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1249MPilchów in Galizien [Mapa wsi Pilchów w Galicji]
b.d.
56/126/0/1250MStadt Pilzno in Galizein Tarnower Kreis [Mapa miasta Pilzno w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1251MDorf Pilznionek in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Pilznionek w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1252MDorf Pisarowce in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Pisarowce w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1254MDorf Piskorowce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Piskorowce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1854
56/126/0/1256MPleszowice in Galizien [Mapa wsi Pleszowice w Galicji]
1854
56/126/0/1258MDorf Pławo sammt Enclave Wola Pławska und Colonie Schönanger in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Pławo z enklawą Wola Pławska i kolonią Schönanger w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1260MPławo sammt den Ortschaften Swoty und Chilly in Galizien [Mapa wsi Pławo z miejscowościami Swoty i Chilly w Galicji]
1855
56/126/0/1261MMarkt Płazów in Galizien [Mapa miasteczka Płazów w Galicji]
1856
56/126/0/1262MPłonna in Galizien [Mapa wsi Płonna w Galicji]
1854
56/126/0/1263MDorf Pniów sammt den Ortschaften Antoniów, Czekay, Dąbrówka und Wola in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Pniów z miejscowościami Antoniów, Czekaj, Dąbrówka i Wola w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1265MPobidno in Galizien [Mapa wsi Pobidno w Galicji]
1854
56/126/0/1266MPobitno in Galizien [Mapa wsi Pobitno w Galicji]
1852
56/126/0/1267MDorf Podbukowina sammt Enclave Słonne in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Podbukowina z enklawą Słonne w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1269MDorf Podemszczyzna in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Podemszczyzna w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1271MDorf Podgrodzie sammt Ortschaft Grabówka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Podgrodzie z miejscowością Grabówka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1272MDorf Podlesie in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Podlesie w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1273MPodmoysce in Galizien [Mapa wsi Podmojsce w Galicji]
1855
56/126/0/1275MDorf Podniebyle in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Podniebyle w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1277MDorf Podole sammt Ortschaft Wólka Podolska in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Podole z miejscowością Wólka Podolska w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1278MPodzwierzyniec in Galizien [Mapa wsi Podzwierzyniec w Galicji]
1852
56/126/0/1279MDorf Pogwizdów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Pogwizdów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1281MDorf Pogwizdów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Pogwizdów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1283MDorf Polana in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Polana w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1285MPolana in Galizien [Mapa wsi Polana w Galicji]
1854
56/126/0/1287MPolanki in Galizien [Mapa wsi Polanki w Galicji]
1854
56/126/0/1288MPolany mit der Ortschaft Huta in Galizien [Mapa wsi Polany z miejscowością Huta w Galicji]
1853
56/126/0/1289MPolany in Galizien [Mapa wsi Polany w Galicji]
1854
56/126/0/1290MPolańczyk in Galizien [Mapa wsi Polańczyk w Galicji]
1854
56/126/0/1291MDorf Polana sammt Ortschaften Bugay, Wiskitna und Berdychów in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Polana z miejscowościami Bugaj, Wiskitna i Berdychów w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1292MPołchowa in Galizien [Mapa wsi Połchowa w Galicji]
1854
56/126/0/1293MDorf Połomea in Galizien Tarnower Kreis
1849
56/126/0/1294MDorf Połomia in Galizien Jasloer Kreis
1851
56/126/0/1296MDorf Popowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Popowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1299MPoraj in Galizien [Mapa wsi Poraj w Galicji]
1853
56/126/0/1300MDorf Poraż in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Poraż w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1301MPoremby in Galizien [Mapa wsi Poręby w Galicji]
1852
56/126/0/1302MPoręby in Galizien [Mapa wsi Poręby w Galicji]
1855
56/126/0/1303MPoremby sammt den Ortschaften Dymarka und Ruda in Galizien [Mapa wsi Poręby z miejscowościami Dymarka i Rud w Galicji]
1854
56/126/0/1304MPosada Chyrowska in Galizien [Mapa wsi Posada Chyrowska w Galicji]
1874
56/126/0/1305MPosada Nowomieyska in Galizien [Mapa wsi Posada Nowomiejska w Galicji]
1854
56/126/0/1307MDorf Posada Jacmierska in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Posada Jaćmierska w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/1309MPosada Olchowska in Galizien [Mapa wsi Posada Olchowska w Galicji]
1854
56/126/0/1310MDorf Posada Rybotycka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Posada Rybotycka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1312MDorf Posada in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Posada w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/1313MPosada Sanocka in Galizien [Mapa wsi Posada Sanocka w Galicji]
1854
56/126/0/1314MDorf Potok in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Potok w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1316MDorf Pozdziacz in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Poździacz w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1319MDorf Prałkowce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Prałkowce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1321MProcisne in Galizien [Mapa wsi Procisne w Galicji]
1854
56/126/0/1322MDorf Pruchnik hiezu einverleibt Markt Pruchnik in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Pruchnik z przysiółkiem miasteczka Pruchnik w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1324MPrusie in Galizien [Mapa wsi Prusie w Galicji]
1856
56/126/0/1325MPrusiek in Galizien [Mapa wsi Prusiek w Galicji]
1854
56/126/0/1326MMarkt Przecław sammt Ortschaft Błonie in Galizien Tarnower Kreis [Mapa miasteczka Przecław z miejscowością Błonie w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1327MDorf Przedbórze in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Przedbórze w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1328MDorf Przedmieście in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Przedmieście w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1329MPrzedmieście oder wieś Łańcut in Galizien [Mapa wsi Przedmieście w Galicji]
1852
56/126/0/1330MPrzedmieście in Galizien [Mapa wsi Przedmieście w Galicji]
1854
56/126/0/1332MPrzedzielnica in Galizien [Mapa wsi Przedzielnica w Galicji]
1854
56/126/0/1334MDorf Przegonina in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Przegonina w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1335MPrzekopana in Galizien [Mapa wsi Przekopana w Galicji]
1855
56/126/0/1336MStadt Przemyśl mit den Lemberger, Podzamcze u. Zasanie Vorstädten in Galizien [Mapa miasta Przemyśla z przedmieściami Lwowskie, Podzamcze i Zasanie w Galicji]
1855
56/126/0/1337MStadt Przeworsk in Galizien [Mapa miasta Przeworska w Galicji]
1852
56/126/0/1338MDorf Przewrotne sammt der Ortschaft Studzieniec in Galizie Rzeszower Kreis [Mapa wsi Przewrotne z miejscowością Studzieniec w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1340MDorf Przędzel in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Przędzel w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1342MPrzybówka in Galizien [Mapa wsi Przybówka w Galicji]
1853
56/126/0/1343MDorf Przybyszów in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Przybyszów w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1345MDorf Przybyszówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Przybyszówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1347MPrzyłęk in Galizien [Mapa wsi Przyłęk w Galicji]
b.d.
56/126/0/1348MDorf Przysieki sammt Enclave Pusta Wola und Siedliski in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Przysieki z enklawą Pusta Wola i Siedliska w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1349MPrzysietnica in Galizien [Mapa wsi Przysietnica w Galicji]
1854
56/126/0/1350MDorf Przysłóp in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Przysłóp w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1352MDorf Przyszów Camerale in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Przyszów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1353MDorf Przyszów Szlachecki in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Przyszów Szlachecki w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1355MDorf Pstrągowa in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Pstrągowa w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1357MDorf Pstrągówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Pstrągówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1359MPuławy mit der Ortschaft Wernejówka in Galizien [Mapa wsi Puławy z miejscowością Wernejówka w Galicji]
1854
56/126/0/1360MDorf Pustków hiezu einverleibt Wola Pustkowska I-ter und II-ter Theil und den Ortschaften Budy, Krownice, Rudki und Zastawie in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Pustków z przysiółkiem Wola Pustkowska I i II część i miejscowościami Budy, Krownice, Rudki i Zastawie w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1361MDorf Pustynia sammt den Ortschaften Kandzierz und Kozłów in Galizien Tarnower Kries [Mapa wsi Pustynia z miejscowościami Kędzierz i Kozłów w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1362MDorf Pysznica in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Pysznica w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1364MDorf Rabe in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Rabe w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1366MDorf Racławice in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Racławice w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
b.d.
56/126/0/1367MDorf Racławice in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Racławice w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1368MDorf Racławówka sammt den Ortschaften Kielanówka und Zabierzów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Racławówka z miejscowościami Kielanówka i Zabierzów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1370MRadawa in Galizien [Mapa wsi Radawa w Galicji]
1855
56/126/0/1371MDorf Radocyna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Radocyna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1372MMarkt Radomyśl in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa miasteczka Radomyśl w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1374MDorf Radoszyce in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Radoszyce w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1376MDorf Radruż sammt Ortschaften Halanie, Sopot Mały u. Sopot Wielki in Galizien [Mapa wsi Radruż z miejscowościami Halanie, Sopot Mały i Sopot Wielki w Galicji]
1856
56/126/0/1377MMarkt Radymno in Galizien Przemysler Kreis [Mapa miasteczka Radymno w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1379MRadziejowa in Galizien [Mapa wsi Radziejowa w Galicji]
1854
56/126/0/1380MReichau in Galizien [Mapa wsi Reichau w Galicji]
1856
56/126/0/1381MRayskie in Galizien [Mapa wsi Rajskie w Galicji]
1854
56/126/0/1382MDorf Rakowa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Rakowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1384MDorf Rakszawa in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Rakszawa w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1386MRatnawica in Galizien [Mapa wsi Ratnawica w Galicji]
1854
56/126/0/1387MDorf Reczpol in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Reczpol w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1389MDorf Regetów Niżni und Wyżni in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Regetów Niżny i Wyżny w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1390MRogi in Galizien [Mapa wsi Rogi w Galicji]
1854
56/126/0/1391MDorf Rogoznica sammt Ortschaft Wola Cicha in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Rogoźnica z miejscowością Wola Cicha w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1392MDorf Rogóżno in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Rogóżno w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1394MDorf Rokietnica in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Rokietnica w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1396MDorf Rokszyce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Rokszyce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1397MDorf Ropa in Galizen Jasloer Kreis [Mapa wsi Ropa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1398MDorf Ropianka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Ropianka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1400MDorf Ropica Polska in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Ropica Polska w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1401MRopienka in Galizien [Mapa wsi Ropienka w Galicji]
1854
56/126/0/1402MDorf Ropki in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Ropki w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1403MRosochy in Galizien [Mapa wsi Rosochy w Galicji]
1856
56/126/0/1404MRozbórz in Galizien [Mapa wsi Rozbórz w Galicji]
1852
56/126/0/1405MDorf Rozbórz Długi in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Rozbórz Długi w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1406MRozbórz Okrągli in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Rozbórz Okrągły w Galicji w obwodzie przemyskim]
1854
56/126/0/1407MDorf Rozdziele in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Rozdziele w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1408MDorf Rozembark sammt Ortschaft Bugay in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Rozembark z miejscowością Bugaj w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1409MRozpucie in Galizien [Mapa wsi Rozpucie w Galicji]
1854
56/126/0/1410MDorf Rostayne in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Rozstajne w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1411MDorf Roztoki sammt Enclave Zimna Woda und und der Ortschaft Gliniczek in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Roztoki z enklawą Zimna Woda i miejscowością Gliniczek w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1412MRostoki in Galizien [Mapa wsi Roztoki w Galicji]
1854
56/126/0/1413MMarkt Rozwadów in Galizien [Mapa miasteczka Rozwadów w Galicji]
1855
56/126/0/1414MDorf Rozwinnica [Rozwienica] in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Roźwienica w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1416MDorf Rożniaty in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Rożniaty w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1417MDorf Rosubowice [Rożubowice] sammt Enclave Stanislawczyk in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Rożubowice z enklawą Stanisławczyk w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1418MDorf Równe in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Równe w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/1420MRównia in Galizien [Mapa wsi Równia w Galicji]
1854
56/126/0/1421MRóżanka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Różanka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1423MDorf Ruda in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Ruda w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1425MDorf Ruda sammt Ortschaft Partyn in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Ruda z miejscowością Partyn w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1426MRuda Rózaniecka sammt Ortschaft Grochy in Galizien [Mapa wsi Ruda Różaniecka w Galicji]
1856
56/126/0/1427MDorf Rudawka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Rudawka w Galicji w obwodzie sanockim]
1853
56/126/0/1429MRudawka in Galizien [Mapa wsi Rudawka w Galicji]
1854
56/126/0/1430MRudawka in Galizien [Mapa wsi Rudawka w Galicji]
1854
56/126/0/1431MDorf Rudenka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Rudenka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1433MRudka in Galizien [Mapa wsi Rudka w Galicji]
1855
56/126/0/1434MDorf Rudka in Galizien Żólkiewer Kreis [Mapa wsi Rudka w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1436MDorf Rudna Mała in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Rudna Mała w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1438MDorf Rudna Wielka [sammt Ortschaft Pogwizdów] in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Rudna Wielka z miejscowością Pogwizdów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1440MMarkt Rudnik in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa miasteczka Rudnik w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1442MRudołowice in Galizien [Mapa wsi Rudołowice w Galicji]
1854
56/126/0/1443MRusinów Stary in Galizien [Mapa wsi Rusinów Stary w Galicji]
1855
56/126/0/1444MDorf Ruska Wieś in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Ruska Wieś w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1446MRuska Wieś in Galizien [Mapa wsi Ruska Wieś w Galicji]
1852
56/126/0/1447MDorf Ruska Ropica in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Ruska Ropica w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1448MDorf Ruszelczyce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Ruszelczyce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1450MRybne in Galizien [Mapa wsi Rybne w Galicji]
1854
56/126/0/1451MMarkt Rybotycze in Galizien [Mapa miasteczka Rybotycze w Galicji]
1854
56/126/0/1452MDorf Rydzów in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Rydzów w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1454MStadt Rymanów in Galizien [Mapa miasta Rymanów w Galicji]
1854
56/126/0/1455MDorf Rychwałd in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Rychwałd w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1456MRymanów Posada Niżna in Galizien [und Rymanów 2ter Thl] [Mapa miejscowości Rymanów - Posada Niżna w Galicji] i Rymanów część II
1854
56/126/0/1457MDorf Rzeczyca Długa sammt Enclave Musików und Ortschaft Kochany in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Rzeczyca Długa z enklawą Musików i miejscowością Kochany w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1459MRzeczyca Okrągła in Galizien [Mapa wsi Rzeczyca Okrągła w Galicji]
1855
56/126/0/1460MDorf Rzepedź in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Rzepedź w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1462MDorf Rzepienik Biskupi sammt Enclave Kołkówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Rzepiennik Biskupi z enklawą Kołkówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1463MDorf Rzepien[n]ik Marciszewski in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Rzepiennik Marciszewski w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1464MDorf Rzepien[n]ik Strzyżewski in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Rzepiennik Strzyżewski w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1465MDorf Rzepienik Suchy in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Rzepiennik Suchy w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1466MDorf Rzepnik Suchy in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Rzepnik Suchy w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1468MStadt Rzeszów sammt Enclave Ruska Wieś in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa miasta Rzeszów z enklawą Ruska Wieś w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1470MDorf Rzędzianowice in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Rzędzianowice w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1471MMarkt Rzochów in Galizien Tarnower Kreis [Mapa miasteczka Rzochów w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1472MRzuchów in Galizien [Mapa wsi Rzuchów w Galicji]
1855
56/126/0/1473MDorf Sadki hiezu concentrirt Grabanina in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Sadki w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1474MDorf Sadkowa Góra sammt der Ortschaft Uiście in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Sadkowa Góra z miejscowością Ujście w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1475MDorf Sadowie in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Sadowie w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1477MSanoczany in Galizien [Mapa wsi Sanoczany w Galicji]
1856
56/126/0/1479MDorf Sanoczek in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Sanoczek w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1481MStadt Sanok in Galizien Sanoker Kreis [Mapa miasta Sanok w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1483MSarny z miejscowościami Wola Sarnowska, Mielniki i z kolonią Rehberg w Galicyi powiat podatkowy Krakowiec
1908
56/126/0/1485MDorf Sarżyna in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Sarzyna w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1487MSakowczyk in Galizien [Mapa wsi Sakowczyk w Galicji]
1854
56/126/0/1488MSemerówka in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Semerówka w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1489MDorf Sepnica in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Sepnica w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1490MSerednica in Galizien [Mapa wsi Serednica w Galicji]
1854
56/126/0/1491MDorf Serednie Wielkie in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Serednie w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1493MSetna in Galizien [Mapa wsi Setna w Galicji]
1855
56/126/0/1494MDorf Sędziszowa in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Sędziszowa w Galicji w obwodzie sądeckim]
1847
56/126/0/1495MStadt Sendziszów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa miasta Sędziszów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1496MDorf Sękowa in Galizien Jasloer Kries [Mapa wsi Sękowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1497MDorf Siary in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Siary w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1498MSiedlanka in Galizien [Mapa wsi Siedlanka w Galicji]
1855
56/126/0/1499MSiedleczka in Galizien [Mapa wsi Siedleczka w Galicji]
1854
56/126/0/1500MSiedleszczany in Galizien [Mapa wsi Siedleszczany w Galicji]
1854
56/126/0/1501MDorf Siedliska in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Siedliska w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1503MDorf Siedliska in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Siedliska w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1505MDorf Siedliska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Siedliska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/1507MDorf Siedliska in Galizien Przemyśler Kreis [Mapa wsi Siedliska w Galicji w obwodzie przemyskim]
1853
56/126/0/1508MSiedliska sammt der Ortschaft Poręby in Galizien [Mapa wsi Siedliska z miejscowością Poręby w Galicji]
1854
56/126/0/1509MDorf Sielec in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Sielec w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1511MDorf Sielec sammt Enclave Bakończyce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Sielec z enklawą Bakończyce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1512MDorf Sielnica in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Sielnica w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1514MDorf Siemuszowa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Siemuszowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1516MDorf Sieniawa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Sieniawa w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/1518MSiennów in Galizien [Mapa wsi Siennów w Galicji]
1853
56/126/0/1519MDorf Sierakośce hiezu concentrirt Podmoysce in Galizen Przemysler Kreis [Mapa wsi Sierakośce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1853
56/126/0/1520MDorf Sietesz sammt der Ortschaft Lipnik in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Sietesz z miejscowością Lipnik w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1522MDorf Sitnica in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Sitnica w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1523MSkład Solny in Galizien [Mapa wsi Skład Solny w Galicji]
1854
56/126/0/1524MSkołoszów mit den Ortschften Zagrody, Zasanie und Michałówka in Galizien [Mapa miasta Skołowszów z miejscowościami Zagrody, Zasanie i Michałówka w Galicji]
1855
56/126/0/1525MDorf Skołyszyn sammt Ortschaft Lisowek und Enclave Slawęczyn in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Skołyszyn z miejscowością Lisówek i enklawą Sławęczyn w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1526MDorf Skopanie in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Skopanie w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1528MDorf Skopow in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Skopów w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1530MDorf Skorodne in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Skorodne w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1532MDorf Skowierzyn sammt Ortschaft Nowiny in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Skowierzyn z miejscowością Nowiny w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1534MDorf Skurowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Skurowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1535MDorf Skrzyszów in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Skrzyszów w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1536MDorf Skwirtne in Gazlizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Skwirtne w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1537MSłochynie in Galizien [Mapa wsi Słochynie w Galicji]
1856
56/126/0/1538MSłocina in Galizien [Mapa wsi Słocina w Galicji]
1852
56/126/0/1539MSlonne in Galizien [Mapa wsi Słonne w Galicji]
1854
56/126/0/1540MDorf Słotowa in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Słotowa w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1541MDorf Słup Maziarnia in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Słup Maziarnia w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1543MSmerek in Galizien [Mapa wsi Smerek w Galicji]
1854
56/126/0/1544MSmereczna sammt Colonie Prinzenthal in Galizien [Mapa wsi Smereczna z kolonią Prinzenthal w Galicji]
1853
56/126/0/1546MDorf Smereczne in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Smereczne w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1548MDorf Smerekowiec in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Smerekowiec w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1549MDorf Smolarzyny in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Smolarzyny w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1550MSmolnica in Galizien [Mapa wsi Smolnica w Galicji]
1854
56/126/0/1551MDorf Smolnik in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Smolnik w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1552MSmolnik in Galizien [Mapa wsi Smolnik w Galicji]
1854
56/126/0/1553MSobiecin in Galizien [Mapa wsi Sobiecin w Galicji]
b.d.
56/126/0/1554MDorf Sobniów sammt Enclave Wolica und Ortschaft Walowice in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Sobniów z enklawą Wolica i miejscowością Wałowice w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1555MDorf Sobów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Sobów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1557MDorf Soykowa in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Sojkowa w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1559MDorf Sokolniki sammt den Ortschaften Zabrnie und Orliska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Sokolniki z miejscowościami Zabrnie i Orliska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1561MMarkt Sokołow in Galizien [Mapa miasteczka Sokołów w Galicji]
1855
56/126/0/1562MDorf Sokół in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Sokół w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1563MSolina in Galizien [Mapa wsi Solina w Galicji]
1854
56/126/0/1564MSolinka sammt Ortschaft Rostoki in Galizien [Mapa wsi Solinka z miejscowością Roztoki w Galicji]
1854
56/126/0/1565MDorf Sołonka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Sołonka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/1566MDorf Sonina in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Sonina w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1568MDorf Sliwnica in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Śliwnica w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1570MSliwnica in Galizien [Mapa wsi Śliwnica w Galicji w obwodzie samborskim]
1856
56/126/0/1572MDorf Snietnica in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Śnietnicaw Galicji w obwodzie sądeckim]
1846
56/126/0/1573MSopotnik in Galizien [Mapa wsi Sopotnik w Galicji]
1854
56/126/0/1574MSolca in Galizien [Mapa wsi Sólca w Galicji]
1855
56/126/0/1575MDorf Stale in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Stale w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1576MStaniszewskie in Galizien [Mapa wsi Staniszewskie w Galicji]
1855
56/126/0/1577MStany in Galizien [Mapa wsi Stany w Galicji]
b.d.
56/126/0/1578MDorf Stańkowa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Stańkowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1580MDorf Stare Miasto sammt Enclave Łukowa und Siedlanka und Ortschaft Przyhojec in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Stare Miasto z enklawą Łukowa i Siedlanka oraz miejscowością Przyhojec w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1582MDorf Stare Sioło in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Stare Sioło w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1584MStaromieście sammt Ortschaft Milocin in Galizien [Mapa wsi Staromieście z miejscowością Miłocin w Galicji]
1852
56/126/0/1585MStaroniwa in Galizien [Mapa wsi Staroniwa w Galicji]
b.d.
56/126/0/1586MDorf Starżawa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Starzawa w Galicji w obwodzie sanockim]
1853
56/126/0/1589MDorf Stasiówka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Stasiówka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1590MDorf Staszkówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Staszkówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1592MStebnik sammt Colonie Steinfels in Galizien [Mapa wsi Stebnik z kolonią Steinfels w Galicji]
1854
56/126/0/1593MDorf Steinau in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Steinau w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1595MDorf Stępina sammt Ortschaft Chytrówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Stępina z miejscowością Chytrówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1597MDorf Stobierna in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Stobierna w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1598MDorf Stobierna in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Stobierna w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1600MStrachocina in Galizien [Mapa wsi Strachocina w Galicji]
1854
56/126/0/1601MDorf Straszęcin sammt Ortschaften Mala Wola und Zawierzbie in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Straszęcin z miejscowościami Mała Wola i Zawierzbnie w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1602MDorf Straszydle in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Straszydle w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/1604MDorf Strażów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Strażów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1606MStroniowice in Galizien [Mapa wsi Stroniowice w Galicji]
1855
56/126/0/1607MStrogow Dolny in Galizien [Mapa wsi Strogów Dolny w Galicji]
1854
56/126/0/1608MDorf Stróża in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Stróża w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1610MStróże Małe in Galizien [Mapa wsi Stróże Małe w Galicji]
1854
56/126/0/1611MDorf Stróże Niżne in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Stróże Niżne w Galicji w obwodzie sądeckim]
1847
56/126/0/1612MStróże Wielkie in Galizien [Mapa wsi Stróże Wielkie w Galicji]
1854
56/126/0/1613MDorf Stróże Wyżnie in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Stróże Wyżne w Galicji w obwodzie sądeckim]
1847
56/126/0/1614MDorf Stróżna in Galizien Sandecer Kreis [Mapa wsi Stróżna w Galicji w obwodzie sądeckim]
1847
56/126/0/1615MDorf Stróżówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Stróżówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1616MStrubowiska in Galizien [Mapa wsi Strubowiska w Galicji]
1854
56/126/0/1617MStrwiążyk in Galizien [Mapa wsi Strwiążyk w Galicji]
1854
56/126/0/1618MDorf Strzegocice in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Strzegocice w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1619MDorf Strzeszyn in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Strzeszyn w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1620MDorf Stubienko in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Stubienko w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1621MDorf Stubno in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Stubno w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1623MDorf Studenne in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Studenne w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1625MDorf Studzian in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Studzian w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1627MDorf Studzieniec in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Studzieniec w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1629MDorf Styków sammt der Ortschaft Anapol in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Styków z miejscowością Anapol w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1630MDorf Wola Sucha I. Theil in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Wola Sucha w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1631MSucha Wola II. Theil mit den Ortschaften Kozaki, Hamarnia, Zakopce, Solily und Ihnaty in Galizien [Mapa wsi Sucha Wola część II z miejscowościami Kozaki, Hamarnia, Zakopce, Solily i Ihnaty w Galicji]
1856
56/126/0/1632MDorf Suchodół in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Suchodół w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1634MSuchorzów sammt Colonie Przewóz in Galizien [Mapa wsi Suchorzów z kolonią Przewóz w Galicji]
1854
56/126/0/1635MSufczyna in Galizien [Mapa wsi Sufczyna w Galicji]
1854
56/126/0/1636MDorf Sulistrowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Sulistrowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1638MSurowica in Galizien [Mapa wsi Surowica w Galicji]
1851
56/126/0/1639MDorf Suszyca Wielka in Galizien Samborer Kreis [Mapa wsi Suszyca Wielka w Galicji w obwodzie samborskim]
1853
56/126/0/1640MDorf Szalowa sammt Ortschaft Bieśnik in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Szalowa z mijscowością Bieśnik w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1641MSzandrowiec in Galizien [Mapa wsi Sandrowiec w Galicji]
1854
56/126/0/1643MSzechynie in Galizien [Mapa wsi Szechynie w Galicji]
1854
56/126/0/1645MDorf Szczawne in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Szczawne w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1647MDorf Szczepańcowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Szczepańcowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1648MSzczepłoty in Galizien [Mapa wsi Szczepłoty w Galicji]
1855
56/126/0/1649MSzczerbanówka in Galizien [Mapa wsi Szczerbanówka w Galicji]
1854
56/126/0/1650MDorf Szczutków in Galizien Żólkiewer Kreis [Mapa wsi Szczutków w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1652MDorf Szklary in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Szklary w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/1654MSzklary in Galizien [Mapa wsi Szklary w Galicji]
1854
56/126/0/1655MDorf Szkodna in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Szkodna w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1656MDorf Szufnarowa in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Szufnarowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1657MSzuwsko in Galizien [Mapa wsi Szuwsko w Galicji]
1855
56/126/0/1658MDorf Szydłowiec in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Szydłowiec w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1659MDorf Szymbark sammt Ortschaften Doliny und Sklarky in Galizien [Jasloer Kries] [Mapa wsi Szymbark z miejscowościami Doliny i Sklarki w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1660MDorf Szyperki in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Szyperki w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1662MDorf Srednia in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Średnia w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1664MŚrednia Wieś in Galizien [Mapa wsi Średnia Wieś w Galicji]
1852
56/126/0/1665MDorf Swiątkowa in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Świątkowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1666MDorf Świątkówka in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Świątkówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1667MSwiątoniowa in Galizien [Mapa wsi Świątoniowa w Galicji]
1854
56/126/0/1668MŚwierczów in Galizien [Mapa wsi Świerczów w Galicji]
1850
56/126/0/1669MDorf Świerzowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Świerzowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1671MSwiente in Galizien [Mapa wsi Święte w Galicji]
1854
56/126/0/1672MDorf Swilcza sammt der Ortschaft Kameszyn in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Świlcza z miejscowością Kameszyn w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1673MTapin sammt Ortschaft Dobkowice in Galizien [Mapa wsi Tapin z miejscowością Dobkowice w Galicji]
1854
56/126/0/1674MDorf Targowiska sammt der Ortschaft Widacz in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Targowiska z miejscowością Widacz w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1676MDorf Tarnawa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Tarnawa w Galicji w obwodzie sanockim]
1854
56/126/0/1678MTarnawa Dolna in Galizien [Mapa wsi Tarnawa Dolna w Galicji]
1854
56/126/0/1679MTarnawa Wyżna in Galizien [Mapa wsi Tarnawa Wyżna w Galicji]
1854
56/126/0/1680MDorf Tarnawce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Tarnawce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1682MDorf Tarnawka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Tarnawka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1684MTarnawka in Galizien [Mapa wsi Tarnawka w Galicji w obwodzie samborskim]
1856
56/126/0/1685MTarnawka in Galizien [Mapa wsi Tarnawka w Galicji]
1854
56/126/0/1686MDorf Tarnowiec sammt Enclave Sądkowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Tarnowiec z enklawą Sądkowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1687MDorf Tarnogóra in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Tarnogóra w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1688MDorf Telesznica Oszwarowa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Teleśnica Oszwarowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1689MDorf Teodorówka in Galizien [Mapa wsi Teodorówka w Galicji]
1851
56/126/0/1690MDorf Terliczka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Terliczka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1691MDorf Toki in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Toki w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1692MDorf Toporów in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Toporów w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1693MDorf Torki samt Ortschaft Zboiska in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Torki z miejscowością Zboiska w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1694MDorf Torki in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Torki w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1695MTowarnia in Galizien [Mapa wsi Towarnia w Galicji]
1856
56/126/0/1696MDorf Trepcza in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Trepcza w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1697MDorf Tropia sammt Ortschaft Łentownia in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Tropia z miejscowością Łętownia w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1698MDorf Troyczyce [Trójczyce] in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Trójczyce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1699MTruszowice in Galizien [Mapa wsi Truszowice w Galicji]
1854
56/126/0/1701MDorf Trzciana in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Trzciana w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1702MDorf Trzciana in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Trzciana w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1703MDorf Trzeboś in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Trzeboś w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1704MDorf Trzebowisko sammt Ortschaft Górka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Trzebowisko z miejscowością Górka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1705MDorf Trześń in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Trześń w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1706MDorf Trześnia in Galizien [Tarnower Kreis] [Mapa wsi Trześnia w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1707MDorf Trzęsówka in Galizien [Rzeszower Kreis] [Mapa wsi Trzęsówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1850
56/126/0/1708MTuczapy in Galizien [Mapa wsi Tuczępy w Galicji]
1855
56/126/0/1709MDorf Tuligłowy in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Tuligłowy w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1710MDorf Turza in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Turza w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1711MDorf Turzańsk in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Turzańsk w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1712MDorf Tuszyma sammt Ortschaft Dąbie in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Tuszyma z miejscowością Dąbie w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1713MMarkt Tyczyn in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa miasteczka Tyczyn w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/1714MDorf Tylawa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Tylawa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1715MTynów sammt Ortschaft Maly Tynów in Galizien [Mapa wsi Tynów z miejscowością Mały Tynów w Galicji]
1856
56/126/0/1716MDorf Tyrawa Solna in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Tyrawa Solna w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1717MTyszkowice in Galizien [Mapa wsi Tyszkowice w Galicji]
1855
56/126/0/1719MDorf Ujezna in Galizien Rzeszower Kreis
1849
56/126/0/1720M[Dorf Ujkowice in Galizien Przemysler Kreis] [Mapa wsi Ujkowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
b.d.
56/126/0/1721MDorf Ulanica in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Ulanica w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1722MMarkt Ulanów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa miasteczka Ulanów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1723MDorf Ustrobna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Ustrobna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1724MMarkt Ustrzyki Dólne in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Ustrzyki Dolne w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1725MDorf Uście Ruskie in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Uście Ruskie w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1726MDorf Walawa in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Walawa w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1727MDorf Wampierzów sammt Ortschaft Zabrnie in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Wampierzów z miejscowością Zabrnie w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1728MDorf Wapienne in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wapienne w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1729MDorf Wapowce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Wapowce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1730MDorf Wara in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wara w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1731MDorf Wełykie in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wełykie w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1734MDorf Werynia sammt Enclave Kłapówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Werynia z enklawą Kłapówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1735MDorf Węgliska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Węgliska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1736MDorf Węglówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Węglówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1737MDorf Wielka Męcina sammt Enclave Mała Męcina in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wielka Męcina z enklawą Mała Męcina w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1738MDorf Wielowieś in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wielowieś w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1739MDorf Wierzawice in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wierzawice w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1740MWierzbiany in Galizien [Mapa wsi Wierzbiany w Galicji]
1855
56/126/0/1743MDorf Wierzbna in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Wierzbna w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1744MDorf Wietrzno sammt der Ortschaft Wola Albinowska in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wietrzno z miejscowością Wola Albinowska w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1745MWilcza Góra in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Wilcza Góra w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1746MDorf Wyłkowyia in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wołkowyja w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1747MDorf Wilszna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wilszna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1748MDorf Wirchna in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wirchna w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1749MDorf Wiśniowa in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Wiśniowa w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1750MDorf Wiśniowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wiśniowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1751MDorf Witkowice in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Witkowice w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1752MDorf Witkowice sammt der Ortschaft Ostrowek in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Witkowice z miejscowością Ostrówek w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1753MDorf Wojaszówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wojaszówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1754MDorf Wojkówka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wojkówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1755MWoykowice in Galizien [Mapa wsi Wojkowice w Galicji]
1855
56/126/0/1756MDorf Woysław sammt Ortschaft Smoczka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Wojsław z miejscowością Smoczka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1757MDorf Woytkowa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wojtkowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1758MDorf Wóytowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wójtowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1759MDorf Wola Gołego [Wola Baranowska] in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Wola Gołego (Wola Baranowska) w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1760MDorf Wola Baraniecka in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Wola Baraniecka w Galicji w obwodzie przemyskim]
1853
56/126/0/1761MDorf Wola Buchowska in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Wola Buchowska w Galicji w obwodzie przemyskim]
1854
56/126/0/1762MDorf Wola Chorzelowska in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Wola Chorzelowska w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1763MWola Brzyska mit der Ortschaft Wulka Lamana in Galizien [Mapa wsi Wola Brzyska z miejscowością Wólka Łamana w Galicji]
1855
56/126/0/1764MDorf Wola Dalsza oder Wola Wielka auch Wola Swiętosławska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wola Dalsza lub Wola Wielka także Wola Świętosławska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1765MDorf Wola Dembowiecka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wola Dębowiecka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1766MDorf Wola Domatkowska hiezu einverleibt Brzezówka sammt Enclave Zapole in Galizien [Mapa wsi Wola Domatkowska z przysiółkiem Brzezówka razem z enklawą Zapole w Galicji]
1850
56/126/0/1767MDorf Wola Korzeniecka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wola Korzeniecka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1768MDorf Wola Krzywiecka in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Wola Krzywiecka w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1769MDorf Wola Mała oder Wola Bliższa auch Wola Jordanowska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wola Mała lub Wola Bliższa także Wola Jordanowska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1770MDorf Wola Niznia in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wola Niżna w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/1771MDorf Wola Pietrowa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wola Pietrowa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1772MDorf Wola Pietrusza in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Wola Pietrusza w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1774MDorf Wola Rafałowska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wola Rafałowska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1850
56/126/0/1775MDorf Wola Raniszowska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wola Raniszowska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1776MDorf Wola Rzeczycka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wola Rzeczycka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1777MDorf Wilcza Wola sammt der Ortschaft Spie] in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wilcza Wola z miejscowością Spie w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1778MWola Sucha I. Theil in Galizien [Mapa wsi Wola Sucha część I w Galicji]
1850
56/126/0/1779MDorf Sucha Wola II. Theil sammt den Ortschaften Kozaki, Hamarnia, Zakopce, Solily und Ihnaty in Galizien Żółkiewer Kreis Mapa wsi Sucha Wola część II z miejscowościami Kozaki, Hamarnia, Zakopce, Solily i Ihnaty w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1780MDorf Wola Wielka in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Wola Wielka w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1781MDorf Wjelka Wola in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Wielka Wola w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1782MDorf Wola Wyznia in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wola Wyżna w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/1783MDorf Wola Zarczycka sammt Colonie Königsberg in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wola Zarczycka z kolonią Königsberg w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1784MDorf Wola Łużańska in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Wola Łużańska w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1785MDorf Wola Zgłobieńska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wola Zgłobieńska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1786MDorf Wola Zyrakowska in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Wola Żyrakowska w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1787MDorf Wolica in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Wolica w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1788MDorf Wolica in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wolica w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1789MDorf Wolica Ługowa in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wolica Ługowa w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1790MDorf Wolica Piaskowa in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wolica Piaskowa w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1791MDorf Woliczka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Woliczka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1792MWołcza Dolna in Galizien [Mapa wsi Wołcza Dolna w Galicji]
1855
56/126/0/1793MDorf Wołkowya in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wołkowyja w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1794MDorf Wołodz sammt den Ortschaften Hutta, Jasionow i Wulka Wołodzka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wołodz z miejscowościami Hutta, Jasionów i Wólka Wołodzka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1795MDorf Wołowiec in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wołowiec w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1796MDorf Wulka Grodziska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wólka Grodziska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1797MDorf Wulka Niedźwiecka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wólka Niedźwiecka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1798MDorf Pełkińska Wulka in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Pełkińska Wólka w Galicji w obwodzie przemyskim]
b.d.
56/126/0/1799MDorf Wulka Sokołowska sammt der Ortschaft Rękaw in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wólka Sokołowska z miejscowością Rękaw w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1800MDorf Wulka Tanewska in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wólka Tanewska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1801MDorf Wrocanka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wrocanka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1802MDorf Wróblik Królewski in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wróblik Królewski w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/1803MDorf Wróblik Szlachecki in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wróblik Szlachecki w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/1804MDorf Wróblowa in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Wróblowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1805MDorf Wóyskie in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wujskie w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1806MDorf Wydrna in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wydrna w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1807MDorf Wysoczany sammt Ortschaft Kozuszne in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wysoczany z miejscowością Kozuszne w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1808MDorf Wysoka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wysoka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1809MDorf Wysoka in Galizien Rzeszower Kries [Mapa wsi Wysoka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1810MDorf Wysoka in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Wysoka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1811MDorf Wysowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wysowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1813MWysocko in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Wysocko w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1814MDorf Wyszatyce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Wyszatyce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1815MDorf Wyszowadka in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Wyszowadka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1816MDorf Wyrzne sammt Ortschaft Piekarówka in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Wyżne z miejscowością Piekarówka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1817MDorf Wzdów in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Wzdów w Galicji w obwodzie sanockim]
1851
56/126/0/1818MDorf Zabayka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Zabajka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1819MDorf Zaborów sammt Ortschaft Glinik [Charzewski] in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Zaborów z miejscowością Glinik Charzewski w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1820MDorf Zabratówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Zabratówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/1821MDorf Zaczernie in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Zaczernie w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1822M[Dorf Zadąbrowie in Galizien Przemysler Kreis] [Mapa wsi Zadąbrowie w Galicji w obwodzie przemyskim]
b.d.
56/126/0/1823MDorf Zaduszniki sammt Ortschaft Maidan Mali in Galizien [Tarnower Kreis] [Mapa wsi Zaduszniki z miejscowością Majdan Mały w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1824MDorf Zadwórze in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Zadwórze w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1825MDorf Zagorzyce in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Zagorzyce w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1826MDorf Zagórz in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Zagórz w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1827MDorf Zagorzany in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Zagórzany w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1828MZagrody in Galizien [Mapa wsi Zagrody w Galicji]
1855
56/126/0/1829MDorf Zakrzów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Zakrzów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1830MDorf Zalesie in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Zalesie w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1831MDorf Zaleśie in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Zalesie w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1832MDorf Zalesie sammt Enclave Orzechów in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Zalesie z enklawą Orzechów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1833MDorf Zaleszany sammt den Ortschaften Berdechow, Wolka, Kępie und Karczmiska in Galizien Reszower Kreis [Mapa wsi Zaleszany z miejscowościami Berdechów, Wólka, Kępie i Karczmiska w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1834MZałuże in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Załuże w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1836MDorf Zarembki in Galizien [Rzeszower Kreis] [Mapa wsi Zarębki w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1850
56/126/0/1837MDorf Zarszyn Przedmieście in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Zarszyn Przedmieście w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1838MDorf Zarzycze in Galizien [Rzeszower Kreis] [Mapa wsi Zarzecze w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/1839MDorf Zarzycze [Zarzecze] samt Enclave Łapajówka in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Zarzecze z enklawą Łapajówka w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1840MDorf Zasławie in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Zasławie w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1841MDorf Zawada sammt den Ortschaften Szemberg und Bobrek in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Zawada z miejscowościami Szemberg i Bobrek w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1842MDorf Zawadka in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Zawadka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1843MDorf Zawadka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Zawadka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1844MDorf Zawadka in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Zawadka w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1845MZawadów w Galicyi Powiat podatkowy Jaworów [Mapa wsi Zawadów w Galicji]
1898
56/126/0/1846M[Zawadów w Galicji] [Mapa wsi Zawadów w Galicji]
1898
56/126/0/1847MZbadyn und Colonie Kuttenberg in Galizien [Mapa wsi Zbadyń i koloni Kuttenberg w Galicji]
1855
56/126/0/1848MDorf Zbydniow sammt Ortschaft Dziórdziówka in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Zbydniów z miejscowościa Dziurdziówka w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1849MDorf Zdynia in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Zdynia w Galicji w obwodzie jasielskim]
1850
56/126/0/1850MDorf Zdzary [Zdziary] in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Zdziary w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1851MDorf Zdżary [Zdziary] in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Zdziary w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1852MDorf Zgłobien in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Zgłobień w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1853MDorf Złotniki sammt Ortschaft Borek in Galizien [Tarnower Kreis] [Mapa wsi Złotniki z miejscowością Borek w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1850
56/126/0/1854MDorf Zmysłówka sammt Enclave Opaleniska oder Maydan und der Ortschaft Kopanie in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Zmysłówka z enklawą Opaleniska lub Majdan oraz miejscowiścią Kopanie w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1855MZrotowice in Galizien [Mapa wsi Zrotowice w Galicji]
1855
56/126/0/1857MDorf Zubeńsko in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Zubeńsko w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1858MDorf Zyndranowa in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Zyndranowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1859MDorf Zwiernik sammt der Ortschaft Budyn in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Zwiernik z miejscowością Budyń w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1860MDorf Zwierzyń in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Zwierzyń w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1861MDorf Zabno in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Żabno w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1862MDorf Żarnowa in Galizien [Jasloer Kreis] [Mapa wsi Żarnowa w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1863MDorf Zarówka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Żarówka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1864MDorf Zeglec [Żeglec] sammt der Ortschaft in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi Żeglec w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1865MDorf Żołynia sammt den Ortschaften Markt Żołynia oder Lubomirz Bykówka und Podlesie in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Żołynia w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1866MDorf Żołków sammt Ortschaft Lichtarz in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1867MDorf Zupawa sammt Ortschaften Jeziórko Furmany Poremby u. Grembow in Galizien Rzeszower Kreis Żupawa [Mapa wsi w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1868MDorf Żurawica in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1869MDorf Zydowskie [Żydowskie] in Galizien Jasloer Kreis [Mapa wsi w Galicji w obwodzie jasielskim]
1851
56/126/0/1870MDorf Żyraków in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1871MDorf Żyznów in Galizien [Rzeszower Kreis] [Mapa wsi w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1851
56/126/0/1872MBielowy in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1852
56/126/0/1873MBobrowa sammt Ortschaft Wolica Bobrowska in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1851
56/126/0/1874MBorowa I-sza cześć in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1852
56/126/0/1875MBraciejowa mit der Ortschaft Poludnik in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1852
56/126/0/1876MDorf Brzeziny in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1877MDorf Młyny in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Młyny w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1878MWietlin in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Wietlin w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1879MDorf Sosnica sammt Enclave Zadąbrowie in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Sośnica w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1880MWulka Zapałowska und den Ortshcaften Szczybywilki und Czeterboki in Galizien [Mapa wsi Wólka Zapałowska w Galicji]
1856
56/126/0/1881MDorf Wituszynce in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Witoszyńce w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1883MDorf Wolina und Ortschaft Nowawieś in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Wolina w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1884MDorf Zarzyce in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Zarzyce w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1885MZdzary in Galizien [Mapa wsi Zdżary w Galicji]
1852
56/126/0/1886MBrzeziny [in Galizien Tarnower Kreis] [Mapa wsi Brzeziony w Galicji w obwodzie tarnowskim]
b.d.
56/126/0/1887MCierpisz in Galizien [Mapa wsi Cierpisz w Galicji]
1852
56/126/0/1889MCzarna in Galizien [Mapa wsi Czarna w Galicji]
1854
56/126/0/1890MCzarna in Galizien Tarnower Kries [Mapa wsi Czarna w Galicji w obwodzie tarnowskim]
b.d.
56/126/0/1891MGłobikowa sammt Ortschaft Kamieniec in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Głobikowa w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1852
56/126/0/1892MDorf Iwierzyce I. Theil in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Iwierzyce w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1893MDorf Jaźwiny in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Jaźwiny w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1895MKamionka in Galizien [Mapa wsi Kamionka w Galicji]
1852
56/126/0/1896MDorf Kawęczyn sammt der Ortschaft Księżomost in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Kawęczyn w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1849
56/126/0/1898MKonice in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Konice w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1852
56/126/0/1899MDorf Lipiny sammt Ortschaften Koziawola, Rendziny und Zajączkowice in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Lipiny w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1901MMachowa in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Machowa w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1852
56/126/0/1903MMokre in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Mokre w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1851
56/126/0/1904MMenciszów in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Męciszów w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1851
56/126/0/1905M[Niedzwiada I-ter Theil in Galizien Tarnower Kreis] [Mapa wsi Niedźwiada w Galicji w obwodzie tarnowskim]
b.d.
56/126/0/1906MOstrów in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Ostrów w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1852
56/126/0/1907MPrzerytybor in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Przeryty Bór w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1851
56/126/0/1909MRzyska [Rzochów] in Galizien [Mapa wsi Rzyska [Rzochów] w Galicji]
1852
56/126/0/1910MStadt Ropczyce sammt Ortschaften Gryfow und Srednie in Galizien Tarnower Kreis [Mapa miasta Ropczyce w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1852
56/126/0/1911MRóza in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Róża w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1851
56/126/0/1912MRuda sammt der Ortschaft Poremby in Galizien [Mapa wsi Ruda w Galicji]
1852
56/126/0/1914MSielec in Galizien [Mapa wsi Sielec w Galicji]
1852
56/126/0/1915MSosnice w Galicyi powiat podatkowy Ropczyce [Mapa wsi Sośnice w Galicji]
1895
56/126/0/1916MMarkt Wielopole in Galizien Tarnower Kreis [Mapa miasteczka Wielopole w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1852
56/126/0/1917MDorf Wiercany sammt Enclave Iwierzyce II. Theil vel Olimpów in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Wiercany w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1849
56/126/0/1918MWiewiorka in Galizien Tarnower Kreis [Mapa wsi Wiewiórka w Galicji w obwodzie tarnowskim]
1851
56/126/0/1919MDorf Bircza Stara in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Bircza Stara w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1920MDorf Bojanów sammt Ortschaft Gojanów und Colonie Pietropole in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Bojanów w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1921MDorf Cholewiana Góra in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Cholewiana Góra w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1922MDorf Chotyniec sammt den Ortschaften Chałupki Chotynieckie, Dąbrowa, Spokojówka, U Szczerba und Załazie in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Chotyniec w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1923MDorf Groble in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Groble w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1924MDorf Hruszowice sammt Ortschaft Gaje in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Hruszowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1925MDorf Kalników in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Kalników w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1926MDorf Korabina in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Korabina w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1927MDorf Kuzmina in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Kuźmina w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1928MDorf Pacław sammt Ortschaft Kalwaria in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Pacław w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1929MDorf Lipa in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Lipa w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1930MDorf Łowisko in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Łowisko w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1931MDorf Lubliniec Stary in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Lubliniec Stary w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1932MDorf Młodowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Młodowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1853
56/126/0/1933MDorf Racławice hiezu einverleibt Zaracławice, Nisko II. Theil in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Racławice w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1935MMarkt Rybotycze in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Rybotycze w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1937MDorf Stany in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Stany w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
1853
56/126/0/1939MDorf Brusno Stare sammt Ortschaften Chmiela, Lasowe, Sałasze & Sokanie in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Brusno Stare w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1940MDorf Chlewiska sammt Ortschaft Lipie in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Chlewiska w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1942MDorf Kobylnica Wołoska sammt den Ortschaften Piddlosi, Szeble, Hryckow in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Kobylnica Wołoska w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1849
56/126/0/1943MDorf Lipsko sammt Ortschaft Jędrzejowka in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Lipsko w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1944MDorf Moszczanica sammt Ortschaft Wilki in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Moszczanica w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1945MDorf Lubliniec Nowy sammt Ortschaften Dąbrówka, Kutnie, Ostrówki, Tepiły & Żar in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Lubliniec Nowy w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1946MDorf Skolin in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Skolin w Galicji w obwodzie przemyskim]
1854
56/126/0/1947MDorf Ułazów in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Ułazów w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1948MDorf Werchrata in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Werchrata w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1949MMarkt Wielkie Oczy sammt Ortschaft Futory in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Wielkie Oczy w Galicji w obwodzie przemyskim]
1854
56/126/0/1950MDorf Wulka Horyniecka sammt Enclave Krzywe und Ortschaft Tarasówka in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Wólka Horyniecka w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1951MDorf Wulka Zmijowska in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Wólka Żmijowska w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1952MDorf Zmijowiska in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Żmijkowiska w Galicji w obwodzie przemyskim]
1849
56/126/0/1953MDorf Dmytrowice in Galizien Przemysler Kreis [Mapa wsi Dmytrowice w Galicji w obwodzie przemyskim]
1852
56/126/0/1954MDorf Cewków in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Cewków w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1955MDorf Huta Rozaniecka in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Huta Różaniecka w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1956MDorf Krupiec in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Krupiec w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1957MDorf Lipowiec sammt Colonie Lindenau in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Lipowiec w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1958MDorf Niemstów in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Niemstów w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1959MDorf Nowe Sioło in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Nowe Sioło w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1960MDorf Nowiny in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Nowiny w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1961MMarkt Plazow in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Płazów w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1962MSieniawka in Galizien [Mapa wsi Sieniawka w Galicji]
1856
56/126/0/1963MDorf Zukow sammt Ortschaft Kossobudy und Colonie Freyfeld in Galizien Żółkiewer Kreis [Mapa wsi Żuków w Galicji w obwodzie żółkiewskim]
1854
56/126/0/1965MMarkt Bircza in Galizien Sanoker Kreis [Mapa miasteczka Bircza w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1966MDorf Brzuska in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Brzuska w Galicji w obwodzie sanockim]
1854
56/126/0/1967MDorf Dobrzanka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Dobrzanka w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1968MDorf Jasienica Sufczyńska in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Jasienica Sufczyńska w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/0/1969MDorf Korzeniec sammt Ortschaft Bogoszówka in Galizien Sanoker Kreis [Mapa wsi Korzeniec w Galicji w obwodzie sanockim]
1852
56/126/1/1Original Grund Parzellen Protocoll der Geminde Adamówka [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Adamówka]
1854
56/126/1/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Adamówka [Protokół obliczeniowy gminy Adamówka]
1854
56/126/1/3[Wykaz zmian - fragment]
b.d.
56/126/1/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Adamówka [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel Adamówka]
1854
56/126/1/5[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, Häuser Verzeichniss der Gemeiden Adamówka (Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym gminy Adamówka), Alfabeitisches Verzeichniss (Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów)]
1854
56/126/1/6Abschriftlich Grenzbeschreibung der Gemeinde Adamówka [Tymczasowy opis granic gminy Adamówka]
1852
56/126/1/7Definitive Grenzbeschreibung der GemeindeAdamówka [Ostateczny opis granic gminy Adamówka]
1854
56/126/1/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Adamówka [Wykaz użytków rolnych gminy Adamówka]
1855
56/126/1/9Feldskitzen der Gemeinde Adamówka [Szkice polowe gminy Adamówka]
1854
56/126/1/10Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Adamówka [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Adamówka]
1854
56/126/2/1Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Albigowa [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Albigowa] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Albigowa [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Albigowa]
1849
56/126/2/2Protokół parcelowy gminy Albigowa
1875
56/126/2/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Albigowa [Protokół obliczeniowy gminy Albigowa]
1849-1949
56/126/2/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Albigowa [Protokół obliczeniowy gminy Albigowa]
1875-1876
56/126/2/5Orginal Verzeichniss der gelöschten Parzellen In der Gemeinde Albigowa [Oryginalny katalog usuniętych działek w miejscowości] Orginal Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Albigowa [Oryginalny protokół włączenia działek gruntowych miejscowości]
1862
56/126/2/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Albigowa [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel gminy Albigowa]]
1849
56/126/2/7[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, Häuser Verzeichniss der Gemeide (Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym gminy), Alfabeitisches Verzeichniss (Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów)]
1849
56/126/2/8Duplicat Gränzbeschreibung Protocoll der Stenergemeinde Albigowa [Duplikat tymczasowego opis granic gminy Albigowa]
1848
56/126/2/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Albigowa [Ostateczny opis granic gminy Albigowa]
1849-1850
56/126/2/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Albogowa [Wykaz użytków rolnych gminy Albigowa]
1850
56/126/2/11Feld Brouillions der Gemeinde Albogowa [Szkice polowe gminy Albigowa]
1849
56/126/2/12[Protokół na okoliczność niepodpisania szkiców]
1849
56/126/3/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Aksmanice sammt Ortschaft Gaje [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Aksmanice z przysiółkiem Gaje]
1853
56/126/3/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Aksmanice [Protokół obliczeniowy gminy Aksmanice]
1853
56/126/3/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Aksmanice [Protokół obliczeniowy gminy Aksmanice]
1874
56/126/3/4Anhang zum Berechnungs Protokoll der Gemeinde Aksmanice [Noty do protokółu obliczeniowego gminy Aksmanice]
1880
56/126/3/5Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs anschlage für das allgemeine Kataster [Powtórzenie wyciagu pomiaru do ogólnego katastru]
1854
56/126/3/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Aksmanice samt Ortschaft Gaje [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel miejscowości Aksmanice z przysiółkiem Gaje]
1853
56/126/3/7Verrschaftline Verzeichniss, Häuser Verzeichniss der Gemeiden, Alfabeitisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, Urbanistycznych i cieków wodnych, Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym gminy, Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1852-1853
56/126/3/8Vorläufige Brenzbeschreibungs der Gemeinde Aksmanice [Tymczasowy opis granic gminy Aksmanice]
1851
56/126/3/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Aksmanice sammt Ortschaft Gaje [Ostateczny opis granic gminy Aksmanice z przysiółkiem Gaje]
1853
56/126/3/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Aksmanice [Wykaz użytków rolnych gminy aksmanice]
1854
56/126/3/11Feld skizzen der Gemeinde Aksmanice [Szkic polowy gminy Aksmanice]
1853
56/126/3/12Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Aksmanice samt Ortschaft Gaje [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Aksmanice z przysiółkiem Gaje]
1853
56/126/4/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Arłamów [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Arłamów ]
1852
56/126/4/2[Protokół parcelowy]
1878
56/126/4/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Arłamów [Protokół obliczeniowy gminy Arłamów]
1852
56/126/4/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Arłamów [Protokół obliczeniowy gminy Arłamów]
1871
56/126/4/5Berechnungs Protokoll der Gemeinde Arłamów [Protokół obliczeniowy gminy Arłamów]
1879
56/126/4/6Berechnungs Protokoll der Gemeinde Arłamów [Protokół obliczeniowy gminy Arłamów]
1882
56/126/4/7Dodatek do zestawienia klasowego gminy Arłamów
1889
56/126/4/8Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Arłamów [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel gminy Arłamów]
1852
56/126/4/9[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, Häuser Verzeichniss der Gemeide (Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym gminy), Alfabeitisches Verzeichniss (Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów)]
1852
56/126/4/10Vorläufige Grenzbeschreibungs der Catastral Gemeinde Arłamów [Tymczasowy opis granic gminy Arłamów]
1851
56/126/4/11Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Arłamów [Ostateczny opis granic gminy Arłamów]
1852
56/126/4/12Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Arłamów [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/4/13Feldskitzen der Gemeinde Arłamów [Szkice polowe gminy Arłamów]
1852
56/126/4/14Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Arłamów [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Arłamów]
1852
56/126/5/1Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Babica [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Babica ] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Babica [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Babica]
1851
56/126/5/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Babica [Protokół obliczeniowy gminy Babica]
1851
56/126/5/3Protokół obliczenia gminy Babica
1879
56/126/5/4Orginal Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Babica [Oryginalny katalog usuniętych działek w miejscowości Babica] Orginal Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Babica [Oryginalny protokół zaangażowania działek gruntowych miejscowości Babica]
1862
56/126/5/5Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs anschlage für das allgemeine Kataster [Powtórzenie wyciągu pomiarów do ogólnego katastru]
1869
56/126/5/6Wykaz stanu posiadłości gruntowej
b.d.
56/126/5/7Alfabeitisches Verzeichniss der Gemeinde Babica [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów gmina Babica]
1851
56/126/5/8[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, Häuser Verzeichniss der Gemeiden (Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym gminy), Alfabeitisches Verzeichniss Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów)]
1851
56/126/5/9Vorläufige Grenzbeschreibungs der Gemeide Babica [Tymczasowy opis granic gminy Babica]
1850
56/126/5/10Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Babica [Ostateczny opis granic gminy Babica]
1851
56/126/5/11Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Babica [Wykaz użytków rolnych gminy Babica]
1852
56/126/5/12Feldskitzen der Gemeinde der Gemeinde Babica [Szkice polowe gminy Babica]
b.d.
56/126/6/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Babice [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Babice]
1852
56/126/6/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Babice [Protokół obliczeniowy gminy Babice]
1852
56/126/6/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Babice [Protokół obliczeniowy gminy Babice]
1877
56/126/6/4Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs anschlage für das allgemeine Kataster [Powtórzenie wyciągu pomiaru do ogólnego katastru]
1853
56/126/6/5Verzeichniss der Gemeinde Babice [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel gminy Babice]
1852
56/126/6/6[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, Häuser Verzeichniss der Gemeide (Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym gminy), Alfabeitisches Verzeichniss (Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów)]
1852
56/126/6/7Vorläufige Brenzbeschreibungs der Markt und Dorfgemeinde Babice [Tymczasowy opis granic miejscowości i gminy Babice]
1852
56/126/6/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Babice sammt der Ortschaft Babice [Ostateczny opis granic gminy Babice wraz z miastem]
1852
56/126/6/9Ausweis Über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Babice [Wykaz użytków rolnych gminyBabice]
1853
56/126/6/10Feld Broullions der Gemeinde Babice [Szkice polowe gminy Babice]
1852
56/126/6/11Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Babice [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Babice]
1852
56/126/7/1Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Babula [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Babula] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Babula [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Babula]
1850-1851
56/126/7/2Orginal Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Babula [Oryginalny katalog usuniętych działek w miejscowości Babula] Orginal Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Babula [Oryginalny protokół włączenia działek gruntowych miejscowości Babula] Orginal Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Babula [Oryginalny protokół włączenia działek budowlanych miejscowości Babula]
1861-1862
56/126/7/3Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermelsungs anschlage für das allgemeine Kataster [Powtórzenie wyciągu pomiaru do ogólnego katastru]
1869
56/126/7/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Babula [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel Babula]
1850
56/126/7/5[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, Häuser Verzeichniss der Gemeiden (Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym gminy), Alfabeitisches Verzeichniss (Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów)]
1849-1859
56/126/7/6Protocoll der Vorläufige Brenzbeschreibungs Babula [Protokół tymczasowego opisu granic gminy Babula]
1847
56/126/7/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Babula [Ostateczny opis granic gminyBabula]
1850
56/126/7/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Babula [Wykaz użytków rolnych gminy Babula]
1851
56/126/7/9Szkice polowe
1850
56/126/7/10Nachtrags protocoll [Protokół uzupełniający]
1850
56/126/7/11Nachtrags protocoll [Protokół uzupełniający]
1862
56/126/8/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bachlowa [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Bachlowa] Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bachlowa [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Bachlowa]
1852
56/126/8/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bachlowa [Protokół obliczeniowy gminy Bachlowa]
1852
56/126/8/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bachlowa [Protokół obliczeniowy gminy Bachlowa]
1872
56/126/8/4Classen-Zusammenstellung [Zestawienie klas] Dodatek do zestawienia klas
1879-1895
56/126/8/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bachlowa [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel Bachlowa]
1852
56/126/8/6[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, Häuser Verzeichniss der Gemeide (Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym gminy), Alfabeitisches Verzeichniss (Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów)]
1852
56/126/8/7Abschrift Gränzbeschreibung Protocoll der Stenergemeinde Bachlowa [Odpis tymczasowego opisu granic gminy Bachlowa]
1851
56/126/8/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bachlowa [Ostateczny opis granic gminy Bachlowa]
1853
56/126/8/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bachlowa [Wykaz użytków rolnych gminy Bachlowa]
1853
56/126/8/10Feld Broullions der Gemeinde Bachlowa [Szkice polowe]
b.d.
56/126/8/11Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bachlowa [Wykaz użytków rolnych gminy Bachlowa]
b.d.
56/126/9/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bachory [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Bachory]
1854
56/126/9/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bachory [Protokół obliczeniowy gminy Bachory]
1854
56/126/9/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bachory [Protokół obliczeniowy gminy Bachory]
1875
56/126/9/4Anhang zum Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bachory [Noty do protokółów obliczeniowych gminy Bachory]
1880
56/126/9/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bachory [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel gminy Bachory]
1854
56/126/9/6[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, Häuser Verzeichniss der Gemeide (Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym gminy), Alfabeitisches Verzeichniss (Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów)]
1854
56/126/9/7Abschrift Gränzbeschreibung der Gemeinde Bachory [Odpis tymczasowego opisu granic gminy Bachory]
1852
56/126/9/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bachory [Ostateczny opis granic gminy Bachory]
1854
56/126/9/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bachory [Wykaz użytków rolnych gminy Bachory]
1855
56/126/9/10Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Bachory [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Bachory]
1854
56/126/10/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bachorz [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Bachórz ]
1852
56/126/10/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bachorz [Protokół obliczeniowy gminy Bachórz]
1852
56/126/10/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bachorz [Protokół obliczeniowy gminy Bachorz]
1877
56/126/10/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bachorz [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel Bachórz]
1852
56/126/10/5[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, Häuser Verzeichniss der Gemeiden (Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym gminy), Alfabeitisches Verzeichniss (Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów)]
1852-1853
56/126/10/6Abschift der Vorläufigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Bachórz [Odpis tymczasowego opisu granic gminy Bachórz]
1851
56/126/10/7Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bachórz [Wykaz użytków rolnych gminy Bachórz]
1853
56/126/10/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bachórz [Ostateczny opis granic gminy Bachórz]
1852
56/126/10/9Feldskitzen der Gemeinde Bachórz [Szkice polowe gminy Bachórz]
b.d.
56/126/10/10Nachtrags Protocoll der vorläufigen Granzbeschreibung der Gemeinde Bachorz [Protokół uzupełniający tymczasowego opisu granic gminy Bachórz]
1852
56/126/10/11Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Bachórz [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Bachórz]
1852
56/126/11/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bachórzec [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Bachórzec]
1852
56/126/11/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bachorzec [Protokół obliczeniowy gminy Bachórzec]
1876
56/126/11/3Sumarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs-Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów z katastru gminy Bachórzec]
1853
56/126/11/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bachorzec [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel gminy Bachórzec]
1852-1853
56/126/11/5[Zbiór dokumentów dworskich gminy Bachórzec: Certyfikat pisowni nazwy gminy; Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych; Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym; Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1852
56/126/11/6Abschrift der Vorläufigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Bachorzec [Tymczasowy opis granic gminy Bachórzec]
1851
56/126/11/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bachórzec [Ostateczny opis granic gminy Bachórzec]
1852
56/126/11/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bachorzec [Wykaz użytków rolnych gminy Bachórzec]
1853
56/126/11/9Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Bachorzec [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Bachórzec]
1852-1853
56/126/12/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bachow [Oryginalny protokół parcel gruntowych] Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bachow [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1852
56/126/12/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bachow [Protokół obliczeniowy]
1852
56/126/12/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bachów [Protokół obliczeniowy]
1878
56/126/12/4Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermefsungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1853
56/126/12/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bachow [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852
56/126/12/6Verifikation, Verzeichniss, Haeuser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bachow [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1852-1853
56/126/12/7Abschrift der vorlaüfigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Bachow [Odpis tymczasowego opis granic gminy]
1851
56/126/12/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bachow [Ostateczny opis granic gminy]
1852
56/126/12/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bachow [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/12/10Feld Broullions der Gemeinde Bachow [Szkice polowe]
1852
56/126/13/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Baydy Im Jasloer Kreis Steuer Amt Krosno [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Baydy Im Jasloer Kreis St: Amt. Krosno [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851
56/126/13/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Baydy [Protokół obliczeniowy]
1851
56/126/13/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Baydy [Protokół obliczeniowy]
1876
56/126/13/4Berechnungs Protocoll der Gemeinde Baydy [Protokół obliczeniowy]
1881-1882
56/126/13/5Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Baydy [Oryginalny wykaz parcel zniesionych]
1863
56/126/13/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Baydy Kreis Jaslo Steueraml Krosno [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851
56/126/13/7Certificat, Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Baydy [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1851
56/126/13/8Duplicat Vörlanfigen Grenzbeschreibung der Stenergemeinde Baydy [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1850
56/126/13/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Baydy [Ostateczny opis granic gminy]
1851
56/126/13/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Baydy [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/13/11Feld Skizzen der Gemeinde [Szkice polowe]
1851
56/126/14/1Original Bauparzellen Protokoll der Gemeinde Bakończyce [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Bakończyce]
1852
56/126/14/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bakończyce [Protokół obliczeniowy gminy Bakończyce]
1852
56/126/14/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bakończyce [Protokół obliczeniowy gminy Bakończyce]
1870
56/126/14/4Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów z katastru]
1853-1868
56/126/14/5Alphabetische Verzeichniss der Gemeinde Bakoncycze [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu gminy Bakończyce]
1852
56/126/14/6[Zbiór dokumentów dworskich gminy podatkowej Bakończyce: Certyfikat pisowni nazwy gminy; Wykaz nazw obiektów urbanistycznych, geodezyjnych i cieków wodnych; Alfabetyczny spis posiadaczy domów; Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1852
56/126/14/7Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Bakończyce [Tymczasowy opis granic gminy Bakończyce]
1851
56/126/14/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bakończyce [Ostateczny opis granic gminy Bakończyce]
1852
56/126/14/9Ausweiss über die Benützung des Bodens die Gemeinde Bakończyce [Wykaz użytków rolnych gminy Bakończyce]
1853
56/126/14/10Original Grundparzellen Protokoll der Gemeinde Bakończyce [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Bakończyce]
1852
56/126/15/1Original Bau-Parzellen Protocoll der Markt-Gemeinde Baligród [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Baligród]
1852
56/126/15/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Baligród [Protokół obliczeniowy gminy Baligród]
1878
56/126/15/3Alphabetische Verzeichniss der Gemeinde Baligród [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu gminy Baligród]
1852
56/126/15/4[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych i cieków wodnych, Spis właścicieli domów, Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1852
56/126/15/5Abschrift Grenzbeschreibung der Steuergemeinde Baligród [Odpis opisu granic gminy Baligród]
1851
56/126/15/6Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Baligród [Ostateczny opis granic gminy Baligród]
1852
56/126/15/7Ausweis über die Benützung des Bodens die Gemeinde Baligród [Wykaz użytków rolnych gminy Baligród]
1853
56/126/15/8Nachtrage Protokoll [Protokół uzupełniający opisu granic]
1852
56/126/15/9Original Grund Parzellen Protocoll der Markt Gemeinde Baligród [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Baligród]
1852
56/126/16/1Berechnungs Protokoll der Gemeinde Balnica [Protokół obliczeniowy gminy Balnica]
1852
56/126/16/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Balnica [Protokół obliczeniowy Gminy Balnica]
1879
56/126/16/3Feldbrouillons der Gemeinde Balnica [Szkice polowe gminy Balnica]
1852
56/126/17/1Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bandrów [Protokół obliczeniowy gminy Bandrów]
1852
56/126/17/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bandrów [Protokół obliczeniowy gminy Bandrów]
1878-1879
56/126/17/3Feldskizzen der Gemeinde Bandrów [Szkice polowe gminy Bandrów]
1852
56/126/18/1Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Balucianka [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Bałucianka]
1851
56/126/18/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bałucianka [Protokół obliczeniowy gminy Bałucianka]
1877
56/126/18/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Balucianka [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel gminy Bałucianka]
1851
56/126/18/4[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym, Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1851
56/126/18/5Copie der Grenzbeschreibung der Gemeinde Balucianka [Kopia opisu granic gminy Bałucianka]
1850
56/126/18/6Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Balucianka [Ostateczny opis granic gminy Bałucianka]
1851
56/126/18/7Ausweis über die Benützung des Bodens die der Gemeinde Balucianka [Wykaz użytków rolnych gminy Bałucianka]
1852
56/126/18/8Dodatkowy protokół obliczenia z gminy Bałucianka
b.d.
56/126/18/9Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Balucianka [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Bałucianka]
1851
56/126/19/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Markt Baranów [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Baranów]
1850
56/126/19/2[Protokół obliczeniowy gminy Baranów]
b.d.
56/126/19/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Baranów, Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Baranów [Oryginalny spis parcel zniesionych gminy Baranów, Oryginalny arkusz wyłączeń protokołu parcel budowlanych gminy Baranów]
1861-1862
56/126/19/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Baranów [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1850
56/126/19/5[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, oświadczenie o braku na terenie gminy specjalnych nazw obiektów geodezyjnych, Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych]
1850
56/126/19/6Abschrift Vorlänfige Grenzbeschreibung der Gemeinde Baranów [Tymczasowy opis granic gminy Baranów]
1847
56/126/19/7Triplicat Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Baranów [Kopia ostatecznego opisu granic gminy Baranów]
1850
56/126/19/8Ausweis über die Benützung des Bodens die Gemeinde Baranów [Wykaz użytków rolnych gminy Baranów]
1851
56/126/19/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeide Baranów [Ostateczny opis granic gminy Baranów]
1850
56/126/20/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bartkówka [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1852-1853
56/126/20/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bartkówka [Protokół obliczeniowy]
1852-1853
56/126/20/3Protokół obliczeniowy gminy Bartkówka
1879
56/126/20/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bartkówka [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852-1853
56/126/20/5Namens verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis właścicieli domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1852
56/126/20/6Abschrift der vorlaüfigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Bartkówka[Odpis tymczasowego opis granic gminy]
1851
56/126/20/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bartkówka [Ostateczny opis granic gminy]
1852-1853
56/126/20/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bartkówka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/20/9Feld Brouillons der Gemeinde Bartkówka [Szkice polowe]
1852
56/126/20/10Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bartkówka [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1852
56/126/20/11Nachtrags Protocoll zur vorläufigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Bartkówka [Protokół uzupełniający dotyczacy opisu spornych odcinków granic gminy]
1852
56/126/21/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bartne Im Jaslo Kreis Steuerbezirk Zmigrod [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Bartne Im Jaslo Kreis Steuerbezirk Zmigrod [Oryginalny protokół parcel gruntowych] cz. I
1850-1851
56/126/21/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bartne [Protokół obliczeniowy]
1850-1851
56/126/21/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bartne [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bartne, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bartne
1863
56/126/21/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bartne Im Jaslo Kreis Steuerbezirk Zmigrod [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1850-1851
56/126/21/5Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss, Verzeichnisz [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, wykaz upraw gminy, spis właścicieli domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1850-1859
56/126/21/6Ausweis über die Parzellen unbekanter Eigenthümer [Wykaz parcel nieznanych właścicieli]
1851
56/126/21/7Abschrift der vorlaüfigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Bartne [Odpis tymczasowego opis granic gminy]
1849
56/126/21/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bartne [Ostateczny opis granic gminy] Triplicat Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bratne [Odpis ostatecznego opisu granic gminy]
1850-1851
56/126/21/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bartne [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/21/10Feld Broullions der GemeindeBartne [Szkice polowe]
1850
56/126/21/11Nachtrags Protokoll zur vorläufigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Bartne [Protokół uzupełniający dotyczacy opisu spornych odcinków granic gminy]
b.d.
56/126/21/12[Szkice polowe gminy Bartne]
1876
56/126/21/13[Protokół z powodu niepodpisania szkicy mierniczych przez Gromadę Bartne]
1851
56/126/21/14Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Bartne Im Jaslo Kreis Steuerbezirk Zmigrod [Oryginalny protokół parcel gruntowych] cz. II
1851
56/126/22/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Barwinek [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Barwinek]; Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Barwinek [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Barwinek]
1851
56/126/22/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Barwinek [Protokół obliczeniowy gminy Barwinek]
1851-1852
56/126/22/3Original Vereichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Barwinek [Oryginalny wykaz parcel zniesionych w gminie Barwinek]
1863
56/126/22/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Barwinek [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel gminy Barwinek]
1851
56/126/22/5[Zbiór dokumentów dworskich gminy Barwinek: Certyfikat pisowni nazwy gminy; Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych; Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym; Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów; Protokół na okoliczność odmówienia podpisania protokołów pomiarowych]
1851
56/126/22/6Copia der Vorläufigen Grenzbeschreibungs der Gemeinde Barwinek [Kopia tymczasowego opisu granic gminy Barwinek]
1849
56/126/22/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Barwinek [Ostateczny opis granic gminy Barwinek]
1851-1852
56/126/22/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Barwinek [Wykaz użytków rolnych gminy Barwinek]
1852
56/126/22/9Feld-Skitzen der Gemeinde Barwinek [Szkice polowe gminy Barwinek]
1851
56/126/23/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Barycz Im Przemysler Kreis Bezirk Sosnica [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1849
56/126/23/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Barycz [Protokół obliczeniowy]
1849-1850
56/126/23/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Barycz [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/23/4Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1850-1866
56/126/23/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Barycz Im Przemysler Kreis Bezirk Sosnica [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849-1850
56/126/23/6Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis właścicieli domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1849
56/126/23/7Duplicat Grenzbeschreibung der Gemeinde Barycz [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1848
56/126/23/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Barycz [Ostateczny opis granic gminy]
1849
56/126/23/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Barycz [Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/23/10Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Barycz Im Przemysler Kreis Bezirk Sosnica [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1849
56/126/23/11Verzeichniss [Spis właścicieli gruntów i domów w porządku arytmetycznym]
1866
56/126/23/12[Protokół na okoliczność niepodpisania protokołu pomiarowego]
1850
56/126/23/13Berechnungs Protokoll der Gemeinde Barycz [Protokół obliczeniowy]
1852
56/126/24/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Barycz Kreis Jaslo Steueramt Strzyzow [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Barycz Kreis Jaslo Steuera: Strzyszow [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851
56/126/24/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Barycz [Protokół obliczeniowy]
1852
56/126/24/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Barycz [Protokół obliczeniowy]
1876-1877
56/126/24/4Anhang zum Berechnungs Protocoll der Gemeinde Barycz [Załącznik do protokołu obliczeniowego]
1880
56/126/24/5Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Barycz [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Barycz, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Barycz
1863
56/126/24/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Barycz Kreis Jaslo Steueramt Strzyzon [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851
56/126/24/7Certifikat, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1851
56/126/24/8Duplicat der vorlaüfigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Barycz [Wtórnik tymczasowego opis granic gminy]
1850
56/126/24/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Barycz [Ostateczny opis granic gminy]
1851-1852
56/126/24/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Barycz [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/24/11Feldskitzzen der Gemeinde Barycz [Szkice polowe]
b.d.
56/126/25/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Baryczka Kreis Jaslo Steueramt Stryzów [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Baryczka Kreis Jaslo Steueramt Stryszów [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851
56/126/25/2Protokół parcelowy gminy Baryczka
1879-1890
56/126/25/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Baryczka [Protokół obliczeniowy]
1852
56/126/25/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Baryczka [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/25/5Zestawienie klas
1883-1884
56/126/25/6Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Baryczka [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Baryczka, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Baryczka
1863
56/126/25/7Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1852
56/126/25/8Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Baryczka Kreis Jaslo Steueramt Strzyzow [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851-1852
56/126/25/9Certificat, Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1851
56/126/25/10Abschrift Vorlaüfige Grenzbeschreibung der Gemeinde Baryczka [Odpis tymczasowego opisu granic gminy]
1850
56/126/25/11Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Baryczka [Ostateczny opis granic gminy]
1851-1852
56/126/25/12Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Baryczka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/25/13Feld Broullions der Gemeinde Baryczka [Szkice polowe]
b.d.
56/126/26/1Duplicat Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Berdechow. Duplicat Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Berdechow
1847
56/126/26/2Duplicat Verzeichniss der gelöschten Parzellen
1864
56/126/26/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1847
56/126/26/4Zbiór dokumentów dworskich
1847-1858
56/126/26/5Duplicat Vorläufige Grenzbeschreibung
1845
56/126/26/6Definitive Grenzbeschreibung
1847
56/126/26/7Ausweis über die Benützung des Bodens
1848
56/126/26/8Protokół na okoliczność niepodpisania szkiców indykacyjnych
1878
56/126/26/9Tryplicat Bau Parzellen Protocoll
1847
56/126/26/10Duplicat Einschlaungsbogen des Grund Parzellen
1864
56/126/26/11Duplicat Einschlaungsbogen des Bau Parzellen
1864
56/126/27/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Batycze Steueramt Pruchnik [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1852
56/126/27/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Batycze [Protokół obliczeniowy]
1852-1853
56/126/27/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Batycze [Protokół obliczeniowy]
1872
56/126/27/4Protokół dodatkowy gminy Batycze wraz z wykazem ugasłych parcel
1879
56/126/27/5Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1853
56/126/27/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Batycze Steueramt Pruchnik [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852-1853
56/126/27/7Certifikat, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, arytmetyczny spis wlaścicieli domów, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1852
56/126/27/8Abschrifliche Grenzbeschreibung der Gemeinde Batycze [Odpis tymczasowego opisu granic gminy]
1851
56/126/27/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Batycze [Ostateczny opis granic gminy]
1852-1853
56/126/27/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Batycze [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/27/11Feld Skitzen der Gemeinde Batycze [Szkice polowe]
1852
56/126/27/12[Odpis odcinka granic spornych]
1851
56/126/27/13Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Batycze Steueramt Pruchnik [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1852
56/126/28/1Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Bażanówka [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851
56/126/28/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bażanówka [Protokół obliczeniowy]
1852
56/126/28/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bażanówka [Protokół obliczeniowy]
1872-1873
56/126/28/4Anhang zum Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bażanówka [Załącznik do protokołu obliczeniowego]
1880
56/126/28/5Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bażanówka [Protokół obliczeniowy]
1881
56/126/28/6Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bażanówka [Protokół obliczeniowy]
1882
56/126/28/7Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bazanowka Im Sanoker Kreis Steueramt Rymanow [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851-1852
56/126/28/8Verzeichniss,Verification, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss, Certificat [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, arytmetyczny spis właścicieli domów, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1851
56/126/28/9Duplicat Vorläufige Gränzbeschreibung der Steuergemeinde Bażanówka [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1850
56/126/28/10Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bazanowka [Ostateczny opis granic gminy]
1851
56/126/28/11Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bażanowka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/28/12Feld Skitzen der Gemeinde Bazanowka [Szkice polowe]
1851
56/126/28/13Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bazanowka [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1851
56/126/29/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bączal dolny [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Bączal Dolny]
1850-1879
56/126/29/2Original Vereichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bączal dolny [Oryginalny wykaz parcel zniesionych w gminie Bączal Dolny]; Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen-Protocolls der Gemeinde Bączal dolny [Oryginalny arkusz włączenia protokołu parcel budowlanych gminy Bączal Dolny]; Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen-Protocolls der Gemeinde Bączal dolny [Oryginalny arkusz włączenia protokołu parcel gruntowych gminy Bączal Dolny]
1863-1879
56/126/29/3Sumarische Wiederholung der Vermessungs-Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów z katastru - gmina Bączal Dolny]
1851
56/126/29/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bączal dolny [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu gminy Bączal Dolny]
1850-1851
56/126/29/5[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy; Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych; Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym; Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1850
56/126/29/6Dupplicat Vorläufige Grenzbeschreibung dem Steuergemeinde gminy Bączal dolny [Kopia tymczasowego opisu granic gminy podatkowej Bączal Dolny]
1849
56/126/29/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bączal dolny [Ostateczny opis granic gminy Bączal Dolny]
1850
56/126/29/8Ausweis über die Benützung des Bodens der Gemeinde Bączal dolny [Wykaz użytków rolnych gminy Bączal Dolny]
1851
56/126/30/1[Zestawienie klas - Bączal Górny]
b.d.
56/126/30/2Sumarische Wiederholung der Vermessungs-Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów z katastru - gmina Bączal Górny]
1851
56/126/30/3Feldbrouillons der Gemeinde Bączal górny [Szkice polowe gminy Bączal Górny]
1850
56/126/31/1Protokół parcelowy gminy Bączałka
1876
56/126/31/2Dodatek do protokołu parcelowego gminy Bączałka
1880
56/126/31/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bączałka [Protokół obliczeniowy gminy Bączałka]
1850-1851
56/126/31/4Zestawienie klas [gmina Bączałka]
b.d.
56/126/31/5Feld-Brouillions der Gemeinde Bączałka [Szkice polowe gminy Bączałka]
1850
56/126/32/1Duplicat Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bednarka Im Jasloer Kreis Bezirk Biecz [Wtórnik protokołu parcel gruntowych] Duplicat Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bednarka Im Jasloer Kreis Bezirk Biecz [Wtórnik protokołu parcel budowlanych]
1850-1858
56/126/32/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bednarka [Protokół obliczeniowy]
1850
56/126/32/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bednarka [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bednarka, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bednarka
1863
56/126/32/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bednarka Im Jasloer Kreis Steuerbezirk Biecz [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851
56/126/32/5Verification, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss, Certificat [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, arytmetyczny spis właścicieli domów, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów, wykaz upraw]
1850-1878
56/126/32/6Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Bednarka [Tymczasowy opis granic gminy]
b.d.
56/126/32/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bednarka [Ostateczny opis granic gminy]
1851
56/126/32/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bednarka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/32/9Feld Skitzzen der Gemeinde Bednarka [Szkice polowe]
1850
56/126/33/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bełchówka Kreis Sanok Steueramt Bukowsko [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1852
56/126/33/2Protokół parcelowy gminy Bełchówka, Protokol' parcelevij gromadi
1878-1879
56/126/33/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bełchówka [Protokół obliczeniowy
1852-1853
56/126/33/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bełchówka [Protokół obliczeniowy
1878
56/126/33/5Zestawienie klas
1883-1895
56/126/33/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bełchówka Kreis Sanok Steueramt Bukowsko [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852
56/126/33/7Herrschaftliche Verzeichnisse der Gemeinde Bełchówka: Verification, Verzeichniss, Häuser Verzeichniss, Alfabetisches Verzeichniss, Certificat [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1851-1852
56/126/33/8Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Bełchówka [Tymczasowy opis granic gminy]
1850-1852
56/126/33/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Belchówka [Ostateczny opis granic gminy]
1852
56/126/33/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bełchówka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/33/11Feld Broullons der Gemeinde Belchówka [Szkice polowe]
1852
56/126/33/12Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Belchówka Kreis Sanok Steueramt Bukowsko [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1852
56/126/34/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Belwin [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1852
56/126/34/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Belwin [Protokół obliczeniowy]
1852-1853
56/126/34/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bełwin [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/34/4Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1853
56/126/34/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bełwin [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852-1853
56/126/34/6Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss, Certificat [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, arytmetyczny spis posiadaczy domów, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1852-1853
56/126/34/7Abschrifliche Grenzbeschreibung der Gemeinde Belwin [Odpis tymczasowego opisu granic gminy]
1851
56/126/34/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Belwin [Ostateczny opisu granic gminy]
1852-1853
56/126/34/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bełwin [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/34/10Feld Broullions der Gemeinde Belwin [Szkice polowe]
1852
56/126/34/11Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Belwin [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1852
56/126/35/1Berechnungs-Protocoll der Gemeinde Berehy dolne [Protokół obliczeniowy gminy Berehy Dolne]
1852
56/126/35/2Feldbrouillons der Gemeinde Berehy dolne sammt Colonie Siegenthal [Szkice polowe gminy Berehy Dolne wraz z kolonią Siegenthal]
1852
56/126/36/1Berechnungs Protokoll
1852
56/126/36/2Zestawienie klas, dodatek do zestawienia klas
1883-1895
56/126/36/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1852
56/126/36/4Herrschaftliche Verzeichnisse
1852
56/126/36/5Vorläufige Grenzbeschreibung
1852
56/126/36/6Definitive Grenzbeschreibung
1852
56/126/36/7Ausweis über die Benützung des Bodens
1853
56/126/36/8Feld Skitzen
1852
56/126/36/9Berechnungs Protokoll
1873
56/126/37/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Berendowice hiezu enctavirt Axmanice samt Ortschaft Gaje und Sólca Im Przemysler Kreis Steiuer Nizankowice [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1853
56/126/37/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Berendowice hiezu concrntrirt Axmanice samt Ortschaft Gaje und Sólca [Protokół obliczeniowy]
1853
56/126/37/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Berendowice [Protokół obliczeniowy]
1874
56/126/37/4Reclamations Berechnungs Protokoll der Gemeinde Berendowice [Reklamacje do protokołu obliczeniowego]
1881
56/126/37/5Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1854-1867
56/126/37/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Berendowice Kreis Przemysl Stbzk: Nizankowice [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1853
56/126/37/7Herrschaftliche Verzeichnisse der Gemeinde Berendowice: Verification, Verzeichniss, Häuser Verzeichniss, Alfabetisches Verzeichniss, Certificat [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, arytmetyczny spis wlaścicieli domów, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1852-1854
56/126/37/8Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Berendowice [Tymczasowy opis granic gminy]
1851
56/126/37/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Berendowice [Ostateczny opis granic gminy]
1853-1854
56/126/37/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Berendowice [Wykaz użytków rolnych gminy]
1854
56/126/37/11Feld Skitzzen der Gemeinde Berendowice [Szkice polowe]
1853
56/126/37/12Protocoll wegen verweigerter Unterschrift der Gemeinde Berendowice hiezuconcentrirt Axmanice und Solca [Protokół na okoliczność nie podpisania szkiców polowych]
1853-1854
56/126/37/13Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Berendowice hiezu concentrirt Axmanice samt Ortschaft Gaje und Sólca Kreis Przemysl Stbzk: Nizankowice [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1853
56/126/38/1Berechnungs-Protocoll der Gemeinde Berehy górne [Protokół obliczeniowy gminy Berehy Górne]
1852
56/126/38/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Berehy górne [Protokół obliczeniowy gminy Berehy Górne]
1879
56/126/38/3Feldskizzen der Gemeinde Berehy górne [Szkice polowe gminy Berehy górne]
1852
56/126/39/1Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bereska [Protokół obliczeniowy gminy Bereska]
1852-1853
56/126/39/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bereska [Protokół obliczeniowy gminy Bereska]
1872-1873
56/126/39/3Feldskizzen der Gemeinde Bereska [Szkice polowe gminy Bereska]
1852
56/126/40/1Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bereznica nizna [Protokół obliczeniowy gminy Bereżnica Niżna]
1852-1853
56/126/40/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bereznica nizna [Protokół obliczeniowy gminy Bereżnica Niżna]
1872-1873
56/126/40/3Dodatek do Zestawienia klas, Classen Zusammenstellung [Zestawienie klas]
1878-1894
56/126/40/4Feld Skitzen der Gemeinde Bereznica nizna [Szkice polowe]
1852
56/126/41/1Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bereżnica wyżna [Protokół obliczeniowy
1852-1853
56/126/41/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bereżnica wyżna [Protokół obliczeniowy
1878-1879
56/126/41/3Feldbrouillions der Gemeinde Bereżnica wyżna [Szkice polowe]
1852
56/126/42/1Orginal Grundparzellen Protocoll Besko samt den Ortfchaften Mymon u: Poręby Im Sanoker Kreis Steueramt Rymanow I Ternion [Oryginalny protokół parcel gruntowych] tom I
1852
56/126/42/2Orginal Grundparzellen Protocoll Besko samt den Ortfchaften Mymon u: Poręby Im SanokerKreis Steueramt Rymanow II Ternion [Oryginalny protokół parcel gruntowych] tom II
1852
56/126/42/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Besko I Ternion [Protokół obliczeniowy] tom I
1852-1853
56/126/42/4Berechnungs Protocoll der Gemeinde Besko II Ternion [Protokół obliczeniowy] tom II
1852-1853
56/126/42/5Berechnungs Protokoll der Gemeinde Besko samt Ortschaften Mymoń u Poręby [Protokół obliczeniowy]
1878-1879
56/126/42/6[Protokół obliczeniowy]
b.d.
56/126/42/7Berechnungs Protokoll der Gemeinde Besko [Protokół obliczeniowy]
1882
56/126/42/8Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Besko sammt den Ortschaften Mymoń u Poręby Im Sanoker Kreis Steueramt Rymanów [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852-1853
56/126/42/9Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss, Certificat [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, arytmetyczny spis właścicieli domów, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1852
56/126/42/10Duplicat der vorlaüfigen Grenzbeschreibung der der Steuergemeinde Besko samt Mimoń und Poręby [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1850
56/126/42/11Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Besko [Ostateczny opis granic gminy]
1852-1853
56/126/42/12Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Besko [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/42/13Feldskitzzen der Gemeinde Besko sammt den Ortschaften Mymoń u Poręby [Szkice polowe]
1852
56/126/42/14Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Besko samt den Ortfchaften Mymoń u: Poręby Im Sanoker Kreis Steueramt Rymanow [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1852
56/126/43/1Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bezmichowa dólna [Protokół obliczeniowy]
1852-1853
56/126/43/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bezmichowa dolna [Protokół obliczeniowy]
1874
56/126/43/3Nachtrags Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bezmichowa dolna [Aneks do protokołu obliczeniowego]
1880
56/126/43/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bezmiechowa dolna [Protokół obliczeniowy]
1882
56/126/43/5Dodatek do Zestawienia klas, Zestawienie klas
1879-1891
56/126/43/6Feld Skizzen der Gemeinde Bezmichowa dólna [Szkice polowe]
1852
56/126/44/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Białoboki. Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Białoboki
1849
56/126/44/2Berechnungs Protokoll
1849
56/126/44/3Berechnungs Protokoll
1878
56/126/44/4Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen
1859-1862
56/126/44/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1849
56/126/44/6Zbiór dokumentów dworskich
1849
56/126/44/7Abschrift der vorläufigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Białoboki
1848
56/126/44/8Definitive Grenzbeschreibung
1849
56/126/44/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde
1850
56/126/44/10Feldbrouillions der Gemeinde Białoboki
1849
56/126/44/11Protokół reklamacji dotyczących opisu granic
1859
56/126/44/12Duplicat Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Białoboki. Duplicat Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Białoboki
1849-1857
56/126/44/13Triplicat Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Białoboki. Triplicat Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Białoboki
1849
56/126/44/14Duplicat Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde. Duplicat Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls. Duplicatl Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls
1859
56/126/44/15Triplicat Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde. Triplicat Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls. Triplicat Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls
1859
56/126/44/16Duplicat Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde. Duplicat Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls. Duplicat Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls
1862
56/126/44/17Triplicat Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde. Triplicat Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls. Triplicat Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls
1862
56/126/44/18Protokół na okoliczność odmowy podpisania szkiców indykacyjnych
1850
56/126/45/1Berechnungs Protokoll der Gemeinde Będziemyśl [Protokół obliczeniowy gminy Będziemyśl]
1849
56/126/45/2Feld Brouillons vom Gemeinde Będziemyśl [Szkice polowe gminy Będziemyśl]
1849-1861
56/126/46/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Biała In Rzeszower Kreis Steuerb: Tyczyn [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Biała Regierunsbez: Krakau Steuerb: Tyczyn [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1850
56/126/46/2Protokół parcelowy gminy Biała wraz z wykazem zmian i protokołem obliczeniowym
1883-1887
56/126/46/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Biala [Protokół obliczeniowy]
1850-1851
56/126/46/4Additions Protokoll der Gemeinde Biała [Uzupełnienie protokołu obiczeniowego wraz z protokołem obliczeniowym]
1871
56/126/46/5Zestawienie klas wraz z dodatkiem do zestawienia klasowego gminy Biała
1883
56/126/46/6Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Biała [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Biała, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Biała
1862
56/126/46/7Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
b.d.
56/126/46/8Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Biała [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1850-1851
56/126/46/9Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, arytmetyczny spis właścicieli domów, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1849
56/126/46/10Duplicat Vorläufige Gränzbeschreibung der Steuergemeinde Biała [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1848
56/126/46/11Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Biała [Ostateczny opis granic gminy]
1850-1851
56/126/46/12Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Biała [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/46/13Feld Skitzen der Gemeinde Biała Im Rzeszower Kreis St: Bez: Tyczyn [Szkice polowe]
1850
56/126/46/14Protokoll
1850-1852
56/126/47/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Białka Kreis Jaslo Steuerbz Strzyzow [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Białka Kreis Jaslo Steuerbz Strzyzow [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851
56/126/47/2Protokół parcelowy gminy Białka wraz z wykazem zmian i protokołem obliczeń
1879-1886
56/126/47/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Białka [Protokół obliczeniowy]
1851-1852
56/126/47/4Protocollo di calcolo del Comune di Białka [Protokół obliczeniowy] Zapisnik Proračunanja obćine Białka
1879
56/126/47/5Zestawienie klas
1883-1884
56/126/47/6Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Białka [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Białka, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Białka
1863
56/126/47/7Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1869
56/126/47/8Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Białka [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852
56/126/47/9Duplicat Vörlaufigen Grenzbeschreibung Białka [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1850
56/126/47/10Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bialka [Ostateczny opis granic gminy]
1852
56/126/47/11Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Białka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/47/12Feldbrouillons der Gemeinde Białka [Szkice polowe]
1851
56/126/48/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde. Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde
1850
56/126/48/2Oryginal Verzeichniss der gelöschten Parzellen
1860-1862
56/126/48/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1850
56/126/48/4Zbiór dokumentów dworskich
1849-1850
56/126/48/5Copia Grenzbeschreibungs Protokoll
1847
56/126/48/6Definitive Grenzbeschreibung
1850
56/126/48/7Ausweis über die Benützung des Bodens
1851
56/126/48/8Feld Skitzen
1851
56/126/48/9Triplicat Bauparzellen Protokoll der Gemeinde Białybór sammt den Ortschaften Blizna und Sokole
1850
56/126/48/10Triplicat Grundparzellen Protokoll der Gemeinde Białybór sammt den Ortschaften Blizna und Sokole
1850
56/126/49/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Białobrzegi Kreis Jaslo Steueramt Krosno [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Białobrzegi Kreis Jaslo Steueramt Krosno [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851
56/126/49/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Białobrzegi [Protokół obliczeniowy]
1851-1852
56/126/49/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Białobrzegi [Protokół obliczeniowy]
1875
56/126/49/4Dodatkowy protokół obliczenia gminy Białobrzegi
1881
56/126/49/5Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Białobrzegi [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Białobrzegi, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Białobrzegi
1859-1961
56/126/49/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Białobrzegi Kreis Jaslo Seueramt Krosno [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851-1852
56/126/49/7Certifikat, Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1851
56/126/49/8Duplicat der vorlaüfigen Grenzbeschreibung der Steuergemeinde Białobrzegi [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1850
56/126/49/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Białobrzegi [Ostateczny opis granic gminy]
1851-1852
56/126/49/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Białobrzegi [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/49/11Feld Broulions der Gemeinde Białobrzegi [Szkice polowe]
1851
56/126/50/1[Protokół parcelowy Białobrzegi pow. Łańcut]
b.d.
56/126/50/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Białobrzegi [Protokół obliczeniowy gminy Białobrzegi]
1849
56/126/50/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Białobrzegi [Protokół obliczeniowy gminy Białobrzegi]
1879
56/126/50/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Białobrzegi [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel gminy Białobrzegi]
1849
56/126/50/5[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy; Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych; Spis posiadaczy domów; Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1849
56/126/50/6Abschrift der Vorlänfigen Grenzbeschreibungs der Gemeinde Białobrzegi [Odpis tymczasowego opisu granic gminy Białobrzegi]
1848
56/126/50/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Białobrzegi [Ostateczny opis granic gminy Białobrzegi]
1849-1850
56/126/50/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Białobrzegi [Wykaz użytków rolnych gminy Białobrzegi]
1850
56/126/51/1Original Bauparzellen Protocoll. Original Grundparzellen Protocoll
1846
56/126/51/2Protokół reambulacyjny
1846
56/126/51/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1846
56/126/51/4Verzeichniss der gelöschten Parzellen
1859-1864
56/126/51/5Zbiór dokumentów dworskich
1846
56/126/51/6Duplicat Vorläufige Grenzbeschreibung
1845
56/126/51/7Definitive Grenzbeschreibung
1846
56/126/51/8Ausweis über die Benützung des Bodens
1847
56/126/52/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Biecz Im Jaslo Kreis Steueramt Biez [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Biecz Im Jasloer Kreis Steueramt Biecz [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1850
56/126/52/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Biecz [Protokół obliczeniowy]
1851
56/126/52/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Biecz [Oryginalny wykaz parcel zniesionych] Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Biecz, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Biecz
1863
56/126/52/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Biecz Im Josloer Kreis Steueramt Biecz [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1850
56/126/52/5Alphabetisches Verzeichniss, Haüser Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: arytmetyczny spis posiadaczy gruntów i domów, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1850
56/126/52/6Abschrift Vorlaüfige Grenzbeschreibung der Stadtgemeinde Biecz [Odpis tymczasowego opisu granic gminy]
1849
56/126/52/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Biecz [Ostateczny opis granic gminy]
1850
56/126/52/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Biecz [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/52/9Feld Broullons der Gemeinde Biecz [Szkice polowe]
1850
56/126/53/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bidaczow Im Rzeszower Kreis Steueramt Lezaysk [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bidaczow Im Rzeszower Kreis Steueramt Lezaysk [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1853
56/126/53/2Protokol parcelowy gminy Biedaczów
1887-1888
56/126/53/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bidaczow [Protokół obliczeniowy]
1853-1854
56/126/53/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Biedaczów [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/53/5Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bidaczow [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bidaczow, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bidaczow
1859-1862
56/126/53/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bidaczow Im Rzeszower Kreis Steuerbez: Lezajsk [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1853
56/126/53/7Herrschaftliche Verzeichnisse der Gemeinde Bidaczow: Verification, Verzeichniss, Häuser Verzeichniss, Alfabetisches Verzeichniss, Protokoll wegen verweigerter Unterschrift der Gemeinde [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, arytmetyczny spis posiadaczy domów, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów, protokół na okoliczność odmowy podpisania protokołów pomiarowych]
1853
56/126/53/8Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Bidaczow [Tymczasowy opis granic gminy]
1850
56/126/53/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bidaczow [Ostateczny opis granic gminy]
1853
56/126/53/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bidaczow [Wykaz użytków rolnych gminy]
1854
56/126/53/11Feld Broullions der Gemeinde Bidaczow [Szkice polowe]
1853
56/126/53/12Protocoll [Protokół reklamacji przebiegu granic]
1859
56/126/54/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bielanka Im Jasloer Kreis Bezirk Gorlice [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bielanka Im Jasloer Kreis Bezirk Gorlice [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851
56/126/54/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bielanka Im Jasloer Kreis Bezirk Biecz [Protokół obliczeniowy]
1850-1851
56/126/54/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bielanka [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bielanka, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bielanka
1863
56/126/54/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bielanka Im Jasloer Kreis Bezirk Gorlice [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851
56/126/54/5Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss, Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1850
56/126/54/6Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Bielanka [Tymczasowy opis granic gminy]
1849
56/126/54/7Definitive Graenzbeschreibung der Gemeinde Bielanka [Ostateczny opis granic gminy]
1851
56/126/54/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bielanka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/54/9Triplicat Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde [Odpis ostatecznego opisu granic gminy]
1851
56/126/54/10Duplicat Nachtrags - Protocoll zur vorläufigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Bielanka [Duplikat protokłu uzupełnień tymczasowego opisu granic gminy]
1850
56/126/55/1Original Bau Parzellen Protocoll. Original Grund Parzellen Protocoll
1850
56/126/55/2Protokół parcelowy gminy Biesna z przysiółkiem Pogwizdów
1875
56/126/55/3Berechnungs Protokoll
1850
56/126/55/4Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen
1864
56/126/55/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1850
56/126/55/6Zbiór dokumentów dworskich
1850
56/126/55/7Abschriftliche Vorlaüfige Gränzbeschreibung
1849
56/126/55/8Definitive Grenzbeschreibung
1850
56/126/55/9Ausweis über die Benützung des Bodens
1851
56/126/55/10Feld Brouillons
1850
56/126/55/11Protokół reklamacyjny parcel budowlanych
1864
56/126/56/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bieliniec Im Rzeszower Kreis Steueramt Ulanów [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Bieliniec Im Rzeszower Kreis Steueramt Ulanów [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1853
56/126/56/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bieliniec [Protokół obliczeniowy]
1853
56/126/56/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bieliniec [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/56/4Zestawienie klas
1881-1882
56/126/56/5Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bieliniec [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bieliniec, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bieliniec
1862
56/126/56/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bieliniec [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1853
56/126/56/7Certificat, Verification, Ried - Verzeichniss der Steuer Gemeinde Bieliniec, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1853
56/126/56/8Abschrift der vorlaüfigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Bieliniec [Odpis tymczasowego opis granic gminy]
1852
56/126/56/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bieliniec [Ostateczny opis granic gminy]
1853
56/126/56/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bieliniec [Wykaz użytków rolnych gminy]
1854
56/126/56/11Feld Broullions der Gemeinde Bieliniec samt Enclave Wulka Bielińska [Szkice polowe]
1853
56/126/57/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bieliny Im Rzeszower Kreis Steuer Bez Ulanów [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bieliny Im Rzeszower Kreis Steuer Bez Ulanów [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1853
56/126/57/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bieliny [Protokół obliczeniowy]
1853
56/126/57/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bieliny [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/57/4Zestawienie klas
1885-1890
56/126/57/5Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bieliny [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde
1862
56/126/57/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bieliny Im Rzeszower Kreis Steuer Bez Ulanów [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1853
56/126/57/7Certifikal, Verification, Ried - Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1853
56/126/57/8Abschrift der vorlaüfigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Bieliny [Odpis tymczasowego opis granic gminy]
1852
56/126/57/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bieliny [Ostateczny opis granic gminy]
1853
56/126/57/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bieliny [Wykaz użytków rolnych gminy]
1854
56/126/57/11Feld Skizzen der Gemeinde Bieliny [Szkice polowe]
1853
56/126/57/12Triplicat Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bieliny [Odpis ostatecznego opisu granic gminy]
1853
56/126/58/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bielowy Im Tarnower Kreis Steuerbezirk Pilzno [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bielowy Im Tarnower Kreis Steuerbezirk Pilzno [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1849
56/126/58/2Protokół parcelowy gminy Bielowy
1875
56/126/58/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bielowy [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bielowy, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bielowy
1863
56/126/58/4Zestawienie klas
1879-1883
56/126/58/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bielowy Im Tarnower Kreis Steuerbezirk Pilzno [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849
56/126/58/6Certificat, Verification, Verzeichnifs, Haüser Verzeichnifs, Alphabetisches Verzeichnifs [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, wykaz domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1849
56/126/58/7Abschrift der Gränz Beschreibung der Gemeinde Bielowy [Tymczasowego opis granic gminy]
1847
56/126/58/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bielowy [Ostateczny opis granic gminy]
1849
56/126/58/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bielowy [Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/58/10Szkice ręczne gminy Bielowy
b.d.
56/126/58/11Nachtrags - Protokoll zur vorläufigen Grenzbeschreibung der Gemeinde [Protokół uzupełniający dotyczacy opisu spornych odcinków granic gminy]
1850
56/126/59/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bierówka Kreis Jaslo Steueramt Jaslo [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bierówka Kreis Jaslo Steueramt Jaslo [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851
56/126/59/2Protokół parcelowy gminy Bierówka
1872
56/126/59/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bierówka [Protokół obliczeniowy]
1852
56/126/59/4Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bierówka [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bierówka, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bierówka
1863
56/126/59/5Zestawienie klas
1878
56/126/59/6Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermefsungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1865
56/126/59/7Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bierówka Kreis Jaslo Steueramt Jaslo [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851
56/126/59/8Verification, Bestaettigung, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bierówka [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, oświadczenie, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy domów i gruntów]
1851
56/126/59/9Duplicat Verlaüfige Gränzbeschreibung der Gemeinde Birówka [Duplikat tymczasowego opis granic gminy]
1849
56/126/59/10Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bierówka [Ostateczny opis granic gminy]
1851
56/126/59/11Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bierówka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/59/12Feldbrouillons der Gemeinde Bierówka [Szkice polowe]
1851
56/126/59/13Spis alfabetyczny gminy Bierówka
1872
56/126/60/1Original Bauparzellen Protocoll. Original Grundparzellen Protocoll
1851
56/126/60/2Original Grundparzellen Protocoll
1851
56/126/60/3Protokół parcelowy, tom I
1887
56/126/60/4Protokół parcelowy, tom II
1887
56/126/60/5Protokół parcelowy, tom III
1887
56/126/60/6Berechnungs Protokoll
1851
56/126/60/7Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen
1863
56/126/60/8Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster
1852
56/126/60/9Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1851
56/126/60/10Duplicat Vorläufige Grenzbeschreibung
1850
56/126/60/11Definitive Grenzbeschreibung
1851
56/126/60/12Ausweis über die Benützung des Bodens
1852
56/126/60/13Feld Brouillons
1851
56/126/61/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Biezdziedza Im Jasloer Kreis Bezirk: Frystak [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Biezdziedza Im Jasloer Kreis Bezirk: Frystak [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1850
56/126/61/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Biezdziedza [Protokół obliczeniowy]
1850-1863
56/126/61/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Biezdziedza [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Biezdziedza, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Biezdziedza
1863
56/126/61/4Zestawienie klas
1886-1896
56/126/61/5Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1851
56/126/61/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Biezdziedza Jasloer Kreis Steuer Bezk: Frystak [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851
56/126/61/7Certificat, Verification, Verzeichniss, Haüfzer Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1850
56/126/61/8Abschrifliche Vorlaüfige Grenzbeschreibung Biezdziedza [Odpis tymczasowego opisu granic gminy]
1849
56/126/61/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Biezdziedza [Ostateczny opis granic gminy]
1850
56/126/61/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Biezdziedza [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/61/11Feld Bruolions der Gemeinde Biezdziedza Im Jasloer Kreis Steuebezirk [Szkice polowe]
1850
56/126/62/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Biezdziatka sammt Ortschaft Lazy Jasloer Kreis St. Bez: Frystak [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Biezdziatka sammt Ortschaft Lazy Jasloer Kreis St. Bez: Frystak [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1850
56/126/62/2[Protokół parcelowy gminy Biezdziatka]
1879
56/126/62/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Biezdziatka [Protokół obliczeniowy]
1850-1851
56/126/62/4Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Biezdziatka [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Biezdziatka, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Biezdziatka
1863
56/126/62/5Zestawienie klas
1879-1893
56/126/62/6Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1850-1851
56/126/62/7Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Biezdziatka [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851
56/126/62/8Verification, Bestättigung, Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1850
56/126/62/9Duplicat Vorläufige Gränzbeschreibung der Steuergemeinde Biezdziatka mit dem Orste Lazy [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1849
56/126/62/10Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Biezdziatka samt Lazy [Ostateczny opis granic gminy]
1850-1851
56/126/62/11Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Biezdziatka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/62/12Feldskitzzen der Gemeinde Biezdziatka [Szkice polowe]
1850
56/126/62/13[Protokół reklamacyjny (obliczeniowy) parcel budowlanych]
1860
56/126/62/14Protokoll [Protokół na okoliczność niepodpisania protokołu pomiarowego]
1851
56/126/63/1Original Bau Parzellen Protocoll. Original Grund Parzellen Protocoll
1851
56/126/63/2Protokół parcelowy, t. I
1876
56/126/63/3Protokół parcelowy, t. II
1876
56/126/63/4Berechnungs Protokoll
1851
56/126/63/5Berechnungs Protokoll
1871
56/126/63/6Berechnungs Protokoll
1876
56/126/63/7Zestawienie klas
1884-1888
56/126/63/8Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen
1863
56/126/63/9Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1851
56/126/63/10Zbiór dokumentów dworskich
1851
56/126/63/11Abschrift Vorläufige Grenzbeschreibung
1850
56/126/63/12Definitive Grenzbeschreibung
1851
56/126/63/13Ausweis über die Benützung des Bodens
1852
56/126/64/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Binarowa Im Jasloer Kreis Steueramt Biecz [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Binarowa Im Jasloer Kreis Steueramt Biecz [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1850-1851
56/126/64/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Binarowa [Protokół obliczeniowy]
1850-1851
56/126/64/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Binarowa [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Binarowa, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Binarowa
1863
56/126/64/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Binarowa Im Jasloer Kreis Steueramt Biecz [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1850-1851
56/126/64/5Certifikal, Ried - Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1850
56/126/64/6Abschrift Vorläufige Gränzbeschreibung der Steuergemeinde Binarowa [Odpis tymczasowego opis granic gminy]
1849
56/126/64/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Binarowa [Ostateczny opis granic gminy]
1850-1851
56/126/64/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Binarowa [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/64/9Feld Skitzen der Gemeinde Binarowa Im Jasłoër Kreis Steueramt Jasło [Szkice polowe]
1850
56/126/64/10[Protokół nie podpisania szkiców czyli map przemiarowych]
1851
56/126/64/11[Protokół reklamacyjny parcel budowlanych]
1863-1864
56/126/65/1Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bircza [Protokół obliczeniowy]
1882
56/126/65/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bircza miasteczko [Protokół obliczeniowy]
1875-1876
56/126/65/3Zestawienie klas, dodatek do zestawieniaklasowego gmina Bircza miasto
1882-1894
56/126/65/4Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss, Certificat [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, arytmetyczny spis posiadaczy domów, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1852
56/126/65/5Feld Brouillons der Gemeinde Bircza [Szkice polowe]
b.d.
56/126/65/6Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bircza [Protokół obliczeniowy]
1852-1853
56/126/66/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bircza stara Im Sanoker Kreis St: B: Bircza [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1852
56/126/66/2Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bircza stara Im Sanoker Kreis St. Bez: Bircza [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1852
56/126/66/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bircza stara [Protokół obliczeniowy]
1852-1853
56/126/66/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bircza stara [Protokół obliczeniowy]
1874
56/126/66/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bircza Stara Im Sanoker Kreise Steueramt Bircza [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852-1853
56/126/66/6Abschrifliche Vorlaüfige Gränzbeschreibung der Steüer Gemeinde Stara Bircza [Odpis tymczasowego opisu granic gminy]
1851
56/126/66/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bircza stara [Ostateczny opis granic gminy]
1852-1853
56/126/66/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bircza stara [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/66/9Feld Broullions der Gemeinde Bircza stara [Szkice polowe]
1852
56/126/66/10Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bircza stara [Protokół obliczeniowy]
b.d.
56/126/67/1Original Bauparzellen protokoll der Gemeinde Blechnarka Im Jasloer Kreis Steuerbez: Gorlice [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen protokoll der Gemeinde Blechnarka Im Jasloer Kreis Steuerbez: Gorlice [Oryginalny protokół parcel gruntowych], tom I
1850-1851
56/126/67/2Original Bauparzellen protokoll der Gemeinde Blechnarka Im Jasloer Kreis Steuerbez: Gorlice [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen protokoll der Gemeinde Blechnarka Im Jasloer Kreis Steuerbez: Gorlice [Oryginalny protokół parcel gruntowych], tom II
1850-1851
56/126/67/3[Protokół obliczeniowy gminy Blechnarka]
1863-1864
56/126/67/4Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Blechnarka [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Blechnarka, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Blechnarka
1863
56/126/67/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Blechnarka Kreis Jaslo Steuerb Gorlice [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1850-1851
56/126/67/6Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1850
56/126/67/7Abschrift Vorläufige Gränzbeschreibung der Gemeinde Blechnarka [Odpis tymczasowego opisu granic gminy]
b.d.
56/126/67/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Blechnarka [Ostateczny opis granic gminy]
1850-1851
56/126/67/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Blechnarka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/67/10Feldskitzzen der Gemeinde Blechnarka [Szkice polowe]
b.d.
56/126/67/11Berechnungs Protocoll der Gemeinde Blechnarka [Protokół obliczeniowy]
1850-1851
56/126/68/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Blizianka Kreis Jaslo Steuerbez.: Strzyzow [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Blizianka Kreis Jaslo Steuerbez.: Strzyzow [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851
56/126/68/2Protokół parcelowy gminy Blizianka
1876-1877
56/126/68/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Blizianka [Protokół obliczeniowy]
1852
56/126/68/4Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Blizianka [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Blizianka, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Blizianka
1863
56/126/68/5Zestawienie klas
1883-1896
56/126/68/6Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1852-1869
56/126/68/7Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Blizianka Kreis Jaslo Steuerbez.: Strzyzow [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852
56/126/68/8Verzeichniss, Haüser Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym]
1851
56/126/68/9Vorläufige Gränzbeschreibung der Gemeinde Blizanka [Tymczasowy opis granic gminy]
1850
56/126/68/10Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Blizianka [Ostateczny opis granic gminy]
1851-1852
56/126/68/11Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Blizianka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/68/12Feld Broullions der Gemeinde Blizianka [Szkice polowe]
1851
56/126/68/13[Tymczasowy opis granic gminy Blizianka]
1852
56/126/69/1Orginal Baudparzellen Protokoll der Gemeinde Blizne [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1851
56/126/69/2Orginal Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Blizne [Oryginalny protokół parcel gruntowych] cz. I
1851
56/126/69/3Orginal Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Blizne [Oryginalny protokół parcel gruntowych] cz. II
1851
56/126/69/4Berechnungs Protocoll der Gemeinde Blizne [Protokół obliczeniowy] cz. I
1851-1852
56/126/69/5Berechnungs Protocoll der Gemeinde Blizne [Protokół obliczeniowy] cz. II
1851-1852
56/126/69/6Berechnungs Protokoll der Gemeinde Blizne [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/69/7Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Blizne Im Sanoker Kreis Steueramt Brzozow [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851-1852
56/126/69/8Certificat, Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1851
56/126/69/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Blizne [Ostateczny opis granic gminy]
1851-1852
56/126/69/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Blizne [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/69/11Feld Brouillions der Gemeinde Blizne [Szkice polowe]
1851
56/126/69/12Duplicat Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Blizne [Wtórnik ostatecznego opisu granic gminy]
1851
56/126/70/1Berechnungs Protocoll der Gemeinde Blaszkowa [Protokół obliczeniowy]
1850-1851
56/126/70/2Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1851
56/126/70/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Blaszkowa Kreis Jaslo Steuerbezirk Brzostek [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1850
56/126/70/4Verification, Bestätigung, Haüser Verzeichniss, Alphabetischer Ausweis, Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1850
56/126/70/5Duplicat Vorläufige Gränzbeschreibung der Steuergemeinde Blaszkowa [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1849
56/126/70/6Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Błaszkowa [Ostateczny opis granic gminy]
1850
56/126/70/7Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Blaszkowa [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/70/8Feldskizzen der Gemeinde Błaszkowa [Szkice polowe]
1850
56/126/70/9[Protokół obliczeniowy dotyczący indywidualnych reklamacji]
1864
56/126/71/1Original Bau Parzellen Protocoll. Origina Grund Parzellen Protocoll
1849
56/126/71/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen
1861-1862
56/126/71/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1849
56/126/71/4Zbiór dokumentów dworskich
1849
56/126/71/5Vorläufige Grenzbeschreibung
1847
56/126/71/6Definitive Grenzbeschreibung
1849
56/126/71/7Ausweis über die Benützung des Bodens
1850
56/126/72/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Błędowa Kreis Rzeszów Steuerb. Tyczyn [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Błędowa Kreis Rzeszów Steuerb. Tyczyn [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851-1879
56/126/72/2Protokół parcelowy gminy Błędowa. Wykaz zmian
1879-1887
56/126/72/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Błędowa Tyczyńska [Protokół obliczeniowy]
1851-1852
56/126/72/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Błędowa Tyczyńska [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/72/5Zestawienie klas
b.d.
56/126/72/6Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Błędowa [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Błędowa, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Błędowa
1862
56/126/72/7Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1852
56/126/72/8Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Blędowa Kreis Rzeszow Steuer Bez. Tyczyn [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851
56/126/72/9Verification, Bestättigung, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1851
56/126/72/10Duplicat der vorlaüfigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Blendowa [Wtórnik tymczasowego opis granic gminy]
1850
56/126/72/11Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Blędowa [Ostateczny opis granic gminy]
1852
56/126/72/12Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Błędowa [Wykaz użytków rolnych gminy
1852
56/126/72/13Feldbruillons der Gemeinde Blędowa [Szkice polowe]
1851
56/126/73/1Protokół parcelowy gminy Błędowa Zgłobieńska
1877-1887
56/126/73/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Blendowa Zgłobieńska [Protokół obliczeniowy]
1849
56/126/73/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Błędowa Zgłobieńska [Protokół obliczeniowy]
1878
56/126/73/4Zestawieni klas
b.d.
56/126/73/5Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1850
56/126/73/6Triplicat Definitive Grensbeschreibung der Gemeinde Bllendowa [Odpis ostatecznego opisu granic gminy]
1849
56/126/73/7Feld Skitzen der Gemeinde Blendowa [Szkice polowe]
1849
56/126/74/1Original Bau Parzellen Protocoll. Original Grund Parzellen Protocoll
1851
56/126/74/2Protokół parcelowy
1872
56/126/74/3Berechnungs Protokoll
1861
56/126/74/4Berechnungs Protokoll
1859
56/126/74/5Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen
1859-1863
56/126/74/6Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster
1852
56/126/74/7Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1851
56/126/74/8Wykaz stanu posiadłości gruntowej
1880
56/126/74/9Spis alfabetyczny gminy Brzezówka
1872
56/126/74/10Duplicat Vorläufige Grenzbeschreibung
1850
56/126/74/11Definitive Grenzbeschreibung
1851
56/126/74/12Feld Brouillons
1851
56/126/75/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bobowa Kreis Sandecer Steuerbezirk Ciezkowice [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Bobowa Kreis Sandecer Steuerbezirk Ciezkowice [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1847-1849
56/126/75/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bobowa [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bobowa, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bobowa
1859-1864
56/126/75/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bobowa Kreis Sandecer Steuerbz: Cięzkowice [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1847-1848
56/126/75/4Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1847
56/126/75/5Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Stadt Bobowa polnisch Bobowa [Tymczasowy opis granic gminy]
1845
56/126/75/6Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bobowa [Ostateczny opis granic gminy]
1847-1848
56/126/75/7Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bobowa [Wykaz użytków rolnych gminy]
1848
56/126/75/8Protocoll [Protokół na okoliczność niepodpisania protokołu opisu granic]
1848
56/126/76/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bobrowa sammt Ortschaft Wolica Bobrowska Im Tarnower Kreis Steuerbz: Dembica [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bobrowa sammt Ortschaft Wolica Bobrowska Im Tarnower Kreis Steuerbz: Dembica [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1849-1850
56/126/76/2Protokół parcelowy gminy Bobrowa z miejscowością Wolica Bobrowska
1875
56/126/76/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bobrowa [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bobrowa, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bobrowa
1861-1862
56/126/76/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bobrowa sammt Ortschaft Wolica Bobrowska Im Tarnower Kreis Steuerbez Dembica [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849-1850
56/126/76/5Verification, Verzeichniss, Certificat, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1849
56/126/76/6Abschrift Gränzbeschreibung der Gemeinde Bobrowa [Tymczasowy opis granic gminy]
1847-1848
56/126/76/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bobrowa [Ostateczny opis granic gminy]
1849-1850
56/126/76/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bobrowa [Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/76/9[Szkice polowe gminy Bobrowa z miejscowością Wolica Bobrowska Niwa Wolica Bobrowska]
1875
56/126/77/1Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bobrówka [Protokół obliczeniowy gminy Bobrówka]
1849
56/126/77/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bobrówka [Protokół obliczeniowy gminy Bobrówka]
1878
56/126/77/3Feldskizzen der Gemeinde Bobrówka [Szkice polowe gminy Bobrówka]
1849
56/126/78/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bodaki Im Jasloer Kreis Bezirk Gorlice [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bodaki Im Jasloer Kreis Bezirk Gorlice [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1850
56/126/78/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bodaki Ist zur Gemeinde Pstrazne enclavirt [Protokół obliczeniowy]
1850-1851
56/126/78/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bodaki [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bodaki
1863
56/126/78/4Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1850
56/126/78/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bodaki Im Jasloer Kreis Bezirk Gorlice [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851
56/126/78/6Abschrifs Vorlaüfige Gränzbeschreibung der Gemeinde Bodaki [Odpis tymczasowego opisu granic gminy]
b.d.
56/126/78/7Tripplicat Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bodaki Im Jasloer Kreis Bezirk Gorlice [Odpis alfabetycznego spisu posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1850
56/126/78/8[Protokół na okoliczność nie podpisania protokołów pomiarowych]
1850-1851
56/126/79/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Boguchwała Rzeszower Kreis Bezirk Rzeszow [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Boguchwała Rzeszower Kreis Bezirk Rzeszow [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1849
56/126/79/2Protokół parcelowy gminy Boguchwała
1879
56/126/79/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Boguchwała [Protokół obliczeniowy
1849
56/126/79/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Boguchwała [Protokół obliczeniowy
1879
56/126/79/5Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Boguchwała [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Boguchwała, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Boguchwała
1861-1862
56/126/79/6Zestawienie klas
1894-1896
56/126/79/7Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1850-1869
56/126/79/8Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Boguchwala Rzeszower Kreis Bezirk Rzeszow [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849-1850
56/126/79/9Certifikat, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1849
56/126/79/10Duplicat Vorläufige Gränzbeschreibung der Steuergemeinde Boguchwała [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1848
56/126/79/11Definitive Gränzbeschreibung der Gemeinde Boguchwała [Ostateczny opis granic gminy]
1849-1850
56/126/79/12Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Boguchwała [Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/79/13Feld Brouillons der Gemeinde Boguchwała [Szkice polowe]
1849
56/126/80/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bolestraszyce [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1852
56/126/80/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bolestraszyce [Protokół obliczeniowy]
1852
56/126/80/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bolestraszyce [Protokół obliczeniowy]
1871-1872
56/126/80/4Dodatkowy Protokół obliczenia gminy Bolestraszyce
1879-1880
56/126/80/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bolestraszyce [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852-1853
56/126/80/6Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss, Certificat [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1852
56/126/80/7Abschriftliche Granzbeschreibung der Gemeinde Bolestraszyce [Tymczasowy opis granic gminy]
1851
56/126/80/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bolestraszyce [Ostateczny opis granic gminy]
1852
56/126/80/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bolestraszyce [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/80/10Feldskitzen der Gemeinde Bolestraszyce [Szkice polowe]
1852
56/126/80/11Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bolestraszyce [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1852
56/126/81/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bojanow mit der Ortschaft Gojanow und Colonie Pietropole [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bojanow mi der Ortschaft Gojanow und Colonie Pietropole [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1853
56/126/81/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bojanow [Protokół obliczeniowy]
1854
56/126/81/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bojanów samt Ortschaft Gojanów u Collonie Pietropole [Protokół obliczeniowy]
1876
56/126/81/4Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bojanow sammt der Ortschaft Gojanów und Colonie Pietropole [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bojanow sammt der Ortschaft Gojanów und Colonie Pietropole , Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bojanow sammt der Ortschaft Gojanów und Colonie Pietropole
1861-1862
56/126/81/5Zestawienie klas zeszyt II
b.d.
56/126/81/6Zestawienie klas zeszyt I
1891-1896
56/126/81/7Zestawienie klas
1890-1896
56/126/81/8Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bojanow mit der Ortschaft Gojanow und Colonie Pietropole [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1854
56/126/81/9Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss, Protocoll, Auszüg [Zbiór dokumentów dworskich: wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów, protokół reklamacyjny dotyczący pomiarów geodezyjnych]
1853-1858
56/126/81/10Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Bojanow [Tymczasowy opis granic gminy] Abschrift Gränzbeschreibung der Gemeinde Bojanów [Tymczasowy opis granic gminy]
1852-1853
56/126/81/11Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bojanów [Ostateczny opis granic gminy]
1853-1854
56/126/81/12Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bojanow [Wykaz użytków rolnych gminy]
1854
56/126/81/13Feld Brouillons der Gemeinde Bojanów sammt Ortschaft gojanow und Colonie Pietropole [Szkice polowe]
1853
56/126/81/14Triplicat Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bijanów [Odpis ostatecznego opisu granic gminy]
1853-1854
56/126/82/1Berechnungs Protokoll
1853
56/126/82/2Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1853
56/126/82/3Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde
1853
56/126/82/4Feldbrouillions der Gemeinde
1853
56/126/83/1Original Bau Parzellen Protocoll. Original Grund Parzellen Protocoll
1853
56/126/83/2Berechnungs Protokoll
1853
56/126/83/3Berechnungs Protokoll
1879
56/126/83/4Protokół parcelowy
1879
56/126/83/5Protokół parcelowy, tom II
1879
56/126/83/6Classiefinings Protocoll
1853
56/126/83/7Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1853
56/126/83/8Definitive Grenzbeschreibung
1853
56/126/83/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde
1854
56/126/83/10Feld Brouillons
1853
56/126/83/11Triplicat Definitive Grenzbeschreibung Ostateczny opis granic
1853
56/126/84/1Zestawienie klas
1879
56/126/85/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Boreczek Kreis Tarnower Steuerbz: Ropczyce [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Boreczek Kreis Tarnower Steuerbz: Kolbuszow [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1849
56/126/85/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Boreczek [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Boreczek, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Boreczek
1862
56/126/85/3Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Boreczek [Ostateczny opis granic gminy]
1849
56/126/86/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Borek Kreis Jaslo Steueramt Krosno [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Borek Kreis Jaslo Steueramt Krosno [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851-1852
56/126/86/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Borek [Protokół obliczeniowy]
1851-1852
56/126/86/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Borek [Protokół obliczeniowy]
1878-1879
56/126/86/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Borek [Protokół obliczeniowy]
1881-1882
56/126/86/5Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Borek [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Borek, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Borek
1863
56/126/86/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Borek Im Jasloer Kreis Bezerk Krosno [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851-1852
56/126/86/7Feld Broullions der Gemeinde Borek [Szkice polowe]
1851
56/126/86/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Borek [Wykaz użytków rolnych gminy
1852
56/126/86/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Borek [Ostateczny opis granic gminy]
1851-1852
56/126/86/10Verification, Duplicat Vorläufige Gränzbeschreibung der Steuergemeinde Borek [Zbiór dokumentów dworskich: wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1850-1851
56/126/87/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Borek mały Im Tarnower Kreis Steuerbezirk Ropczyce [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Borek mały Im Tarnower Kreis Steuerbezirk Ropczyce [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1849
56/126/87/2Protokół parcelowy gminy Borek mały, Dodatek do protokołu parcelowego gminy Borek mały
1877-1880
56/126/87/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Borek mały [Protokół obliczeniowy]
1849-1850
56/126/87/4Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Borek mały [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Borek mały, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Borek mały
1861
56/126/87/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Borek mały Im Tarnower Kreis Steuerbzirk Ropczyce Ist zur Gemeinde kozodrza endavirt [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849-1850
56/126/87/6Certificat, Verification, Verzeichniss, Spis wszystkich posiadaczy domów wpowyzszey Gminie znaydujących się, Spis alfabetyczny wszystkich posiadaczy gruntow w powyzszey Gminie znajdujących się [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych]
1849
56/126/87/7Abschrift der vorlaüfigen Grenzbeschreibung der Gemeinde [Odpis tymczasowego opis granic gminy]
1847
56/126/87/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Borek mały [Ostateczny opis granic gminy]
1849-1850
56/126/87/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die GemeindeBorek mały [Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/87/10Feld Skizzen der Gemeinde Borek mały [Szkice polowe]
b.d.
56/126/88/1Protokół parcelowy gminy Borek nowy
1879-1887
56/126/88/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Borek nowy [Protokół obliczeniowy
1851
56/126/88/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Borek nowy [Protokół obliczeniowy
1879
56/126/88/4Zestawienie klas
1883-1884
56/126/88/5Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1852-1869
56/126/88/6Feldskitzen der Gemeinde Borek nowy [Szkice polowe]
1851
56/126/89/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Borek stary Kreis Rzeszow Steuerb: Tyczyn [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Borek stary Kreis Rzeszow Steuerb: Tyczyn [Oryginalny protokół parcel gruntowych]]
1851
56/126/89/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Borek stary [Protokół obliczeniowy]
1851-1852
56/126/89/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Borek stary [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/89/4Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Borek stary [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Borek stary, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Borek stary
1862
56/126/89/5Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1852-1869
56/126/89/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Borek stary Kreis Rzeszow Steu: Amt Tyczyn [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851-1852
56/126/89/7Certifikat, Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1851
56/126/89/8Duplicat der vorlaüfigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Borek stary [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1850
56/126/89/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Borek stary [Ostateczny opis granic gminy]
1851-1852
56/126/89/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Borek stary [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/89/11Feld Skizzen der Gemeinde Borek stary [Szkice polowe]
1851
56/126/90/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Borek wielki Im Tarnower Kreis Steub. Góra Ropczycka [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Borek wielki Im Tarnower Kreis Steub. Gora Ropczycka [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1849-1850
56/126/90/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Borek Wielki [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Borek Wielki, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Borek Wielki
1861-1862
56/126/90/3Dodatek do protokołu obliczeniowego
b.d.
56/126/90/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Borek wielki Kreis Tarnower Steuerbz. Ropczyce [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849-1850
56/126/90/5Verzeichniss der Gemeinde Borek wielki, Certificat, Verification, Haüser Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1849
56/126/90/6Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Borek wielki [Ostateczny opis granic gminy]
1849
56/126/90/7Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Borek wielki [Tymczasowy opis granic gminy]
1847
56/126/90/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Borek wielki [Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/90/9Spis alfabetyczny wszystkich posiadaczy gruntów i domów w Gminie Borku wielkim znajdujących się
1849
56/126/90/10Spis wszystkich domów każdej osady powyższej Gminy podatkującej według pojedynczych numerów domów, właścicieli, części składających i gatunków budowy wraz z kassyfikacyą pomienionych domów w podziałach do podatku od domów, według stanu tychże z końcem roku 185..i według Rewizyi w roku 1857
1857
56/126/91/1Berechnungs Protocoll der Gemeinde Borki [Protokół obliczeniowy]
1853-1854
56/126/91/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Borki [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/91/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Borki [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Borki, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Borki
1862
56/126/91/4Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Borki [Ostateczny opis granic gminy]
1853-1854
56/126/91/5Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Borki [Wykaz użytków rolnych gminy]
1854
56/126/91/6Feld Brouillons der Gemeinde Borki [Szkice polowe]
b.d.
56/126/92/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Borki im Tarnower Kreis Steuerbez. Mielec [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde im Tarnower Kreis Steuerbez. Mielec [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1850
56/126/92/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Borki [Protokół obliczeniowy]
1850-1851
56/126/92/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Borki [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Borki, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Borki
1861-1862
56/126/92/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Borki Tarnower Kreis St. Amt. Mielec [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1850-1851
56/126/92/5Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis właścicieli domów w porządku arytmetycznym, spis właścicieli gruntów i domów w porządky arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1850-1859
56/126/92/6Abschrift Protokoll zur vorlaüfigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Borki [Odpis protokołu uzupełnień tymczasowego opis granic gminy]
1847
56/126/92/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Borki [Ostateczny opis granic gminy]
1850-1862
56/126/92/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Borki [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/92/9Feld Skizzen der Gemeinde Borki in Galizien Tarnower Kreis Steuerbezirk Niziny [Szkice polowe]
b.d.
56/126/92/10Protocoll [Protokół na okoliczność nie podpisania protokołów pomiarowych]
1861
56/126/93/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Borowa I -sza część Im Tarnower Kreis Bezirk Pilzno [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Borowa I -sza część Im Tarnower Kreis Bezirk Pilzno [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1849
56/126/93/2Protokół parcelowy gminy Borowa I część
1879-1880
56/126/93/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Borowa I - sza część [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Borowa I - sza część, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Borowa I - sza część
1863
56/126/93/4Zestawienie klas
b.d.
56/126/93/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Borowa I - sza część Im Tarnower Kreis Bezirk Pilsno [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849-1850
56/126/93/6Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1849
56/126/93/7Granzbeschreibung der Gemeinde Borowa [Tymczasowy opis granic gminy]
1847
56/126/93/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Borowa I-sza część [Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/94/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Borowa Borowski Sammt Ortschaft Giszowa Kreisregirnung Kranau Steubz. Mielec [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Borowa Borowski Samt Ortschaft Giszowa Im Tarnower Kreis Stenerbez Mielec [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1850
56/126/94/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Borowa borowskij [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Borowa borowskij, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Borowa borowskij
1861
56/126/94/3Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1851-1861
56/126/94/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Borowa Borowski Sammt Ortschaft Giszowa Kreis Tarnow Steuerbz. Mielec [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1850-1851
56/126/94/5Certificat, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis właścicieli domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1850
56/126/94/6Protokoll zur vorläufigen Gränzbeschreibung [Kopia protokołu uzupełnień tymczasowego opisu granic gminy]
1847
56/126/94/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Borowa Borowski [Ostateczny opis granic gminy]
1850
56/126/94/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Borowa Borowski [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/95/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Borysławka Im Sanoker Kreis Str. Bez. Dobromil [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Borysławka Im Sanoker Kreis Str. Bez. Dobromil [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1852
56/126/95/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Borysławka [Protokół obliczeniowy]
1852
56/126/95/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Borysławka [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/95/4Anhang zum Berechnungs Protocoll der Gemeinde Borysławka [Załącznik do protokołu obliczeniowego]
1882
56/126/95/5Zestawienie klasowe
b.d.
56/126/95/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Boryslawka Im Sanoker Kreis Str. Bez. Dobromil [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852-1853
56/126/95/7Verification, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss, Certificat [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1852
56/126/95/8Abschrifs Vorlaüfige Gränzbeschreibung der Catastral Gemeinde Borysławka [Tymczasowy opis granic gminy]
1851
56/126/95/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Borysławka [Ostateczny opis granic gminy]
1852
56/126/95/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Borysławka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/95/11Feld Broullions der Gemeinde Borysławka [Szkice polowe]
1852
56/126/99/1Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bóbrka [Protokół obliczeniowy]
1852
56/126/99/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bóbrka [Protokół obliczeniowy]
1872-1873
56/126/99/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bóbrka [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852-1853
56/126/99/4Verification, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1852
56/126/99/5Abschrift Grenzbeschreibüng der Steüergemeinde Bóbrka [Odpis tymczasowego opisu granic gminy podatkowej]
1851
56/126/99/6Definitivet Grenzbeschreibüng der Gemeinde Bóbrka [Ostateczny opisu granic gminy] [Ostateczny opis granic gminy Białobrzegi]
1852-1853
56/126/99/7Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bóbrka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/99/8Feldbrouillions der Gemeinde Bóbrka [Szkice polowe]
1852
56/126/100/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Braciejowa samt Ortschaft Południk Im Tarnower Kreis Bezirk Dembica [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Braciejowa samt Ortschaft Południk Im Tarnower Kreis Stenerbezirk Dembica [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1849-1850
56/126/100/2Protokół parcelowy gminy Braciejowa z miejscowością Południk
1876
56/126/100/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Braciejowa [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Braciejowa, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Braciejowa
1861-1862
56/126/100/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Braciejowa samt Ortschaft Południk Im Tarnower Kreis Bezirk Dembica [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849-1850
56/126/100/5Certifical, Verification, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1849
56/126/100/6Abschrifs Granzbeschreibung der Gemeinde Braciejowa [Tymczasowy opis granic gminy]
1847-1848
56/126/100/7Definitive Grenbeschreibung der Gemeinde Braciejowa samt Ortschaft Południk [Ostateczny opis granic gminy]
1849-1850
56/126/100/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Braciejowa [Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/100/9Feld- Skizzen der Gemeinde Braciejowa z miejscowością Południk [Szkice polowe]
1876
56/126/101/1Original Bauparzellen - Protocoll der Gemeinde Brandwica samt Ortschaft Bąków [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grandparzellen - Protocoll der Gemeinde Brandwica samt Ortschaft Bąków [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1853
56/126/101/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Brandwica samt Ortschaft Bąków [Protokół obliczeniowy]
1853
56/126/101/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Brandwica [Protokół obliczeniowy]
1878-1879
56/126/101/4Berechnungs Protocoll der Gemeinde Brandwica samt Oetschaft Bąków [Protokół obliczeniowy gminy z przysiółkiem Bąków]
1879
56/126/101/5Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Brandwica [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde
1861-1862
56/126/101/6Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1853
56/126/101/7Abschrift Graenzbeschreibung das Gemeinde Brandwica [Odpis tymczasowego opisu granic]
1852
56/126/101/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brandwica [Ostateczny opisu granic]
1853
56/126/101/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brandwica [Wykaz użytków rolnych gminy]
1854
56/126/101/10Feld- Skizzen der Gemeinde Brandwica samt Oetschaft Bąków [Szkice polowe]
1853
56/126/102/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bratkowice Im Rzeszower Kreis Steuerbzk. Głogów [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Bratkowice Im Rzeszower Kreis St. Bezk Głogów [Oryginalny protokół parcel gruntowych, cz. I]
1849
56/126/102/2Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Bratkowice Im Rzeszower Kreis St. Bezk Głogów [Oryginalny protokół parcel gruntowych, cz. II]
1849
56/126/102/3Protokół parcelowy gminy
b.d.
56/126/102/4Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bratkowice [Protokół obliczeniowy]
1849-1850
56/126/102/5Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bratkowice samt Colonie Dąbrowy [Protokół obliczeniowy]
1878-1879
56/126/102/6Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bratkowice [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bratkowice, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bratkowice
1861-1862
56/126/102/7Zestawienie klas
b.d.
56/126/102/8Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bratkowice In Rzeszower Kreis Bezk: Głogów [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849-1850
56/126/102/9Herrschaftliche Verzeichnisse der Gemeinde Bratkowice samt Ortschaft Dąbrowy: Alfabetisches Verzeichniss, Häuser Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: spis właścicieli domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1849
56/126/102/10Dupplicat Vorläufige Gränzbeschreibung der Steuergemeinde Bratkowice mit der Ortschafts Colonie Dąbrowy [Wtórnik tymczasowy opis granic gminy]
1848-1849
56/126/102/11Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bratkowice sammt Ortschaft Dąbrowy [Ostateczny opis granic gminy]
1849-1850
56/126/102/12Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bratkowice[Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/103/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bratkówka [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grand Parzellen Protocoll der Gemeinde Bratkówka [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851-1852
56/126/103/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bratkówka [Protokół obliczeniowy]
1851-1852
56/126/103/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bratkówka [Protokół obliczeniowy]
1878
56/126/103/4Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bratkówka [Protokół obliczeniowy]
1881-1882
56/126/103/5Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bratkówka [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde
1863
56/126/103/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bratkówka [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851
56/126/103/7Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bratkówka [Zbiór dokumentów: alfabetyczny spis posiadaczy domów]
1851
56/126/103/8Abschrift Vorlaüfige Gränzbeschreibung der Catastral Gemeinde Bratkówka [Odpis tmczasowego opisu granic gminy]
1850
56/126/103/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bratkówka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/103/10Feld Brouillions der Gemeinde Bratkówka [Szkice polowe]
1851
56/126/104/1Tripplicat Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Brelików Kreis Sanok Steueramt Ustrzyki Dolne [Odpis protokołu parcel gruntowych] Tripplicat Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Brelików Kreis Sanok Steueramt Ustrzyki Dolne [Odpis protokołu parcel budowlanych]
1852-1853
56/126/104/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Brelików [Protokół obliczeniowy]
1853
56/126/104/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Brelików [Protokół obliczeniowy]
1878-1879
56/126/104/4Zestawienie klas
1879
56/126/104/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brelików Kreis Sanok Steueramt Ustrzyki Dolne [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852
56/126/104/6Herrschaftliche Verzeichnisse der Gemeinde Brelików: Verification, Verzeichniss, Häuser Verzeichniss, Alfabetisches Verzeichniss, Certificat [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1852
56/126/104/7Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Brelików [Tymczasowy opis granic gminy]
1852
56/126/104/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brelików [Ostateczny opis granic gminy]
1852
56/126/104/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brelików [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/104/10Feldskitzen der Gemeinde Brelików [Szkice polowe]
1852
56/126/105/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Breń Osuchowski Tarnower Kreis St. B. Zassów [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Breń Osuchowski] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Breń Osuchowski Tarnower Kreis St. B. Zassów [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Breń Osuchowski]
1850
56/126/105/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Breń Osuchowski [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Breń Osuchowski, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Breń Osuchowski
1861-1862
56/126/105/3Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1850
56/126/105/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Breń Osuchowski [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1850
56/126/105/5Certificat , Verification, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1850
56/126/105/6Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Breń Osuchowski [Tymczasowy opis granic gminy]
b.d.
56/126/105/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Breń Osuchowski [Ostateczny opis granic gminy]
1850
56/126/105/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Breń Osuchowski [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/106/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Broniszów Kreis Tarnower Steuerbezirk Ropczyce [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Broniszów Kreis Tarnower Steuerbezirk Ropczyce [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1849-1850
56/126/106/2Protokół parcelowy gminy Broniszów
1879
56/126/106/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Broniszów [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Broniszów, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Broniszów
1861
56/126/106/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Broniszów Kreis Tarnower Steuerbezirk Ropczyce [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1848
56/126/106/5Certificat, Verification, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1849-1894
56/126/106/6Vorläufige Gränzbeschreibung der Gemeinde Broniszów [Tymczasowy opis granic gminy]
1847
56/126/106/7Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Broniszów [Ostateczny opis granic gminy]
1849
56/126/106/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Broniszów [Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/107/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Brunary wyznie et niznie Im Sandecer Kreis Bez.: Krynica [Oryginalny protokół parcel budowlanych, tom I]
1846
56/126/107/2Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Brunary wyznie et niznie Im Sandecer Kreis Bez.: Krynica [Oryginalny protokół parcel budowlanych, tom II]
1846
56/126/107/3Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Brunary wyznie et niznie Im Sandecer Kreis Bez.: Krynica [Oryginalny protokół parcel budowlanych, tom III]
1846
56/126/107/4Protokół parcelowy
b.d.
56/126/107/5Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Brunary niżnie u wyżnie [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Brunary niżnie u wyżnie, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Brunary niżnie u wyżnie
1865
56/126/107/6Zestawienie klas, tom I
b.d.
56/126/107/7Zestawienie klas, tom II
b.d.
56/126/107/8Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brunary wyznie et nieznie Im Sandecer Kreis Bezirk Krynica [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1846-1847
56/126/107/9Certificat, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, spis właścicieli domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych]
1846
56/126/107/10Duplicat Vorlaufige Granzbeschreibung der Gemeinde Brunary wyżne et niżne [wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1845
56/126/107/11Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brunary [Ostateczny opis granic gminy]
1846-1847
56/126/109/1Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bruśno Stare sammt den Ortschaften Chmiela, Lasowe, Sałasze, Sokanie [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Bruśno Stare wraz z przysiółkami Chmiela, Lasowe, Sałasze, Sokanie]
1854
56/126/110/1Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Brylińce Kreis Przemyśl Steuer Bezirk Niżankowice [Oryginalny protokół parcel gruntowych] Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Brylińce Kreis Przemyśl Steuer Bezirk Niżankowice [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1852
56/126/110/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Brylińce [Protokół obliczeniowy]
1852-1853
56/126/110/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Brylińce [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/110/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Brylińce [Protokół obliczeniowy]
1882
56/126/110/5Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1867
56/126/110/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brylińce Im Przemyster Kreis Steuerumt Niżankowice [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852-1853
56/126/110/7Herrschaftliche Verzeichnisse der Gemeinde Brylińce: Verification, Verzeichniss, Häuser Verzeichniss, Alfabetisches Verzeichniss, Certificat [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1852
56/126/110/8Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Brylińce [Tymczasowy opis granic gminy]
1852
56/126/110/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brylińce [Ostateczny opis granic gminy]
1852-1853
56/126/110/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brylińce [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/110/11Feld Skitzen der Gemeinde Brylińce [Szkice polowe]
1852
56/126/111/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bryły [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Bryły [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1850
56/126/111/2Protokół obliczeniowy gminy Bryły
1863
56/126/111/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bryły [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bryły, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bryły
1863-1874
56/126/111/4Zestawienie klas
b.d.
56/126/111/5Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1850-1851
56/126/111/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bryły [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1850-1851
56/126/111/7Certifikat, Verification, Haüser Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym]
1850
56/126/111/8Duplicat Vörlaufigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Bryły [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1849
56/126/111/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bryły [Ostateczny opis granic gminy]
1850
56/126/111/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bryły [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/111/11Feld Skitzzen der Gemeinde Bryły [Szkice polowe]
1850
56/126/112/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Brzana Dolna [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Brzana Dolna [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1847-1848
56/126/112/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Brzana Dolna [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Brzana Dolna, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Brzana Dolna
1864
56/126/112/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brzana Dolna [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel
1847-1848
56/126/112/4Verification, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1847
56/126/112/5Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzana Dolna [Tymczasowy opis granic gminy]
1845
56/126/112/6Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzana Dolna [Ostateczny opis granic gminy]
1847
56/126/112/7Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brzana Dolna [Wykaz użytków rolnych gminy]
1848
56/126/112/8Protokół na okoliczność nie podpisania szkiców indykacyjnych
1848
56/126/113/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Brzana Górna [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Brzana Górna [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1847
56/126/113/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Brzana Górna [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Brzana Górna , Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Brzana Górna
1864
56/126/113/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brzana Górna [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1847-1848
56/126/113/4Verification, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1847
56/126/113/5Duplicat Vörlanfigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzana Górna [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1845
56/126/113/6Definitive Grenbeschreibung der Gemeinde Brzana Górna [Ostateczny opis granic gminy]
1847
56/126/113/7Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brzana Górna [Wykaz użytków rolnych gminy]
1848
56/126/113/8Protokół na okoliczność nie podpisania szkiców indykacyjnych
1848
56/126/115/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Brzyżawa Im Sanoker Kreis St. Amt Bircza [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1852
56/126/115/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Brzyżawa [Protokół obliczeniowy]
1852-1853
56/126/115/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Brzyżawa [Protokół obliczeniowy]
1878
56/126/115/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Brzyżawa [Protokół obliczeniowy]
b.d.
56/126/115/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brzyżawa Im Sanoker Kreis St. Bez. Bircza [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852-1853
56/126/115/6Certificat, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1852
56/126/115/7Abschrift Vorlaüfige Gränzbeschreibung Brzyżawa [Odpis tymczasowego opisu granic gminy]
1851
56/126/115/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzyżawa [Ostateczny opis granic gminy]
1852-1853
56/126/115/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brzyzawa [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/115/10Feld Broullions der Gemeinde Brzyżawa [Szkice polowe]
1852
56/126/115/11Original Grund Parzellen Protocoll Brzyżawa Im Sanoker Kreis St. Amt Bircza [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1852
56/126/116/1Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Brzezowa; Original Grund Parzellen Protocoll [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Brzezowa]; [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Brzezowa]
1850
56/126/116/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Brzezowa [Protokół obliczeniowy gminy Brzezowa]
1850
56/126/116/3[Zestawienie klasyfikacyjne parcel budowalnych gminy Brzezowa]
1864
56/126/116/4Original Vereichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Brzezowa [Oryginalny wykaz parcel zniesionych w gminie Brzezowa]
1863
56/126/116/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brzezowa [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel gminy Brzezowa]
1850
56/126/116/6Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzezowa [Ostateczny opis granic gminy Brzezowa]
1850
56/126/116/7Ausweis über die Benützung des Bodens der Gemeinde Brzezowa [Wykaz użytków rolnych gminy Brzezowa]
b.d.
56/126/116/8Feld-Skizzen der Gemeinde Brzezowa [Szkice polowe gminy Brzezowa]
b.d.
56/126/116/9Nachtrags-Protokolle zur Grenzbeschreibung de Gemeinde Brzezowa [Protokół uzupełniający do ostatecznego opisu granic gminy Brzezowa]
1850
56/126/117/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Budy Przeworskie sammt Ortschaft Burdasz. Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Budy Przeworskie sammt Ortschaft Burdasz
1849
56/126/117/2Protokół parcelowy, dodatek do protokołu parcelowego
1877-1878
56/126/117/3Zestawienie klas
1850
56/126/117/4Zbiór dokumentów dworskich
1849-1850
56/126/117/5Duplicat der vorläufigen Grenzbeschreibung der Gemeinde Budy Przeworskie
1848
56/126/117/6Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Budy Przeworskie sammt Ortschaft Burdasz
1849
56/126/117/7Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde
1850
56/126/117/8Berechnungs Protocoll der Gemeinde Budy Przeworskie
1878
56/126/117/9Duplicat Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Budy Przeworskie sammt Ortschaft Burdasz. Duplicat Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Budy Przeworskie sammt Ortschaft Burdasz
1849-1868
56/126/117/10Triplicat Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Budy Przeworskie sammt Ortschaft Burdasz
1849
56/126/118/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Budziwój. Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Budziwój
1851
56/126/118/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen
1862
56/126/118/3Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster
1852
56/126/118/4Protokół parcelowy
1879-1887
56/126/118/5Classiefinings Protocoll
1851
56/126/118/6Berechnungs Protokoll
1852
56/126/118/7Berechnungs Protokoll
1879
56/126/118/8Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1852
56/126/118/9Zbiór dokumentów dworskich
1851
56/126/118/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde
1852
56/126/118/11Definitive Grenzbeschreibung
1851
56/126/118/12Feld Brouillons
1851
56/126/118/13Duplicat Grenzbeschreibung
1850
56/126/119/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bukowiec. Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Bukowiec
1850
56/126/119/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen
1862
56/126/119/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1850
56/126/119/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1850
56/126/119/5Zbiór dokumentów dworskich
1850
56/126/119/6Duplicat Grenzbeschreibung
1850
56/126/119/7Definitive Grenzbeschreibung
1850
56/126/119/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde
1851
56/126/120/1Original Bauparzellen Protokoll der Gemeinde Brzezowka Kreis Rzeszow Steuerbezirk Tyczyn [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Brzezowka Kreis Rzeszow Steuerbezirk Tyczyn [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851
56/126/120/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Brzezawka [Protokół obliczeniowy]
1851-1852
56/126/120/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Brzezowka [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/120/4Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Brzezówka [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Brzezówka, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Brzezówka
1862
56/126/120/5Protokół parcelowy gminy Brzezówka
1879-1886
56/126/120/6Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzezówka [Ostateczny opis granic gminy]
1851
56/126/120/7Feld Brouillons der Gemeinde Brzezowka [Szkice polowe]
1851
56/126/120/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brzezówka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/120/9Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermefsungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1852-1869
56/126/121/1Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Brzeznica samt der Ortschaft Wola Brzeznicka In Tarnower Kreis Bezirk Dembica [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protokoll der Gemeinde Brzeznica samt der Ortschaft Wola Brzeznicka In Tarnower Kreis Bezirk Dembica [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1849
56/126/121/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Brzeznica [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Brzeznica, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Brzeznica
1861
56/126/121/3Protokół parcelowy gminy Brzeznica z miejscowością Wola Brzeznicka
1875
56/126/121/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brzeznica samt der Orlschaft Wola Brzeznicka Im Tarnower Kreis Bezirk Dembica [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849
56/126/121/5Alphabetisches Verzeichniss [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849
56/126/121/6Verzeichniss, Verification, Haüser Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat nazwy pisowni obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis gruntów i domów]
1849
56/126/121/7Abschrift Gränzbeschreibung der Gemeinde Brzeznica [Tymczasowy opis granic gminy]
1847
56/126/121/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzeznica [Ostateczny opis granic gminy]
1849
56/126/121/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brzeznica [Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/122/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Brzezanka Kreis Jaslo Steueramt Strzyżów [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Brzezanka Kreis Jaslo Steueramt Strzyżów [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1851
56/126/122/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Brzezanka [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Brzezanka, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Brzezanka
1863
56/126/122/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Brzezanka [Protokół obliczeniowy]
1851
56/126/122/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Brzezanka [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/122/5Protokół parcelowy gminy Brzeżanka. Wykazy zmian. Berechnungs Protokoll der Gemeinde Brzeżanka [Protokół obliczeniowy]
1879-1887
56/126/122/6Zestawienie klas
1879
56/126/122/7Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brzezanka Kreis Jaslo Steueramt Strzyzow [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851
56/126/122/8Triplicat Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzezanka [Odpis ostatecznego opisu granic gminy]
1851
56/126/122/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzezanka [Ostateczny opis granic gminy]
1851
56/126/122/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brzezanka [Wykaz użytków rolnych gminy]
1852
56/126/122/11Feldbrouillons der Gemeinde Brzezanka [Szkice polowe]
1851
56/126/123/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Stadt Brzostek Kreis Jaslo Steuerbezirk Jaslo [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Brzostek Kreis Jaslo Steuerbezirk Jaslo [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1850
56/126/123/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Brzostek [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Brzostek, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Brzostek
1863
56/126/123/3Protokół parcelowy gminy Brzostek
1878-1880
56/126/123/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu]
1850
56/126/123/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Stadt Brzostek Kreis Jaslo Steuerbzrk Brzostek [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1850-1851
56/126/123/6Verzeichniss, Verification, Haüser Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis wlaścicieli domów w porządku arytmetycznym]
1850
56/126/123/7Duplicat Vorläüfige Granzbeschreibung der Steuergemeinde Brzostek [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1849
56/126/123/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzostek [Ostateczny opis granic gminy]
1850-1851
56/126/123/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brzostek [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/123/10Feldskitzen der Gemeinde Stadt Brzostek [Szkice polowe]
1850
56/126/123/11Berechnungs Protocoll der Gemeinde Brzostek [Protokół obliczeniowy]
1863-1864
56/126/124/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Brzostowa góra Kreis Rzeszow Steuerbezirk Tarnobrzeg [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Brzostowa góra Kreis Rzeszow Steuerbezirk Tarnobrzeg [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1853
56/126/124/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Brzostowa góra [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Brzostowa góra, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Brzostowa góra
1862
56/126/124/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Brzostowa góra [Protokół obliczeniowy]
1875
56/126/124/4Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brzostowa góra Kreis Rzeszow St. Amt Tarnobrzeg [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1853-1854
56/126/124/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brzostowa góra[Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1853
56/126/124/6Steueramtliche Verzeichnisse der Gemeinde Brzostowa góra, Certificat, Verzeichniss, Haüser Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis właścicieli domów w porządku arytmetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1853
56/126/124/7Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzostowa góra [Tymczasowy opis granic gminy]
1852
56/126/124/8Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzostowa góra [Ostateczny opis granic gminy] Nachtrags - Protokoll zur Gemeinde Brzostowa góra [Protokół uzupełnień tymczasowego opisu granic gminy]
1853-1854
56/126/124/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brzostowa góra [Wykaz użytków rolnych gminy]
1854
56/126/124/10Feld Skizzen der Gemeinde Brzostowa góra [Szkice polowe]
1853
56/126/124/11Berechnungs Protokoll der Gemeinde Brzostowa góra [Protokół obliczeniowy]
1853
56/126/125/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bukowina. Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bukowina
1853
56/126/125/2Berechnungs Protokoll
1853
56/126/125/3Zestawienie klas
1882-1884
56/126/125/4Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen
1862
56/126/125/5Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1853
56/126/125/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1853
56/126/125/7Zbiór dokumentów dworskich
1853
56/126/125/8Abschriftliche Vorlaüfige Gränzbeschreibung
1852
56/126/125/9Definitive Grenzbeschreibung
1853
56/126/125/10Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde
1854
56/126/125/11Feld Brouillons
1854
56/126/125/12Protokół parcelowy
1879
56/126/126/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Brzozów [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Brzozów]
1851
56/126/126/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Brzozów [Protokół obliczeniowy gminy Brzozów]
1851
56/126/126/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brzozów [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu gminy Brzozów]
1851
56/126/126/4Copie Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzozów [Kopia ostatecznego opisu granic gminy Brzozów]
1850-1851
56/126/126/5Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzozów [Ostateczny opis granic gminy Brzozów]
1851-1852
56/126/126/6Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brzozów [Wykaz użytków rolnych gminy Brzozów]
1852
56/126/126/7Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Brzozów [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Brzozów]
1852
56/126/126/8Berechnungs-Protokoll der Gemeinde Brzozów [Protokół obliczeniowy gmniny Brzozów]
1879
56/126/127/1Berechnungs Protokoll
1852-1853
56/126/127/2Protokół parcelowy
1878
56/126/127/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1852
56/126/127/4Berechnungs Protokoll
1882
56/126/127/5Zbiór dokumentów dworskich
1851
56/126/127/6Vorläufige Grenzbeschreibung
1853
56/126/127/7Definitive Grenzbeschreibung
1852
56/126/127/8Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde
1853
56/126/127/9Feld Brouillons
1852
56/126/128/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bukowa sammt der Ortschaft Budy. Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Bukowa sammt der Ortschaft Budy
1850-1879
56/126/128/2Duplicat Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Bukowa sammt der Ortschaft Budy. Duplicat Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bukowa sammt der Ortschaft Budy
1850-1857
56/126/128/3Protokół parcelowy
1883
56/126/128/4Zestawienie klas
1883
56/126/128/5Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen
1863
56/126/128/6Zbiór dokumentów dworskich
1850
56/126/128/7Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1850
56/126/128/8Berechnungs Protocoll der Gemeinde Bukowa
1850-1864
56/126/128/9Duplicat Vorläufige Grenzbeschreibung
1849
56/126/128/10Definitive Grenzbeschreibung
1850
56/126/128/11Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde
1851
56/126/128/12Feldskizzen
1850
56/126/129/1Protokół parcelowy gminy Brzóza Stadnicka
1879
56/126/129/2Berechnungs Protocoll der Gemeinde Brzóza Stadnicka [Protokół obliczeniowy gminy Brzóza Stadnicka]
1853
56/126/129/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Brzóza Stadnicka [Protokół obliczeniowy gminy Brzóza Stadnicka]
1879
56/126/129/4Feldskizzen der Gemeinde Brzóza Stadnicka [Szkice polowe gminy Brzóza Stadnicka]
1853
56/126/130/1Duplicat der Vorläufigen Grenzbeschreibung der Stenergemeinde Buków
1850
56/126/130/2Zbiór dokumentów dworskich
1851
56/126/130/3Berechnungs Protokoll
1852
56/126/130/4Definitive Grenzbeschreibung
1852
56/126/130/5Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde
1852
56/126/130/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde
1852
56/126/130/7Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde
1852
56/126/130/8Original Grundparzellen Protocoll
1852
56/126/131/1[Zestawienie klasyfikacyjne parcel budowlanych]
1864
56/126/131/2Zestawienie klas [parcel gruntowych] gmina Brzyski
b.d.
56/126/131/3Berechnungs Protokoll der Gemeinde Brzyski [Protokół obliczeniowy gminy Brzyski]
1851
56/126/131/4Feld-Brouillons der Gemeinde Brzyski [Szkice polowe gminy Brzyski]
1852
56/126/131/5Summarische Wiederholung der Auszäge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów z katastru]
1851
56/126/133/1Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Brzyscie [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Brzyście]
1851
56/126/133/2Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermesungs für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów z katastru]
1851
56/126/133/3Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brzyscie samt Ortschaft Babicha [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu gminy Brzyście wraz z miejscowością Babicha]
1850
56/126/135/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Brzyszczki Kreis Jaslo Steuerbez. Jaslo [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Brzyszczki Kreis Jaslo Steuerbez. Jaslo [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1850
56/126/135/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Brzyszczki [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Brzyszczki, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Brzyszczki
1863
56/126/135/3Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1850
56/126/135/4Berechnungs Protocoll der Gemeinde Brzyszczki [Protokół obliczeniowy]
1850-1851
56/126/135/5Zestawienie klas
1878-1879
56/126/135/6Protokół parcelowy
b.d.
56/126/135/7Tripplicat Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brzyszczki [Odpis alfabetycznego spisu posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1851
56/126/135/8Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
1850
56/126/135/9Duplicat Vörlanfigen Grenzbeschreibung der Steuergemeinde Brzyszczki [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1849
56/126/135/10Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzyszczki [Ostateczny opis granic gminy]
1850-1851
56/126/135/11Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brzyszczki [Wykaz użytków rolnych gminy]
1851
56/126/135/12Feld Skizzen der Gemeinde Brzyszczki [Szkice polowe]
1850
56/126/135/13Wykaz posiadaczy gruntów rolnych
1872
56/126/140/1 Original Bau Parzellen Procoll der Gemeinde Budy Im Rzeszower Kreis Steuerbezirk Głogów [Oryginalny protokół parcel budowlanych] Duplicat Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Budy Im Rzeszower Kreis Steuerbezirk Głogów [Duplikat protokołu parcel budowlanych] Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Budy Im Rzeszower Kreis Steuerbezirk Głogów [Oryginalny protokół parcel gruntowych] Duplicat Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Budy Im Rzeszower Kreis Steuerbezirk Głogów [Duplikat protokołu parcel gruntowych]
1849
56/126/140/2Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Budy [Oryginalny wykaz parcel zniesionych], Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Budy, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Budy
1861-1862
56/126/140/3Duplicat Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Budy [Duplikat wykazu parcel zniesionych], Duplicat Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Budy, Duplicat Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Budy
1861
56/126/140/4Duplicat Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Budy [Duplikat wykazu parcel zniesionych], Duplicatl Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Budy, Duplicat Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Budy
1862
56/126/140/5Summarische Wiederholung der Auszüge aus dem Vermessungs Anschlage für das allgemeine Kataster [Rekapitulacja wyciągów katastralnych]
1850
56/126/140/6Berechnungs Protocoll der Gemeinde Budy [Protokół obliczeniowy]
1849-1850
56/126/140/7Berechnungs Protokoll der Gemeinde Budy [Protokół obliczeniowy]
1878
56/126/140/8Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Budy Im Rzeszower Kreis Steuerbezirk Głogów [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849-1850
56/126/140/9Alphabetisches Verzeichniss, Haüser Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis wszystkich domów i gruntów]
1849
56/126/140/10Duplicat Vorläufige Gränzbeschreibung der Steuergemeinde Budy [Wtórnik tymczasowego opisu granic gminy]
1848
56/126/140/11Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Budy [Ostateczny opis granic gminy]
1849-1862
56/126/140/12Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Budy [Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/140/13Feld Skizzen der Gemeinde Budy Im Rzeszower Kreis Steuerbezk. Budy [Szkice polowe]
1849
56/126/141/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Budy Łańcuckie im Rzeszower Kreis Steurbezirk Łańcut [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1849
56/126/141/2Berechnungs Protokoll der Gemeinde Budy Łańcuckie [Protokół obliczeniowy]
1849
56/126/141/3Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Budy Łańcuckie [Oryginalny wykaz parcel zniesionych]
1862
56/126/141/4Protokół parcelowy gminy Budy Łańcuckie
1879
56/126/141/5Zestawienie klas
b.d.
56/126/141/6Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849-1850
56/126/141/7Tripplicat Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Budy Łańcuckie im Rzeszower Kreis Steuerbez Łańcut [Odpis alfabetycznego spisu posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1849-1850
56/126/141/8Alphabetisches Verzeichniss, Haüser Verzeichniss, Verification, Certificat, Verzeichniss, Vlote der Gemeinde Budy Łańcuckie [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów]
1845-1849
56/126/141/9Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Budy Łańcuckie [Wykaz użytków rolnych gminy]
1850
56/126/141/10Abschrifs Granzbeschreibung der Gemeinde Budy Łańcuckie [Tymczasowy opis granic gminy]
1848
56/126/141/11Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Budy Łańcuckie [Ostateczny opis granic gminy]
1849
56/126/141/12Feldbrouillions der Gemeinde Budy Lańcuckie Rzeszower Kreis Steuerbezirk Łańcut [Szkice polowe]
1849
56/126/141/13Berechnungs Protocoll der Gemeinde Budy Łańcuckie [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/144/1Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Buk [Oryginalny protokół parcel budowlanych]
1852
56/126/144/2Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Buk [Oryginalny protokół parcel gruntowych]
1852-1853
56/126/144/3Berechnungs Protocoll der Gemeinde Buk [Protokół obliczeniowy]
1852-1853
56/126/144/4Berechnungs Protokoll der Gemeinde Buk [Protokół obliczeniowy]
1879
56/126/144/5Alphabetisches Verzeichniss der GemeindeBuk [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
1852-1853
56/126/144/6Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Buk [Wykaz użytków rolnych gminy]
1853
56/126/144/7Abschrifliche Vorlaüfige Grenzbeschreibung der Gemeinde Buk [Odpis tymczasowego opisu granic gminy]
1851-1852
56/126/144/8Duplicat Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Buk [Duplikat ostatecznego opisu granic gminy]
1852
56/126/144/9Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Buk [Ostateczny opis granic gminy]
1852
56/126/144/10Feldskitzzen der Gemeinde Buk [Szkice polowe]
1852
56/126/145/1Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bukowiec [Protokół obliczeniowy gminy Bukowiec]
1852
56/126/145/2Duplicat Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bukowiec [Duplikat alfabetycznego spisu posiadaczy]
b.d.
56/126/145/3Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Bukowiec [Wykaz użytków rolnych gmniny Bukowiec]
b.d.
56/126/145/4Feldskizzen der Gemeinde Bukowiec [Szkice polowe gminy Bukowiec]
1852
56/126/145/5Berechnungs Protokoll der Gemeinde Bukowiec [Protokół obliczeniowy gminy Bukowiec]
1879
56/126/1263/10Abschrift Gränzbeschreibung der Gemeinde Stany [Tymczasowy opis granic gminy]
1852
Zespół 129: Akta miasta Przemyśla
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/129/0/1D[I.N.] Karol IV, cesarz rzymski, król czeski, bierze w opiekę Szymona Tobiasza, przełożonego dominikanów i swego tajnego radcę przed wszelkimi krzywdami mogącymi go spotkać ze strony poddanych cesarskich.
b.d.
56/129/0/2DKlemens, Piotr zwany Szewc, Wawrzyniec Crebis i Franczko Rzeźnik, rajcy przemyscy oświadczają, że zamienili z szewcami przemyskimi miejsce położone w rynku na inne, na którym mogą zbudować swe stragany szewskie.
1406
56/129/0/3D[I.N.] Mikołaj, dominikanin z klasztoru we Lwowie, syn śp. Jakusza (Jacussi) Stelmacha z Przemyśla, zeznaje w imieniu swoim, swej matki Jadwigi i siostry Halszki, że sprzedał swój ogród w Przemyslu, położony między ogrodami śp. Konrada i Klisza (Clischonis), Janowi kucharzowi biskupa przemyskiego Macieja, który z kolei darował go Markowi, pisarzowi miejskiemu.
b.d.
56/129/0/4DPiotr, biskup przemyski, nadaje 40 dni odpustu braciom cechu szewskiego w Przemyślu, którzy ponoszą ciężary cechowe oraz uczestniczą ze skruchą we mszach i w wigiliach cechowych odprawianych w kościele katedralnym pw. NMP i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu.
1437
56/129/0/5DWładysław, król węgierski i polski, zaprzecza autentyczności pzrywileju mającego znajdować się w posiadaniu Jana Mzurowskiego, na wójtostwo i wieś Manczykowice i ponawia swe dawniejsze nadanie tegoż wójtostwa i dóbr dla Andrzeja z Pomorzan, pisarza królewskiego.
1443
56/129/0/6D[I.N.] Jan z Melsztyna ustanawia swym pełnomocnikiem Macieja z Błędowa (de Bladow), kantora katedry przemyskiej i plebana wielickiego.
1459
56/129/0/7DTreść nieczytelna. Dokument spisany przez notariusza publicznego i potwierdzony jego znakiem notarialnym. [Instrument notarialny sporządzony przez Zbyluta z Sarbii, syna Świętosława, notariusza publicznego kreacji cesarskiej. Dokument został spisany w latach 60-tych XV wieku. W dokumencie występują: biskup Mikołaj, Mikołaj Czech, mieszczanin, notariusze - Marcin i Michał, syn Budki z Jarosławia]
b.d.
56/129/0/8DMikołaj z Koniecpola, podkomorzy i starosta przemyski, zatwierdza wójtostwo czyli kniaźstwo Eliasza Wołocha we wsi królewskiej Makowa, osadzonej na prawie wołoskim.
1464
56/129/0/9DWacław, burmistrz, Piotr Róg, Sworcz Hanus, Stanisław Szewc - rajcy przemyscy i Jan z Balic, wójt dziedziczny Przemyśla, potwierdzają statuty cechu szewskiego.
1470
56/129/0/10DMikołaj z Balic, wójt przemyski, Jan burmistrz i 9 rajców przemyskich, na prośbę trzech majstrów kowalskich, dwóch majstrów ślusarskich i jednego mieczownika (nożownika), nadają statut cechowy, gdyż ich dawne przywileje spłonęły podczas pożaru.
1471
56/129/0/11DMikołaj z Balic, wójt dziedziczny Przemyśla, Franciszek Szewc, burmistrz, trzech nowych i sześciu starych rajców przemyskich, na prośbę Michała Czemermana, Marcina Matysowicza z Przemyśla i Jana Myrzowskiego z Poznania, majstrów rymarskich oraz Mikołaja Myczgody z Sandomierza i Stanisława Plebanka z Płocka, majstrów siodlarskich, potwierdzają statuty ich cechu, oznaczając zarazem zakres działania cechmistrza i stosunek do władzy wójtowskiej i radzieckiej.
1472
56/129/0/12DStanisław Jarek, Mikołaj Kaszmirski, Marcin ze Żnina, Stanisław Mliczko z Radomia, Wojtek "Colomyski", Andrzej z Zawichostu, Wawrzyniec z Biecza, Paweł z Krasnegostawu i Filip z Mościsk spisują statut cechu krawieckiego.
1491
56/129/0/13DKarta z kalendarza na miesiące styczeń i luty.
b.d.
56/129/0/14DZygmunt [Stary], król polski, na prośbę wikariuszy katedry i mistrzów rzemiosła kuśnierskiego z Przemyśla, tworzy cech kuśnierski w Przemyślu.
1509
56/129/0/15DRajcy lwowscy na prośbę kuśnierzy przemyskich wysyłają statut cechu kuśnierskiego, mający służyć za wzór dla statutu tworzącego się w Przemyślu cechu kuśnierskiego.
1509
56/129/0/16DZygmunt [Stary], król polski, w nagrodę za dostarczenie do zamku przemyskiego "bombardarum et aliarum machinarum" podczas napadu nieprzyjaciela nadaje Maciejowi (Mathiasch) Schels z Ołomuńca, puszkarzowi królewskiemu (pixdarii nostrii) zagrodę położoną pod zamkiem, zwaną Martiszówka, uwalniając ją od danin zamkowych i wszelkich innych powinności.
1511
56/129/0/17DMaciej, biskup przemyski i podkanclerzy koronny, potwierdza odpust nadany cechowi szewskiemu w 1437 r. (por. sygn. 4D)
1511
56/129/0/18DZygmunt [Stary], król polski, potwierdza prawa i przywileje nadane miastu Przemyślowi przez swych poprzedników: Ludwika [Węgierskiego] "alias" Loijsch", Kazimierza [Wielkiego] "antiquum", Władysława [Jagiełłę] dziada i Władysława [Warneńczyka] stryja, Kazimierza [Jagiellończyka] ojca oraz Jana Olbrachta i Aleksandra, braci, królów polskich.
1512
56/129/0/19DZygmunt [Stary], król polski, rozstrzyga spór między burmistrzem i rajcami przemyskimi a wójtem dziedzicznym Przemyśla o prawo do ogrodów położonych po obu brzegach rzeki San. Spór rozstrzygnięto na korzyść rajców, z zastrzeżeniem praw królewskich. Równocześnie król zakazał wójtowi pobierania targowego (foralia).
1512
56/129/0/20DRajcy lwowscy na prośbę cechu kuśnierzy przemyskich przesyłają kopię przywileju 1509, 13 XI, Lwów f. teria proxima post festum Sancti Martini Zygmunt [Stary], król polski, potwierdza statut cechu kuśnierzy przemyskich, nadany przez rajców przemyskich (por. sygn. 15D), dodając punkt zakazujący sprowadzania do Lwowa "roboty litewskiej"
1512
56/129/0/21D[I.N.] Maciej Drzewicki, biskup przemyski i kanclerz wielki koronny oświadcza, że jego poprzednik, śp. Mikołaj (Nicolaus Primus) bp przemyski zapisał 210 grzywien na ufundowanie kolegium mansjonarzy w katedrze przemyskiej; fundację tę powiększyli prałaci i kanonicy katedralni o dalsze 20 grzywien. Biskup Maciej kupił za tę sumę wójtostwo we wsi Równe, wcielając je do dóbr stołowych biskupów przemyskich i zobowiązując się w imieniu swoim i swoich następców do wypłacania mansjonarzom w dniu św. Marcina 10 grzywien rocznego czynszu; ponadto biskup nadał mansjonarzom inne dochody, które zostały powiększone przez rajców, cechmistrzów i mieszczan przemyskich, którzy oddali im ołtarz Bożego Ciała w katedrze przemyskiej wraz z przynależnymi do niego dziesięcinami i dochodami.
1512
56/129/0/22DMaciej [Drzewicki], biskup przemyski i kanclerz wielki koronny, Andrzej Czuryło ze Stojanowiec, kasztelan przemyski, Piotr Kmita z Wiśnicza starosta przemyski i Dobiesław Chmielecki koniuszy i poborca przemyski - komisarze królewscy, udają się na Błonie pod Przemyślem w celu rozstrzygnięcia sporu majątkowego o prawo do gruntów na Przekopanej, prowadzonego między Mikołajem Bakałarzem, burmistrzem, Jakubem Sworczem, Kasprem i Janem Mazurami, rajcami i całym miastem Przemyślem z jednej a Antonim Ołyką (Anthonium Onijiki) prawosławnym władyką przemyskim z drugiej strony. Wyrok komisarzy.
1512
56/129/0/24DZygmunt [Stary], król polski, na prośbę Piotra [Tomickiego] biskupa przemyskiego i podkanclerzego koronnego, zatwierdza wikariuszom katedry przemyskiej prawo do posiadania 9 zagród na przedmieściach Przemyśla, podarowanych im przez różne osoby.
1519
56/129/0/25DZygmunt [Stary], król polski, na prośbę mieszczan przemyskich, którzy wybudowali wodociągi i kanałami sprowadzają wodę do miasta, oraz Piotra Kmity, marszałka wielkiego koronnego i starosty przemyskiego, ustanawia opłatę po 3,5 grosza od każdego warzenia piwa; uzyskiwany dochód ma być przeznaczany na spłatę poniesionych wydatków oraz na konserwację wodociągów.
1532
56/129/0/26DMajstrowie cechu kuśnierskiego za zgodą majstrów ruskich uchwalają statut cechu kuśnierskiego.
1532
56/129/0/27DZygmunt [Stary], król polski, zatwierdza statut przemyskiego cechu bednarzy, garncarzy i stolarzy.
1537
56/129/0/28DZygmunt [Stary], król polski, na prośbę Piotra Kmity, marszałka wielkiego koronnego i starosty przemyskiego, pozwala rajcom przemyskim zapisać z dochodów miejskich sumę 7 grzywien na ołtarz w katedrze przemyskiej.
1537
56/129/0/29DZygmunt [Stary], król polski, potwierdza dawne statuty cechu szewskiego w Przemyślu.
1537
56/129/0/30DPiotr Starzechowski, kantor katedry przemyskiej, prepozyt jarosławski, wikariusz "in spiritualibus" i oficjał generalny ziemi przemyskiej, z upoważnienia Piotra [Gamrata] biskupa przemyskiego (Kraków, 10 III 1537), zezwala rajcom przemyskim na ufundowanie ołtarza św. Marcina i Sebastiana w katedrze przemyskiej.
1537
56/129/0/31DZygmunt [Stary], król polski, potwierdza statut przemyskiego cechu rymarskiego.
1537
56/129/0/32DRajcy krakowscy wydają wyrok w sporze między Piotrem Kmitą, marszałkiem wielkim koronnym i starostą przemyskim a cechem rymarskim z Krakowa. Cech krakowski pozwał przed swój sąd rymarza przemyskiego za to, że pracował u partacza i innego majstra oraz za to, że wziął końską skórę od szlachcica Boratyńskiego.
1539
56/129/0/33D[I.N.] Paweł Brzeski "feudalis in Rudołowicze" ustanawia wykonawcami swej ostatniej woli Stanisława Odrowąża wojewodę ruskiego i szlachetnego […] wójta z Muniny. Dokument spisany w obecności Marcina syna Hieronima R[…], notariusza publicznego.
1543
56/129/0/34DKarol V, cesarz rzymski, bierze w opiekę Żyda Mendlina "von Kracken", wraz z żoną i dziećmi oraz ich majątkiem, pozwalając mu na swobodne podróżowanie i handlowanie w krajach Rzeszy Niemieckiej.
1551
56/129/0/35DZygmunt August, król polski, na prośbę Piotra Kmity, marszałka wielkiego koronnego i starosty przemyskiego, zezwala rajcom przemyskim wziąć od szl. Anny Ramszowej z Rokietnicy sumę 1000 zł, w zamian za co rajcy przemyscy będą wieczyście wypłacać 13 grzywien rocznego czynszu z przeznaczeniem na ołtarz w kościele parafialnym w Oleszycach, ufundowany przez Ramszową.
1552
56/129/0/36DZygmunt August, król polski, potwierdza wszystkie przywileje nadane miastu Przemyślowi przez swych przodków, królów: Ludwika [Węgierskiego] "alias Loisch", Kazimierza [Wielkiego] (Casimirum antiquum), Władysława [Jagiełłę], Władysława [Warneńczyka], Kazimierza [Jagiellończyka], Jana Olbrachta, Aleksandra i Zygmunta [Starego].
1552
56/129/0/37DZygmunt August, król polski, na prośbę rajców przemyskich potwierdza dwa testamenty: śp. Michała Olejarza i śp. Doroty Grodkowej, sporządzone w sądzie wójtowsko-ławniczym przez wójta i 7 ławników przemyskich, przytaczając ich treść na podstawie ekstraktów uwierzytelnionych pieczęcią ławniczą przemyską: 1551, 14 II, Przemyśl sabbato post Cinerum Michał Olejarz (Ollarius) składa rozporządzenie ostatniej woli. 1553, 7 VII, Przemyśl f. sexta post festum Visitationis Mariae Dorota, wdowa po Janie Grodku (Joannis Grodek) notariuszu przemyskim, poprzez swego opiekuna Jana notariusza miejskiego, składa rozporządzenie ostatniej woli, unieważniając jednocześnie swój wcześniejszy testament.
1554
56/129/0/38DBurmistrz i rajcy przemyscy zatwierdzają statut cechu piekarskiego.
1558
56/129/0/39DZygmunt August, król polski, powtarza i potwierdza dokumenty: 1509, 24 VIII, Przemyśl f. sexta ipso die Sancti Bartholomei Zygmunt [Stary], król polski, na prośbę szl. Katarzyny, żony szl. Jana Wociechowskiego i szl. Heleny żony Jana […], córek śp. Mikołaja Balickiego wójta dziedzicznego miasta Przemyśla, powtarza i potwierdza dokument lokacyjny Władysława Jagiełły wraz z klauzulą rozszerzajacą przywileje wójta dziedzicznego, dopisaną na tym dokumencie przez sekretarza królewskiego w Gródku w 1470 r.: Lista świadków 1389, 1 X, Lwów (Leona alias Lemburg) f. sexta post diem Beati Michaelis Archangeli Władysław Jagiełło, król polski, nadaje Przemyślowi prawo magdeburskie, 100 łanów frankońskich, ustanawia doroczny jarmark 8-dniowy na dzień śś. Piotra i Pawła oraz wyznacza dochody Michała, wójta dziedzicznego i jego następców. Lista świadków.
1559
56/129/0/40DZygmunt August, król polski, zezwala Żydom przemyskim na zamieszkiwanie w Przemyślu, na ulicy przy której od dawna mieszkali, nie mając na to żadnego przywileju, ponadto zezwala na prowadzenie swobodnej działalności handlowej.
1559
56/129/0/41DZygmunt August, król polski, powtarza i potwierdza dokument: Lista świadków. 1561, 16 III, Przemyśl XVI mensis Marcij Dominica Letare Rajcy przemyscy nadają nowy statut dla cechu krawieckiego , ponieważ spaliły się dawne przywileje.
1561
56/129/0/42DBurmistrz i rajcy przemyscy tworzą cech browarników i postanawiają, że co roku mają być wybierani dwaj cechmistrze.
1561
56/129/0/45DStarsi cechu krawieckiego w Przemyślu, w oparciu o przywilej króla Zygmunta Augusta, ustalają warunki na jakich może być przyjęty do cechu obcy rzemieślnik, przybyły do Przemyśla.
1563
56/129/0/46DZygmunt August, król polski, pozwala miastu Przemyślowi na wybudowanie łaźni miejskiej wewnątrz murów miejskich, przy ul. Wodnej, nad brzegiem Sanu; dochody z łaźni mają być przeznaczane na obwarowanie miasta.
1566
56/129/0/47DWalenty Orzechowski, sędzia ziemski przemyski i Hieronim Chmielecki, podsędek ziemski przemyski, na prośbę burmistrza i rajców przemyskich, potwierdzają dokument odnaleziony w aktach ziemskich przemyskich, spisany za czasów Marcjana z Morawska sędziego i Mikołaja Hleba z Siennowa podsędka ziemskiego przemyskiego: 1474, 12 VII, Przemyśl f. tertia in vigilia Sanctae Margarethae Jerzy Krizic, szlachcic z Prałkowic zeznaje, że pozwolił rajcom przemyskim na użytkowanie wsi Kruhel (którą wcześniej miał w tenucie śp. Strzeczon) z zamian za procent od wypożyczonej od nich sumy 22, 5 grzywny; Krizic ma zastępować miasto podczas wypraw wojennych oraz bronić je przed wszelkimi osobami obojga płci.
1567
56/129/0/48DZygmunt August, król polski, powtarza i potwierdza dokument: Lista świadków 1558, 31 października f. secunda in vigilia Omnium Sanctorum Burmistrz i rajcy przemyscy zatwierdzają statut cechu piekarskiego.
1570
56/129/0/49DZygmunt August, król polski, pozwala burmistrzowi i rajcom przemyskim na zbudowanie na Błoniu na rzece Wiar papierni oraz fabryki do polerowania broni, noży i innego żelaza z zastrzeżeniem, że po upływie 12 lat połowa uzyskiwanych dochodów będzie szła do skarbu królewskiego. Lista świadków.
1570
56/129/0/50DZygmunt August powtarza i potwierdza dokument: 1571, 24 kwietnia, Przemyśl f. tercia post dominicam Conductus Paschae proxima Jan Herburt z Fulsztyna, kasztelan sanocki i starosta przemyski, w nagrodę za długoletnią służbę w zamku przemyskim nadaje Stanisławowi Piekarzowi, mieszczaninowi przemyskiemu, plac nad Sanem dla założenia tam ogrodu warzywnego, z którego ma corocznie płacic na dzień św. Marcina po 4 grosze do zamku.
1571
56/129/0/51DHenryk, król polski, tworzy cech cyrulików (artis chijrurgicae) w Przemyślu, czyniąc zastrzeżenie, że jego członkiem może być tylko katolik, wyklucza się zaś udział heretyków.
1574
56/129/0/52DRudolf II cesarz rzymski (…) treść nieczytelna
1612
56/129/0/53DStefan Batory, król polski, powtarza i potwierdza dokument wydany dla Żydów przemyskich z dodaniem zakazu podwyższania czynszów płaconych przez Żydów do zamku przemyskiego: 1562, 17 czerwca, Wilno Treść jak sygn. 40D i 43D Lista świadków.
1576
56/129/0/54DStefan [ Batory], król polski, uznaje łaźnię wybudowaną przez rajców przemyskich bez zezwolenia królewskiego i przekazuje dochody z łaźni na obwarowanie miasta Przemyśla.
1578
56/129/0/55DStefan [Batory], król polski, powtarza i potwierdza dokumenty wydane dla Żydów przemyskich. 1576, 27 czerwca, Warszawa Treść jak sygn. 53D 1562, 17 czerwca, Wilno Treść jak sygn. 40D, 43D i 53D 1571, 28 maja, Warszawa Zygmunt August, król polski, potwierdza przywilej przedłożony przez Żydów przemyskich, spisany w języku polskim: 1568, 29 listopada, Warszawa in vigilia sancti Andream Apostoli [!] Zygmunt August, król polski, potwierdza przywileje nadane Żydom przemyskim (por. sygn. 40D, 43D, 55D, c), gwarantuje im opłatę 4 złotych od każdego domu płatnych do zamku przemyskiego, powołując się na świadectwo śp. Jana Herburta, że dawniej tyle płacili oraz gwarantuje Żydom przemyskim swobodę handlu.
1578
56/129/0/56DStefan [Batory]. król polski powtarza i potwierdza artykuły cechu kuśnierzy przemyskich.
1578
56/129/0/57DStefan [Batory], król polski, powtarza i potwierdza dokumenty: 1525, 13 czerwca, Przemyśl f. tertia ante sancti Viti Jakub Sworcz burmistrz i 6 rajców przemyskich na prośbę cechmistrzów tkackich potwierdzają statut przemyskiego cechu tkackiego oraz określają warunki na jakich można do niego wstąpić. 1578, 18 czerwca, Przemyśl f. quarta post festum sancti Viti proxima Rajcy przemyscy ustanawiają wstępne do cechu tkackiego na sumę 3 złp. oraz 2 funtów prochu; zaostrzają przy tym przepisy przeciwko partaczom.
1578
56/129/0/59DRajcy przemyscy w porozumieniu ze starszymi cechu kuśnierskiego, uchwalają przepisy dla powściągnięcia czeladzi i młodszych towarzyszy, gdyby „ w czym wykrotnemi znajdowali się”
1579
56/129/0/60DStefan [Batory], król polski, daje rajcom przemyskim przywilej, na mocy którego wolno będzie im pozwalać na sprzedaż świec łojowych i naczyń szklanych oraz pobierać za to opłaty z przeznaczeniem na budowę murów miejskich. Król zakazuje obcym rzeźnikom przywożenia mięsa wołowego do Przemyśla, nakazując sprowadzać bydło i dokonywać uboju na miejscu.
1580
56/129/0/61DBartosz Piwowski, Matys Sieradzki, Wacław Trzcieński z Trzciny, Wojciech Poradowski z Wolborza, Marcin Fox Krzemieński z Krzemienicy, Wawrzyniec Krzyżanowski – czapnicy, mieszczanie przemyscy i fundatorzy cechu czapniczego w Przemyślu spisują statut cechu. Na ich prośbę zostaje on zatwierdzony przez rajców przemyskich.
1580
56/129/0/63DMaciej Czechowicz, Jan Grzegorzkowicz, Eustachy Libusza, Walenty Bakałarz, „alias Lągarno”, Stanisław Organista, Jan Piguła, Jan Organista i Tomasz Rzymski – rajcy przemyscy, zmieniają statut przemyskiego cechu krawieckiego pochodzący z 1561 r. ponieważ niektóre artykuły tego statutu wywołują spory i zamieszki w cechu.
1583
56/129/0/64DStefan [Batory], król polski, potwierdza przywilej króla Zygmunta Augusta (Wilno, 15 VI 1561; por sygn. 41D), nadający statut cechowi krawieckiemu w Przemyślu, dodając zastrzeżenie, że synowie mistrzów będą płacili wstępne wysokości 3 zł, 2 beczek piwa i 3 funtów wosku.
1583
56/129/0/65DGrzegorz XIII, papież, w miejsce zmarłego przed 2 miesiącami Jana [Borukowskiego] biskupa przemyskiego, poleca miastu Przemyślowi i diecezji przemyskiej biskupa – elekta Wojciecha [Baranowskiego]
1584
56/129/0/66DZygmunt III, król polski, powtarza i potwierdza dokument wydany dla Żydów przemyskich. 1576, 27 czerwca, Warszawa Stefan [Batory], król polski, powtarza i potwierdza dokument dla Żydów przemyskich, treść jak sygn. 53D.
1588
56/129/0/67DZygmunt III, król polski, powtarza i potwierdza dokument: 1576, 26 czerwca, Warszawa Stefan, król polski, powtarza i potwierdza dokument: 15[.]6, […], Przemyśl f. sexta […] Rajcy przemyscy potwierdzają statut cechu bednarzy, stolarzy stelmachów i kołodziejów przemyskich
1589
56/129/0/68DZygmunt III, król polski, powtarza i potwierdza dokument: 1590, 15 marca, Przemyśl f. quinta ante dominicam Reminiscere proxima Burmistrz i rajcy przemyscy nadają statut dla cechu czapników.
1590
56/129/0/69DZygmunt III, król polski, zakazuje obcym kupcom sprzedaży towarów znajdujących się w sklepach przemyskich aptekarzy i kramarzy, pod karą konfiskaty towarów na rzecz magistratu przemyskiego i skarbu królewskiego. Kupcy ci mogą sprzedawać swe towary tylko podczas jarmarków
1591
56/129/0/70DZygmunt III, król polski, powtarza i zatwierdza dokument wydany dla cechu kuśnierzy przemyskich. 1578, 28 kwietnia, Sandomierz Treść jak sygn. 56D.
1593
56/129/0/72DZygmunt III, król polski rozsądza spór między rajcami a cechem szewskim o sklepy i nadawanie obywatelstwa w Przemyślu szewcom przybywającym z innych miast
1595
56/129/0/75DBurmistrz i rajcy miasta królewskiego Gniew na prośbę sędziego i ławnikówpowtarzają i potwierdzają dokument: 1600, 24 listopada, Gniew Ławnicy gniewscy stwierdzają, że Tomasz Hoffmann, syn rajcy Hieronima, jest prawego pochodzenia ("legitimi ortus”)
1600
56/129/0/76DZygmunt III, król polski, na prośbę Wojciecha Zakrzewskiego rajcy i Stefana Wargockiego pisarza miejskiego przemyskiego, powtarza i zatwierdza dokument, zniszczony ze starości i częstego używania: 1424, 19 listopada, Niepołomice ipso die sanctae Elizabeth Władysław [Jagiełło], król polski, daruje mieszczanom przemyskim pola, tj. pastwiska, bagna i krzaki położone na błoniu między miastem Przemyślem a rzekami San i Wiar, pozwalając im zakładać tam sady i ogrody; król daruje mieszczanom także ogrody położone na obydwu brzegach Sanu oraz 3 zagrody pod góra Kruhel („sub Monte Kruhel cum omni iure dominio”) zastrzegając, że jeśli kiedykolwiek tereny te będą potrzebne państwu, to mieszczanie będą musieli je dobrowolnie opuścić. Lista świadków
1603
56/129/0/77DZygmunt III, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1603, 8 kwietnia, Przemyśl f. tertia dominiciam Conductus Paschae proxima Burmistrz i rajcy przemyscy zatwierdzają artykuły cechu piekarskiego, według których tylko majstrom cechowym wolno wypiekać określone gatunki chleba.
1603
56/129/0/78D[I.N] Andrzej Tuka, Jan Rusza, Stanisław Ożóg, Krzysztof Niemczyk – szewcy przemyscy w imieniu cechu oświadczają, że wzięli od Szymona Barankiewicza, wicekustosza i wikarego katedry przemyskiej 100 złp. , w zamian za co zobowiązują się płacić „In vim reemptionalis alias na wyderkaff” 6 złp. rocznie , z czego 4 złp. mają przypadać wicekustoszowi katedry; otrzymaną sumę cech zabezpieczył na wszystkich swoich dochodach. Umowę tę zatwierdził Stanisław Mieszkowski, doktor teologii, kanonik samborski, wikariusz „in spiritualibus” i oficjał generalny diecezji przemyskiej. Lista świadków.
1608
56/129/0/79DZygmunt III, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1612, 15 września, Przemyśl sabbato post festum Exalationis Sanctae Crucis proximo Burmistrz i rajcy przemyscy przekazują cechowi piekarskiemu 30 kramów do sprzedawania chleba, zbudowanych kosztem publicznym oraz przyznają pewne prawa do młynów miejskich.
1613
56/129/0/80DBurmistrz i rajcy przemyscy powtarzają i zatwierdzają dokument: 1617, 1 sierpnia, Przemyśl Cechmistrze i bracia cechu krawieckiego, tak starsi jak i młodsi „łacińskiej i greckiej religie”, podnoszą wstępne dla krawców przyjmowanych do cechu w celu pomnożenia funduszy potrzebnych na „opatrzenie (…) w strzelbę, armatę i inne potrzeby” nowo zbudowanej przez rajców baszty oraz dla pomnożenia chwały Bożej przy ołtarzu cechowym sprzedawania wyrobów kupcom żydowskim, zgodnie z postanowieniami przywileju Zygmunta Augusta z 1561 r. Spis krawców cechowych.
1617
56/129/0/81DBurmistrz i rajcy przemyscy potwierdzają nowy statut połączonego cechu złotniczego, malarskiego i konwisarskiego
1625
56/129/0/83DWładysław IV, król polski, potwierdza Żydom przemyskim wszystkie prawa, przywileje i dekrety nadane im w sprawie używania synagogi i cmentarza, zezwala na prowadzenie handlu oraz posiadanie domów w Przemyślu, a także przypomina, że podatek 4 zł rocznie mają płacić tylko właściciele domów a nie ich czynszownicy.
1633
56/129/0/84DWładysław IV, król polski powtarza i potwierdza dokument: 1633, 3 marca, Przemyśl f. quinta post festum s. Mathiae apostoli proxima Burmistrz i rajcy przemyscy zmieniają statut cechu kupców i kramarzy.
1633
56/129/0/85DWładysław IV, król polski, powtarza i potwierdza dokument: 1634, 10 marca, Przemyśl f. sexta ante Dominicam Reminiscere Quadragesimalem proxima Burmistrz i rajcy przemyscy powtarzają i zatwierdzają dokument: 1633, 20 czerwca, Przemyśl Bracia połączonych cechów: rymarskiego, siodlarskiego, miechowniczego, gaśniczego, olsterniczego, kaletniczego, powroźniczego i mędlarskiego układają artykuły statutu cechowego.
1634
56/129/0/86DWładysław IV, król polski, powtarza i potwierdza dokument: 1634, 11 lipca, Przemyśl f. tertia ante festum s. Margarethae Virginis et Martyris proxima Burmistrz i rajcy przemyscy powtarzają i zatwierdzają dokument: 1634, 3 lipca, Przemyśl Bracia przemyskiego podmiejskiego cechu garncarskiego układają artykuły statutu cechowego.
1634
56/129/0/87DUrban VIII, papież, w miejsce biskupa Andrzeja [Szołdrskiego], przeniesionego do Poznania, poleca miastu Przemyślowi i diecezji przemyskiej Piotra [Gembickiego], biskupa-elekta przemyskiego
1636
56/129/0/88DBurmistrz i rajcy przemyscy na podstawie dawnych przywilejów królewskich nadanych w sprawie wykonania rzemiosł w Przemyślu, tworzą cech chirurgów czyli cyrulików. Powtórzono zapis o katolickim charakterze cechu z wykluczeniem heretyków („nulla unquam haeresi inficiatur”; por. sygn. 51D).
1647
56/129/0/90DWładysław IV, król polski, powtarza i zatwierdza dokument wydany dla cechu cyrulików przemyskich: 1647, 13 sierpnia, Przemyśl Treść jak sygn. 88D
1647
56/129/0/91DWalenty Runkowic i Mikołaj Dubasowic, starsi cechu chirurgów, na podstawie zezwolenia króla Władysława IV, wydają przepisy dla wędrownych cyrulików.
1647
56/129/0/92DJak Kazimierz, król polski, chcąc nagrodzić wierność miasta Przemyśla podczas wojny kozackiej, powtarza i potwierdza dokumenty: 1633, 20 lutego, Kraków Władysław IV, król polski, potwierdza miastu Przemyślowi przywileje nadane przez Władysława Jagiełłę (b.m.d.), Zygmunta Augusta (Knyszyn, 25 XI 1555; Warszawa, 26 III 1565) i Zygmunta III (Warszawa, 19 III 1603), potwierdzającego wyrok komisji królewskiej (z 17 VII 1602) wydany w sporze miasta Przemyśla z Marcinem Krasickim, starostą przemyskim, w sprawie o wolną elekcję rajców; zob. 82D. 1550, 3 grudnia, Kraków f. quanta ante festum s. Nicolai proxima Zygmunt August, król polski , ustanawia prawo spadkowe dla Przemyśla.
1649
56/129/0/93DJan Kazimierz, król polski, powtarza i potwierdza dokument: 1649, 11 stycznia, Przemyśl f. sekunda post festum SS. Trium Regum proxima Burmistrz i rajcy przemyscy powtarzają i zatwierdzają statut cechu szewskiego, przedłożony im przez cechmistrzów.
1649
56/129/0/94DJan Kazimierz, król polski, powtarza i zatwierdza dokument dla cechu cyrulików przemyskich: 1647, 13 sierpnia, Przemyśl f. tertia ante festum Assumptionis Beatissimae Mariae Virginis proxima Treść jak sygn. 88D.
1649
56/129/0/95DJan Kazimierz, król polski, powtarza i zatwierdza dokument wydany dla Żydow: 1633, 27 lutego, Kraków Władysław IV, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1559, 8 lutego, Piotrków f. quarta ipso die Cineram Zygmunt August, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1531, 17 listopada, Kraków f.. sexta ante festum s. Helisabet Zygmunt, król polski powtarza i zatwierdza dokument: B.m.d. f. scunda ante festum Assumptionis […]. […]; brak tekstu (wydarty). Lista świadków (fragmenty). 1367, 25 kwietnia, Kraków ipso die Conductus Paschae Kazimierz, król polski, wydaje przywilej dla Żydów z ziemi krakowskiej, sandomierskiej, lwowskiej „et alias Russiae” oraz ziemi lubelskiej i sądeckiej. Lista świadków.
1649
56/129/0/96DJan Kazimierz, król polski, powtarza i zatwierdza dokument wydany dla Żydów przemyskich: 1633, 14 marca, Kraków Treść jak sygn. 83D
1649
56/129/0/97DJan Kazimierz, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1600, 31 marca, Warszawa die ultima mensis Martii Zygmunt III, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1558, 7 grudnia, Piotrków f. quarta in crastino sancti Nicolai proxima Zygmunt August, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1439, 4 sierpnia, Sambor f. tertia proxima post festum sancti Petri Apostoli ad Vincula. Władysław III, król polski, pozwala szewcom ruskim, osiadłym pod zamkiem przemyskim, zajmować się swym rzemiosłem i nadaje im inne przywileje, do których przestrzegania zobowiązuje starostow przemyskich. Lista świadków.
1653
56/129/0/98DJan Kazimierz, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1633, 20 marca, Kraków Władysław IV, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1633, 3 marca, Przemyśl f. quinta post festum s. Mathaie Apostoli proxima Burmistrz i rajcy przemyscy powtarzają i zatwierdzają statut cechu kupców i kramarzy przemyskich (por. sygn. 84D).
1655
56/129/0/99DJan Kazimierz, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1593, 26 lutego, Warszawa Zygmunt III, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1578, 28 kwietnia, Sandomierz Stefan, król polski, zatwierdza przywileje cechu kuśnierskiego w Przemyślu. Treść jak sygn. 70D i 56D.
1655
56/129/0/100DMichał, król polski, powtarza i zatwierdza dokumenty: 1649, 6 lutego, Kraków Jan Kazimierz, król polski, powtarza i zatwierdza dokumenty wydane dla miasta Przemyśla: 1633, 20 lutego, Kraków Treść jak sygn. 92D. 1550, 3 grudnia, Kraków f. quarta ante festum sancti Nicolai proxima Treść jak sygn. 92D. 1668, 8 wrzesnia, Warszawa Jan Kazimierz, król polski, w nagrodę za wierność Przemyśla podczaswojny oraz z uwagi na częste odwiedziny miasta przez cudzoziemskich kupców nadaje rajcom przemyskim prawo do wybierania landwójta spośród starych (antiquae) rajców.
1669
56/129/0/101DMichał [Korybut Wiśniowiecki], król polski, potwierdza przywilej nadany cechowi kuśnierzy przemyskich przez króla Jana Kazimierza w Warszawie 22 IV 1655 r.; por. sygn. 99D.
1669
56/129/0/102DMichał [Korybut Wiśniowiecki], król polski, z uwagi na zaginięcie dawnych przywilejów podczas wojen, nadaje nowy przywilej dla poddanych wsi królewskiej Karaczanów, należącej do starostwa janowskiego.
1671
56/129/0/103DFranciszek Wieczorowi i Walenty Materna, starsi cechu chirurgów przemyskich, wyzwalają na towarzysza Sebastiana Malskiego, który przez 3 lata uczył się zawodu u cyrulika cechowego Andrzeja Waydzica.
1675
56/129/0/104DJan III, król polski, nadaje szlachectwo Aleksandrowi Bałabanowi. Lista świadków.
1676
56/129/0/105DJan III, król polski, zatwierdza statut cechu cyrulików w Przemyślu.
b.d.
56/129/0/106DKrawcy lwowscy odpowiadają krawcom z Sambora w sprawie problemów prawnych związanych z zawieraniem małżeństwa i pobieraniem opłat za dyspensy.
b.d.
56/129/0/107DJan III, król polski, powtarza i zatwierdza dokument wydany dla cechu szewców przemyskich: 1649, 6 lutego, Kraków Treść jak sygn. 93D.
1680
56/129/0/108DJan III, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1653, 20 sierpnia , Lwów Jan Kazimierz, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1638, 19 września, Warszawa Władysław IV, król polski, powtarza i zatwierdza dokument: 1631, 4 kwietnia, Warszawa f. sexta ante dominicam ludica Quadragesimalem proxima Zygmunt III, król polski, wydaje wyrok w sporze o wysokość robocizn prowadzonym między przedmieszczanami z Błonia, a rajcami przemyskimi.
1691
56/129/0/110DMikołaj Czechowicz i Jakub Czerniński, starsi cechu cyrulików przemyskich, wyzwalają Marcina Czechowicza na towarzysza tej sztuki.
1708
56/129/0/111DStarsi i młodsi cechmistrze cechu cyrulików lubelskich wyzwalają Jana Kluczyńskiego, który przez 3 lata uczył się zawodu u Jana Babarskiego, cyrulika i „triumvira” lubelskiego.
1736
56/129/0/113DJózef II, cesarz rzymski, przywraca Przemyślowi prawa miasta królewskiego, samorząd i prawo do sądownictwa miejskiego, potwierdza prawo do posiadanych gruntów, pozostawia miastu prawo wyszynku oraz odbywania dotychczasowych jarmarków a także prawo do używania własnego herbu.
1789
56/129/0/114DMagistrat „Królewskiego Wolnego Cyrkularnego” miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości, że wskutek rozkazu Najwyższych Rządów Krajowych z dnia 22 VI 1797 r. reguluje działalność cechu murarskiego zgodnie z przepisami wydanymi 9 V 1778 r. przez cesarzową Marię Teresę, stanowiąc, że wszyscy inni „zastronni z całego cyrkułu, miast, miasteczek y wsiów maystrowie z czeladzią jako współcechowi bracia do cechu przemyskiego odtąd należeć będą i niniejszym wcielają się”.
1798
56/129/0/115DMagistrat „Królewskiego Wolnego Cyrkularnego” miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości, że wskutek rozkazu Najwyższych Rządów Krajowych z dnia 22 VI 1797 r. reguluje działalność cechu ciesielskiego zgodnie z przepisami wydanymi 9 V 1778 r. przez cesarzową Marię Teresę, stanowiąc, że wszyscy inni ”zastronni z całego cyrkułu, miast, miasteczek y wsiów maystrowie z czeladzią jako współcechowi bracia do cechu przemyskiego odtąd będą i niniejszym wcielają się”.
1798
56/129/0/116DGrzegorz XVI, papież, poleca miastu Przemyślowi i diecezji przemyskiej biskupa-elekta Michała Korczyńskiego.
1834
56/129/0/117DJan z Oleśnicy, sędzia ziemski krakowski i Dobiesław z Koszyc podsadek krakowski stwierdzają, że Izrael i Abraham Kankan, synowie Lewka, Żyda krakowskiego, sprzedali za 80 grzywien Janowi [Tarnowskiemu], dziedzicowi miasta Tarnowa, wojewodzie krakowskiemu, dom w Krakowie, położony przy ul. Św. Mikołaja. Lista świadków.
1405
56/129/0/118DStefan [Batory], król polski, ustanawia w Przemyślu trzeci jarmark w dniu św. Wawrzyńca.
1578
56/129/0/119DAndrzej Hanczkowicz, podwójci przemyski prosi Sąd Wyższy Prawa Magdeburskiego w Krakowie o wydanie ortyla w sprawie spadkowej toczonej przed sądem wójtowsko-ławniczym w Przemyślu i apelacji od wyroku sądu we Lwowie.
1474
56/129/0/120DAndrzej Hanczkowicz, podwójci przemyski prosi Sąd Wyższy Prawa Magdeburskiego w Krakowie o wydanie ortyla w sprawie „quomodo sutor” toczonej przed sądem wójtowsko-ławniczym w Przemyślu i apelacji od wyroku sądu we Lwowie.
1474
56/129/0/121DAndrzej Hanczkowicz, podwójci przemyski prosi Sąd Wyższy Prawa Magdeburskiego w Krakowie o wydanie ortyla w sprawie toczonej przed sądem wójtowsko-ławniczym w Przemyślu i apelacji od wyroku sądu we Lwowie.
1482
56/129/0/122DAndrzej Hanczkowicz, podwójci przemyski prosi Sąd Wyższy Prawa Magdeburskiego w Krakowie o wydanie ortyla w sprawie toczonej przed sądem wójtowsko-ławniczym w Przemyślu i apelacji od wyroku sądu we Lwowie.
1486
56/129/0/123DAndrzej Hanczkowicz, podwójci przemyski prosi Sąd Wyższy Prawa Magdeburskiego w Krakowie o wydanie ortyla w sprawie toczonej przed sądem wójtowsko-ławniczym w Przemyślu i apelacji od wyroku sądu we Lwowie.
1495
56/129/0/124DAndrzej Hanczkowicz, podwójci przemyski prosi Sąd Wyższy Prawa Magdeburskiego w Krakowie o wydanie ortyla w sprawie toczonej przed sądem wójtowsko-ławniczym w Przemyślu i apelacji od wyroku sądu we Lwowie.
1496
56/129/2.1.1/1Scabinalia [et advocatialia] [Księga sądu wójtowsko-ławniczego]
1402-1445
56/129/2.1.1/2Protocollon iudicii aduocatialis annorum: 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1445, 1446, 1447, [Księga sądu wójtowsko-ławniczego]
1445-1452
56/129/2.3/350Descriptio omnium proventuum civilium ad rempubl. Praemisliensem pertinentium [Wykaz wszystkich dochodów miejskich należących do rzeczypospolitej przemyskiej ]
1627
56/129/2.4/428Liber legum [Księga praw]
1473
56/129/2.4/429Cathalogus civium civitatis Praemisliensis ius civile acceptantium [Katalog mieszczan miasta Przemyśla przyjmowanych do prawa miejskiego]
1541-1665
56/129/2.16.7/2156[Plany uroczystego powitania cesarza Franciszka Józefa I]
1896
56/129/2.16.6.2.4/2164[Korespondencja Tymczasowej Rady Miejskiej Przemyśla z Radą Regencyjną Królestwa Polskiego w Warszawie w sprawie uznania niepodległości Polski]
1918
Zespół 131: Zarząd Miejski w Cieszanowie
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/131/1/1Księga III protokołów posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej
1946-1947
56/131/1/2Księga protokołów Zarządu Miejskiego
1947-1950
56/131/1/3Sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej
1945-1947
56/131/1/4Akta komisji: Kontroli Społecznej, Oświaty i Kultury, Spółdzielnia
1948-1950
56/131/1/6Kontrola wewnętrzna i społeczna
1947-1949
56/131/1/7Majątek gminy i gromad (świadczenia z tytułu wydatków gotówkowych i szkód wojennych, majątku samorządowym, lasy gminne, Spółka Łowiecka w Cieszanowie)
1944-1950
56/131/1/8Przedsiębiorstwa gminne
1947-1950
56/131/1/9Różne (wykaz urzędów i placówek, które wznowiły swoją działalność po wojnie, wykaz gromad należących do gminy, materiały statystyczne dot. gminy)
1944-1945
56/131/1/10Budżet administracyjny na rok 1945/46
1945-1946
56/131/1/55[Protokoły posiedzeń MRN w Cieszanowie]
1945-1948
56/131/2/11Roczne sprawozdanie rachunkowe
1945-1946
56/131/2/12Budżet na rok 1946
1946
56/131/2/13Roczne sprawozdanie rachunkowe za r. 1946
1946-1947
56/131/2/14Budżet na rok 1947
1947
56/131/2/15Roczne sprawozdanie rachunkowe za r. 1947
1947-1948
56/131/2/16Budżet administracyjny
1948
56/131/2/17Roczne sprawozdanie rachunkowe
1948-1949
56/131/2/18Budżet administracyjny wraz z budżetem dodatkowym
1948-1949
56/131/2/19Roczne sprawozdanie rachunkowe
1949-1950
56/131/2/20Budżet na rok 1950
1949-1950
56/131/2/21Plan finansowo gospodarczy Zarządu Nieruchomości na rok 1950
1949
56/131/2/22Plan finansowo gospodarczy Rzeźni miejskiej w Cieszanowie na rok 1950
1949
56/131/2/26Zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego
1947
56/131/2/29Zestawienia wyników wymiaru podatku gruntowego
1949-1950
56/131/2/30Preliminarze świadczeń w naturze
1948-1949
56/131/3/35Drogi i place publiczne
1944-1950
56/131/3/39Rolnictwo
1945-1947
56/131/3/40Rolnictwo
1948-1949
56/131/3/41Rolnictwo - Agronom
1945
56/131/3/44[Reforma rolna]
1946
56/131/3/47Weterynaria i hodowla
1948
56/131/3/48Popieranie przemysłu i handlu
1944-1949
56/131/4/49Oświata, kultura i sztuka
1944-1950
56/131/4/50Ewidencja i kontrola ruchu ludności (Regulamin Biura Ewidencji Ludności Zarządu m. Cieszanowa)
1944-1947
56/131/4/52Sprawy budowlane i odbudowy
1944-1947
56/131/4/53Szkody wojenne
1944-1948
56/131/4/56[Opieka społeczna, koszty leczenia, sprawy inwalidzkie, bezrobocie, ubezpieczenia społeczne]
1944-1947
56/131/5/54Dzienniki Podawcze
1944-1950
Zespół 132: Akta miasta Jarosławia
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/132/0/4DAnna ze Stemberku, księżna Ostrogska, wojewodzina wołyńska, na Jarosławiu pani i dziedziczka
1630
56/132/0/6DVir Ferdinand der Erste Gottes Gnaden Kaiser Osterreich Konig von Hungarn und Bohmen, etc
1845
56/132/1.4/827[Wyrok w sprawie między Franciszkiem Pilarskim, szewcem a Michałem Niemcem i Bazylim Kudlińskim, szewcem i mieszczaninem jarosławskim]
1763
56/132/1.4/828Uniwersał dla wszystkich w Królestwach Galicji i Lodomerii tudzież Księstwach Oświęcimskim i Zatorskim, najdujących się rzemieślniczych cechów, generalny porządek przepisujący
1778
56/132/1.4/829[Potwierdzenia zapłaty podatku przez cech mularski]
1791-1797
56/132/2.4/407Księga zgłoszeń prostytutek od 813-10/12
1906-1912
56/132/1.5/830[Wyciąg z akt sądu wójtowskiego jarosławskiego dotyczących sprawy między Aleksandrem Grudzewskim, Marcinem Szczuką i Filipem Cygańskim, mieszczanami jarosławskimi a Niklem Markiem, mieszczaninem krakowskim, o niedotrzymanie kontraktu handlowego]
1587
56/132/1.5/831[Dokumenty papierowe] 1. 1637, 6 IV. Umowa między Tomaszem Rozyńskim a Wawrzyńcem Kaleckim o wynajęcie szkuty; pieczęcie - herby Cholewa i Szreniawa, s. 1-2. 2. 1664, 7 V, Lwów. Terencjusz Ciesielczyk z małżonką Katarzyną, przedmieszczanie lwowscy w obecności Piotra Rukiewicza, płatnerza, cedują prawa do gruntu, ogrodu i domu na Przedmieściu Halickim alias Kalecza na Macieja Kuczankowicza i jego żonę Agnieszkę Attelmaier, s. 3-5
1634-1664
56/132/1.5/832[Dokumenty papierowe] 1. 1729, 7 XII, Jarosław. Serhij Bechen, na prośbę Aleksandra Buchalskiego, potwierdza plenipotencję daną mu przez śp. Tadeusza Twardochlebowicza, mieszczanina i kupca jarosławskiego, s. 1-2. 2. 1739, 12 II, Jarosław. Barbara Turzańska daje pełnomocnictwo do wszelkich czynności prawnych Franciszkowi Piętkowskiemu, Józefowi Kędzierskiemu, Aleksandrowi Buchalskiemu, s. 3. 3. 1746, 12 I, Lwów. Kontrakt pożyczki 50 tys. zł polskich zawarty między Stanisławem Potockim, wojewodą kijowskim a ks. Ignacym Polanowskim, rektorem kolegium jezuickiego w Jarosławiu, z tegoż kolegium zaciągnięty, a na klucz sopowski w ziemi halickiej zabezpieczony, (kopia z oryginału przepisana 5 V 1863 - ks. D. Piątkowski), s. 4-7. 4. 1763, 9 III, Jarosław. Kontrakt kupna - sprzedaży kamienicy przy ul. Świętojańskiej zawarty pomiędzy Janem i Konstancją Bujnowskimi a Franciszkiem i Rozalią Tarfałowiczami, s. 8-9. 5. 1771, 1 VI, Jarosław. Burmistrz, rada, wójt z ławnikami zwalniają zegarmistrza Jana Sycza z obowiązku opłaty komornego w zamian za opiekę nad zegarem miejskim, s. 10. 6. 1778, 14 XI, Jarosław. Porządek szlachetnego magistratu jarosławskiego względem wycierania i dozoru kominów, tak po całym mieście jako też przedmieściach i jurydykach wszelkich in circumferentia miasta intra et extra zostajacych kominiarzowi nowemu wydany i taxa jako niżej ustanowiona, s. 11
1729-1778
56/132/1.7/833[Potwierdzenie zapłaty podatku wojennego przez księży dominikanów]
1796
56/132/1.7/834[Akta związane z prawnym uregulowaniem stosunków miasta Jarosławia z właścicielami ziemskimi] 1. 1781, 6 XII, Lwów. Sententia definitiva in causa civitatis magistratusque Jaroslaviensis contra Illustrissimum Alexandrum Augustum Principem Czartoryski, comitatus Jaroslaviensis haeredem [Wyrok w sprawie między miastem i magistratem jarosławskim a Aleksandrem Augustem księciem Czartoryskim, hrabią i dziedzicem Jarosławia, pieczęć papierowo-woskowa, s. 1-12. 2. 1807, 3 II, Jarosław. [Ugoda między księciem Adamem Czartoryskim, właścicielem hrabstwa jarosławskiego i dziedzicem miasta Jarosławia a miastem i jego obywatelami potwierdzająca wszystkie wcześniejsze przywileje miasta], 4 pieczęcie lakowe (uszkodzone), s. 13-26. 3. [Ugoda między miastem a księciem Konstantym Czartoryskim z dnia 21 XI 1839 oraz plenipotencja upoważniająca Leonarda Gogolewskiego do poboru podatków i czynszów] , 8 pieczęci s. 27-53. 4. 1788. [Sprawa dotycząca opłaty za kamienicę zwaną Bartkowską ofiarowaną na publiczną licytację przez syndyka Pawła Czyżewicza, s. 54-65. 5. 1781, 13 XII, Lwów. Sententia definitiva in causa civitatis magistratusque Jaroslaviensis conta Illustrissimum Magnificum Wilhelmum Sieminski comitem de Stawczyn [Wyrok w sprawie między miastem i magistratem jarosławskim a Wilhelmem Siemieńskim, hrabią ze Stawczyna], 3 pieczęcie, s. 66-75. 6. 1784, 30 IX, Jarosław. [Ugoda między magistratem jarosławskim a Wilhelmem hrabią Siemieńskim, dziedzicem Pawłosiowa dotycząca szynkowania trunków], s. 76-79. 7. 1846, 31 V, Jarosław. [Kontrakt kupna domu przez Jana Kraczewskiego], 2 pieczęcie, s. 80-88. 8. 1852, 13 VII, Jarosław. [Sprawa wykupienia ratusza miejskiego przez miasto od rządu austriackiego], 2 pieczęcie lakowe, s. 89-95
1781-1855
56/132/1.7/835[Akta osób prywatnych]
1815-1867
56/132/2.1/836[Korespondencja dotycząca nadsyłania opinii i rezolucji w sprawach ustawodawstwa]
1914
56/132/2.2/837Szpital powszechny w Jarosławiu Księga kontowa dochodów i wydatków za czas od 1914 do 1919
1914-1919
56/132/2.2/838[Korespondencja w sprawie przedłużenia gminie miasta Jarosławia koncesji do poboru myta kopytkowego]
1895-1913
56/132/2.3/839[Pisma w sprawach podatkowych kierowane do Magistratu w Jarosławiu przez Administrację Podatkową w Wiedniu]
1915
56/132/2.3/840[Przemysł i handel]
1916-1917
56/132/2.4/841[Doniesienia o przypadkach chorób zakaźnych ujawnionych na terenie miasta Jarosławia kierowane do Miejskiego Biura Zdrowia]
1915-1918
56/132/2.4/842[Transport zwłok]
1915-1916
56/132/2.4/843[Zwrot kosztów leczenia i wyżywienia osób przynależnych do miasta Jarosławia]
1910-1917
56/132/2.5/844[Korespondencja dotycząca zasad prowadzenia statystyki państwowej i nadsyłania danych statystycznych]
1914-1918
56/132/2.5/845[Doniesienia o uzyskaniu przez osoby dotychczas przynależne do gminy miasta Jarosławia przynależności do innych gmin]
1914-1917
56/132/2.5/846[Zapytania o adresy osób prywatnych i firm kierowane do Magistratu]
1908-1914
56/132/2.5/847[Poszukiwanie osób zaginionych podczas wojny oraz osób oskarżonych o popełnienie przestępstw i wykroczeń]
1915-1916
56/132/2.5/848[Poszukiwanie osób zaginionych podczas wojny oraz osób oskarżonych o popełnienie przestępstw i wykroczeń]
1914-1917
56/132/2.5/849[Poszukiwanie osób zaginionych podczas wojny oraz osób oskarżonych o popełnienie przestępstw i wykroczeń]
1917-1918
56/132/2.5/850[Ewidencja i kontrola ruchu ludności (sprawy przynależności do gminy)]
1891-1918
56/132/2.5/851[Bezpieczeństwo i porządek publiczny]
1908-1913
56/132/2.5/852[Sprawy wojskowe]
1914-1915
56/132/2.5/853[Sprawy wojskowe]
1915-1916
56/132/2.5/854[Sprawy wojskowe]
1914-1916
56/132/2.5/855[Sprawy wojskowe]
1916-1918
56/132/2.5/856[Zwolnienie z obowiązku służby wojskowej pracowników gazowni miejskiej]
1911-1917
56/132/2.5/857[Plany budowy budynku Banku Austro-Węgierskiego w Jarosławiu]
1913
56/132/2.5/858[Korespondencja dotycząca sprawy grobowca rodziny Baczyńskich]
1907-1917
56/132/2.5/859[Oferty przedsiębiorstw i instytucji nadsyłane do Magistratu Miasta Jarosławia oraz korespondencja prowadzona przez Magistrat w sprawie otrzymanych ofert]
1914-1919
56/132/2.5/870[Korespondencja w sprawie przesłania i wyboru fotografii do publikacji "Die Kampfperiode um Jaroslau"]
1916
56/132/2.5/879Wykaz cywilnego taboru samochodowego znajdującego się na terenie gminy Jarosław
1922-1938
56/132/2.7/357Dziennik podawczy od L. 1 do L. 12011
1908
56/132/2.7/358Dziennik podawczy od L. 12012-21820
1908
56/132/2.7/359Dziennik podawczy od L. 1 do 11002
1909
56/132/2.7/360Dziennik podawczy od L. 11003-21666
1909
56/132/2.7/361Protokół 1910 od 1-11298
1910
56/132/2.7/362Protokół od 11200-23000
1910
56/132/2.7/363Protokół 001-10443
1911
56/132/2.7/364Protokół 1911[nr 10444-20615]
1911
56/132/2.7/365Protokół 1912 [nr 1-11197]
1912
56/132/2.7/366Protokół 1912 [nr 11198-23486]
1912
56/132/2.7/367Protokół 1913 [nr 1-13019]
1913
56/132/2.7/368Protokół 1913 [nr 33-23050]
1913
56/132/2.7/369Protokół 1913 [nr 13020-23342]
1913
56/132/2.7/370[Dziennik podawczy L. 1-8148]
1914
56/132/2.7/371[Dziennik podawczy L. 8149-14950]
1914
56/132/2.7/372[Dziennik podawczy L. 1-6018]
1915
56/132/2.7/373[Dziennik podawczy L. 6019-12216]
1915
56/132/2.7/374Protokół Tom I R. 1916 [sprawy nr 1-11998]
1916
56/132/2.7/375[Dziennik podawczy L. 11999-22135]
1916
56/132/2.7/376[Dziennik podawczy L. 1-11004]
1917
56/132/2.7/377[Dziennik podawczy L. 11005-19450]
1917
56/132/2.7/378Protokół I rok 1918 [sprawy nr 1-1088]
1918
56/132/2.7/379Protokół II 1918 [sprawy nr 7617-1181]
1918
56/132/2.8/380[Akta dotyczące Szpitala Powszechnego w Jarosławiu]
1904-1918
56/132/2.8/381[Akta rzymskokatolickiego Komitetu Parafialnego w Jarosławiu]
1870-1887
56/132/2.8/382[Akta rzymskokatolickiego Komitetu Parafialnego w Jarosławiu]
1890-1891
56/132/2.8/383[Akta rzymskokatolickiego Komitetu Parafialnego w Jarosławiu]
1892
56/132/2.8/384[Akta rzymskokatolickiego Komitetu Parafialnego w Jarosławiu]
1893
56/132/2.8/385[Akta rzymskokatolickiego Komitetu Parafialnego w Jarosławiu]
1907-1911
56/132/2.8/386[Akta rzymskokatolickiego Komitetu Parafialnego w Jarosławiu]
1912-1913
56/132/2.8/387Protokoły posiedzeń Komitetu Parafialnego obrządku łacińskiego w Jarosławiu
1891-1931
56/132/2.8/388Knyha rozchodow [Księga rozchodów funduszu dobrowolnych datków na upiększenie wnętrza greckokatolickiej cerkwi w Jarosławiu 1880 roku rozpoczęta]
1880-1883
56/132/2.8/389[Akta greckokatolickiego komitetu parafialnego w Jarosławiu]
1894-1901
56/132/2.8/390Księga uchwał komitetu parafialnego greckokatolickiego w Jarosławiu
1894-1915
56/132/2.8/391Protokół z posiedzenia Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu
1892-1919
56/132/2.8/392[Akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu]
1894
56/132/2.8/393[Akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu]
1896
56/132/2.8/394[Akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu]
1897
56/132/2.8/395[Akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu]
1901
56/132/2.8/396[Akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu]
1904
56/132/2.8/397[Akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu]
1905
56/132/2.8/398[Akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu]
1907
56/132/2.8/399[Akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu]
1908
56/132/2.8/400[Akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu]
1912
56/132/2.8/401[Akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu]
1913
56/132/2.8/402[Akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu]
1914
56/132/2.8/403[Akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu]
1917
56/132/2.8/404[Akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu]
1918
56/132/2.8/405Katalog uczniów Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu za rok szkolny 1907/08 Kurs przygotowawczy
1907-1908
56/132/2.8/406Katalog uczniów Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej w Jarosławiu za rok szkolny 1910/11 Kurs pierwszy
1910-1911
56/132/3.1/408[Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej w Jarosławiu]
1920-1922
56/132/3.1/409Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej w Jarosławiu (11 VII 1922 - 9 IV 1924)
1922-1924
56/132/3.1/410Protokoły posiedzeń Tymczasowego Zarządu Gminy jarosławskiej od 15 IV 1924 do 13 X 1925
1924-1925
56/132/3.1/411Protokoły posiedzeń Tymczasowego Zarządu miasta 1925-1928; Protokoły Rady miejskiej 1928
1925-1928
56/132/3.1/412[Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Jarosławia]
1928-1939
56/132/3.1/413Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej w Jarosławiu
1938-1939
56/132/3.1/414Protokoły posiedzeń Magistratu jarosławskiego od dnia 6 IV 1918 do dnia 16 XII 1920
1918-1920
56/132/3.1/415Protokół z posiedzeń Magistratu od 18 grudnia 1920
1920-1922
56/132/3.1/416Protokół z posiedzenia Magistratu dnia 16go września 1922 do 4 IV 1924
1922-1924
56/132/3.1/417Protokóły posiedzeń Magistratu jarosławskiego od dnia 31 V 1924 do dnia 16 I 1925
1924-1925
56/132/3.1/418Protokóły posiedzeń Magistratu jarosławskiego od dnia 16 I 1925 do dnia 29 I 1926
1925-1926
56/132/3.1/419Protokóły posiedzeń Magistratu jarosławskiego od dnia 5 II 1926 do dnia 5 VIII 1927
1926-1927
56/132/3.1/420Protokóły posiedzeń Magistratu jarosławskiego od dnia 12 VIII 1927 do dnia 5 X 1928
1927-1928
56/132/3.1/421Protokóły posiedzeń Magistratu miasta Jarosławia od 28 VIII 1928 do 16 I 1934
1928-1934
56/132/3.1/422Protokół Magistratu
1934-1937
56/132/3.1/423Protokół Zarządu Miejskiego
1937-1939
56/132/3.1/424[Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych]
1919-1939
56/132/3.1/425[Przepisy i zarządzenia własne]
1922-1939
56/132/3.1/427[Sprawy osobowe - Wybory do Rady Miejskiej]
1927-1934
56/132/3.1/428Protokoły Komisji Rewizyjnej Zarządu Miejskiego
1934-1936
56/132/3.1/429[Sprawozdania z lustracji Urzędu Miejskiego i gospodarki miejskiej w Jarosławiu]
1931-1938
56/132/3.1/430[Majątek gminy]
1907-1936
56/132/3.1/431[Majątek gminy]
1930-1938
56/132/3.1/432[Majątek gminy - Inwentarze]
1924-1926
56/132/3.1/433Inwentarze majątku funduszy: pożyczkowej kasy rzemieślniczej, budowy figury św. Michała, emerytalnego urzędników miejskich, gminy chrześcijańskiej, ubogich św. Ducha, budowy pomnika A. Mickiewicza, cmentarnego, funduszu stypendialnego im. Dra A. Dietziusa
1902-1928
56/132/3.1/438[Przedsiębiorstwa miejskie]
1918-1938
56/132/3.1/439[Rzeźnia miejska - Sprawy opłat za używanie rzeźni, wykaz dokonanego uboju, naprawa urządzeń rzeźni]
1909-1938
56/132/3.2/440[Sprawy budżetowe]
1919-1937
56/132/3.2/441Preliminarze szczegółowe dochodów i wydatków gminy Jarosław tudzież funduszów pod jej zarządem zostających na lata 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924
1919-1924
56/132/3.2/442[Preliminarz szczegółowy dochodów i wydatków gminy na rok 1924 oraz na rok 1926 i 1927. Sprawozdanie komisji nadzorujacej czynności Burmistrza i Magistratu na rok administracyjny 1927/1928
1924-1929
56/132/3.2/443[Budżety za okresy: 1 IV 1928 - 31 III 1929, 1 IV 1929 - 31 III 1930, 1 IV 1930 - 31 III 1931 oraz sprawozdania komisji nadzorujacej czynności burmistrza i magistratu z lat administracyjnych 1928/29, 1929/30, 1930/31]
1928-1932
56/132/3.2/444Budżet [miasta Jarosławia] za czas od 1 IV 1931 do 31 III 1932
1931-1932
56/132/3.2/445Budżet [miasta Jarosławia] za czas od 1 IV 1932 do 31 III 1933
1932-1933
56/132/3.2/446Budżet [miasta Jarosławia] na rok 1933/34
1933
56/132/3.2/447Budżet [miasta Jarosławia] na rok 1934/35 oraz budżet [miasta Jarosławia] na rok 1935/36
1934-1935
56/132/3.2/448Budżet [miasta Jarosławia] na rok 1936/37
1936
56/132/3.2/449Budżet dodatkowy na rok 1936/37
1936-1937
56/132/3.2/450Budżet [miasta Jarosławia] na rok 1937/38
1937
56/132/3.2/451Budżet [miasta Jarosławia] na rok 1938/39
1938
56/132/3.2/452Budżet dodatkowy administracyjny [miasta Jarosławia] na rok budżetowy 1938/39
1938-1939
56/132/3.2/453[Zamknięcia rachunków z wykonania budżetów za lata 1919, 1922, 1927/28, 1928/29 , 1929/30, 1930/31]
1921-1933
56/132/3.2/454Roczne sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu za lata 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35
1932-1936
56/132/3.2/455Roczne sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu za lata 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1939/40
1936-1940
56/132/3.2/456[Statuty i zarządzenia, cz. I, cz. II]
1919-1938
56/132/3.2/457[Dochody gminy - ogólne]
1919
56/132/3.2/458[Dzierżawa poboru opłat targowych, postojowych i placowych]
1920-1932
56/132/3.2/459[Akta dotyczące dzierżawy myta, jego wysokości oraz odwołania w sprawie pozbawienia tego prawa gminy miasta Jarosławia]
1920-1937
56/132/3.2/460[Zarządzenia władz nadrzędnych dotyczące finansów komunalnych (zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły inspekcji komunalnej gospodarki finansowej, sprawy dotyczące budżetów i inne)]
1931-1933
56/132/3.2/461[Kredyt komunalny]
1919-1925
56/132/3.2/462[Kredyt komunalny]
1926-1931
56/132/3.2/463[Kredyt komunalny]
1932-1938
56/132/3.2/464[Zobowiązania długoterminowe gminy miasta Jarosławia]
1924-1939
56/132/3.2/465[Obrót pieniężny]
1925
56/132/3.2/466[Hala Targowa - Sprawy podatku od nieruchomości (protokoły dotyczące daty oddania Hali Targowej do użytku publicznego i korespondencja w tej sprawie)]
1935-1939
56/132/3.2/467[Ubezpieczenia rzeczowe]
1919
56/132/3.2/485Księga kontowa dochodów funduszu administracyjnego za rok 1919
1919
56/132/3.2/486Księga kontowa dochodów funduszu administracyjnego 1920
1920
56/132/3.2/487Dochody funduszu administracyjnego 1921
1921
56/132/3.2/488Dochody funduszu administracyjnego 1922
1922
56/132/3.2/495Dochody budżetowe za rok 1933/34
1933-1934
56/132/3.2/496Księga dochodów budżetowych na rok 1934/35
1934-1935
56/132/3.2/497Księga dochodów budżetowych na rok 1936/37
1936-1937
56/132/3.2/498Księga dochodów budżetowych na rok 1937/38
1937-1938
56/132/3.2/499Księga dochodów budżetowych r. 1938/39
1938-1939
56/132/3.2/500Księga kontowa wydatków funduszu administracyjnego za rok 1919
1919
56/132/3.2/501Księga wydatków funduszu administracyjnego 1920
1920
56/132/3.2/502Wydatki funduszu administracyjnego 1921
1921
56/132/3.2/503Wydatki funduszu administracyjnego 1922
1922
56/132/3.2/510Księga kontowa funduszu administracyjnego za rok 1928
1928
56/132/3.2/511Fundusz administracyjny Wydatki za czas od 1kwietnia 1928 do 31 marca 1929
1928-1929
56/132/3.2/512Księga wydatków sum budżetu administracyjnego na rok 1929/30
1929-1930
56/132/3.2/513Księga wydatków sum budżetu administracyjnego na rok 1930/31
1930-1931
56/132/3.2/514Fundusz administracyjny Wydatki na rok 1931/32
1931-1932
56/132/3.2/515Fundusz administracyjny Wydatki na rok 1932/33
1932-1933
56/132/3.2/516Wydatki budżetowe za rok 1933/34
1933-1934
56/132/3.2/517Księga wydatków budżetowych na rok 1934/35
1934-1935
56/132/3.2/518Księga wydatków budżetowych na rok 1935/36
1935-1936
56/132/3.2/519Księga wydatków budżetowych na rok 1936/37
1936-1937
56/132/3.2/520Księga wydatków budżetowych na rok 1937/38
1937-1938
56/132/3.2/521Księga wydatków budżetowych na rok 1938/39
1938-1939
56/132/3.2/522Księga sum pozabudżetowych obcych na rok 1932/33
1932-1933
56/132/3.2/523Księga kontowa funduszów za rok 1919
1919
56/132/3.2/525Dziennik kasowy funduszu administracyjnego za rok 1923
1923
56/132/3.2/526Dziennik kasowy funduszu szpitala powszechnego od 1 IV 1927 do 31 III 1928
1927-1928
56/132/3.2/527Dziennik kasowy funduszów od 1 IV 1927 do 31 III 1928
1927-1928
56/132/3.2/528[Dziennik kasowy szpitala powszechnego w Jarosławiu]
1935
56/132/3.2/529Księga kontowa funduszu szkół ludowych za rok szkolny 1919/20
1919-1920
56/132/3.2/531Księga szpitala powszechnego
1938-1939
56/132/3.2/532Księga dochodów i wydatków przedsiębiorstw komunalnych 1930/31
1930-1931
56/132/3.2/533Księga kontowa dochodów i wydatków funduszu gazowni za rok 1919
1919
56/132/3.2/534Księga dochodów i wydatków rzeźni miejskiej za rok 1933/34
1933-1934
56/132/3.2/535Księga ewidencji należytości czynnych i biernych rok 1930/1931
1930-1931
56/132/3.2/536Księga należytości za budowę chodników i kanałów w r. 1938/39
1938-1939
56/132/3.2/537Księga taboru gospodarczego na r. 1936/37
1936-1937
56/132/3.2/538Księga kontowa datków konk[urencyjnych] łac[ińskiej] parafii w Jarosławiu do orzeczenia Starostwa z 10 VIII 1925 L. 20 375
1925
56/132/3.2/539Indeks do księgi dłużników i wierzycieli na r. 1937/38
1938
56/132/3.2/540Inwentarz stanu majątkowego
1937
56/132/3.2/561Świadczenia w naturze 1-2610 Rok 1938/39
1938-1939
56/132/3.2/562Świadczenia w naturze 2611-4781 Rok 1938/39
1938-1939
56/132/3.3/563[Drogi i place publiczne (sprawy ogólne)]
1905-1939
56/132/3.4/564[Oświata, kultura i sztuka]
1900-1920
56/132/3.4/565[Kultura i oświata]
1910-1924
56/132/3.4/566[Kultura i oświata]
1925-1936
56/132/3.4/567[Kultura i oświata]
1935-1939
56/132/3.4/568[Kultura i oświata - wystawa sztuki i zabytków "Stary Jarosław"]
1932-1933
56/132/3.4/569[Kultura i oświata Metryka szkolna - wykaz dzieci obowiązanych do nauki szkolnej rocznik 1914]
1926-1927
56/132/3.4/570[Kultura i oświata Metryka szkolna - wykaz dzieci obowiązanych do nauki szkolnej rocznik 1915]
1926-1927
56/132/3.4/571[Kultura i oświata Metryka szkolna - wykaz dzieci obowiązanych do nauki szkolnej rocznik 1916]
1926-1927
56/132/3.4/572[Kultura i oświata Metryka szkolna - wykaz dzieci obowiązanych do nauki szkolnej rocznik 1917]
1926-1927
56/132/3.4/573[Kultura i oświata Metryka szkolna - wykaz dzieci obowiązanych do nauki szkolnej rocznik 1918]
1926-1927
56/132/3.4/574[Kultura i oświata Metryka szkolna - wykaz dzieci obowiązanych do nauki szkolnej rocznik 1919]
1926-1927
56/132/3.4/575[Kultura i oświata Metryka szkolna - wykaz dzieci obowiązanych do nauki szkolnej rocznik 1920]
1926-1927
56/132/3.4/581[Zdrowie publiczne]
1885-1929
56/132/3.4/582[Opieka społeczna]
1908-1938
56/132/3.4/583[Opieka społeczna - Sprawy bezrobocia]
1931-1939
56/132/3.4/584[Opieka społeczna - Fundusz Pracy]
1933-1938
56/132/3.4/585[Księga materiałów fundacji dra Adolfa Dietziusa]
1897-1937
56/132/3.4/586[Opieka społeczna - Fundacja Marii i Leona Godzińskich oraz inne]
1937-1939
56/132/3.3/587[Rolnictwo, hodowla i weterynaria]
1919-1938
56/132/3.4/588[Klęski elementarne]
1924
56/132/3.3/589[Handel, przemysł i rzemiosło]
1913-1921
56/132/3.3/590[Handel, przemysł i rzemiosło]
1919-1924
56/132/3.3/591[Handel, przemysł i rzemiosło]
1925-1939
56/132/3.3/592[Handel, przemysł i rzemiosło - Ceny maksymalne]
1931-1933
56/132/3.3/593[Handel, przemysł i rzemiosło - Wybory do Izby Rzemieślniczej]
1929
56/132/3.4/594[Statystyka i analiza gospodarki komunalnej]
1920-1938
56/132/3.4/598Spis członków gminy uprawnionych do głosowania
1927
56/132/3.10/670Referat Budowlany Inspekcja budowlana podteczka - Zatwierdzanie planów i nadzór nad robotami budowlanymi
1939
56/132/3.10/671Referat Budowlany Inspekcja budowlana podteczka - Różne
1939
56/132/3.10/672Referat Budowlany Inspekcja budowlana podteczka - Remonty budynków prywatnych
1933-1939
56/132/3.10/673Sprawy Komitetu Rozbudowy Miasta
1939
56/132/3.10/674Referat Regulacyjno-Pomiarowy podteczka - Pomiary i plan
1936-1939
56/132/3.10/675Referat Regulacyjno-Pomiarowy Regulacja i pomiary podteczka - Parcelacja i sprawy scaleniowe
1939
56/132/3.10/676Referat Regulacyjno-Pomiarowy Regulacja i pomiary podteczka - Numeracja policyjna domów
1939
56/132/3.10/677Referat Drogowy Drogi i place publiczne podteczka - Budowa dróg, Sprawozdania dla Funduszu Pracy
1939
56/132/3.10/678Referat Drogowy Drogi i place publiczne podteczka - Budowa dróg, Sprawy robotnicze Funduszu Pracy
1939
56/132/3.10/679Referat Drogowy Drogi i place publiczne podteczka - Budowa dróg, Roboty inwestycyjne
1939
56/132/2.7/860[Pismo do Urzędu Miejskiego w Sieniawie w sprawie doręczenia rezolucji Salomei Markowskiej]
1911
56/132/2.7/861[Zwrot kosztów opłat pocztowych z tytułu zastępczego dostarczania korespondencji Biura Krajowego „Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonariuszy we Lwowie”]
1911-1914
56/132/2.7/862[Prenumerata dzienników i wydawnictw urzędowych]
1913-1917
56/132/2.9/863[Pismo Ligi Pomocy Przemysłowej do Magistratu Miasta Jarosławia w sprawie organizacji w Jarosławiu wystawy ruchomej przemysłu krajowego]
1911
56/132/2.9/864[Poświadczenia dla różnych osób wystawiane przez Magistrat Miasta Jarosławia]
1914-1916
56/132/2.9/865[Pismo Magistratu Miasta Sarajewa zawierające apel o udzielenie wsparcia finansowego organizacji: „Bos. Herc. Landesverein für Hilfeleistung und freiwilligen Sanitätsdienst im Kriege und bei Notständen im Frieden”]
1914
56/132/2.9/866[Zbiórki pieniężne i sprzedaż wydawnictw na cele charytatywne]
1915-1918
56/132/2.9/867[Pismo, odezwa i apel Komitetu Polskiego Archiwum Wojennego w Wiedniu do Magistratu Miasta Jarosławia w sprawie gromadzenia zbiorów dla Archiwum]
1915
56/132/2.9/868[Korespondencja związana z odsłonięciem Tarczy Legionów w Jarosławiu]
1915-1916
56/132/2.9/869[Udział Magistratu Miasta Jarosławia w pracach Związku Większych Miast Królestwa Galicji]
1916
56/132/2.9/870[Korespondencja w sprawie przesłania i wyboru fotografii do publikacji "Die Kampfperiode um Jaroslau"]
1916
56/132/2.9/871[Wysyłka telegramów do cesarza Franciszka Józefa I i naczelnego dowódcy armii arcyksięcia Fryderyka z okazji 1 rocznicy uwolnienia miasta od inwazji rosyjskiej]
1916
56/132/2.9/872[Zaproszenia na nabożeństwa z okazji urodzin cesarza Franciszka Józefa I odprawiane w dniu 18 VIII 1916 r. w greckokatolickiej cerkwi parafialnej i kościele ewangelickim w Jarosławiu]
1916
56/132/2.9/873[Zaproszenia na nabożeństwa odprawiane w kościele ewangelickim w Jarosławiu kierowane do Magistratu w Jarosławiu]
1917-1918
56/132/2.9/874[Korespondencja w sprawie planowanego umieszczenia tablicy pamiątkowej na murach kościoła ewangelickiego w Jarosławiu]
1918
56/132/2.9/875[Pismo Archiwum Map w Krakowie do Magistratu Miasta Jarosławia informujace o przesłaniu map gminy Jarosław]
1918
56/132/3.2/876[Sprawa dzierżawy gruntów na Twardówce]
1920-1924
56/132/3.2/877[Zawiadomienia o wymiarze podatku od nieruchomości]
1928-1938
56/132/3.2/878[Wezwania i orzeczenia o wymiarze świadczeń w naturze]
1938
56/132/3.3/879Wykaz cywilnego taboru samochodowego znajdującego się na terenie gminy Jarosław
1922-1938
56/132/3.13/881[Protokoły z posiedzeń Komitetu Parafialnego oraz pisma w sprawie datków konkurencyjnych]
1919-1925
56/132/3.14/882[Pisma w sprawie ufundowania trąbki sygnałowej dla 10 Dywizjonu Artylerii Konnej]
1933-1936
56/132/3.14/883[Kondolencje z powodu śmierci burmistrza Jarosławia Stanisława Sierankiewicza przesyłane do Zarządu Miejskiego w Jarosławiu]
1936
56/132/3.14/884[Pisma związane ze zbiórką pieniędzy na sztandar dla pułku artylerii w Jarosławiu]]
1936-1938
56/132/3.5/434[Alfabetyczny spis wydanych certyfikatów przynależności za czas od 1920-1926 r.]
1920-1926
56/132/3.5/435[Indeks certyfikatów przynależności wydanych od roku 1927]
1927-1936
56/132/3.5/436[Indeks wydanych certyfikatów przynależności od roku 1930]
1930-1939
56/132/3.5/595[Sprawy ogólnoadministracyjne]
1919
56/132/3.5/597Spis członków gminy Jarosław uprawnionych do głosowania
1927
56/132/3.5/613[Wybory do Sejmu i Senatu]
1935-1938
56/132/3.5/614[Ewidencja i kontrola ruchu ludności]
1919-1938
56/132/3.5/615[Bezpieczeństwo i porządek publiczny]
1919-1938
56/132/3.5/616[Sprawy wojskowe]
1909-1938
56/132/3.5/617[Szkody wojenne]
1919-1922
56/132/3.5/618[Danina na cele wojskowe]
1920
56/132/3.5/619[Zarządzenia władz nadrzędnych i propozycje przyłączenia do miasta poszczególnych gmin]
1919-1930
56/132/3.5/620[Sprawy budowlane - Pomiary miasta]
1937-1938
56/132/3.5/621[Sprawy budowlane - Akta dotyczące uprawnień budowlanych, zarządzenia władz nadrzędnych, akta dotyczące osób posiadających uprawnienia budowlane]
1930-1939
56/132/3.5/622[Sprawy budowlane - Sprawy dotyczące ruchu budowlanego oraz spis nieruchomości Krakowskiego i Leżajskiego Przedmieścia]
1920-1935
56/132/3.5/623[Adaptacja koszar im. J. Piłsudskiego]
1919-1936
56/132/3.5/624[Sprawa zniszczeń wojennych w gazowni miejskiej]
1922-1923
56/132/3.5/626[Inwestycje (wraz z dokumentacją techniczną)]
1936-1937
56/132/3.5/627[Sprawy dotyczące budowy bekoniarni Kazimierza Bakalarza]
1930-1935
56/132/3.5/630[Sprawy budowlane - Kanalizacja i studnie wodociągowe]
1920-1939
56/132/3.5/631[Sprawy budowlane - Kosztorys, projekty i sprawozdania z przeprowadzonych badań i wierceń studni]
1937-1939
56/132/3.5/633[Sprawy budowlane - Zezwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną]
1922-1936
56/132/3.5/634[Sprawy budowlane - Zezwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną]
1926-1931
56/132/3.5/635[Sprawy budowlane - Zezwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną, cz. I, cz. II]
1910-1938
56/132/3.5/636[Sprawy budowlane - Zezwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną]
1917-1938
56/132/3.5/638[Sprawy budowlane - Zezwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną, cz. I i II]
1931-1938
56/132/3.5/639[Sprawy budowlane - Zezwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną]
1933-1938
56/132/3.5/640[Sprawy budowlane - Zezwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną]
1931-1938
56/132/3.5/641[Sprawy budowlane - Zezwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną, cz. I i II]
1906-1935
56/132/3.5/642[Sprawy budowlane - Zezwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną, cz. I i II]
1934-1938
56/132/3.5/643[Sprawy budowlane - Zezwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną]
1937-1938
56/132/3.5/644[Sprawy budowlane - Zezwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną]
1937-1938
56/132/3.5/645[Sprawy budowlane - Zezwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną]
1938
56/132/3.5/646[Sprawy budowlane - Zezwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną]
1937-1939
56/132/3.5/647[Aprowizacja i walka z drożyzną]
1919
56/132/3.5/649[Sprawy sądowe]
1914-1938
56/132/3.5/650Listy powołanych przysięgłych na lata: 1919, 1923, 1925, 1930, 1931, 1932, 1933, 1935
1919-1935
56/132/3.6/651Okólniki i zarządzenia
1939
56/132/3.6/652Sprawy organizacyjne biur Zarządu Miejskiego
1939
56/132/3.6/653Sprawy organizacyjne przedsiębiorstw i zakładów
1939
56/132/3.6/654Kontrola i sprawozdawczość podteczka - kontrola wewnętrzna
1939
56/132/3.6/655Kontrola i sprawozdawczość podteczka - kontrola zewnętrzna
1939
56/132/3.6/656Kontrola i sprawozdawczość podteczka - Sprawozdawczość
1939
56/132/3.6/658Sprawy sądowe i prawne podteczka - Opinie prawne
1938-1939
56/132/3.6/659Sprawy sądowe i prawne podteczka - Sprawy ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej
1929-1939
56/132/3.6/660Sprawy reprezentacyjne
1939
56/132/3.6/662Delegaci
1939
56/132/3.6/663Różne
1939
56/132/3.7/664Kredyt podteczka - Długi długoterminowe
1939
56/132/3.8/665Referat Ogólnoadministracyjny Sprawy przemysłowe podteczka - Zakłady przemysłowe
1938-1939
56/132/3.8/667Referat Ogólnoadministracyjny Sprawy straży pożarnej podteczka - Sprawy służby przeciwpożarowej
1939
56/132/3.9/668Referat Oświaty, Kultury i Sztuki Oświata, kultura i sztuka podteczka - Organizacje oświatowe i kulturalne
1939
56/132/3.9/669Referat Opieki Społecznej Fundacje podteczka - Fundacja Dietziusów
1939
56/132/3.5/880[Hala targowa]
1919-1925
Zespół 135: Akta miasta Leżajska
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/135/0/2DSigismundus Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae etc.
1519
Zespół 139: Akta miasta Rudnika
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/139/1/1[Księga radziecko-wójtowska]
1563-1711
56/139/2/2[Akta z lat 1695-1836]
1695-1836
56/139/3/3[Protest mieszkańców w sprawie nieprawidłowości w przeprowadzeniu wyborów do Rady Miejskiej]
1931
56/139/3/4[Odpisy protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej]
1935-1939
56/139/3/5Księga posiedzeń Zarządu Miejskiego w Rudniku
1937-1945
56/139/3/6[Odpisy protokołów z posiedzeń Zarządu Miejskiego]
1937-1939
56/139/3/7[Zalecenia pokontrolne Wydziału Powiatowego w Nisku wydane po przeprowadzeniu w dniu 16 XII 1938 r. lustracji Zarządu Miejskiego w Rudniku]
1939
56/139/3/8[Statuty etatów służbowych dla pracowników miejskich, regulaminy i instrukcje służbowe]
1925-1938
56/139/3/10[Mapki parcel, wyciąg z ksiąg gruntowych, wykaz sprzedanych parcel]
1923-1934
56/139/3/11[Przetargi na dzierżawę i umowy dzierżawne (opłat targowych, obiektów targowych, pomieszczeń rzeźni, połowu ryb, zbierania nawozu)]
1925-1933
56/139/3/12[Regulaminy rzeźni i targowisk]
1930-1938
56/139/3/13[Dzierżawa gruntów pod stacje benzynowe przez firmy "Karpaty" i "Galicja"]
1930-1938
56/139/3/14[Wynajem gruntów dla Skarbu Państwa pod warsztaty amunicyjne]
1938
56/139/3/15[Sprzedaż parcel gruntowych w Tarnogórze i Kopkach]
1938
56/139/4/16[Budżet na rok 1934/35 oraz sprawozdanie roczne z jego wykonania]
1934-1935
56/139/4/17Budżet na rok 1935/36 [oraz roczne sprawozdanie rachunkowe z jego wykonania]
1935-1937
56/139/4/18Budżet na rok 1936/37 [oraz sprawozdanie z jego wykonania]
1936-1937
56/139/4/19[Preliminarz budżetowy, budżet dodatkowy na rok 1937/38 oraz sprawozdania z ich wykonania]
1937-1939
56/139/4/20[Realizacja budżetu na rok 1938/39]
1938-1939
56/139/4/21[Budżet na rok 1939/40 i korespondencja w sprawie jego uchwalenia]
1938-1939
56/139/4/22Księga kontowa dochodów budżetowych
1929-1934
56/139/4/23Księga kontowa dochodów budżetowych
1934-1939
56/139/4/25Książka kasowa
1929-1934
56/139/4/26Książka kasowa
1929-1937
56/139/4/27[Statuty opłat i podatków komunalnych]
1934-1939
56/139/4/28[Starania o redukcję zadłużenia miasta]
1934-1938
56/139/4/29[Akta dotyczące przydziału kredytów na rozbudowę miasta]
1938-1939
56/139/5/30[Opieka społeczna i służba zdrowia - legitymacja bezrobotnego, okólniki władz nadrzędnych]
1935-1939
56/139/6/31[Sprawy wojskowe - wykazy poborowych rocznika 1906\; plan podróży i czynności Komisji poborowej na rok 1928]
1927-1928
56/139/6/32[Sprawy budowlane - protokoły sporządzone przez Komisję Sanitarno-Budowlaną, budowa mostu, urządzenie targowiska, rozbudowa rzeźni miejskiej, plan inwestycyjny na rok 1938]
1929-1938
56/139/6/33[Zarządzenia władz nadrzędnych dotyczące Komisji Budowlanej, regulamin Komisji\; Sprawy pomiarów miasta i planów zabudowy: oferty i umowa na pomiary oraz nadzór nad pracami pomiarowymi]
1937-1939
56/139/6/34[Działalność Komitetu Rozbudowy Miasta - podania o udzielenie pożyczek, protokoły posiedzeń, korespondencja]
1938-1939
56/139/6/35[Elektryfikacja miasta]
1928-1934
56/139/6/36[Budowa Domu Oświatowego im. J. Piłsudskego w Rudniku]
1930-1938
56/139/7/37[Zarządzenia władz nadrzędnych]
1940-1944
56/139/7/38[Protokół z przejęcia w dniu 1 III 1941 roku urzędu burmistrza przez Kazimierza Krumholtza]
1941
56/139/8/39Roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1939/40
1940
56/139/8/40[Sprawy finansowe - uchwalenie budżetu, statuty opłat, pobór podatków]
1940-1944
56/139/8/41Księga dochodów budżetowych
1941-1944
56/139/8/43Administration-Buch [Księga główna]
1943
56/139/8/44Księga dłużników i wierzycieli
1942
56/139/8/45Księga dłużników i wierzycieli
1943
56/139/9/49[Statystyka rolna dotycząca inwentarza i obszaru gospodarstw rolnych]
1941-1944
56/139/9/50[Kontyngenty - wymiar i pobór]
1940-1944
56/139/9/51[Przemysł i handel - karty rejestracyjne, zezwolenia na prowadzenie sklepów, protokoły pokontrolne spółdzielni]
1940-1944
56/139/9/52Rejestr kart rejestracyjnych [ewidencja wydanych kart przemysłowych]
1941-1943
56/139/10/53[Opieka społeczna i zdrowie publiczne - przyznanie zasiłków, koszty leczenia, prześwietlenia]
1943-1944
56/139/11/54[Bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykazy załączników, sporządzenie spisów młodzieży, zameldowania policyjne]
1939-1944
56/139/11/55[Pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych, sprawy lokalowe - przydział lokali]
1940-1944
56/139/11/59[Reglamentacja towarów- rozdzielniki i rozliczenia]
1940-1944
56/139/11/60Bestellungen für Strohschuhe [zamówienia na słomiane buty]
1943
Zespół 140: Polska Rada Narodowa w Przemyślu
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/140/1/1Przegląd aktów w sprawie organizacji Polskiej Rady Narodowej
1918-1919
56/140/1/2[Zarządzenia Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie dotyczące wypłaty zasiłków, asystencji wojskowej, obrotu artykułami żywnościowymi i monopolowymi]
1918-1919
56/140/1/3[Zarządzenia własne]
1918-1919
56/140/1/4Przegląd aktów w sprawie Tymczasowej Rady Miejskiej w Przemyślu
1918-1919
56/140/1/5Protokół spisany przez delegata Starostwa w Przemyślu z członkami Tymczasowej Komisji Rządzącej w Birczy
1918
56/140/1/6[Sprawy wyborów do Sejmu, doniesienie Głównej Komisji Wyborczej w Przemyślu do PRN o niewszczynanie postępowania wyborczego przez gminę Mielnów, Krasice, Olszany]
1919
56/140/1/7[Sprawy personalne: usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniach, prośby o zatrudnienie, referencje]
1918-1919
56/140/2/8[Sprawy wojskowe]
1918-1919
56/140/2/9[Skargi i zażalenia na postępowanie urzędników wojskowych - wnoszone do Polskiej Rady Narodowej w Przemyślu]
1918-1919
56/140/2/10[Powiatowa Komisja Zasiłkowa w Przemyślu: pismo do PRN w sprawie wypłaty zaległych zasiłków rodzinom powołanych do służby wojskowej]
1919
56/140/2/11[Akta dotyczące udziału uczniów Gimnazjum Polskiego na Zasaniu w walce o wyzwolenie miasta Przemyśla]
1918
56/140/2/12Przegląd aktów w sprawie milicji żydowskiej
1918
56/140/2/13[Zezwolenia na broń]
1919
56/140/2/14[Zezwolenia na tymczasowy pobyt w mieście Przemyślu: prośby, poręczenia, zezwolenia]
1918-1919
56/140/2/15[Nadzór nad prasą]
1919
56/140/2/16[Nadzór nad stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi]
1918-1919
56/140/2/17[Przejmowanie budynków byłego wojska austriackiego na cele miasta, prośby towarzystw społecznych i kulturalnych o przekazywanie budynków]
1918-1919
56/140/2/18[Sprawy przemysłu i handlu]
1918-1919
56/140/2/19[Nadzór nad aprowizacją miasta: zakaz wywozu żywności, walka z drożyzną i paskarstwem, rozporządzenie o obrocie artykułami żywnościowymi]
1918-1919
56/140/2/20[Sprawy opieki społecznej: prośby o zapomogi i zasiłki, pensje wdowie, skierowanie do szpitala, listy wypłaconych zasiłków dla nauczycielstwa]
1918-1919
56/140/3/21[Sprawy pomocy dla ewakuowanych]
1919
56/140/3/22Protokół [podawczy]
1918
56/140/3/23Afisze Polskiej Rady Narodowej w Przemyślu
1918-1919
56/140/3/25Biuletyn Rady Robotniczej w Przemyślu: nr 3 grudzień 1918 r., nr 6 styczeń 1919 rok
1918-1919
56/140/3/27Prasa ukraińskiej Rady Narodowej w Przemyślu, gazety: Wola, Robotnicza Gazeta
1918
56/140/3/28Afisze Żydowskiej Rady Ludowej w Przemyślu
1918
Zespół 142: Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu
SygnaturaOpis jednostkiLata
56/142/0/1Ustawy Rządu duchownego in ritu g.u.c. diecezji Przemyskiej na Congregacji Sobornej uchwalone - Impressum Cracoviae
1694
56/142/0/1DLew, książę halicki syn Daniły nadaje cerkwi św. Spasa wieś Straszewice i "Sozań"
1291
56/142/0/2DLew, książę halicki, syn Daniły biskupowi samborskiemu Ilarionowi 15 ludzi we wsi Wołkowyja (dziś Busowiska) dla posługi nadaje dla posługi biskupa nowo zbudowanej cerkwi św. Spasa
1292
56/142/0/3DLew, książę halicki, syn Daniły nadaje biskupstwu przemyskiemu wieś "Ruszowiczi" Hruszowice
1301
56/142/0/4DWładysław, książę opolski nadaje Konstantemu Dijak kościoły św. Spasa w Przemyślu, św. Ilii w Małkowicach razem ze wszystkimi prawami, beneficjami, dochodami, itp.
1378
56/142/0/5DStaszko z Dawidowa, starosta samborski rozgranicza dobra należące do monasteru św. Spasa od dóbr Strzałkowce
1422
56/142/0/6DSpytko z Tarnowa, starosta ruski podaje do wiadomości wyrok w sporze pomiędzy Ilią władyką przemyskim i Januszem Nasangiewiczem o grunta we wsi Komarnice
1424
56/142/0/7DWłodek, starosta samborski odgranicza ziemie klasztorne Panny Marii i wsi Tereszewa od miasta Starego Sambora
1424
56/142/0/8DKazimierz Jagiellończyk, król polski obiecuje Iwanowi Bireckiemu biskupstwo przemyskie obrządku greckiego
1467
56/142/0/9DJakub z Cieszacina, sędzia i Rafał z Pruchnika, podsędek przemyski, transumują i potwierdzają dokument: 1476, 5 III. Przemyśl. Margaretka alias Marena Cundrathowa z przedmieścia grodu przemyskiego z dziećmi Błażejem i dorotą zapisują Iwanowi władyce przemyskiemu i cerkwi św. Mikołaja wszystkie swoje dobra położone na przedmieściu przemyskim
1499
56/142/0/10DJan Odrowąż ze Sprowy, wojewoda bełski, starosta samborski wydaje wyrok w sporze o granicę i drogę pomiędzy Antonim, władyką przemyskim a Mikołajem Talachowskim we wsi
1510
56/142/0/11DZygmunt I, król polski potwierdza dokument: in castro Sanok, 1501, 1 X. Mikołaj de Kamienicz, starosta sanocki nadaje Jerzemu i Jackowi Kulczyckiemu wójtostwo we wsi Smolnik
1510
56/142/0/12DZygmunt I, król polski wydaje mandat o zabezpieczenie dóbr biskupa po śmierci władyki przemyskiego
1518
56/142/0/13DStanisław de Jaksmanice i inni członkowie sądu ziemskiego przemyskiego stwierdzają, że dziedzice Walawy sprzedali grunt w Walawie Joachimowi, władyce przemyskiemu
1525
56/142/0/14DMikołaj Derszniak de Rokitnicza, sędzia i Jan Borowski, podsędek ziemski przemyski, stwierdzają, że bracia Skorutowie sprzedali dobra Wielunice Joachimowi, władyce przemyskiemu
1528
56/142/0/15DZygmunt I, król polski wprowadza i przekazuje biskupstwo przemyskie obrządku greckiego Olechnii Terleckiemu do pomocy chorego biskupa Joachima
1528
56/142/0/16DMikołaj Derszniak de Rokitnicza, sędzia i Andrzej Krzeczkowski, podsędek ziemski przemyski, stwierdzają, że Piotr Wasko Paczławscy i Jan Herburt dokonali wymiany dóbr Zabłocie i Łaki Czyrtoryje pomiędzy Wielunicami i Poskowizami
1534
56/142/0/17DŁawrenty [Terlecki], biskup przemyski obrządku greckiego transumuje i potwierdza dokument: 1422, 18 X, b.m. Ilia, biskup przemyski obrządku greckiego oświadcza, że Okoł sprzedał Konratowi dworzyszcze na przedmieściu Wilcze w Przemyślu
1535
56/142/0/18DZygmunt I, król polski potwierdza dokument: Wilno, 1535, 10 III, w którym potwierdza dokument: Sandomierz 1407, II połowa sierpnia Władysław Jagiełło, król polski potwierdza uposażenie władyctwa przemyskiego i niektóre jego przywileje
1538
56/142/0/19DZygmunt August, król polski transumuje i potwierdza dokument: Lwów, 1301, 8 X, Lew, książę halicki, nadaje biskupowi przemyskiemu wieś "Ruszowiczi" Hruszowice (zob . sygn. 5D)
1549
56/142/0/20DZygmunt August, król polski transumuje i potwierdza dokument: Pohonycze, 1422, 21 I. Staśko z Dawidowa, starosta samborski rozgranicza dobra biskupstwa przemyskiego od dóbr wsi Strzałkowcze (zob. sygn. 5D)
1549
56/142/0/21DZygmunt August, król polski transumuje i potwierdza dokument: Wilno, 1535, 10 III, w którym potwierdza dokument: Sandomierz 1407, II połowa sierpnia Władysław Jagiełło, król polski potwierdza uposażenie władyctwa przemyskiego i niektóre jego przywileje (zob. sygn. 18 D)
1549
56/142/0/22DZygmunt August, król polski nadaje władyce przemyskiemu Antoniemu Radyłowskiemu przywilej na zabudowanie za i w obrębie murów miejskich w Przemyślu
1550
56/142/0/23DZygmunt August, król polski transumuje i potwierdza dokument: Kraków, 1546, 24 V. Bona, królowa Polski zwalnia popów obrządku greckiego starostwa samborskiego od opłat po zmarłych
1553
56/142/0/24DZygmunt August, król polski uwalnia władykę przemyskiego Antoniego Radyłowskiego od jurysdykcji świeckiej
1553
56/142/0/25DZygmunt August, król polski transumuje i potwierdza dokument: Lwów, 1378, 6 XI. Władysław, książę opolski nadaje Konstantemu Dijak kościoły św. Spasa w Przemyślu, św. Ilii w Małkowicach razem ze wszystkimi prawami, beneficjami, dochodami, itp.
1552
56/142/0/26DZygmunt August, król polski wydaje wyrok pomiędzy Antonim Radyłowskim, władyką przemyskim a Janem Dziaduskim, biskupem rzymskokatolickim w sprawie dziesięciny ze wsi Walawa
1553
56/142/0/27DZygmunt August, król polski pozwala Antoniemu Radyłowskiemu, władyce przemyskiemu budować domy w Przemyślu w obrębie murów
1554
56/142/0/28DZygmunt August, król polski transumuje i potwierdza dokument: Kraków, 1553. Piotr Kmita zwalnia poddanych dóbr Walawy i Mościczan od prac na rzecz zamku w Medyce
1554
56/142/0/29DZygmunt August, król polski potwierdza przywilej królowej bony dla Antoniego Radyłowskiego, władyki przemyskiego na las zwany Dubno i monaster św. Spasa
1554
56/142/0/30DZygmunt August, król polski transumuje i potwierdza ugodę zawartą w dzień św. Sebastiana 1551 roku pomiędzy miastem Przemyślem a Antonim Jacko, władyką przemyskim w sprawie posiadania ogrodów na przedmieściach Przemyśla
1554
56/142/0/31DZygmunt August, król polski transumuje i potwierdza przywilej ksiącia Lwa, syna Daniły dla cerkwi św. Spasa (zob. sygn. 1D)
1555
56/142/0/32DZygmunt August, król polski wydaje wyrok w sporze o dziesięćinę pomiędzy Jakubem plebanem de Wiszatycze a Antonim Radyłowskim, władyką przemyskim
1555
56/142/0/33DZygmunt August, król polski potwierdza nadanie uczynione przez księcia Lwa gruntów leżących nad Dniestrem między Torczynowiczami a Taranowicami na rzecz biskupa przemyskiego
1556
56/142/0/34DZygmunt August, król polski zezwala Antoniemu Radyłowskiemu na wolny wrąb należących do wsi Krzemień, Zabralska Wola, Suszyce
1557
56/142/0/35DZygmunt August, król polski zatwierdza sprzedaż wójtostwa Sechinie dokonanego przez Stanisława Konarskiego na rzecz Antoniego Radyłowskiego, władyki przemyskiego
1558
56/142/0/36DZygmunt August, król polski potwierdza ugodę z 1512 roku w sprawie rozgraniczenia dóbr Straszewice władyki Antoniego Radyłowskiego od dóbr Kobla i Wola Koblańska wojewody ruskiego Jana Odrowąża de Sprowa
1558
56/142/0/37DZygmunt August, król polski transumuje i potwierdza ugodę pomiędzy miastem Przemyślem a władyką przemyskim Antonim Radyłowskim (zob. sygn. 30D)
1558
56/142/0/38DZygmunt August, król polski transumuje i potwierdza antoniemu Radyłowskiemu biskupowi przemyskiemu łąki zwane Czarthorie połozone między wsią Wielunice a Malchowice, darowane przez Jakuba Herburta z Fulsztyna cerkwi katedralnej w Przemyślu
1559
56/142/0/39DZygmunt August, król polski potwierdza dokument: Przemyśl, 1558, 12 IX. Spytek Jordan, starosta przemyski we wsi Korosno koło Przemyśla
1559
56/142/0/40DZygmunt August, król polski zwalnia ogród należący do Antoniego Radyłowskiego, władyki przemyskiego zwany Michajłowskie na przedmieściu Przemyśla od wszelkich ciężarów
1559
56/142/0/41DZygmunt August, król polski nadaje Jakubowi Kolddskiemu wieś Wielenice z prawem dziedziczenia jego męskich potomków po śmierci Joachima, władyki przemyskiego
1559
56/142/0/42DZygmunt August, król polski potwierdza zrzeczenie się przez Jakuba Koludskiego praw do dóbr Wielenice na rzecz Antoniego Radyłowskiego, władyki przemyskiego i jego następców
1560
56/142/0/43DZygmunt August, król polski potwierdza akt zrzeczenia się przez Stanisława Konarskiego praw do wójtostwa we wsi Szechynie na rzecz Antoniego Radyłowskiego, władyki przemyskiego (zob. sygn. 35D)
1562
56/142/0/44DZygmunt August, król polski potwierdza Antoniemu Radyłowskiemu władyce przemyskiemu uczynioną w 1541 roku sprzedaż Waśki Pacławskiego dóbr Czartoryje Laurentemu władyce przemyskiemu
1562
56/142/0/45DBarbara, wdowa po Piotrze Kmicie z Wiśnicza, wojewodzie krakowskim, staroście przemyskim, etc. Potwierdza testament swego męża Piotra Kmity w sprawie egzystencji krajnika Sobieńskiego i budowy nowej cerkwi we wsi Czarna
1562
56/142/0/46DZygmunt August, król polski udziela Antoniemu Radyłowskiemu, władyce przemyskiemu immunitetu kościelnego we wsi Szechinia
1563
56/142/0/47DZygmunt August, król polski zwalnia duchowieństwo obrządku greckiego od zależności starosty samborskiego
1564
56/142/0/48DMandat Zygmunta Augusta, króla polskiego do urzędników i szlachty ziemi ruskiej, by nie przeszkadzali w wypełnianiu obrządków religijnych ludności wyznania greckiego
1565
56/142/0/49DZygmunt August, król polski zezwala Antoniemu Radyłowskiemu, władyce przemyskiemu, samborskiemu na posiadanie dożywotnio wójtostwa we wsi Szechinie do starostwa przemyskiego należącej
1566
56/142/0/50DZygmunt August, król polski nadaje Łukaszowi Ihnatowiczowi popostwo we wsi Cotkowice albo Czukiew [Kotkowice albo Czukiew koło Sambora] i przyłącza do niego obszar pola
1569
56/142/0/51DZygmunt August, król polski nadaje Antoniemu Radyłowskiemu, władyce przemyskiemu i jego sukcesororm ogród zwany Michajłowska w Przemyślu
1569
56/142/0/52DZygmunt August, król polski potwierdza dokument: w Samborze, 1567, 18 III. Jan Starzechowski, starosta samborski eryguje popostwo we wsi Żukotyń, koło Sambora i nadaje mu dwa łany pola
1570
56/142/0/53DKopia oblaty w grodzie Halicz przywileju Zygmunta Augusta potwierdzonego przez Henryka Walezego dla lwowian obrządku greckiego
1574
56/142/0/54DMikołaj Herborth de Fulstin, starosta lwowski, właściciel dóbr Sobień i Lesko stwierdza, że pop Andrzej z Załuża sprzedał popostwo w Załużu wraz ze wszystkimi przynależnościami popowi Iwanowi Paczkowskiemu z Paczkowa
1575
56/142/0/55DStefan, król polski zezwala Antoniemu Radyłowskiemu, władyce przemyskiemu i samborskiemu mianowac koadiutorem władyctwa przemyskiego Jana Radyłowskiego
1578
56/142/0/56DStefan, król polski wydaje wyrok w sporze pomiedzy rajcami i mieszczanami miasta Sambora a Antonim Radyłowskim, władyką przemyskim o place i domy kościelne w tym mieście
1579
56/142/0/57DStefan, król polski transumuje i potwierdza dokument: Piotrków, 1563, 2 III Zygmunt August, król polski udziela Antoniemu Radyłowskiemu, władyce przemyskiemu immunitetu kościelnego we wsi Szechinia (zob. sygn. 46D)
1584
56/142/0/58DStefan, król polski wyraża zgodę (jako patron i kolator) na objęcie biskupstwa przemyskiego obrządku greckiego przez Steczka Brilińskiego
1581
56/142/0/59DMikołaj Tarło ze Szczekocin, chorąży przemyski stwierdza, że sprzedał Steczkowi Baczyńskiemu popostwo w Polanie (koło Dobromila)
1582
56/142/0/60DStefan, król polski transumuje i potwierdza dokument: Brześć, 7019 (1511), 2 VII, na sejmie wielkim. Zygmunt I, król polski powołując się na przywileje swego ojca Kazimierza i brata Aleksandra, królów polskich uwalnia duchowieństwo obrządku greckiego od jurysdykcji świeckiej
1585
56/142/0/61DStefan, król polski potwierdza mieszczanom przemyskim religii greckiej wolność praktyk religijnych
1585
56/142/0/62DStanisław Tharnawski z Tarnawy i Olchowy, chorąży ziemi sanockiej oznajmia, że sprzedał popostwo we wsi Tarnawie Jackowi, synowi Jurka Radyckiego, popa tarnawskiego wraz ze wszystkimi przynależnościami
1588
56/142/0/63DStanisław Tharnawski z Tarnawy, chorąży ziemi sanockiej stwierdza, że sprzedał popostwo we wsi Tarnawie Jackowi, synowi Jurka Radyckiego, popa tarnawskiego za 40 grzywien każda grzywna licząc po 48 groszy wraz ze wszystkimi przynależnościami
1588
56/142/0/64DStanisław Tharnawski z Tarnawy, chorąży ziemi sanockiej oznajmia, że sprzedał popostwo we wsi Olchowa Hryhoremu, synowi Jurka Radyckiego, popa tarnawskiego za 30 talarów bitych wraz ze wszystkimi przynależnościami i wolnościami
1590
56/142/0/65DZygmunt III, król polski poleca Michała Kopystyńskiego na biskupa przemyskiego
1591
56/142/0/66DStanisław Tarnawski z Tarnawy, chorąży ziemi sanockiej oznajmia, że sprzedał popostwo na przedmieściu Balickim Pawłowi synowi popa Maxyma za 60 złotych
1593
56/142/0/67DZygmunt III, król polski zezwala Lechnie popowi Żukotyna na dawanie 2 łanów pola na rzecz swoich synów Ignacego i Wasyla
1593
56/142/0/68DStanisław Stadnicki ze Żmigroda sprzedaje popostwo we wsi Stuposiany Olexowi popowi i jego potomkom
1599
56/142/0/69DStanisław Stadnicki ze Żmigroda sprzedaje Kostowi Pacławskiemu popowi i Jackowi diakonowi popostwo w Załużu koło Sanoka za kwotę złotych 150 i uwalnia ich od wszelkich ciężarów
1600
56/142/0/70DAleksander Ostrogski, wojewoda wołyński nadaje popu Leontemu cerkiew w Zalesku (powiat Jarosław) wraz z gruntami i dziesięcinami od kmieci i zagrodników
1601
56/142/0/71DZygmunt III, król polski potwierdza dokument, w którym Zygmunt August uwalnia wójtostwo w Szechyniach (koło Przemyśla) od wszelkich ciężarów i nadaje to wójtostwo cerkwi św. Jana Chrzciciela w Przemyślu
1603
56/142/0/72DZygmunt III, król polski potwierdza metropolicie kijowskiemu i halickiemu prawa duchownych greckiej religii otrzymane od poprzedników, uwalnia od jurysdykcji świeckiej, daje kolatury cerkwi
1605
56/142/0/73DZygmunt III, król polski zachowuje popa Hrycia i jego synów w posiadaniu popostwa we wsi surowicza (koło Bukowska) z zastrzeżeniem, że po ich śmierci popostwo przechodzi do dyspozycji króla
1605
56/142/0/74DPaweł v, papież potwierdza ojcom dominikanom prowincji polskiej przywileje nadane przez poprzedników
1606
56/142/0/75DJan Karol Tarło, dziedzic na Janowcu i Czaplach transumuje i potwierdza sprzedaż popostwa w Czaplach przez swoje poprzedniczki Reginę z roku 1587 i Barbarę z Tarłową Suchaczewską
1610
56/142/0/76DMikołaj Wolski, marszałek koronny sprzedaje Teodorowi popostwo we wsi Jureczkowa (koło Ustrzyk Dolnych) za sumę 150 złotych i potwierdza odbiór tej sumy
1615
56/142/0/77DZygmunt III, król polski potwierdza dekret (1615, 11 VI) na błoniu miejskim pomiędzy biskupem przemyskim obrządku greckiego a mieszczanami przemyskimi o Błonie i inne posiadłości
1616
56/142/0/78DStanisław Stadnicki ze Żmigrodu stwierdza, że sprzedał popostwo na Wuyskim (Wujskie) Semianowi
1619
56/142/0/79DZygmunt III, król polski transumuje i potwierdza dokument: 1616, 31 III (ultima Martii). Mikołaj Daniłowicz, starosta samborski zachowuje popów przy popostwie we wsi Płoskie (koło Starego Sambora)
1616
56/142/0/80DKatarzyna Sieniawska, podczaszyna koronna nadaje Iwanowi popostwo we wsi Dobrzańskich (dobra, powiat Jarosław) w dożywocie
1620
56/142/0/81DMikołaj Hieronim Sieniawski, hrabia na Szkłowie i Myszy zachowuje popa Stefana przy prawie i cerkwie we wsi Dobrzańskiej (Dobra w dekanacie jarosławskim)
1621
56/142/0/82DZygmunt III, król polski potwierdza dokument: w Samborze, 1621, 12 XII. Mikołaj Daniłowicz potwierdza Prokopa i Iwana w używaniu popostwa we wsi Gwoździec w ekonomii samborskiej i nadaje im pole
1625
56/142/0/83DJan Karol Tarło ze Szczekanowicz potwierdza popowio Światłoszowi sprzedaz popostwa w Humieńcu koło Sambora przez swego brata Pawła i wszystkie nadane przez niego wolności
1626
56/142/0/84DJan Daniłowicz, dziedzic Oleska, wojewoda ziem ruskich, etc. odnawia erekcję cerkwi w Olesku
1627
56/142/0/85DElżbieta Korniatkowa sprzedaje popostwo i półłanek roli z łąkami w Tamarowicach koło Mościsk popowiczowi Fedorowi i jego bratu Michałowi
1628
56/142/0/86DAtanazy Krupecki, biskup przemyski i samborski oznajmia panom, że prości chłopi popostwo sobie przywłaszczyli i sprawy duchowne odprawują, których już na synodach wyklęto. Równocześnie prosi, aby się starali o sublewację z tejże klątwy.
1632
56/142/0/87DWładysław IV, król polski poleca Iwana Romanowicza Popiela na biskupa przemyskiego
1633
56/142/0/88DWładysław IV, krol polski pozwala założyć bractwo religii prawosławnej przy cerkwi św. Trójcy w Przemyślu i pozwala na swobodne odprawianie praktyk religijnych
1633
56/142/0/89DWładysław IV, król polski zrównuje mieszczan i przedmieszczan przemyskich wyznania greckiego w prawach z katolikami - mogą być oni wybierani do wszelkich urzędów miejskich oraz wykonywać wszelkie rzemiosła
1633
56/142/0/90DStanisław hrabia na Wiśniczu Lubomirski, wojewoda ziem ruskich, etc. daje Andrzejowi Ulickiemu popowi Rostockiemu przywilej na popostwo
1636
56/142/0/91DWładysław IV, król polski zachowuje Moszka Salomowicza w używaniu ogrodu w Jaworowie
1637
56/142/0/92DDaniel Pioruński (sołtys) sprzedaje łan ziemi Hołe sołtystwa swego Bazylemu Procewiczowi prezbiterowi pioruńskiemu za 200 złotych
1640
56/142/0/93DOdpust dla cerkwi w Powroźniku (koło Muszyny) przez Anatazego Krupeckiego, władykę przemyskiego pozwolony
1642
56/142/0/94DWładysław IV, król polski potwierdza dokument: Żółkiew, 1642, 25 IX. Jakub Sobieski, wojewoda ziem ruskich potwierdza wolności bractwu cerkwi św. Jura w Jaworowie
1645
56/142/0/95DMikołaj Wapowski nadaje Oleksie Steckowiczowi popostwo w Hłudnie (powiat Brzozów), zwalnia je od wszelkich ciężarów i nadaje prawo korzystania z lasów
1648
56/142/0/96DSylwester Kossow, metropolita kijowski, etc. mianuje Antoniego Winnickiego biskupem przemyskim
1650
56/142/0/97DJan Kazimierz, król polski naznacza Aleksandra Winnickiego na biskupa przemyskiego obrządku greckiego
1650
56/142/0/98DJan Kazimierz, król polski potwierdza przywilej Zygmunta III nadający wolność dla popostwa w Bunowie
1652
56/142/0/99DKsiądz Adam Surschiwicz proboszcz [leski] potwierdza nadanie ziemi przez swych poprzedników popowi Iwanowi Wyślickiemu we wsi Jankowski [Jankowce]
1652
56/142/0/100DJan hrabia Zamojski, pan Tarnowic i Jarosławia, starosta rzecycki, etc. 1) potwierdza popu Łukaszowi Matwiejowiczowi prezentę na cerkiew w Wysocku, 2) uwalnia tegoż popa od wszelkich ciężarów z wyjątkiem składanych Rzeczypospolitej
1652-1662
56/142/0/101DJan Kazimierz, król polski zachowuje popowiczów we wsi Jabłonka Diubowa w starostwie samborskim w używaniu łanu
1654
56/142/0/102DStanisław Koniecpolski, kasztelan lubaczowski zachowuje popa cerkwi michowskiej (Michowa koło Dobromila) w używaniu pola, które od dawna należało do cerkwi
1654
56/142/0/103DElżbieta z Potoka Sieniawska, hrabina na Szkłowie i Myszy, pisarzowa polna koronna, etc. nadaje popom Janowi i Jackowi cerkiew cieplicką ze wszystkimi przynależnościami, które do niej od dawna należały
1655
56/142/0/104DAleksander, hrabia na Wiśniczu Lubomirski, koniuszy koronny, etc. na prośbę Andrzeja Ulickiego, parocha Rostockiego, potwierdza przywilej na popostwo Rostockie ojca swego z dnia 20 VI 1636 nadany temu Ulickiemu
1656
56/142/0/105DJan Kazimierz, król polski potwierdza dokument: Warszawa, 1642, 7 VIII. Władysław IV, król polski potwierdza dokument: Lemberg, 1378, 7 XI. Władysław, książę opolski nadaje cerkwiom ś. Zbawiciela (Spasa i Lelium) dwa łany pola w Małkowicach
1657
56/142/0/106DUniwersał, w którym Jan Kazimierz, król polski potwierdza duchowieństwu greckokatolickiemu prawa zawarte w ugodzie hadziackiej
1659
56/142/0/107DStanisław z Goraja Czuryło, sufragan łucki, etc., dziedzic na Siedliskach sprzedaje Iwanowi Trzesce popostwo w Siedliskach (koło Jaworowa) w określonych warunkach
1659
56/142/0/108DJan Kazimierz, król polski potwierdza oblatę dokumentu: Warszawa, 1579, 17 XII. Stefan, król polski na prośbę biskupa przemyskiego Antoniego Radyłowskiego, nadaje kryłoszanom przemyskim dwa domy na przedmieściu przemyskim leżące i uwalnia ich od sądownictwa królewskiego i miejskiego
1660
56/142/0/109DFranciszek z Wielkich Kunczyc Mniszek, kasztelan sądecki uwalnia popa z Woli Cieklińskiej od wszelkich powinności i ciężarów, określa jego powinności i nadaje popostwu w tej wsi kawałek pola
1660
56/142/0/110DJan Kazimierz, król polski nadaje popostwo we wsi Dniestryk w ekonomii samborskiej Onufremu Tymoteuszowi Chomie
1660
56/142/0/111DJan Kazimierz, król polski nadaje popostwo w rypianach synom zmarłego popa Michała
1660
56/142/0/112DElżbieta Wiktoria z Potoka Potocka, oboźna koronna, etc. nadaje dożywotnio braciom stryjecznym cerkiew w Cieplicach ze wszystkimi do niej należącymi pożytkami i uwalnia ich od wszelkich powinności
1661
56/142/0/113DAntoni Winnicki, biskup prawosławny przemyski zatwierdza bractwo przy cerkwi Narodzenia Panny Marii na przedmieściu Przemyśla Błonie
1661
56/142/0/114DJan Kazimierz, król polski potwierdza dokument: Jaworów, 1662, 24 II. Jan z Sobieszyna Sobieski, starosta jaworowski, chorąży koronny potwierdza cerkwi św. Jura w Jaworowie i bractwu cerkiewnemu wszystkie wolności
1662
56/142/0/115DJan Kazimierz, król polski zachowuje popowiczów Eliasza i Seńka w używaniu popostwa we wsi Prosiku albo Nanowie koło Krościenka
1663
56/142/0/116DMikołaj Hieronim z Granowa Sieniawski, hrabia na Szkłowie i Myszy, sprzedaje popowiczom Hrehoremu i Janowi z Cieplic półłanek roli w Dombrownicy ze wszystkimi przynależnościami i eryguje cerkiew w tej miejscowości
1663
56/142/0/117DJan Kazimierz, król polski daje i poleca Antoniego Winnickiego, biskupowa greckokatolickiego przemyskiego na metropolię kijowską
1663
56/142/0/118DOblata dokumentu w grodzie przemyskim, w którym Jan Kazimierz, król polski na prośbę władyki przemyskiego Prokopa Chmielowskiego mianuje Antoniego Terleckiego koadiutorem biskupa
1664
56/142/0/119DAntoni Winnicki, arcybiskup i metropolita kijowski i halicki, biskup przemyski, samborski i sanocki zezwala na założenie bractwa przy cerkwi Przemienienia Pańskiego Wisieńskiego i zatwierdza jego ustawy
1665
56/142/0/120DGryzelda Konstancja Korybutowa na Zamościu, księżna Wiśniowiecka, wojewodzina ziem ruskich potwierdza popu Łukaszowi Matwiejowiczowi z Wysocka koło Jarosławia uwolnienia od wszelkich ciężarów
1665
56/142/0/121DAntoni Winnicki, biskup przemyski po wyborze na metropolitę kijowskiego wprowadza na biskupstwo przemyskiego Grzegorza Hoszowskiego
1667
56/142/0/122DJan Kazimierz, król polski potwierdza duchowieństwu obrządku greckokatolickiego prawa i przywileje nadane przez poprzedników
1668
56/142/0/123DGeorgij Hoszowski, biskup przemyski i sanocki zatwierdza bractwo cerkiewne przy cerkwi w Walawie
1669
56/142/0/124DMichał, król polski potwierdza dokument: Warszawa, 1648, 29 VIII. Jan Kazimierz, król polski potwierdza duchownym obrządku greckiego prawa i przywileje nadane przez swoich poprzednikóq i metropolicie kijowskiemu prawo administrowania wakującymi majątkami cerkiewnymi
1669
56/142/0/125DMichał, król polski potwierdza dokument: Warszawa, 1658, 20 VII. Jan Kazimierz, król polski potwierdza dokument: Kraków, 1633, 23 III. Władysław IV, król polski zrównuje prawosławnych mieszczan przemyskich w prawach z katolikami (zob. sygn. 89D)
1669
56/142/0/126DMichał, król polski potwierdza dokument: Warszawa, 1658, 26 VIII. Jan Kazimierz , król polski potwierdza dekret: Kraków, 1633, 22 III. Władysław IV, król polski zezwala na założenie bractwa przy cerkwi św. Trójcy w Przemyślu (na przedmieściu lwowskim), potwierdza im posiadane grunty i zezwala na swobodne wykonywanie praktyk religijnych
1669
56/142/0/127DMichał, król polski uniwersałem upomina szlachtę ziemi przemyskiej i sanockiej oraz ekonomii samborskiej, aby zaniechali wszelkich presji w stosunku do duchowieństwa ruskiego
1670
56/142/0/128DMichał, król polski zachowuje przy monasterze św. Spasa i dobrach Straszewice i Bussowiska Antoniego Winnickiego, metropolitę kijowskiego, halickiego i całej Rusi
1670
56/142/0/129DMichał, król polski potwierdza dokument: Przemyśl, 1647, 5 X. Burmistrz i rajcy miasta Przemyśla uwalniają cerkiew pod wezwaniem Bogarodzicy na przedmieściu lwowskim miasta Przemyśla od pewnych podatków i opłat i zezwalają na założenie szpitala i szkoły dla dzieci greckokatolickiej religii
1670
56/142/0/130DMichał, król polski zachowuje popów w używaniu i trzymaniu popostwa we wsi Horuczka (koło Sambora) wraz ze wszystkimi przynależnościami i wolnościami
1671
56/142/0/131DMichał, król polski potwierdza dokument: in castro ad Cracoviae, 1657, 17 VIII. Jan Kazimierz, król polski potwierdza dokument: Lemberg, 1378, 7 XI. Władysław, książę opolski nadaje cerkwiom ś. Zbawiciela (Spasa i Leliea) dwa łany pola w Małkowicach (zob. sygn. 105D)
1671
56/142/0/132DMichał, król polski zachowuje popów Tymoteusza i Siemiona we wsi Wołczyn w ekonomii samborskiej w posiadaniu dwóch półłanków
1672
56/142/0/133DJan Sobieski, marszałek i hetman wielki koronny, etc. potwierdza popu Michałowi w Tuczempach prawa i pole nadane jego ojcu Janowi Konstantemu przez Jana Zamojskiego, wojewodę samborskiego oraz poleca namiestnikom, aby nie robili mu żadnej krzywdy, ale bronili
1673
56/142/0/134DMikołaj Hieronim z Granowa Sieniawski, hrabia na Szkłowie i Myszy eryguje cerkiew Dobropole
1674
56/142/0/135DStanisław Koniecpolski, oboźny koronny pozwala bractwu prawosławnemu w Jarosławiu wybudować cerkiew i odbywać swobodnie praktyki religijne, zatwierdza im używanie pola i zwalnia od wszelkich ciężarów
1675
56/142/0/136DJan III, król polski uwalnia dobra duchownych greckokatolickich diecezji przemyskiej od stacji żołnierskich (uniwersał)
1675
56/142/0/137DJan III, król polski potwierdza przywileje nadane przez poprzedników kościołowi greckiemu
1676
56/142/0/138D[Jan III, król polski potwierdza dokument: Kraków, 1669, 19 X. Michał, król polski potwierdza dokument: Warszawa, 1652, 20 II, Jan Kazimierz, król polski potwierdza dokument: Warszawa, 1635, 14 III. Władysław IV, król polski zastrzega, że w arcybiskupstwach połockim, włodzimierskim, pińskim, chełmskim, smoleńskim wszelkie godności duchowne winni piastować unici]
1676
56/142/0/139DFranciszek Kilian z Cieszanowa Cieszanowski potwierdza popom we wsi Rudawka prawa nadane w roku 1638 przez ojca jego na grunta, ogrody, łąki, jakie ciążą, otrzymali oraz powtarza powinności, jakie ciążą na popach tej wsi
1678
56/142/0/140DJan III, król polski zachowuje popów w używaniu popostwa we wsi Dniestryku Hołowieckim (koło Sambora) i potwierdza im zwolnienia od wszelkich ciężarów
1678
56/142/0/141DDymitr Jerzy Korybut, książę Wiśniowiecki, wojewoda krakowski, hetman wielki koronny, etc. podaje do wiadomości, że król uwolnił ojca Teodora Ośmienickiego prezbitera prelickiego od wszelkich ciężarów na rzecz wojska
1678
56/142/0/142DAntoni Winnicki, prawosławny arcybiskup, metropolita kijowski, halicki i całej Rusi, biskup przemyski i archimandryta uniowski zatwierdza bractwo cerkwi Zwiastowania Panny Marii na przedmieściu lwowskim w Przemyślu
1678
56/142/0/143DMaria Kazimiera, królowa Polski potwierdza dokument: Zamość, 1652, 8 VIII. Jan Zamojski, starosta rzeczycki potwierdza popu Łukaszowi Matwiejowiczowi nadanie cerkwi Wysocko z naleążcymi doń pożytkami i zwalnia go od wszelkich ciężarów
1679
56/142/0/144DJan III, król polski zachowuje popów Iwana, Andrzeja i Jakuba Thymonowiczów w trzymaniu na popostwie we wsi Kobylnica Wołoska w starostwie lubaczowskim i potwierdza im wszystkie prawa i zwolnienia od opłat i powinności
1679
56/142/0/145DJan III, król polski daje Janowi Winnickiemu, później Innocentemu przywilej na biskupa przemyskiego obrządku greckokatolickiego
1679
56/142/0/146DJan III, król polski nadaje popu Iwanowi i jego synowi popostwo we wsi Bilec w starostwie medyckim i uwalnia ich od wszelkich ciężarów
1679
56/142/0/147DJan III, król polski zatwierdza Jana Winnickiego na stanowisko władyki przemyskiego
1679
56/142/0/148DMikołaj Hieronim z Granowa Sieniawski, hrabia na Szkłowie i Myszy, marszałek nadworny koronny sprzedaje Jackowi popowi z Cieplic ćwierć roli iłąkę należącą do cerkwi cieplickiej ze wszystkimi przynależnościami i uwalnia jego potomków od wszelkiej powinności
1680
56/142/0/149DPrzeor klasztoru oo. Karmelitów bosych w Przemyślu za zgodą kapituły oo. Karmelitów nadaje Eliaszowi Kumanowiczowi i jego synom popostwo w Hubicach koło Dobromila i ustanawia Waśkę Huka, szwagra Kumanowicza na wypadek gdyby ten ostatni nie miał syna prawnym dziedzicem popostwa
1680
56/142/0/150DJan III, król polski oddaje w zarząd Mojżeszowi Basowiczowi cerkiew św. Jerzego męczennika na przedmieściu przemyskim wraz z ogrodem i rolą do niej należące i ostrzega by bractwo cerkiewne nie mieszało się do dochodów cerkiewnych
1681
56/142/0/151DJan III, król polski potwierdza przywileje: 1) Lublin. 1554, 15 III. Zygmunt August nadaje biskupowi przemyskiemu obrządku greckokatolickiego prawo budowania domów na gruncie cerkiewnym w obrębie murów Przemyśla, 2) Warszawa, 1601, 12 III. Zygmunt III, król polski potwierdza nadanie księcia Lwa, syna Daniły klasztorowi św. Mikołaja we wsi Baszewo (dziś Nahujowice)
1681
56/142/0/152DJan III, król polski zachowuje kniaziów albo wójtów we wsi Mała Lenina w ekonomii samborskiej, w posiadaniu kniastwa w tej wsi
1682
56/142/0/153DJan III, król polski zastrzega, by kancelaria królewska nie nadawała popostwa osobom świeckim w królewszczyznach ziemi przemyskiej bez zaświadczenia biskupa przemyskiego, że dana osoba nadaje się do stanu duchownego
1682
56/142/0/154DJan III, król polski potwierdza Jakubowi prezbiterowi w Zalewskiej Woli nadane mu przez Jana Zamojskiego, wojewodę sandomierskiego i Gryzeldę Korybutową Wiśniowiecką zwolnienie w Jaworowie od czynszów, podwodów i innych składek gromadzkich
1682
56/142/0/155DAleksander z Uniechowa Ustrzycki, wojski ziemi sanockiej, etc. stwierdza, że ksiądz Teodozy Czebentowski kupił u niego ćwierć dla popostwa żurawińskiego i uwalnia go od wszelkich ciężarów dworskich i gromadzkich
1683
56/142/0/156DJan III, król polski nadaje popom Danielowi i Leontemu Łasiutowiczom popostwo w Drohomyślu koło Jaworowa, uwalnia od wszelkich ciężarów i poleca administratorom starostwa lubaczowskiego oddać zabraną część popostwa
1685
56/142/0/157DJan III, król polski potwierdza zwolnienie duchowieństwa greckokatolickiego od podatków i ciężarów i zastrzega, by dobra cerkiewne nie były zastawiane za długi pod groźbą ich przepadku
1687
56/142/0/158DStanisław Suchodół Sucholski nadaje Jakorowi synowi Lucykowemu Kamienieckiemu cerkiew i parochię prawem dziedziczenia na hołym zwane (Hołe Rawskie) i przyznaje mu pole, ogród, łąki, las oraz uwalnia od wszelkich powinności i kwituje odbiór pieniędzy za nie
1687
56/142/0/159DSamuel Jan na Lipni Lipski, stolnik kijowski, etc. przyłącza na prośbę bractwa cerkwi w Posadzie Nowomiejskiej cerkiew św. Jura we wsi Grodzisku do cerkwi Mostki Boskiej Wniebowziętej we wsi Posada Nowomiejska
1687
56/142/0/160DJózef Karol Lubomirski, koniuszy koronny zezwala greckokatolickiemu bractwu w Jarosławiu erygować cerkiew w Jarosławiu i uwalnia grunta do niej należące od wszelkich ciężarów
1688
56/142/0/161DMaria Kazimiera, królowa Polski eryguje cerkiew w Jarosławiu i uwalnia grunt do niej należący od wszelkich ciężarów
1688
56/142/0/162DAdam z Granowa Sieniawski, hrabia na Szkłowie i Myszy, etc. Potwierdza popom cieplickim ćwierć pola nadane im przez poprzedników i nadaje nowy "półćwiartek" pola i równocześnie uwalnia od wszelkich powinności
1688
56/142/0/163DPaweł Krasiński z Krasnej kupuje od popowicza Eliasza część popostwa we wsi Michowa
1689
56/142/0/164DUrszula z Siecina, hrabina w Krasiczynie Modrzewska, podskarbina nadworna koronna, etc. Nadaje popu żmijowskiemu i jego synom (Żmijowska koło Lubaczowa) prawo warzenia piwa i puszczania gorzałki oraz potwierdza im wszystkie wolności
1690
56/142/0/165DJan II, król polski przenosi Jana Małachowskiego, biskupa przemyskiego do diecezji chełmskiej; urzędy diecezji przemyskiej zostawia Innocentemu Winnickiemu
1691
56/142/0/166DJan Małachowski, biskup przemyski obrządku greckokatolickiego zezwala parafianom z przedmieścia radymiańskiego na założenia bractwa przy cerkwi św. Trójcy na tym przedmieściu
1692
56/142/0/167DJan III, król polski potwierdza dokument: Lwów, 1641, 27 X. Władysław IV, król polski zachowuje popa Wasyla i jego synów na popostwie we wsi Kamionka Wołoska w starostwie rzeczyckim i zwalnia ich od wszelkich ciężarów
1692
56/142/0/168DInnocenty Winnicki, biskup przemyski, sanocki i samborski zatwierdza bractwo cerkwi pod wezwaniem św. Trójcy w Makowiskach
1693
56/142/0/169DInnocenty Winnicki, biskup przemyski, sanocki i samborski zatwierdza bractwo cerkwi pod wezwaniem św. Trójcy na podgrodziu w Radymnie
1693
56/142/0/170DBurmistrz i rajcy miasta Przemyśla potwierdzaja erekcję cerkwi pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny na gruncie zwanym Frytowskie na Błoniu wydanym popowi Teodorowi Wyszyńskiemu w roku 1640
1693
56/142/0/171DJan Bonawentura in Krasne...Krasiński, wojewoda płocki, etc.potwierdza cerkwi we wsi Wola Lacka wszelkie nadania i wolności otrzymane od swoich przodków
1693
56/142/0/172DMichał Chłopicki, skarbnik ziemi żydaczowskiej sprzedaje popu Piotrowi Baranieckiemu część popostwa we wsi Wykoty (koło Sambora) za sumę 300 złotych, kwituje odbiór tej sumy i uwalnia go od wszelkich ciężarów
1694
56/142/0/173DInnocenty Winnicki, władyka przemyski daje braciom Stefanowi i Janowi Kimakowiczom cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja w Nahujowicach koło Sambora w administrowanie z prawem używania wszystkich posiadłości z dawna do niej należących
1694
56/142/0/174DJan III, król polski zwołuje szlachtę powiatu żydaczowskiego na dzień 16 grudnia 1694 roku na sejmik do Lwowa w sprawie dostępu nieunitów do wszelkich urzędów i godności
1694
56/142/0/175DKarol Stanisław Radziwiłł, książę na Ołyce, etc., starosta przemyski potwierdza nadanie swych przodków części roli na rzecz popa truszowskiego (Truszowice koło Dobromila) i uwalnia popów od wszelkich powinności
1696
56/142/0/176DJerzy Winnicki, biskup przemyski obrządku greckokatolickiego ogłasza warunki uzyskania odpustu zupełnego związanego z rokiem jubileuszowym
1700
56/142/0/177DAdam Antoni Bełżecki, kasztelan przemyski osadza Bazylego Wołkowicza na połowie popostwa chotylubskiego, nadaje mu połowę dochodów z niego oraz ćwierć pustą Hukowską z dawna do popostwa należącą
1700
56/142/0/178DAugust II, król polski proponuje, aby Gabriel Winnicki po śmierci Innocentego Winnickiego na biskupstwo przemyskie był obrany
1700
56/142/0/179DAugust II, król polski potwierdza powtarzając oblaty dokumentu: Jaworów, 1679, 5 X. Jan III, król polski ustala wymiar pańszczyzny i innych powinności chłopów ze wsi Walawa należące do biskupstwa greckokatolickiego w Przemyślu
1700
56/142/0/180DAugust II, król polski zawiadamia metropolitę Załęskiego o mianowaniu Gabriela Winnickiego biskupem przemyskim, samborskim, sanockim
1700
56/142/0/181DAntoni Bal z Hoczwi potwierdza nadanie popostwa w Rokszycach Tymoteuszowi i uwalnia popostwo od pewnych ciężarów oraz nadaje Tymoteuszowi i jego potomkom pole w Maysterzyskach
1701
56/142/0/182DAugust II, król polski prezentuje biskupowi ojca Bazylego Narowskiego z Tarnawy do cerkwi wsi Łopusznica i Łopuszanka w starostwie przemyskim
1703
56/142/0/183DUniwersał, którym August II, król polski uwalnia dobra biskupa przemyskiego obrządku greckokatolickiego i popów w diecezji przemyskiej od wszelkich świadczeń na rzecz przechodzących wojsk
1704
56/142/0/184DAnna na Białym Kamieniu, Wiśniowcach, Komarnie, Żmigrodzie Dolska, etc., marszałkowa Wielkiego Księcia Litewskiego potwierdza przedmiejskiej cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Komarnie wszystkie dane przywileje i dodaje nowe
1704
56/142/0/185DStanisław Chomętowski, starosta radomski, etc. marszałek wojsk skonfederowanych zakazuje wojsku wybierać jakiekolwiek opłaty i świadczenia w dobrach władyki przemyskiego i popów diecezji przemyskiej
1704
56/142/0/186DJerzy Winnicki, unicki biskup przy cerkwi przemyskiej, etc. zezwala na założenie bractwa na przedmieściu Komarna i ustanawia jego prawa
1704
56/142/0/187DJerzy Winnicki, biskup przemyski podaje do wiadomości, że mianował parochem rostockim Michała
1705
56/142/0/188DBulla papieża Klemensa XI
1707
56/142/0/189DStanisław I, król polski naznacza arcybiskupa Potockiego na metropolitę kijowskiego, halickiego i całej Rusi po śmierci Leona Szlubick Załęskiego
1708
56/142/0/190DAugust II, król polski uwalnia duchowieństwo obrządku greckokatolickiego ekonomii samborskiej od spaśnego i wszystkich ciężarów
1709
56/142/0/191DAleksander Dominik Giedziński, cześnik lwowski nadaje cerkwi w Rostocku koło Bolechowa półtorej ćwierci pola, łaki, prawo wolnego mlenia, warzenia piwa i pędzeni